Báo cáo hộ ông nguyễn minh CHiến

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 10:43

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 61 /BC-UBND Cát Nê, ngày 19 tháng năm 2017 Độc lập – Tự – Hạnh Phúc BÁO CÁO Về trình tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Minh ChiếnNguyễn Thị Kim Cảnh xóm Lò Mật, xã Cát Nê Căn Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 UBND tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ Nhà máy Z131 xã Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đại Từ; Căn Quyết định số 185 ngày 02/02/2016 UBND huyện Đại Từ việc thu hồi đất thu hồi đất 22 hộ gia đình, cá nhân để thực dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Cơng nghiệp quốc phòng xã Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 1); Căn Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 UBND huyện Đại Từ việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Cơng nghiệp quốc phòng xã Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 1-25 hộ); Ngày 18/7/2017 UBND, ban ngành đoàn thể xã Cát Nê phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tổ chức đến hộ gia đình ơng Nguyễn Minh ChiếnNguyễn Thị Kim Cảnh tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền theo Quyết định phê duyệt phương án bàn giao mặt cho dự án thi cơng (Có Biên tun truyền vận động hộ gia đình kèm theo) Tại buổi làm việc, Ý kiến ơng Nguyễn Minh Chiến: Gia đình có sào thước ruộng, từ dự án vào gia đình bỏ khơng canh tác đất nữa, kiểm đếm đơn vị tính đất ruộng phê duyệt phương án lại đất rừng Đề nghị tính đất ruộng cho gia đình, gia đình trí nhận tiền bàn giao mặt UBND xã Cát Nê phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất tuyên truyền văn sách Nhà nước tỉnh Thái Nguyên bồi thường đến hộ gia đình Phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ UBND huyện phê duyệt Quyết định 186/QĐ-UBND 02/02/2016 tính theo chế sách đơn giá quy định Nhà nước Sau nghe UBND xã, UBMTTQ, ban ngành đoàn thể, Trung tâm PTQĐ huyện Đại Từ tun truyền vận động hộ gia đình ơng Nguyễn Minh Chiến không nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng, không chấp hành Quyết định thu hồi đất UBND huyện Đại Từ Trên Báo cáo UBND xã Cát Nê việc thực tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Minh Chiến chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường để thực dự án Bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê - huyện Đại Từ Báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét đạo giải quyết./ Nơi nhận: - UBND huyện (B/C); - Hội đồng BTGPMB (B/C) - TT phát triển quỹ đất; - Lưu: VT, ĐC T.M UBND XÃ CÁT NÊ CHỦ TỊCH Đỗ Thanh Tâm ... tuyên truyền vận động hộ gia đình ơng Nguyễn Minh Chiến không nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng, không chấp hành Quyết định thu hồi đất UBND huyện Đại Từ Trên Báo cáo UBND xã Cát Nê... truyền, vận động hộ ông Nguyễn Minh Chiến chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường để thực dự án Bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy... thử công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê - huyện Đại Từ Báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét đạo giải quyết./ Nơi nhận: - UBND huyện (B/C); - Hội đồng BTGPMB (B/C) - TT phát triển quỹ đất; - Lưu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo hộ ông nguyễn minh CHiến , Báo cáo hộ ông nguyễn minh CHiến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay