Xác nhận nguồn gốc cát nê (hạnh nam)

4 35 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 10:40

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Cát Nê, ngày 13 tháng năm 2017 BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT hộ bà Bùi Thị Hạnh sử dụng đất xã Cát Hộ bà Bùi Thị Hạnh, địa thường trú xóm Đồng Mương, xã Cát Nê, huyện Đại Từ có đất số 96, tờ đồ số diện tích 1.086,0m nằm phạm vi thực dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 xã Cát Trên sở hồ sơ quản lý đất đai tường trình nguồn gốc, trình sử dụng đất bà Bùi Thị Hạnh UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, trình sử dụng đất đất hộ bà Hạnh, sau: Thửa đất có nguồn gốc ơng Đỗ Văn Tưởng tự khai phá trước năm 1990 sử dụng để trồng rừng, sử dụng ổn định vào mục đích trồng rừng đến năm 2014 Năm 2014 ông Tưởng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh, ông Nam bà Hạnh chuyển sang trồng chè cành ổn định đến thời điểm Thông báo thu hồi đất Thửa đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ranh giới rõ ràng, khơng có tranh chấp Bản xác nhận nguồn gốc trình sử dụng đất thay cho toàn xác nhận UBND xã Cát xác nhận nguồn gốc trình sử dụng đất đất số 96, tờ đồ số diện tích 1.086,0m hộ bà Bùi Thị Hạnh sử dụng đất xã Cát Bản xác nhận nguồn gốc trình sử dụng đất sử dụng làm để thực công tác bồi thường, giải phóng mặt cho hộ bà Bùi Thị Hạnh theo quy định pháp luật./ Nơi nhận: - UBND huyện (B/c); - Phòng Tài nguyên&MT; - Trung tâm PTQĐ huyện; - Lưu VT ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Cát Nê, ngày tháng năm 2017 BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT hộ bà Bùi Thị Hạnh sử dụng đất xã Cát Hộ bà Bùi Thị Hạnh, địa thường trú xóm Đồng Mương, xã Cát Nê, huyện Đại Từ có đất số 95, tờ đồ số diện tích 277,5m nằm phạm vi thực dự án Trường thử công nghệ Nhà máy Z131 xã Cát Trên sở hồ sơ quản lý đất đai tường trình nguồn gốc, trình sử dụng đất bà Bùi Thị Hạnh UBND xã Cát Nê, xác nhận nguồn gốc, trình sử dụng đất đất hộ bà Hạnh, sau: Thửa đất có nguồn gốc ơng Nguyễn Văn Tước tự khai phá năm 1986 sử dụng để trồng chè, sử dụng ổn định vào mục đích trồng chè đến năm 2002 ông Tước chuyển phần diện tích sang trồng keo, diện tích 277,5m giữ nguyên trồng chè Năm 2014 ông Tước chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh, ông Nam bà Hạnh chuyển diện tích đất trồng keo sang trồng chè cành ổn định đến thời điểm Thông báo thu hồi đất Thửa đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ranh giới rõ ràng, khơng có tranh chấp Diện tích 277,5m2 đất trồng chè hạt trồng thời điểm năm 1986 Bản xác nhận nguồn gốc trình sử dụng đất thay cho toàn xác nhận UBND xã Cát xác nhận nguồn gốc trình sử dụng đất đất số 95, tờ đồ số diện tích 277,5m hộ bà Bùi Thị Hạnh sử dụng đất xã Cát Bản xác nhận nguồn gốc trình sử dụng đất sử dụng làm để thực cơng tác bồi thường, giải phóng mặt cho hộ bà Bùi Thị Hạnh theo quy định pháp luật./ Nơi nhận: - UBND huyện (B/c); - Phòng Tài nguyên&MT; - Trung tâm PTQĐ huyện; - Lưu VT ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Cát Nê, ngày 14 tháng năm 2017 BẢN XÁC NHẬN BỔ SUNG TÀI SẢN Trên đất số 96 tờ đồ thu hồi đất số hộ gia đình ơng Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh sử dụng đất xã Cát thuộc dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 xã Cát Hộ ông Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh, địa thường trú xóm Đồng Mương, xã Cát Nê, huyện Đại Từ có đất số 96, tờ đồ số diện tích 1146,4m2 nằm phạm vi thực dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 xã Cát Căn Biên kiểm tra trạng ngày 11/8/2017 Tổ công tác giải vướng mắc dự án Z131; UBND xã Cát Nê, xác nhận bổ sung phần tài sản đất hộ Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh sau: Theo Biên kiểm tra trạng ngày 11/8/2017 Tổ công tác giải vướng mắc dự án Z131: UBND xã Cát xác định đất số 96, tờ đồ thu hồi đất số 1, diện tích 1.146,4m2, hộ ơng Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh sử dụng có: - Chè già trồng hạt tổng số 122 cây, tán 0,3 – 0,4m /cây, trồng trước năm 1990 - Cây keo: - Đường kính gốc từ 5-10cm tổng số 108 - Đường kính gốc từ 2-3cm, tổng số 246 - Chè trồng cành kiểm kê biên kiểm kê ngày 10/11/2015, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tổng số 2065 Thửa đất có nguồn gốc ơng Đỗ Văn Tưởng tự khai phá trước năm 1990 sử dụng để trồng rừng, sử dụng ổn định vào mục đích trồng rừng đến năm 2014 ông Tưởng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Nam bà Bùi Thị Hạnh, ông Nam bà Hạnh chuyển sang trồng chè cành ổn định đến thời điểm Thông báo thu hồi đất Thửa đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ranh giới rõ ràng, khơng có tranh chấp Trên đồ địa lâm nghiệp đo năm 2004 thể đất trồng rừng sản xuất Vậy UBND xã Cát báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét giải cho gia đình theo quy định./ Nơi nhận: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÁT - UBND huyện (B/cáo); - Tổ công tác GQVM huyện (B/ cáo); - Lưu VT.UBND, ĐC Đỗ Thanh Tâm ... cho toàn xác nhận UBND xã Cát Nê xác nhận nguồn gốc trình sử dụng đất đất số 95, tờ đồ số diện tích 277,5m hộ bà Bùi Thị Hạnh sử dụng đất xã Cát Nê Bản xác nhận nguồn gốc trình sử dụng đất sử dụng... DÂN XÃ CÁT NÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Cát Nê, ngày tháng năm 2017 BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT hộ bà Bùi Thị Hạnh sử dụng đất xã Cát Nê Hộ... chứng nhận quyền sử dụng đất, ranh giới rõ ràng, tranh chấp Diện tích 277,5m2 đất trồng chè hạt trồng thời điểm năm 1986 Bản xác nhận nguồn gốc trình sử dụng đất thay cho toàn xác nhận UBND xã Cát
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác nhận nguồn gốc cát nê (hạnh nam) , Xác nhận nguồn gốc cát nê (hạnh nam)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay