Quản lý hoạt động giáo dục trường MN ngoài công lập Little Leader, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

107 52 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 08:37

Quản lý hoạt động giáo dục trường MN ngoài công lập Little Leader, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục trường MN ngoài công lập Little Leader, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục trường MN ngoài công lập Little Leader, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục trường MN ngoài công lập Little Leader, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục trường MN ngoài công lập Little Leader, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục trường MN ngoài công lập Little Leader, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục trường MN ngoài công lập Little Leader, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay (Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC _  ĐÀO THỊ TRINH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP LITTLE LEADER, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60140101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN THỊ MỸ LỘC HÀ NỘI - 2016 i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Các Thầy, Cơ giáo Phòng sau đại học -Học viện quản lý giáo dục tham gia giảng dạy, tư vấn giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tác giả xin cảm ơn Cô giáo GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, người trực tiếp hướng dẫn luận văn khoa học tận tình dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới bạn đồng nghiệp khối mầm non ngồi cơng lập quận Nam Từ Liêm, bạn bè đồng nghiệp trường mầm non tư thục Little Leader động viên, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn “Quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non công lập Little Leader, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bối cảnh đổi nay” Tuy thân cố gắng, song luận văn tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận cảm thơng dẫn góp ý Hà Nội, tháng năm 2016 Tác giả Đào Thị Trinh ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CSVC GD – ĐT GDMN GV PH PHHS QLGD : Cơ sở vật chất : Giáo dục đào tạo : Giáo dục mầm non : Giáo viên : Phụ huynh : Phụ huynh học sinh : Quản lý giáo dục CLGD : Chất lượng giáo dục GD : Giáo dục CS-GD : Chăm sóc - giáo dục iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN I DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT II PHỤ LỤC IV MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 6.GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 2 3 3 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG MẦM NON NGỒI CƠNG LẬP TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 1.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1.Khái niệm Quản lý Quản lý giáo dục .7 1.2.2 Khái niệm quản lý nhà trường quản lý trường mầm non .9 1.2.3 Khái niệm hoạt động giáo dục .13 Hoạt động giáo dục trường mầm non chương trình xây dựng thời gian trẻ trường nhằm giúp cho trẻ học, chơi nhiều hình thức phong phú tạo hứng thú, tò mò, kích thích trẻ tìm hiểu khám phá, qua góp phần vào hình thành phát triển nhân cách cá nhân trẻ .13 1.3 TRƯỜNG MẦM NON TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 16 1.3.1 Vị trí, nhiệm vụ trường mầm non 16 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ hiệu trưởng trường mầm non 16 1.3.3 Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục trường mầm non 17 1.3.4 Trường mầm non ngồi cơng lập 20 1.3.5 Sự khác biệt trường mầm non ngồi cơng lập trường mầm non cơng lập 21 1.4 NỘI DUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ 21 1.4.1 Quản lý trẻ 23 1.4.2 Quản lý giáo viên 24 1.4.3 Quản lý sở vật chất 25 1.5 ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ CÁC YÊU CẦU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON HIỆN NAY 26 1.5.1 Mục tiêu yêu cầu đổi giáo dục 26 1.5.2 Mục tiêu yêu cầu đổi giáo dục mầm non 28 1.6 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 29 1.6.1 Điều kiện kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục mầm non .29 1.6.2 Trình độ nhận thức cán quản lý, giáo viên, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục mầm non 30 1.7 CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MẦM NON 32 TIỂU KẾT CHƯƠNG 34 2.1 GIỚI THIỆU VỀ KHẢO SÁT 36 2.1.1 Mục đích khảo sát 36 2.1.2 Nội dung khảo sát 36 2.1.3 Phương pháp khảo sát 36 iv 2.1.4 Đối tượng khảo sát 37 2.2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT 37 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển trường mầm non Little Leader .37 2.2.2 Thực trạng trường mầm non Little Leader 38 2.2.3.Thực trạng hoạt động giáo dục trường mầm non Little Leader 39 2.2.4 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non Little Leader .45 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON LITTLE LEADER 51 TIỂU KẾT CHƯƠNG 57 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON NGỒI CƠNG LẬP LITTLE LEADER 58 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BIỆN PHÁP 58 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính cấp thiết khả thi 59 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .59 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo hài hòa chất lượng nhu cầu thị trường 60 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG MẦM NON LITTLE LEADER TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 60 3.2.1 Biện pháp 1: Xây dựng chế độ sách thu hút đội ngũ cán - giáo viên - nhân viên đáp ứng phát triển nhà trường 60 3.2.2 Biện pháp 2: Chú trọng hoạt động xây dựng thương hiệu nhà trường 68 3.2.3 Biện pháp 3: Tăng cường công tác kiểm tra, điều chỉnh việc tổ chức thực hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ 71 3.2.4 Biện pháp 4: Ứng dụng thông tin quản lý hoạt động nhà trường 77 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP 79 3.4 KHẢO SÁT TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT 81 TIỂU KẾT CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 85 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG Hình 2.1: Logo nhận diện thương hiệu trường .38 Bảng 2.2: Số lớp học số học sinh năm học 2013-2014 2014-2015 .38 Bảng 2.3: Số cán giáo viên, nhân viêncác năm học 2013 - 2014 2014 - 2015 38 Hình 2.4: Biểu đồ tỉ lệ giáo viên tính theo số năm kinh nghiệm dạy học .39 Bảng 2.6: Thực trạng hoạt động chăm sóc trẻ sức khỏe 41 Bảng 2.7: Thực trạng hoạt động giáo dục trẻ nhận thức 42 Bảng 2.8: Nhận thức CBQL nội dung quản lý hoạt động giáo dục trẻ .43 Bảng 2.9: Mức độ lập kế hoạch thực hoạt động giáo dục trẻ 45 Bảng 2.10: Kết khảo sát mức độ cần thiết mức độ thực biện pháp quản lý giáo viên tổ chức hoạt động GD trẻ CBQL trường mầm non 47 Bảng 2.11: Kết khảo sát công tác đạo hoạt động giáo dục trẻ CBQL 49 Bảng 2.12: Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá hoạt động CS-GDtrẻ 50 Bảng 2.13: Kết khảo sát mức độ hài lòng phụ huynh học sinh năm học 2014- 2015 .52 Bảng 2.14: Thực trạng công tác quản lý đánh giá trẻ giáo viên .54 Bảng 3.1: Kết thăm dò tính cấp thiết biện pháp 81 Bảng 3.2: Kết thăm dò tính khả thi biện pháp 81 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đại hội XI, Ban Chấp hành Trung ương đưa Nghị Hội nghị lần thứ 8, (Nghị số 29-NQ/TW) với nội dung: Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Giáo dục mầm non bậc học đầu tiên, móng cho hình thành phát triển nhân cách người Mục tiêu cụ thể đổi giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lượng phổ cập năm miễn học phí trước năm 2020 Từng bước chuẩn hóa hệ thống trường mầm non Phát triển giáo dục mầm non tuổi có chất lượng phù hợp với điều kiện địa phương sở giáo dục Sau đổi mới, đặc biệt sau Việt Nam gia nhập WTO thời kỳ trường mầm non ngồi cơng lập mở ngày nhiều Hệ thống trường mầm non công lập không đủ đáp ứng nhu cầu bậc cha mẹ xã hội Sự đời trường mầm non ngồi cơng lập tất yếu khách quan đảm bảo hệ thống sách,văn pháp quy phát triển giáo dục Đảng Chính phủ ban hành: Luật giáo dục, Điều lệ trường mầm non, thị, văn hướng dẫn, Thông tư, Quyết định…Hệ thống văn rõ chức năng, nhiệm vụ cấp quản lý, yêu cầu nhiệm vụ giáo viên mầm non cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Sự quan tâm Đảng, Nhà nước khuyến khích phát triển hệ thống trường mầm non ngồi cơng lập Hiện nay, hệ thống sở mầm non cơng lập có mạng lưới rộng khắp đa dạng quy mơ Với chủ trương xã hội hóa nghiệp giáo dục, hệ thống giáo dục mầm non ngồi cơng lập phát triển mạnh mẽ có đóng góp khơng nhỏ việc thỏa mãn nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ nhân dân đặc biệt khu vực thành phố, khu đô thị lớn Hoạt động quản lý trường mầm non tư thục khơng đòi hỏi đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng mà hướng tới đáp ứng phong phú tính ưu việt giáo dục Người quản lý phải điều hành, tổ chức sở giáo dục để đáp ứng nhu cầu ngày cao đổi mới, đại hóa giáo dục, tiếp cận hình thức, phương pháp giáo dục đại nhằm phát triển hệ trẻ em tương lai khỏe mạnh, thông minh, động, sáng tạo, trở thành cơng dân tồn cầu Xuất phát từ lý tác giả chọn vấn đề: “Quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non ngồi cơng lập Little Leader phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bối cảnh đổi nay” làm đề tài nghiên cứu cuối khóa đào tạo thạc sỹ Quản lý giáo dục Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non ngồi cơng lập Little Leader phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bối cảnh đổi giáo dục Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động giáo dục trường mầm non ngồi cơng lập Little Leader phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non ngồi cơng lập Little Leader phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bối cảnh đổi Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn xác định nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: 4.1 Nghiên cứu lý luận quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non ngồi cơng lập bối cảnh 4.2.Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non ngồi cơng lập Little Leader phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4.3.Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non ngồi cơng lập Little Leader phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bối cảnh đổi Giả thuyết nghiên cứu khoa học Cần có biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non Little Leader - thiết chế giáo dục mầm non ngồi cơng lập để tạo khác biệt chất lượng giáo dục, hình thành thương hiệu nhà trường xã hội, góp phần đạt mục tiêu giáo dục mầm non chất lượng địa bàn 6.Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Đối tượng điều tra khảo sát: Cán quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh trường mầm non Little Leader quận Nam Từ Liêm - Thời gian nghiên cứu: Tháng 9/2014 đến tháng 12/2015 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu: Phân tích, tổng hợp, khái quát hóa vấn đề lý luận cơng trình nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài, sách, báo tạp chí, văn kiện Đảng, pháp luật Chính phủ, văn đạo ngành Giáo dục,… nhằm xác lập sở lý luận cho đề tài 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động cô trẻ trường mầm non để tìm hiểu cơng tác quản lý trường mầm non 7.2.2.Phương pháp vấn: Tác giả trực tiếp vấn đối tượng: Cán quản lý, giáo viên, 7.2.3 Phương pháp điều tra phiếu Tác giả sử dụng phương pháp điều tra bảng câu hỏi cho ba nhóm đối tượng - Nhóm 1: Nhóm cán quản lý - Nhóm 2: Nhóm giáo viên nhà trường - Nhóm 3: Nhóm phụ huynh học sinh 7.2.4 Nhóm phương pháp xử lý số liệu thống kê Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, kết cấu luận văn trình bày chương: Chương 1: Cơ sở lý luận sở pháp lý quản lý hoạt giáo dụccủa trường mầm non ngồi cơng lập bối cảnh Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non Little Leader, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non Little Leader, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bối cảnh 87 - Biện pháp trọng hoạt động xây dựng thương hiệu nhà trường -Biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, điều chỉnh việc tổ chức thực hoạt động giáo dục trẻ - Biện pháp ứng dụng thông tin vấn đề quản lý Vậy với nhóm biện pháp cán quản lý, G, phụ huynh học sinh đánh giá cần thiết có tính khả thi.Các biện pháp quản lý mà đề tài đưa sở kế thừa nghiên cứu trước đó, đồng thời xuất phát từ thực tiễn quản lý nhà trường hiệu trưởng trường mầm non Little Leader giai đoạn Các biện pháp có tác dụng thiết thực việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường năm Bốn biệp pháp biện pháp có ưu, nhược điểm định phù hợp với nhiệm vụ cụ thể hoạt động quản lý Để nâng cao chất lượng hoạt động Quản lý hoạt động giáo dục mầm non trường mầm non Little Leader, thiết phải thực đồng biện pháp chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho Vì vậy, cán quản lý nhà trường cần phân tích, nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng nhằm khai thác triệt để mạnh riêng biện pháp cho phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường thời điểm Khuyến nghị Để biện pháp quản lý áp dụng phát huy hiệu quả, nỗ lực chủ quan cán quản lý trường cần có đạo đồng quan quyền, quan tâm giúp đỡ ngành có liện quan phối hợp hưởng ứng cách tích cực tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường Từ vấn đề đặt đề tài, chúng tơi có số khuyến nghị sau: 88 2.1 Đối với cán quản lý trường mầm non tư thục Sự tồn phát triển trường mầm non tư thục đặc biệt phụ thuộc vào khả thỏa mãn nhu cầu phụ huynh học sinh Chất lượng nhà trường để phụ huynh định gửi Và chất lượng ngồi việc đảm bảo mục tiêu chương trình giáo dục mầm non phải xây dựng dựa nhu cầu thực tế khách hàng Chính vậy, quản lý chất lượng khơng vấn đề mẻ mà hướng tất yếu tổ chức tồn nhờ vào khách hàng Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non Little Leader kết việc nghiên cứu lý thuyết phân tích thực trạng quản lý nhà trường Đối với cán quản lý trường mầm non Little Leader, kết khả quan đạt được, Ban giám hiệu, tổ trưởng, cần phối hợp thực biện pháp khả thi để trì, đảm bảo chất lượng chăm sóc ni dưỡng trẻ ngày nâng cao hiệu lực quản lý nhà trường Để đạt mục tiêu chiến lược, đội ngũ cán quản lý phải học hỏi, trau dồi kiến thức, kĩ bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp để góp phần thực tốt đổi quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục 2.2.Khuyến nghị lãnh đạo Phòng giáo dục đào tạo Quản lý trường mầm non nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non sở ngồi cơng lập Mặt khác, số lượng sở GDMN ngồi cơng lập ngày tăng, tạo môi trường cạnh tranh giáo dục, nhà trường có hướng khác để nâng cao chất lượng, gia tăng sức mạnh thương hiệu tăng sức cạnh tranh thị trường Vì vậy, trường có cách thức khác tổ chức máy hệ thống quản lý, dẫn đến hệ thống hồ sơ sổ sách có điều chỉnh, xếp phù hợp với đặc thù sở Căn vào kết nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non ngồi cơng lập Little Leader phường 89 Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bối cảnh đổi nay” tác giả xin đề xuất ý kiến tham mưu với lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo cấp công tác quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục ngồi cơng lập Một hướng dẫn trường mầm non xây dựng kế hoạch năm học tổ chức thực chương trình GDMN có hiệu Hai tổ chức cho cán quản lý, GV cốt cán trường mầm non tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm đặc biệt công tác quản lý mơ hình trường mầm non điển hình ngồi nước Ba là, cơng tác tra, kiểm tra, không áp đặt yêu cầu thủ tục, quy trình quản lý hồ sơ trường mầm non cơng lập Ví dụ: số trường mầm non tư thục thu học phí tốn tiền ăn với phụ huynh học sinh theo q khơng thiết phải tách thêm phần toán theo tháng quy định Hoặc: số trường mầm non cho trẻ ăn theo nhu cầu, hình thức tổ chức bữa ăn bup - phê (tức trẻ lựa chọn thức ăn mà muốn khơng phải ăn thức ăn khơng thích) dẫn đến lượng thức ăn xuất nhiều lượng thức ăn tiêu thụ việc giao nhận thức ăn chín khơng thể theo xuất ăn việc tính phần ăn khơng theo cách tính trường có chế độ thực đơn áp đặt (khơng có thứ 2, cho trẻ lựa chọn) Sự linh hoạt kiểm tra, tra cấp lãnh đạo quản lý sở giáo dục mầm non ngồi cơng lập có tác dụng khuyến khích cách làm mới, đáp ứng cao nhu cầu trẻ phụ huynh học sinh Chỉ cần đảm bảo quyền trẻ em, chất lượng theo hạng mục việc tính minh bạch quản lý, trường tự chịu trách nhiệm cơng việc Với cách làm khác với quy định hành, trường phải có thuyết minh, giải trình đủ chặt chẽ, đủ có minh chứng thực tế đầy đủ việc đảm bảo quyền lợi 90 đáng củatrẻ tham gia sinh hoạt học tập trường lớp mầm non ngồi cơng lập Có thể cấp lãnh đạo, quản lý sở giáo dục mầm non cơng lập nên có sách riêng cho mơ hình ngồi cơng lập để phù hợp với thực tiễn, khuyến khích cách làm mới, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non khối mầm non ngồi cơng lập nói riêng giáo dục mầm non nói chung 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ban khoa giáo Trung ương (2002), Giáo dục Đào tạo thời kỳ đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [2] Ban chấp hành Trung ương (2004), Chỉ thị số 40/CT-TW việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán QLGD [3] Đặng Quốc Bảo (2005), Vấn đề quản lý việc vận dụng vào quản lý [4] nhà trường, Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Thành Vinh (2010), Quản lý nhà trường (Sách chuyên khảo giáo dục Quản lý giáo dục dành cho hệ đào tạo cử nhân quản lý).Nxb Giáo dục Việt Nam [5] Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài (2003), Thơng tư liên tịch số 05/2003/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 24/02/2003 việc hướng dẫn số sách phát triển giáo dục mầm non, Hà Nội [6] Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Chiến lược phát triển giáo dục 2006 2015, NXB Giáo dục, Hà Nội [7] BộGiáo dục Đào tạo (7/4/2008),Quyết định số14/2008/BGD&ĐT [8] ban hành Điều lệ trường mầm non, Hà Nội BộGiáodụcvàĐàotạo(25/9/2009),Thôngtưsố17/2009/TT-GD&ĐT Ban hành chương trình Giáo dục Mầm non, Hà Nội [9] Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2011 - 2012 (Công văn số 5454/BGDĐTGDMN ngày 17/8/2011) [10] Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1996), Đại cương khoa học quản lý, NXB ĐHQG, Hà Nội [11] Chính phủ (2002), Quyết định số161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 số sách phát triển giáo dục mầm non, Hà Nội [12] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 việc phê duyệt Đề án 92 phát triển GDMN giai đoạn 2006 - 2015 [13] Chính phủ (2010), Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 20102015, Hà Nội [14] Chính phủ (2003), Quyết định số 89/2010/QĐ-TTg việc phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho người 2003 - 2015”, Hà Nội [15] Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Nghị Trung ương BCHTrungươngĐảngkhóaVIII,NxbChínhtrịquốcgia, Hà Nội [16] Phạm Minh Hạc (1998), Tâm lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội [17] Trần Kiểm (2004), Khoa học Quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hồ Chí Minh [18] Đặng Bá Lãm (2005), Quản lý Nhà nước Giáo dục - Lý luận thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [19] Nguyễn Văn Lê (2005), Một số vấn đề chất lượng giáo dục mầm non, [20] Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Quản lý, lãnh đạo nhà trường kỉ XXI.NXB ĐHQG,Hà Nội [21] Nguyễn Thị Mỹ Lộc (chủ biên),Quản lý giáo dục:Một số vấn đề lý luận thực tiễn NXB ĐHQG Hà Nội [22] Nguyễn Thị Mỹ Lộc(1996), "Quản lý hệ thống mẫu giáo từ vi mô đến vĩ mô", Trường Cán quản lý giáo dục Trung ương I, Hà Nội [23] Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo (Nghị số 29-NQ/TW) [24] Hoàng Phê (2002), Tự điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng [25] Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm quản lý giáo dục,Trường Cán quản lý GD&ĐT TW1, Hà Nội [26] Quốc hội (2005), Luật Giáo dục số 38/2005/QH 11 ngày 14/6/2005, Hà Nội 93 [27] Quốc hội(2004), Luật Bảovệ, chămsóc giáodụctrẻemsố25/2004/QH11 ngày 15/6/2004 Quốc hội, Hà Nội ]28] Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [29] Trung tâm nghiên cứu khoa học tổ chức quản lý, Khoa học tổ chức quản lý - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội [30] Phạm Viết Vượng (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL GV nhà trường) Để giúp chúng tơi có đầy đủ sởnghiên cứu nâng cao chất lượng quản lýnhà trường, xin Thày/cơ cho biết ý kiến đánh giá số nội dung đây, cách đánh dấu (X) vào ô cột mà Thầy/cô cho phù hợp Câu 1:Theo Thầy/cô, CSVC thiết bị trường mầm non Little Leader thành phố Hà Nội có mặt mạnh, mặt yếu ? TT Các biểu Quy mô trường lớp phù hợp với nhu cầu hoạt động trẻ? Diện tích đất sử dụng theo quy định, cơng trình nhà trường? Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ hiên chơi cho trẻ nhà trường? Diện tích sân chơi quy hoạch thiết kế phù hợp Phòng hoạt động chức cho trẻ theo quy định Điều lệ trường mầm non Bếp ăn xây dựng theo quy trình vận hành chiều, đồ dùng nhà bếp đầy đủ, đảm bảo vệ sinh Nhà vệ sinh cho trẻ, nhà vệ sinh cho cán giáo viên nhân viên thiết kế đảm bảo yêu cầu thuận tiện cho sử dụng Khối phòng hành quản trị đảm bảo yêu cầu phát triển nhà trường Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học dùng cho GDMN Bộ GD-DT ban hành theo quy định sử dụng chăm sóc giáo dục trẻ Các biểu Khá Không Phù phù phù hợp hợp hợp Câu 2: Thầy/cô đánh giá mức độ lập kế hoạchthực hoạt động CS-GD trẻ CBQL trường mầm non Mức độ thực Đạt Tốt Khá yêu cầu TT Các kế hoạch thực Xây dựng kế hoạch QL hoạt động giáo dục trẻ từ đầu năm học Kế hoạch QL hoạt động giáo dục rõ nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ phối kết hợp năm học Kế hoạch QL hoạt động giáo dục trẻ bám sát nội dung tiêu chuẩn đặt nhà trường Xây dựng kế hoạch QL hoạt động giáo dục trẻ đảm bảo tiến trình thời gian Xây dựng kế hoạch QL hoạt động giáo dục trẻ phù hợp đặc điểm trẻ, điều kiện thực tế nhà trường Xây dựng kế hoạch QL hoạt động giáo dục trẻ theo năm cụ thể công việc theo tháng Câu 3: Thầy/cô đánh giá tầm quan trọng nội dung quản lý hoạt động giáo dục trẻ sau đây: TT Nội dung quản lý Quản lý chương trình, kế hoạch GD trẻ Quản lý cơng tác dự giờ, kiểm tra, đánh giá hoạt động GD trẻ Quản lý công tác đánh giá trẻ trường Quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho GV nhằm thực tốt hoạt động GD Quản lý GV sử dụng biện pháp đổi phương pháp hình thức tổ chức hoạt động GD Quản lý sở vật chất, trang thiết bị đồ Mức độ nhận thức Quan Không Rất QT trọng QT TT Mức độ nhận thức Quan Không Rất QT trọng QT Nội dung quản lý dùng phục vụ dạy học, đồ chơi phục vụ cho hoạt động GD trẻ Câu 4: Ý kiến Thầy/cô mức độ thực biện pháp quản lý công tác đánh giá trẻ giáo viên Mức độ đánh giá TT Nội dung Quản lý giáo viên đánh giá chất lượng GD trẻ Trung Tốt bình Yếu theo kế hoạch nhà trường Quản lý đạo giáo viên tổ chức kiểm tra định kỳ thống toàn trường đưa vào kế hoạch theo chủ đề Quản lý việc GV đánh giá trẻ dựa yêu cầu độ tuổi Quản lý việc GV đánh giá trẻ thường xuyên hoạt động hàng ngày để kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục Tổng Câu 5: Thầy/cô đánh giá mức độ lập kế hoạchthực biện pháp quản lý giáo viên tổ chức hoạt động GD trẻ CBQL trường Little Leader Mức độ TT Nội dung biện pháp quản lý Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực kế hoạchGD trẻ Rất Quan quan trọng trọng Trung bình Khơng quan trọng Kiểm tra thực nếp, chương trình thời gian biểu Kiểm tra việc chuẩn bị dạy giáo viên thông qua giáo án Kiểm tra tổ chức hoạt động lớp thông qua dự hoạt động GD trẻ GV Kiểm tra việc bồi dưỡng chuyên môn qua dự đồng nghiệp, sinh hoạt chuyên đề Kiểm tra loại hồ sơ sổ sách hàng tháng, hàng đợt Đánh giá giáo viên qua kết kiểm tra, khảo sát chất lượng trẻ vào thời điểm năm học Đánh giá GV thông qua kết học tập trẻ tỷ lệ trẻ xếp loại đợt khảo sát Đánh giá GV thông qua việc tham gia hoạt động tổ, trường 10 Đánh giá giáo viên qua tín nhiệm tập thể Sơ lược thân - Họ tên: Năm sinh: Nhiệm vụ chức vụ đảm nhận nay: Trình độ chun mơn nghiệp vụ: Xin chân thành cảm ơn ! PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN PHỤ HUYNH HỌC SINH Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh Để nâng cao chất lượng chăm sóc ni dạy trẻ đáp ứng nhu cầu mong mỏi bậc phụ huynh, Nhà trường tổ chức đợt thăm dò ý kiến phụ huynh học kì II, năm học 2014 - 2015 Rất mong bậc phụ huynh phối hợp thực để đợt thăm dò đạt kết tốt, giúp nhà trường định hướng phát triển giai đoạn TT Nội dung thăm dò ý kiến phụ huynh Quý vị yên tâm với chất lượng bữa ăn trẻ Quý vị yên tâm với môi trường sinh hoạt chất lượng vệ sinh phòng dịch nhà trường Quý vị yên tâm với chất lượng hoạt động học tập trẻ Nhà trường có cải tiến quản lý, tổ chức phụ huynh, học sinh nhận lợi ích từ điều chỉnh Quý vị cảm thấy em nhận phù hợp với mong muốn gia đình Quý vị cảm thấy em nhận phù hợp với mức chi phí gia đình đóng góp Mức học phí khoản thu nhà trường phù hợp với mức thu nhập quý vị Hệ thống thông tin gia đình trường đảm bảo kịp thời, hiệu Nhà trường quan tâm, lắng nghe xử lý tốt thông tin, yêu cầu, đề nghị từ phía phụ huynh học sinh 10 Tác phong, cử giáo viên thể quan tâm, chu đáo, ân cần trẻ tôn trọng, chia sẻ phụ huynh 11 Cơ sở vật chất cải thiện, bổ sung thường xuyên 12 Quý vị cảm thấy chất lượng chung nhà trường có cải thiện so với năm trước Sơ lược thân - Họ tên: Năm sinh: Nhiệm vụ chức vụ đảm nhận nay: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Xin chân thành cảm ơn ! Đồng Phân ý vân Không đồng ý PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho CBQL, GV mầm non phụ huynh) Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường Mầm non Little Leader thành phố Hà Nội, đề xuất biện pháp với 11 nội dung cụ thể Xin Anh(chị) cho biết ý kiến mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp việc đánh dấu (x) vào ô cột mà đồng chị cho phù hợp Mức độ cần thiết biện pháp Mức độ Các biện pháp Rất cấp thiết SL % Cấp thiết SL Chế độ, sách thu hút cán bộ, giáo viên, nhân viên Chú trọng hoạt động xây dựng thương hiệu Tăng cường công tác kiểm tra, điều chỉnh việc tổ chức thực hoạt động giáo dục trẻ Ứng dụng thông tin quản lý Mức độ khả thi biện pháp % Ít cấp thiết SL % Khơng cấp Điểm Thứ thiết TB bậc SL % Mức độ Các biện pháp Rất khả thi SL % Khả thi SL % Ít khả thi SL % Chế độ, sách thu hút cán bộ, giáo viên, nhân viên Chú trọng hoạt động xây dựng thương hiệu Tăng cường công tác kiểm tra, điều chỉnh việc tổ chức thực hoạt động giáo dục trẻ Ứng dụng thông tin quản lý Sơ lược thân - Họ tên: Năm sinh: Nơi công tác nay: Nhiệm vụ chức vụ đảm nhận Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Xin chân thành cảm ơn! Không khả Điểm Thứ TB bậc thi SL % ... mầm non Little Leader, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non Little Leader, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bối cảnh 5... cơng lập bối cảnh 4.2.Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non công lập Little Leader phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 4.3.Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục. .. Quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non ngồi cơng lập Little Leader phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bối cảnh đổi nay làm đề tài nghiên cứu cuối khóa đào tạo thạc sỹ Quản lý giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục trường MN ngoài công lập Little Leader, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động giáo dục trường MN ngoài công lập Little Leader, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay (Luận văn thạc sĩ), Về mục tiêu: Little Leader là trường mầm non ngoài công lập, để xây dựng nhà trường vững mạnh, ổn định và phát triển không ngừng thì cần chú trọng đến các hoạt động khẳng định thương hiệu nhà trường. Các hoạt động về PR, marketing sẽ đưa nhà trường là địa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay