Báo cáo tuyên truyền hộ ông thêm

2 32 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 10:43

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 57/BC-UBND Cát Nê, ngày 19 tháng năm 2017 Độc lập – Tự – Hạnh Phúc BÁO CÁO Về trình tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Văn Thêm bà Lý Thị Hương xóm Đồng Mương, xã Cát Nê Căn Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 UBND tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ Nhà máy Z131 xã Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đại Từ; Căn Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 UBND huyện Đại Từ việc thu hồi đất thu hồi đất 11 hộ gia đình, cá nhân để thực dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Cơng nghiệp quốc phòng xã Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 3); Căn Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 UBND huyện Đại Từ việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Cơng nghiệp quốc phòng xã Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 3-11 hộ); Ngày 18/7/2017 UBND, ban ngành đoàn thể xã Cát Nê phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tổ chức đến hộ gia đình ơng Nguyễn Văn Thêm bà Lý Thị Hương tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền theo Quyết định phê duyệt phương án bàn giao mặt cho dự án thi công (Có Biên tuyên truyên vận động kemg theo) Tại buổi làm việc, Ý kiến ông Nguyễn Văn Thêm bà Lý Thị Hương: - Gia đình có đất 1295m2 kiểm kê ông Yên lại nhận đất ông Yên, ông Yên cho biết mua gia đình ơng Thật; Tuy nhiên gia đình Thêm hỏi ơng Thật cho biết khơng bán cho ơng n Trên đất có mộ gia đình ơng Thêm Đề nghị xem xét tính giải cho gia đình Thì gia đình trí nhận tiền bàn giao mặt UBND xã Cát Nê phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất tuyên truyền văn sách Nhà nước tỉnh Thái Nguyên bồi thường đến hộ gia đình Phương án dự tốn bồi thường, hỗ trợ UBND huyện phê duyệt Quyết định 1178/QĐ-UBND 31/03/2017 tính theo chế sách đơn giá quy định Nhà nước Còn đất tranh chấp 1295m2 tiến hành giải sau Khi có định giải quan Nhà nước có thẩm quyền Sau nghe UBND xã, UBMTTQ, ban ngành đoàn thể, Trung tâm PTQĐ huyện Đại Từ tuyên truyền vận động hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thêm bà Lý Thị Hương không nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng, không chấp hành Quyết định thu hồi đất UBND huyện Đại Từ Trên Báo cáo UBND xã Cát Nê việc thực tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Văn Thêm bà Lý Thị Hương chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường để thực dự án Bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê huyện Đại Từ Báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét đạo giải quyết./ Nơi nhận: - UBND huyện (B/C); - Hội đồng BTGPMB (B/C) - TT phát triển quỹ đất; - Lưu: VT, ĐC T.M UBND XÃ CÁT NÊ CHỦ TỊCH Đỗ Thanh Tâm ... tuyên truyền vận động hộ gia đình ơng Nguyễn Văn Thêm bà Lý Thị Hương không nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng, không chấp hành Quyết định thu hồi đất UBND huyện Đại Từ Trên Báo cáo. .. Quyết định thu hồi đất UBND huyện Đại Từ Trên Báo cáo UBND xã Cát Nê việc thực tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Văn Thêm bà Lý Thị Hương chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt... hỗ trợ GPMB Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê huyện Đại Từ Báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét đạo giải quyết./ Nơi nhận: - UBND huyện (B/C); - Hội đồng BTGPMB (B/C) - TT phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tuyên truyền hộ ông thêm , Báo cáo tuyên truyền hộ ông thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay