ĐỀ THI MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ 16B

8 192 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 10:05

1/Công thức nào sau đây không thể dùng để kiểm tra tính độc lập của hai biến cố A và B? A. B. C. D. 2/Sáu sinh viên đi ngẫu nhiên vào 3 phòng và không có sinh viên nào vào phòng thứ nhất. Xác suất để cả 6 sinh viên đều vào phòng thứ hai là: A. B. C. D. 3/Một lô hàng có 60% sản phẩm được sản xuất từ máy A và 40% sản phẩm từ máy B~. Biết rằng tỉ lệ phế phẩm từ máy A và B lần lượt là 3% và 4%. Lấy ngẫu nhiên từ lô ra một sản phẩm để kiểm tra . Tính xác suất được một phế phẩm. A. 0,403 B. 0,34 C. 0,043 D. 0,034 BÀI 16B #Q[x] 1/Công thức sau dùng để kiểm tra tính độc lập hai biến cố A B? A P( A.B)  P( A).P( B) B P( A | B)  P( A) C P( B | A)  P( B ) D P ( A  B)  P ( A)  P (B ) #EQ #Q[x] 2/Sáu sinh viên ngẫu nhiên vào phòng khơng có sinh viên vào phòng thứ Xác suất để sinh viên vào phòng thứ hai là: A 729 B 608 729 C 64 D 729 #EQ #Q[x] 3/Một lơ hàng có 60% sản phẩm sản xuất từ máy A 40% sản phẩm từ máy B~ Biết tỉ lệ phế phẩm từ máy A B 3% 4% Lấy ngẫu nhiên từ lô sản phẩm để kiểm tra Tính xác suất phế phẩm A 0,403 B 0,34 C 0,043 D 0,034 #EQ #Q[x] 4/Một phiếu hỏi thi có câu hỏi trắc nghiệm, câu có cách trả lời có cách trả lời yêu cầu Một bạn chọn ngẫu nhiên cách trả lời cho câu Xác suất để bạn trả lời câu là: A 243/1024 B 405/1024 C 53/512 D 781/1024 #EQ #Q[x] 5/Cho bảng phân phối xác suất biến ngẫu nhiên X sau: Đặt Z=2X+1 Tính EZ A 0,7 B 1,4 C 4,2 D 2,4 #EQ #Q[x] 6/Cho X Y hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập có bảng phân phối xác suất sau: Đặt Z=2X–2Y+2.Tính phương sai Z A 4,68 B 1,34 C 2,68 D 1,38 #EQ #Q[x] � kx(1  x ) x � 0;1 7/Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: f(x) = � Hãy xác x � 0;1 � định k A B C D 1/6 #EQ #Q[x] 8/Khảo sát dây chuyền thủ công nhận thấy khả tạo sản phẩm tốt lần sản xuất 82% Hỏi dây chuyền sản xuất 400 sản phẩm khả để có 344 sản phẩm tốt là: A 0,981 B 0,019 C 0,519 D 0,481 #EQ #Q[x] 9/Một máy đóng gói đường, trọng lượng gói có phân phối chuẩn, trung bình kg độ lệch chuẩn gam Xác suất người mua phải gói đường có trọng lượng nhỏ 990 gam bao nhiêu? A 0,4938 B 0,9938 C 0,0062 D 0,5062 #EQ #Q[x] 10/Các sản phẩm sản xuất độc lập từ dây chuyền tự động với xác suất sản xuất phế phẩm lần sản xuất 0,003 Xác suất 1000 sản phẩm loại có phế phẩm là: A 0,067 B 0,195 C 0,224 D 0,317 #EQ #Q[x] 11/Khảo sát đường kính số táo chín loại táo, ta kết sau: Xác định đường kính trung bình mẫu số táo A 8,33 B 7,51 C 7,26 D 9,14 #EQ #Q[x] 12/Tại trại nuôi heo, người ta áp dụng thử loại thuốc tăng trọng bổ sung vào phần ăn Sau thời gian tháng khảo sát kết sau: Tìm độ lệch chuẩn trọng lượng số heo nói A 1,06 B 2,15 C 1,39 D 0,86 #EQ #Q[x] 13/Quan sát điểm thi mơn Tốn cao cấp 10 sinh viên ngẫu nhiên lớp, ta kết là: 5, 6, 7, 5, 9, 5, 6, 7, 4, Độ lệch chuẩn hiệu chỉnh điểm thi toán cao cấp mẫu là: A 1,89 B 1,27 C 2,16 D 1,55 #EQ #Q[x] 14/Khảo sát lượng hóa chất độc hại vùng nước ô nhiễm, ta kết sau: Hãy xác định giá trị trung bình lượng hóa chất mẫu nước A 1,73 B 1,91 C 1,34 D 1,28 #EQ #Q[x] 15/Khảo sát thu nhập X (triệu đồng/tháng) 458 nhân viên văn phòng chọn ngẫu nhiên thành phố, ta trung bình (thu nhập) 5,3755 triệu đồng/tháng độ lệch chuẩn 1,73 triệu đồng/tháng Với độ tin cậy 95% ước lượng khoảng đối xứng cho thu nhập trung bình nhân viên văn phòng thành phố A (5,217 ; 5,534) B (5,391 ; 5,872) C (4,992 ; 5,956) D (5,028 ; 5,688) #EQ #Q[x] 16/Khảo sát suất giống lúa 100 hecta tỉnh thành ta suất trung bình 57,5 tạ/ha với độ lệch chuẩn 8,3182 tạ/ha~ Cho biết khoảng ước lượng đối xứng suất trung bình giống lúa với độ tin cậy 95% A (55,3412 ; 58,4571) B (54,7322 ; 59,1659) C (56,8291 ; 57,3191) D (55,8696 ; 59,1304) #EQ #Q[x] 17/Muốn biết loại xe H quãng đường bao xa tiêu thụ lít xăng, khảo sát ngẫu nhiên 194 xe H, người ta trung bình 21,2 km/lít với độ lệch chuẩn 4,96 km/lít Hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng 99% cho quãng đường trung bình xe H tiêu thụ lít xăng A (20,2827; 22,1173) B (19,6324; 23,7128) C (20,9428; 21,8134) D (18,6296; 24,9423) #EQ #Q[x] 18/Nhà trường muốn đánh giá tỉ lệ chăm học sinh viên (trong tuần) Khảo sát 236 sinh viên thấy có 32 sinh viên chăm học Hãy ước lượng khoảng đối xứng cho tỉ lệ sinh viên chăm học trường với độ tin cậy 95% A (0,087 ; 0,192) B (0,092 ; 0,179) C (0,076 ; 0,204) D (0,077 ; 0,164) #EQ #Q[x] 19/Khảo sát ngẫu nhiên 100 sản phẩm xí nghiệp M, thấy có 20 sản phẩm tốt Hãy ước lượng tỉ lệ sản phẩm tốt xí nghiệp M với độ tin cậy 99% A (0,1813;0,2083) B (0,0968;0,3032) C (0,6098 ;0,8032) D (0,2783; 0,4437) #EQ #Q[x] 20/Khảo sát ngẫu nhiên 284 sản phẩm sản xuất từ nhà máy, thấy có 57 sản phẩm chất lượng cao Hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng 95% cho tỉ lệ sản phẩm chất lượng cao nhà máy A (0,1406 ; 0,2519) B (0,1541 ; 0,2473) C (0,1361 ; 0,2684) D (0,1683 ; 0,2394) #EQ #Q[x] 21/Khảo sát ngẫu nhiên 100 nhân viên công ty, ta thấy thu nhập trung bình 9,2 triệu đồng/tháng độ lệch chuẩn 3,6459 triệu đồng/tháng Nếu ước lượng khoảng đối xứng cho thu nhập trung bình nhân viên với sai số 0,5 (triệu đồng/tháng) độ tin cậy bao nhiêu? A 41,49% B 0,4149% C 83% D 0,83% #EQ #Q[x] 22/Một chuyên gia lai tạo giống trồng cho giống lúa thân cao chống lụt vừa lai tạo có chiều cao trung bình 105cm Người ta chọn ngẫu nhiên 60 đo thử  x  112(cm) s  8(cm) Với mức ý nghĩa 5%, chọn câu trả lời (a chiều cao trung bình lúa lai tạo, g giá trị kiểm định) A H : a  105; H1 : a �105 ; g=6,78> z0,025 =1,96; bác bỏ ý kiến B H : a  105; H1 : a �105 ; g=-6,78
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ 16B, ĐỀ THI MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ 16B

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay