Hộ ông vương+thái(yên)

2 30 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 10:43

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT NÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: /BC-UBND Cát Nê, ngày 22 tháng năm 2017 Độc lập – Tự – Hạnh Phúc BÁO CÁO Về trình tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Minh Vương xã Cát Nêhuyện Đại Từ hộ ông Lê Văn Yên(người ông Thái ủy quyền) xã Phúc Thuận-Phổ Yên Căn Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 UBND tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ Nhà máy Z131 xã Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đại Từ; Căn Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 17/05/2017 UBND huyện Đại Từ việc thu hồi đất thu hồi đất 35 hộ gia đình, cá nhân để thực dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng xã Cát Nê, huyện Đại Từ; Căn Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 17/05/2017 UBND huyện Đại Từ việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng xã Cát Nê, huyện Đại Từ; Ngày 21/7/2017 UBND, ban ngành đoàn thể xã Cát Nê phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tổ chức đến hộ gia đình ơng Nguyễn Minh Vương gia đình ơng Lê Văn n tuyên truyền vận động hộ gia đình bàn giao mặt cho dự án thi cơng (Có biên tun truyền vận động kèm theo) Tại buổi làm việc, Ý kiến hộ gia đình ơng Nguyễn Minh Vương gia đình ơng Lê Văn n: - Gia đình ơng Lê Văn Yên trí bàn giao mặt cho dự án thi cơng cam kết khơng có thắc mắc, kiến nghị sau - Gia đình ơng Nguyễn Minh Vương khơng trí bàn giao mặt Trên Báo cáo UBND xã Cát Nê việc thực tuyên truyền, vận động hộ gia đình ông Nguyễn Minh Vương gia đình ông Lê Văn Yên chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường bàn giao mặt để thực dự án Bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê - huyện Đại Từ Báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét đạo thực bước tiếp theo./ Nơi nhận: - UBND huyện (B/C); - Hội đồng BTGPMB (B/C) - TT phát triển quỹ đất; - Lưu: VT, ĐC T.M UBND XÃ CÁT NÊ CHỦ TỊCH Đỗ Thanh Tâm ... GPMB Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê - huyện Đại Từ Báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét đạo thực bước tiếp theo./ Nơi nhận: - UBND huyện (B/C); - Hội đồng BTGPMB (B/C) - TT... Minh Vương khơng trí bàn giao mặt Trên Báo cáo UBND xã Cát Nê việc thực tuyên truyền, vận động hộ gia đình ơng Nguyễn Minh Vương gia đình ơng Lê Văn n chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Hộ ông vương+thái(yên) , Hộ ông vương+thái(yên)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay