ĐỀ THI MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ 16A

4 53 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 10:04

1/Một xưởng có 2 máy hoạt động. Gọi Ai= “Máy thứ i bị hỏng trong một ngày làm việc”, (i=1;2). Cho A= “Có máy hỏng trong một ngày làm việc”. Phát biểu nào sau đây đúng? A. A=A1+A2B. A=A1.A2C. D. 2/Có 6 lô hàng, trong đó có 2 lô không đạt chất lượng. Các lô lần lượt được lấy ra kiểm tra cho tới khi phát hiện ra 2 lô không đạt chất lượng. Tính xác suất để việc kiểm tra dừng lại sau khi kiểm tra lô thứ 3. A. B. C. D. 3/Có 3 lô sản phẩm, 2 lô có tỉ lệ phế phẩm là 5% và lô còn lại có tỉ lệ phế phẩm là 2%. Lấy ngẫu nhiên một lô, rồi từ đó lấy ra một sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm này là phế phẩm. A. 0,035B. 0,05C. 0,03D. 0,04 BÀI 16A 1/Một xưởng có máy hoạt động Gọi Ai= “Máy thứ i bị hỏng ngày làm việc”, (i=1;2) Cho A= “Có máy hỏng ngày làm việc” Phát biểu sau đúng? A A=A1+A2 B A=A1.A2 D A = A1 A2 C 2/Có lơ hàng, có lơ khơng đạt chất lượng Các lô lấy kiểm tra phát lô không đạt chất lượng Tính xác suất để việc kiểm tra dừng lại sau kiểm tra lô thứ A 12 B 13 C 15 D 15 3/Có lơ sản phẩm, lơ có tỉ lệ phế phẩm 5% lơ lại có tỉ lệ phế phẩm 2% Lấy ngẫu nhiên lô, từ lấy sản phẩm Tính xác suất để sản phẩm phế phẩm A 0,035 B 0,05 C 0,03 D 0,04 4/Một máy sản xuất sản phẩm cho sản phẩm loại I với tỉ lệ 80% Cho máy sản xuất 10 sản phẩm, tính xác suất 10 sản phẩm có khơng sản phẩm loại I A 0,4291 B 0,3758 C 0,8926 D 0,5243 5/Cho bảng phân phối xác suất biến ngẫu X sau: Tính MedX; ModX A (-1;0) B (-1;2) C (2;2) D (3;2) 6/Một hộp có bi đỏ, bi xanh ,7 bi vàng bi trắng Lấy ngẫu nhiên từ hộp bi Gọi X số bi vàng bi Tính kỳ vọng X A 15/17 B 14/11 C 23/25 D 25/29 1  + ax, x ∈ (0;1) 7/Cho hàm mật độ xác suất biến ngẫu nhiên X: f ( x ) =  Hãy xác định a~  x ∉ (0;1) 0, A 2/3 B 1/3 C D 4/3 8/Xác suất để máy sản xuất phẩm 0,775 Khi máy sản xuất 100 sản phẩm Xác suất để có 80 phẩm xấp xỉ là: A 0,22575 B 0,72575 C 0,27425 D 0,77425 9/Đường kính chi tiết máy sản xuất tự động tuân theo quy luật phân phối chuẩn với trung bình 25cm độ lệch chuẩn 4cm Lấy ngẫu nhiên chi tiết máy, tính xác suất để nhận chi tiết máy có đường kính khoảng (24,5;25,5) cm A 0,0987 B 0,5987 C 0,1974 D 0,6974 10/Số tai nạn giao thông đoạn đường tháng biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson Biết trung bình tháng có tai nạn xảy đoạn đường Tính xác suất tháng, đoạn đường xảy tai nạn A 0,1465 B 0,0902 C 0,2707 D 0,0226 11/Khảo sát đường kính số táo chín loại táo, ta kết sau: Xác định tỉ lệ mẫu táo có đường kính khơng q 8cm số táo A 0,295 B 23 C 0,03 D 0,197 12/Thử nghiệm giống lúa đất trồng huyện X Sau thu hoạch vụ đầu tiên, bảng số liệu sau: Tìm suất trung bình mẫu giống lúa A 32,15 B 34,99 C 33,62 D 35,86 13/Một công ty nhà nước muốn đánh giá số làm việc thực ngày nhân viên Khảo sát số nhân viên, tuần (5 ngày làm việc) nhận kết sau: Tìm số làm việc thực thụ trung bình ngày nhân viên mẫu A 5,931 B 5,875 C 5,624 D 5,105 14/Khảo sát cân nặng (kg) số em bé sơ sinh bệnh viện tháng gần đây, ta : Hãy tính độ lệch chuẩn mẫu cân nặng em bé sơ sinh A 0,26 B 0,31 C 0,2 D 0,16 15/Chọn ngẫu nhiên 400 trái loại trái để khảo sát, ta trọng lượng trung bình 397,5 gram độ lệch chuẩn 114,1329 gram Hãy ước lượng khoảng đối xứng cho trọng lượng trung bình loại trái với độ tin cậy 95% A (386,315; 408,685) B (376,315; 408,685) C (386,315; 410,685) D (376,315; 410,685) 16/Đo đường kính 81 chi tiết máy chọn ngẫu nhiên, ta đường kính trung bình 19,9966 (mm) với độ lệch chuẩn 0,0513 (mm) Hãy ước lượng khoảng đối xứng cho đường kính trung bình chi tiết máy với độ tin cậy 95% A (18,994; 27,0078) B (12,0968; 18,3032) C (15,6098 ; 19,9854) D (19,9854; 20,0078) 17/Khảo sát ngẫu nhiên 846 khách hàng, nhận thấy số tiền gửi tiết kiệm trung bình họ 952,5 USD/năm độ lệch chuẩn 94,6 USD/năm Hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng 95% cho số tiền gửi tiết kiệm trung bình khách hàng năm A (946,1; 958,9) B (943,6; 961,5) C (937,8; 965,1) D (951,7; 956,2) 18/Để ước lượng tỉ lệ hạt nảy mầm giống lúa môi trường đất phèn, khảo sát 1000 hạt đem gieo môi trường đất phèn, thấy có 760 hạt nảy mầm Với độ tin cậy 98% ước lượng khoảng đối xứng cho tỉ lệ hạt nảy mầm giống lúa A (73,87; 78,13)% B (74,35; 77,65)% C (72,85; 79,15)% D (70,42; 82,73)% 19/Kiểm tra ngẫu nhiên 400 hộp sữa kho, thấy có 20 hộp hạn sử dụng Hãy ước lượng khoảng đối xứng tỉ lệ hộp sữa hạn sử dụng có kho với mức ý nghĩa 5% A (0,1968;0,3032) B (0,0286; 0,0714) C (0,4098 ; 0,8632) D (0,1783; 0,5437) 20/Khảo sát ngẫu nhiên 924 người độ tuổi lao động thành phố, thấy có 132 người thất nghiệp Hãy ước lượng khoảng đối xứng cho tỉ lệ người thất nghiệp thành phố với độ tin cậy 95% A (0,1383 ; 0,1874) B (0,1203 ; 0,1654) C (0,1467 ; 0,1762) D (0,1534 ; 0,1968) 21/Ở trang trại người ta cân thử 145 trái loại trái lúc thu hoạch, trọng lượng trung bình 255,5172gram độ lệch chuẩn 23,5092gram Để đảm bảo cho phép ước lượng khoảng đối xứng trọng lượng trung bình loại trái đạt độ xác 3gram với độ tin cậy 95% cần khảo sát thêm trái nữa? A 236 B 91 C 218 D 72 22/Theo thiết kế, dây chuyền sản xuất tự động sản xuất chi tiết máy có đường kính 25cm Nghi ngờ dây chuyền khơng hoạt động hiệu nữa, làm cho đường kính chi tiết máy thay đổi, người ta khảo sát 50 chi tiết máy sản xuất từ dây chuyền trên, thấy đường kính trung bình 25,64cm độ lệch chuẩn 2,25cm Với mức ý nghĩa 2%, chọn phát biểu (a đường kính trung bình chi tiết máy, g giá trị kiểm định): A H : a = 25; H1 : a ≠ 25 ; |g|= 2,01< z0,01 =2,33; chấp nhận nghi ngờ B H : a = 25; H1 : a ≠ 25 ; |g|= 2,01< z0,01 =2,33; bác bỏ nghi ngờ C H : a = 25; H1 : a ≠ 25 ; g= 3,24> z0,01 =2,33; chấp nhận nghi ngờ D H : a = 25; H1 : a ≠ 25 ; g= 2,01>- z0,01 =-2,33; bác bỏ nghi ngờ 23/Năm trước, lương trung bình cử nhân quản trị kinh doanh 270 USD/tháng Năm nay, khảo sát ngẫu nhiên 291 cử nhân quản trị kinh doanh thấy lương trung bình 276,95 USD /tháng độ lệch chuẩn 46,348 USD/tháng Có ý kiến cho lương trung bình năm cử nhân quản trị kinh doanh khơng thay đổi Hãy tính giá trị kiểm định cho nhận xét ý kiến với mức ý nghĩa 5% A 2,558 Chấp nhận ý kiến B 2,558 Bác bỏ ý kiến C 3,264 Chấp nhận ý kiến D 3,264 Bác bỏ ý kiến 24/Khảo sát ngẫu nhiên 248 lâm trường có 163 có đường kính trung bình Có ý kiến cho tỉ lệ có đường kính trung bình lâm trường 75% Hãy tính giá trị kiểm định cho nhận xét ý kiến với mức ý nghĩa 5% A -3,3729 Chấp nhận ý kiến B -3,3729 Bác bỏ ý kiến C -2,6796 Chấp nhận ý kiến D -2,6796 Bác bỏ ý kiến 25/Đánh giá mức độ tương quan tổng giá trị hàng hóa xuất (X) tiền trợ cấp hưu trí (Y) sở số liệu năm sau: Hệ số tương quan mẫu tổng giá trị hàng hóa xuất tiền trợ cấp hưu trí là: A 0,9327 B 0,9914 C 0,9855 D 0,9563 .. .suất tháng, đoạn đường xảy tai nạn A 0,1465 B 0,0902 C 0,2707 D 0,0226 11/Khảo sát đường kính số táo chín loại táo, ta kết sau: Xác định tỉ lệ mẫu táo có đường... khoảng đối xứng trọng lượng trung bình loại trái đạt độ xác 3gram với độ tin cậy 95% cần khảo sát thêm trái nữa? A 236 B 91 C 218 D 72 22/Theo thi t kế, dây chuyền sản xuất tự động sản xuất chi tiết... hàng, nhận thấy số tiền gửi tiết kiệm trung bình họ 952,5 USD/năm độ lệch chuẩn 94,6 USD/năm Hãy xác định khoảng tin cậy đối xứng 95% cho số tiền gửi tiết kiệm trung bình khách hàng năm A (946,1;
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ 16A, ĐỀ THI MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ 16A

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay