Đề thi trắc nghiệm lập trình hướng đối tượng OPP

14 267 4
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 09:49

1. Ưu điểm của OOP :A. Dễ mô tả các quan hệ phân cấp trong thế giới thựcB. Có tính bảo mật caoC. Câu A, B đúngD. Câu A, B sai2. Ưu điểm của OOP:A. Dễ tái sử dụng codeB. Bảo mật kémC. Có tính bảo mật caoD. Câu A, C đúng3. Ưu điểm của class file trong Java là:A. Java class file có thể được dùng ở bất kỳ platform nàoB. Tính module hóa cao, dùng bộ nhớ tốt hơn với class file hơn là file thực thi vì class file cần một bước địch nữa mới được CPU thực thi.C. Cả 2 câu đều đúngD. Cả 2 câu đều sai 1 Ưu điểm OOP : A Dễ mô tả quan hệ phân cấp giới thực B Có tính bảo mật cao C Câu A, B D Câu A, B sai Ưu điểm OOP: A Dễ tái sử dụng code B Bảo mật C Có tính bảo mật cao D Câu A, C Ưu điểm class file Java là: A Java class file dùng platform B Tính module hóa cao, dùng nhớ tốt với class file file thực thi class file cần bước địch CPU thực thi C Cả câu D Cả câu sai Source code java có tên mở rộng : A .class B .java C .com D Tất sai JDK bao gồm thành phần chính: A Classes, Compiler, Debugger, Java Runtime Environment B Classes, Compiler, Debugger C Classes, Compiler, Java Runtime Environment D Compiler, Debugger, Java Runtime Environment Lớp Student có thuộc tính: name, age phương thức: getName(), getAge() Giả sử x đối tượng thuộc lớp Student Chọn phát biểu OOP: A int age = x.getAge () ; B getAge (x) ; C getName (x) ; D int age = getAge (x) ; Bao đóng đặc tính OOP nhằm để: A Che dấu liệu B Bên ngồi giao tiếp với đối tượng thơng qua số phương thức C Cả câu A, B D Cả câu A, B sai Các từ khóa cho cấu trúc rẽ nhánh Java gồm: A if, else, switch, case, default, break B IF, ELSE, SWITCH, CASE, DEFAULT, BREAK C Cả câu A, B D Cả câu A, B sai Các Java gồm: A True, False, Null B TRUE, FALSE, NULL C true, false, NULL D true, false, null 10 Cho biết kết đoạn code sau: public class test { public static void main(String [] args) { int x = 3; int y = 1; if (x = y) System.out.println("Not equal"); else System.out.println("Equal"); }} A Equal B Not Equal C Lỗi biên dịch if (x = y) D Chương trình thực thi không xuất kết 11 Cách đặt tên (identifier) Java: A Bắt đầu ký tự, ký tự gạch (underscore ‘_’ ) hay ký tự ‘$’ B Sau ký tự đầu ký tự ký số hay ‘_’, ‘$’ , không dùng ký tự khác như: khoảng trống, ký hiệu phép toán C Từ khóa tên có tính chất case-sensitive D Tất 12 Cho biết kết đoạn code sau: A true B false C true && false D Lỗi cú pháp 13 Cho biết kết đoạn code sau: A true false B true C false D Lỗi cú pháp 14 Cho biết kết đoạn code sau: A B C D Lỗi cú pháp 15 Cho biết kết đoạn code sau: A 12345 B 12345 C 12346 D Báo lỗi cú pháp 16 Cho biết kết đoạn code sau: int i=1; switch (i) { case 0: System.out.println("zero"); break; case 1: System.out.println("one"); case 2: System.out.println("two"); default: } System.out.println("default"); A one B one, default C one, two, default D default 17 Cho biết kết đoạn code sau: public class Rand{ public static void main(String argv[]){ int iRand; iRand = Math.random(); System.out.println(iRand); } } A Lỗi biên dịch (Compile time error referring to a cast problem) B Xuất số ngẫu nhiên từ đến 10 C Xuất số ngẫu nhiên từ đến D Lỗi chạy chương trình 18 Chọn đáp án để tính trị tuyệt đối cho số nguyên x java: A abs (x) B Math.abs (x) C math.abs (x) D x.abs () 19 Java cung cấp class System mô tả hệ thống System.in là: A đối tượng xuất mặc định (màn hình) B đối tượng nhập mặc định (bàn phím) C Cả câu D Cả câu sai 20 Một thành phần class có modifier giới hạn đối tượng khác gói, khác lớp, khơng có quan hệ cha-con khơng truy cập đến thành phần đó: A public B private C protected D friendly 21 Kỹ thuật overload cho phép A Khai báo hàm trùng tên, trùng kiểu tham số khác kiểu trả trị hàm B Khai báo hàm khác tên, khác kiểu tham số, khác kiểu trả trị hàm C Khai báo hàm trùng tên, khác kiểu tham số khác số lượng tham số D Tất 22 Khi thành phần class khai báo modifier friendly thành phần đó: A Khơng cho phép đối tượng thuộc class package ( thư mục) truy cập B Cho phép đối tượng thuộc class package ( thư mục) truy cập C Cho phép đối tượng thuộc class package ( thư mục) khác package truy cập D Tất 23 Biến đối tượng Java là: A Tham chiếu (địa chỉ) vùng nhớ chứa liệu đối tượng B Biến static C Biến cục D Tất sai 24 Nếu modifier lớp public tên file java : A Phải trùng với tên class, phân biệt chữ hoa chữ thường B Phải trùng với tên class, không phân biệt chữ hoa chữ thường C Không phải trùng với tên class D Tất sai 25 Từ khóa this Java : A Đối tượng cha đối tượng thao tác B Đối tượng thao tác C Cả D Cả sai 26 Phương thức khởi tạo (constructor) phương thức thực thi: A Lúc hủy đối tượng B Lúc tạo đối tượng C Lúc sử dụng đối tượng D Cả ba câu 27 Tên phương thức khởi tạo: A Không trùng với tên lớp B Phải trùng với tên lớp C Đặt tên tùy ý D Tất 28 Khi xây dựng phương thức khởi tạo (constructor), việc thường làm là: A Khởi tạo giá trị cho thành phần liệu đối tượng B Khai báo kiểu cho thành phần liệu đối tượng C Khai báo phương thức đối tượng D Tất sai 29 Đối tượng sống kể từ khi: A Khởi tạo đối tượng (bằng tốn tử new) hết chương trình B Khởi tạo đối tượng (bằng toán tử new) hết phương thức chứa C Khởi tạo đối tượng (bằng tốn tử new) hết khối chứa D Tất 30 Trong java, khai báo thuộc tính hàm lớp mà khơng có từ khóa quyền truy cập mặc định quyền truy cập gì? A public B protected C friendly D private 31 Đối với quyền truy cập cho phép truy cập lớp gói với lớp cha? A private, friendly, protected B friendly, public C friendly, protected, public D public, protected 32 Cho đoạn code sau: A Đoạn code có lỗi dòng lớp VongTron khơng có constructor chuẩn B Đoạn code có lỗi dòng lớp Demo khơng thể truy cập đến x C Đoạn code có lỗi dòng lớp Demo khơng thể truy cập đến y D Câu B, C 33 Cho đoạn code sau: A Lỗi dòng sửa lại cách đặt modifier cho x lớp Hình học protected B Lỗi dòng sửa lại cách đặt modifier cho y lớp Hình học protected C Câu A, B D Đoạn code khơng có lỗi 34 Cho biết kết đoạn code sau: public class Scope{ private int i; public static void main(String argv[]){ Scope s = new Scope(); s.amethod(); }//End of main public static void amethod(){ System.out.println(i); }//end of amethod }//End of class A Xuất hình: B Khơng xuất hình C Lỗi biên dịch (A compile time error) D Lỗi thực thi chương trình (An error at runtime) 35 Dòng 22 xuất hình: A 5, 6, B 0, 0, C Báo lỗi cú pháp D Câu A, B, C sai 36 Chọn câu hướng dẫn tạo lớp A Lấy danh từ mơ tả khái niệm làm tên lớp B Lấy danh từ mơ tả cho khái niệm làm thuộc tính C Lấy động từ tác động lên đối tượng làm phương thức D Tất 37 Từ khóa static đứng trước: A Thành phần liệu lớp B Phương thức lớp C Đoạn code D Tất 38 Cho biết kết câu lệnh sau: System.out.print(Math.round(Math.random()*1000000)%100); A Kết xuất giá trị từ đến 99 B Kết xuất giá trị từ đến 100 C Kết xuất giá trị từ đến 99 D Kết xuất giá trị từ đến 100 39 Khi định nghĩa lớp con, từ khóa extends Java : A Đặt trước tên lớp B Đặt trước tên lớp cha C Đặt sau tên lớp cha D Tất sai 40 Khi định nghĩa lớp : A Được phép khai báo thêm thành phần liệu B Được phép khai báo thêm phương thức C A, B sai D A, B 41 Chọn đáp án cho dòng 16 đoạn code sau : A super(m, t, n, g, tg, da, cs); B super(); C super(t, m, n, g); D super(m, t, n, g); 42 Cho biết kết đoạn code sau: A Gom B null C null D null null null null 0.0 0.0 null null Gom Gom 43 Cho biết kết đoạn code sau: A my father my father B my father my son C my son my son D my son my father 44 Cho đoạn code sau: A Đoạn code dùng kỹ thuật overriding B Đoạn code dùng kỹ thuật overloading C Câu A, B sai D Câu A, B 45 Cho biết kết đoạn code sau: A B C D 7 46 Cho đoạn code sau: A Đoạn code có lỗi dòng B Đoạn code có lỗi dòng C Đoạn code có lỗi dòng 10 D Đoạn code khơng có lỗi 47 Cho đoạn code sau: A Lớp PhongBan lớp NhanVien có quan hệ cha - B Lớp PhongBan lớp NhanVien có quan hệ bao gộp C Lớp PhongBan lớp NhanVien khơng có quan hệ với D Câu A, B 48 Chọn câu đúng: k chac A Một biến thuộc lớp trừu tượng đến lớp B.Một biến thuộc lớp trừu tượng đến lớp C Một biến thuộc lớp trừu tượng đến lớp trừ lớp trừu tượng D Một biến thuộc lớp trừu tượng đến lớp trừ lớp trừu tượng 49 Chọn câu phát biểu đúng: A Một lớp trừu tượng chứa phương thức final B Một lớp final chứa phương thức trừu tượng C Cả A B D Cả A B sai 50 Chọn câu trả lời đúng: A Khơng cần dùng từ khóa extends kế thừa lớp trừu tượng B Có thể dùng kỹ thuật Overloading lớp trừu tượng C Cả A B D Cả A B sai 51 Tính đa hình OOP nhờ: k chac A Kỹ thuật Overloading B Kỹ thuật Overriding C Tính đa thừa kế D Tính đơn thừa kế 52 Lớp trừu tượng: A Là kết việc khái quát hóa cao viết code B Là lớp có tính chất chung nhiều lớp cụ thể C Là lớp có phương thức khai báo mà không viết code D Tất 53 Chọn cậu trả lời A Lớp trừu tượng lớp có phương thức trừu tượng B Lớp trừu tượng sản phẩm trình khái quát hóa cao C Lớp trừu tượng lớp có sử dụng abstract D Tất 54 Chọn câu trả lời : A Không thể sử dụng super this lớp trừu tượng B Có thể sử dụng super this lớp trừu tượng C Có thể sử dụng super khơng thể sử dụng this lớp trừu tượng D Không thể sử dụng super sử dụng this lớp trừu tượng 55.Chọn câu trả lời đúng: k chac A Không thể khởi tạo constructor default lớp trừu tượng B Có thể khởi tạo constructor default lớp trừu tượng C Chỉ khởi tạo constructor default lớp trừu tượng lớp trừu tượng lớp nội D Chỉ khởi tạo constructor default lớp trừu tượng lớp trừu tượng lớp ngoại 56 Cho đoạn code sau: A.Có lỗi dòng số B Có lỗi dòng số C Có lỗi dòng số 13 D Có lỗi dòng số 18 57 Cho đoạn code sau: A.Có lỗi dòng thứ B Có lỗi dòng thứ C Có lỗi dòng thứ D Khơng có lỗi ... Từ khóa this Java : A Đối tượng cha đối tượng thao tác B Đối tượng thao tác C Cả D Cả sai 26 Phương thức khởi tạo (constructor) phương thức thực thi: A Lúc hủy đối tượng B Lúc tạo đối tượng C... phần liệu đối tượng B Khai báo kiểu cho thành phần liệu đối tượng C Khai báo phương thức đối tượng D Tất sai 29 Đối tượng sống kể từ khi: A Khởi tạo đối tượng (bằng toán tử new) hết chương trình. .. dụng super this lớp trừu tượng B Có thể sử dụng super this lớp trừu tượng C Có thể sử dụng super sử dụng this lớp trừu tượng D Không thể sử dụng super sử dụng this lớp trừu tượng 55.Chọn câu trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm lập trình hướng đối tượng OPP, Đề thi trắc nghiệm lập trình hướng đối tượng OPP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay