Báo cáo hộ ông hoàng văn long

2 38 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 10:43

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 53/BC-UBND Cát Nê, ngày 19 tháng năm 2017 Độc lập – Tự – Hạnh Phúc BÁO CÁO Về trình tuyên truyền, vận động hộ ơng Hồng Văn Long bà Nguyễn Thị Ngà xóm Lò Mật, xã Cát Nê Căn Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 UBND tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ Nhà máy Z131 xã Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đại Từ; Căn Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 UBND huyện Đại Từ việc thu hồi đất thu hồi đất 35 hộ gia đình, cá nhân để thực dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Cơng nghiệp quốc phòng xã Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 2); Căn Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 UBND huyện Đại Từ việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Cơng nghiệp quốc phòng xã Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 2-35 hộ); Ngày 18/7/2017 UBND, ban ngành đoàn thể xã Cát Nê phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tổ chức đến hộ gia đình ơng Hồng Văn Long bà Nguyễn Thị Ngà tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền theo Quyết định phê duyệt phương án bàn giao mặt cho dự án thi công (Có biên tuyên truyền vận động kèm theo) Tại buổi làm việc, Ý kiến ơng Hồng Văn Long bà Nguyễn Thị Ngà: Tổng diện tích 03 dất bố mẹ bà khai phá để trồng mố sau cho gia đình bà Dự án thu hồi 6.920,5m2 03 đất trồng chè từ năm 1995; đến năm 2012 phá phần chè già cỗi để trồng chè cành thay Khi dự án vào tính cho gia đình đất rừng, trạng đất có chè già chè trồng; Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đất rừng sản xuất; nhiên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014 đất rừng sản xuất gia đình khơng biết, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không Đề nghị xã làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tính phương án đền bù cho gia đình Thì gia đình trí nhận tiền bàn giao mặt UBND xã Cát Nê phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất tuyên truyền văn sách Nhà nước tỉnh Thái Nguyên bồi thường đến hộ gia đình Phương án dự tốn bồi thường, hỗ trợ UBND huyện phê duyệt Quyết định 382/QĐ-UBND 10/03/2016 tính theo chế sách đơn giá quy định Nhà nước Sau nghe UBND xã, UBMTTQ, ban ngành đoàn thể, Trung tâm PTQĐ huyện Đại Từ tuyên truyền vận động hộ gia đình ông Hoàng Văn Long bà Nguyễn Thị Ngà không nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng, không chấp hành Quyết định thu hồi đất UBND huyện Đại Từ Trên Báo cáo UBND xã Cát Nê việc thực tuyên truyền, vận động hộ ơng Hồng Văn Long bà Nguyễn Thị Ngà chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường để thực dự án Bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê huyện Đại Từ Báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét đạo giải quyết./ Nơi nhận: - UBND huyện (B/C); - Hội đồng BTGPMB (B/C) - TT phát triển quỹ đất; - Lưu: VT, ĐC T.M UBND XÃ CÁT NÊ CHỦ TỊCH Đỗ Thanh Tâm ... truyền vận động hộ gia đình ơng Hồng Văn Long bà Nguyễn Thị Ngà không nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng, không chấp hành Quyết định thu hồi đất UBND huyện Đại Từ Trên Báo cáo UBND xã... vận động hộ ơng Hồng Văn Long bà Nguyễn Thị Ngà chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường để thực dự án Bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Trường thử công nghệ -... Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê huyện Đại Từ Báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét đạo giải quyết./ Nơi nhận: - UBND huyện (B/C); - Hội đồng BTGPMB (B/C) - TT phát triển quỹ đất; - Lưu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo hộ ông hoàng văn long , Báo cáo hộ ông hoàng văn long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay