Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (5)

73 48 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 06:31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN -o0o - BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP ĐƠN VỊ THỰC TẬP: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG THÀNH PHÁT Giáo viên hướng dẫn : Th.S Bộ môn Họ tên sinh viên Mó sinh viên Líp : : : : Hà Nội - 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc -NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên: …………………………………………… MSSV : ……………………………………………… Lớp : ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………………… Điểm Bằng số:…………………………… ……… Bằng chữ:……………………………………………………………… Ngày … tháng…… năm 2015 Đơn vị thực tập CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc -NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên: …………………………………………… MSSV : ……………………………………………… Lớp : ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………………… Điểm Bằng số:…………………………… ……… Bằng chữ:……………………………………………………………… Ngày … tháng…… năm 2015 Giảng viên MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN - EEMC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN - EEMC 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty .6 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty .6 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH MTV thiết kế chế tạo thiết bị điện EEMC .7 1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý sản xuất công ty TNHH MTV thiết kế chế tạo thiết bị điện EEMC 1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý sản xuất công ty TNHH MTV thiết kế chế tạo thiết bị điện EEMC 1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất công ty .10 1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất công ty .10 1.3.1.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công ty .10 1.3.2 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm .10 1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 12 1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 12 1.4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán .12 1.4.2 Các sách kế toán áp dụng đơn vị 13 1.4.3 Hình thức kế toán 14 1.4.4 Xây dựng danh mục tài khoản mã hóa tài khoản 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CÁC PHẦN HÀNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN EEMC 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN CÁC PHẦN HÀNH TẠI CƠNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN EEMC 19 2.1 Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương đơn vị thực tập 19 2.1 Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương đơn vị thực tập 19 2.1.1 Đặc điểm chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương 19 2.1.2 Các hình thức tiền lương .19 2.1.3 Phương pháp tính lương khoản trích theo lương 20 2.1.4 Quy trình kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 23 2.1.3 Tổ chức sổ kế toán chi tiết tiền lương khoản trích theo lương 23 2.2 Thực trạng kế tốn ngun hàng hóa cơng ty .25 2.2 Thực trạng kế tốn ngun hàng hóa cơng ty .25 2.2.1 Đặc điểm phần hành kế tốn hàng hóa .25 2.2.2 Mã hóa đối tượng quản lý liên quan đến kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phần mềm kế toán 26 2.2.3 Kế tốn chi tiết hàng hóa 30 2.2.4 Kế tốn tổng hợp hàng hóa 32 2.3 Thực trạng kế toán tài sản cố định đơn vị thực tập .35 2.3 Thực trạng kế toán tài sản cố định đơn vị thực tập .35 2.3.1 Đặc điểm tài sản cố định Công ty 35 2.3.2 Phương pháp tính nguyên giá tài sản cố định, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định .36 2.3.3 Quy trình kế tốn tài sản cố định 36 2.3.4 Tổ chức sổ kế toán chi tiết tài sản cố định 37 2.4 Thực trạng kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm công ty 39 2.4 Thực trạng kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm công ty 39 2.4.1.Chứng từ sử dụng 39 2.4.2.Tài khoản sử dụng 39 2.4.3 Sổ sách kế toán 40 2.4.4 Quy trình sử dụng 40 2.5 Thực trạng kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh đơn vị thực tập .51 2.5 Thực trạng kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh đơn vị thực tập .51 2.5.1.Chứng từ sử dụng 51 2.5.2 Tài khoản sử dụng 52 2.5.3 Sổ sách kế toán 52 2.5.4 Quy trinh kế toán 54 2.6 Thực trạng cơng tác khai, tốn thuế kế toán thuế đơn vị thực tập 68 2.6 Thực trạng cơng tác khai, tốn thuế kế toán thuế đơn vị thực tập 68 2.6.1 Phương pháp tính thuế GTGT .68 2.6.2 Quy trình kế toán thuế GTGT .69 2.6.3 Tổ chức kế toán thuế GTGT 69 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức công ty Sơ đồ 1.2: Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm 11 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty 12 Sơ đồ 1.4: Quy trình xử lý số liệu Fast Accounting 16 Sơ đồ 2.1: Quy trình thực phân hệ kế tốn lương khoản trích theo lương 23 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ Tổ chức sổ kế toán tổng hợp tài sản cố định .37 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 41 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ quy trình kế tốn 54 BẢNG BIỂU Biểu 1.1: Kết kinh doanh năm 2013 2014 Công ty Biểu 2.1: Bảng phân bổ tiền lương BHXH 21 Biểu 2.2: Sổ tài khoản 334 24 Biểu 2.3: Sổ tài khoản 632 33 Biểu 2.4: Sổ chi tiết tài khoản 6321A .34 Biểu 2.5: Sổ chi tiết tài khoản 6321B .34 Biểu 2.6: Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định 38 Biểu 2.7: Bảng số lượng sản phẩm sản xuất 44 Biểu 2.8:Bảng tính giá trị sản phẩm dở dang 45 Biểu 2.9:Thẻ tính giá thành sản phẩm .45 Biểu 2.10: Thẻ tính giá thành sản phẩm 46 Biểu 2.11: Bảng tổng hợp chi phí 46 Biểu 2.12: Sổ chi tiết tài khoản 154 47 Biểu 2.13: Sổ nhật ký chung 49 Biểu 2.14: Sổ tài khoản 511 .60 Biểu 2.15: Sổ chi tiết tài khoản 511 61 Biểu 2.16: Sổ tài khoản 911 .62 Biểu 2.17: Sổ nhật ký chung 64 Biểu 2.18: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 67 Biểu 2.19: Sổ tài khoản 821 .71 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN - EEMC 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Tên công ty : Công ty TNHH MTV thiết kế chế tạo thiết bị điện Tên giao dịch quốc tế : Electrical Equipment Manufacturing Joint Stock Company Tên viết tắt : EEMC Giám đốc công ty : Vũ Anh Tuấn Đơn vị quản lý : Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh(nắm giữ 100% vốn ) Vốn điều lệ : 2.400.000.000 VNĐ Địa : Thôn Trung Văn, xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại : (04)2186022 Fax : (04)8543460 Mã số thuế : 0100101322-004 Loại hình DN : Công ty TNHH thành viên *Công ty TNHH MTV thiết kế chế tạo thiết bị điện thành lập nhằm mục tiêu: - Không ngừng nâng cao lợi ích thành viên, người lao động nhà nước - Tăng tích luỹ, phát triển sản xuất kinh doanh Cơng ty - Góp phần thiết thực vào việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Nội đất nước *Ngành nghề kinh doanh công ty - Tư vấn thiết kế sản phẩm công nghiệp - Sản xuất thiết bị điện cao áp từ 6-110kv - Xây lắp đường dây trạm điện đến 35kv - Sửa chữa trung đại tu, cải tạo thiết bị điện đến 35kv, thiết bị nhiệt, thủy lực đến 250ata… *Dịch vụ kỹ thuật - Thiết kế, chế tạo máy biến áp lực - Thiết kế, lắp đặt đường dây, trạm biến áp đến 35kv -Sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị Nhà máy nhiệt điện, thủy điện 1.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH MTV thiết kế chế tạo thiết bị điện EEMC Công ty TNHH thành viên thiết kế chế tạo thiết bị điện EEMC tiền thân phòng thiết kế kỹ thuật Cơng ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh 80% nhân viên phòng kỹ sư, cơng nhân có tay nghề cao đa số đào tạo Liên Xơ Ngày 28/12/1990 từ phòng thiết kế chế tạo, thành lập xưởng thiết kế chế tạo thiết bị điện Ngày 02/10/2006, theo định số 157/EEMC- HĐQT-TC.LĐTL Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo thiết bị điện Đông Anh, Công ty TNHH thành viên thiết kế chế tạo thiết bị điện EEMC thành lâp Công ty công ty trực thuộc công ty cổ phân chế tạo thiết bị điên Đơng Anh, hạch tốn độc lập chịu quản lý Nhà nước công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh Công ty có tổng diện tích mặt 2.228 m2, 1.000 m2 nhà xưởng với trang thiết bị dây chuyền tiên tiến Phần lớn kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân viên công ty đào tạo cú trình độ kinh nghiệm lĩnh vực thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa, cải tạo thiết bị, cơng trình điện Cơng ty sản xuất sản phẩm chủ yếu theo đạo Nhà nước Công ty luôn trọng tới quy cách phẩm chất hàng hóa Các sản phẩm Cơng ty kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng còng quy cách trước nhập kho xuất bán Chính Cơng ty giành giải thưởng cao quý sau: - Cúp chất lượng - Giải thương hiệu tơt – Madrid Ngồi Cơng ty thường xuyên nhận giấy khen, khen Nhà nước trao tặng Đi đôi với việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cơng ty nâng cao tay nghề, trình độ quản lý cho cán công nhân viên Biểu 1.1: Kết kinh doanh năm 2013 2014 Công ty ( Đơn vị tính:đồng) STT Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng CCDV Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng CCDV Doanh thu hoạt động tài Chi phí hoạt động tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ 10 hoạt động KD Tổng lợi nhuận kế 11 toán trước thuế Chi phí thuế thu nhập 12 hành Lợi nhuận sau thuế Chênh lệch Tỷ lệ Số tiền (%) 2013 2014 15.876.486.120 16.328.242.350 451.756.230 15.876.486.120 16.328.242.350 451.756.230 13.320.285.240 13.645.591.864 325.306.624 2.556.200.880 2.682.650.490 126.450.610 51.028.326 50.846.428 (182.102) 79.869.298 81.231.628 1.362.330 520.346.400 538.882.500 18.536.100 1.246.158.000 1.197.105.000 (49.053.000) 760.855.508 916.277.790 155.422.282 760.855.508 916.277.790 155.422.282 106.519.771 128.278.891 21.759.120 654.335.737 787.998.899 133.663.162 TNDN 2,85 2,85 2,44 4,95 (0,36) 1,71 3,56 (3,94) 20,43 20,43 20,43 20.43 1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý sản xuất công ty TNHH MTV thiết kế chế tạo thiết bị điện EEMC Để đảm bảo cho việc tổ chức quản lý sản xuất có hiệu quả, máy quản lý công ty đựơc tổ chức dạng trực tuyến, máy quản lý gọn nhẹ thể qua sơ đồ tổ chức: PHÂN XƯỞNG LẮP RÁP GIÁM ĐỐC PHÂN XƯỞNG CƠ ĐIỆN PHÓ GIÁM ĐỐC PHềNG PHềNG KỸ THUẬT TỔNG HỢP CÔNG NGHỆ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức công ty *Chức phận máy tổ chức quản lý công ty: Ban giám đốc: Chịu trách nhiệm điều hành tồn hoạt động kinh doanh cơng ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh việc thực quyền nhiệm vụ giao Phòng tổng hợp: Tham mưu, giúp giám đốc tổ chức, quản lý công tỏc: Tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp, tra, bảo vệ trị nội Phòng tài Chính kế tốn: Tham mưu, giúp giám đốc đạo, quản lý công tỏc tài Chính hạch tốn kế tốn nhằm bảo tồn phát triển tốt nguồn lực công ty, thực chức quản lý tài Chính theo quy định hành Phòng kỹ thuật cơng nghệ: Tham mưu, giúp giám đốc đạo, quản lý công tỏc kỹ thuật (công tác cải tiến kỹ thuật, hợp lý húa sản xuất, công tác nghiên cứu khoa học, tiêu chuẩn kỹ thuật hành, áp dụng công nghệ mới) kiểm nghiệm, đảm bảo độ an tồn xác cho sản phẩm trước giao cho khách hàng Phân xưởng lắp ráp: Có nhiệm vụ lắp ráp chi tiết, bán thành phẩm để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh Phân xưởng điện: Chuyên sản xuất chi tiết (bán thành phẩm) như: Các loại Giá đỡ, Nắp chụp, Vòng đệm, Lò xo, Chốt chẻ,…để chuyển sang cho Phân xưởng Lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh Đồng thời quản lý, sửa chữa bảo dưỡng trang thiết bị điện Sau nhấn nút lưu, máy tính tự động vào sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết, TK 131,….Cuối tháng kế tốn in sổ theo quy trình tương tự TK 632 * Trường hợp khách hàng toán chậm: Nếu khách hàng toán chậm theo hợp đồng (hình thức bán chịu ) Thì kế tốn hạch tốn sau : Nợ TK 131- Tổng số tiền phải tốn Có TK 5111- Doanh thu tiêu thụ chưa có thuế Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp Để theo dõi công nợ phải thu với khách hàng, kế toán nhập liệu vào máy sau : Từ hình chức Fast, chọn phân hệ kế tốn bán hàng c.nợ phải thu, sau chọn cập nhật số liệu, chọn chứng từ công nợ phải thu khác Nhập giá trị vào ngày ht, ngày lập chứng từ, số, số chứng từ, diễn giải,…Sau nhấn nút lưu.Máy tự động lên sổ chi tiết, báo cáo bán hàng, báo cáo công nợ theo khách hàng Chọn trạng thái : Đã ghi sổ cái, máy tự động vào sổ tài khoản 58 Trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm việc theo dõi doanh thu bán hàng, khoản giảm trừ doanh thu, việc theo dõi khoản phải thu khách hàng còng quan trọng Có khách hàng Cơng ty tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra, nhiên khơng phải khách hàng còng Cơng ty ưu tiên bán chịu Bởi nhiều khách hàng mua chịu số tiền mua chịu lớn, số vốn lưu động Cơng ty bị chiếm dụng lớn, từ khơng làm tăng vòng quay vốn lưu động, dẫn đến hiệu sử dụng vốn kém, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu sản xuất kinh doanh Hàng ngày có khách hàng đến mua hàng, kế tốn bán hàng phải kiểm tra tính pháp lý hóa đơn GTGT tiến hành theo dõi cơng nợ Kế tốn phải thường xun theo dõi cơng nợ khách hàng để có kế hoạch đôn đốc, thu hồi vốn Trong tháng 06 năm 2014 doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ thể bảng (trích) sổ tài khoản 511 sau: 59 Biểu 2.14: Sổ tài khoản 511 Công ty TNHH MTV thiết kế chế tạo thiết bị điện EEMC Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Từ ngày 01/06/ 2014 đến 30/06/ 2014 Số dư đầu kỳ: Chứng từ Ngày Số Số phát sinh T/K đư Diễn giải Nợ Có 1/6 HĐ9255 Xuất bán 1A 1111 70.000.000 1/6 HĐ9256 Xuất bán 3BT 1111 36.000.000 2/6 HĐ9257 Xuất bán 1B 131 68.569.070 2/6 HĐ9258 Xuất bán 2A 1111 24.560.056 2/6 HĐ9258 Xuất bán 2C 112 35.468.028 3/6 HĐ9259 Xuất bán 3BN 1111 26.426.425 … … … … … 30/6 6KC511 Kết chuyển 511->911 911 1.555.070.667 Tổng phát sinh nợ:1.555.070.667 Tổng phát sinh có:1.555.070.667 Số dư cuối kỳ: Ngày 30 tháng 06 năm 2014 Người ghi sổ Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) 60 Giám đốc (Ký,họ tên,đóng dấu) Phần mềm kế tốn cho phép theo dõi doanh thu chi tiết đến đối tượng khách hàng Điều phù hợp cần thiết Cơng ty, dựa vào đó, Công ty xác định khách hàng thường xun, khách hàng lớn,…từ có sách thích hợp đối tượng khách hàng Dưới sổ chi tiêt TK 511, đơn vị khách hàng là: Công ty cổ phần điện Nam Giang thang 06 năm 2014 Biểu 2.15: Sổ chi tiết tài khoản 511 Công ty TNHH MTV thiết kế chế tạo thiết bị điện EEMC Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Khách hàng: Công ty cổ phần điện Nam Giang(CT040) Từ ngày 01/06/ 2014 đến 30/06/ 2014 Số dư đầu kỳ: Chứng từ Ngày Số Diễn giải Số phát sinh T/K đư Nợ Có 1/6 HĐ9255 Xuất bán 1A 1111 70.000.000 28/6 HĐ9292 Xuất bán 3BT 131 39.600.000 Tổng phát sinh nợ: Tổng phát sinh có: 109.600.000 Số dư cuối kỳ: 109.600.000 Ngày 30 tháng 06 năm 2014 Người ghi sổ Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động khác Công ty sau thời kỳ định, biểu số tiền lãi hay lỗ 61 Kết kinh doanh Công ty bao gồm kết hoạt động sản xuất kinh doanh, kết hoạt động tài Để xác định kết kinh doanh nói chung kết bán hàng nói riêng Kế toán sử dụng Sổ TK 911- Xác định kết kinh doanh, sổ tài khoản lập vào cuối quý vào dòng kết chuyển Sổ TK:511;515;632;641;642 Kết kinh doanh xác định phải kết chuyển sang TK 4212- Lãi chưa phân phối năm Trên máy tính, trước tiên kế toán khai báo bút toán kết chuyển sau: Từ hình chức Fast, chọn phân hệ kế toán tổng hợp -> cập nhật số liệu -> Khai báo bút tốn kết chuyển tự động Sau xuất hộp thoại, kế tốn nhập thơng tin vào : stt, tên bút tốn, Tk ghi nợ, Tk ghi có, Loại k/c, Sau nhấn nút nhận (hoặc Ctrl +N) Sau máy tự động kết chuyển sang TK 911- Xác định kết kinh doanh Khi kết chuyển cần ý: - Thứ tự logic phải - Chiều kết chuyển phải ( Nợ -> Có hay từ Có -> Nợ) Sổ TK911 (gộp theo tài khoản) tháng 06/ 2014 sau: Biểu 2.16: Sổ tài khoản 911 Công ty TNHH MTV thiết kế chế tạo thiết bị điện EEMC 62 Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 911 – Xác định kết kinh doanh Từ ngày 01/06/ 2014 đến 30/06/ 2014 Số dư đầu kỳ: Chứng từ Số phát sinh T/K Diễn giải đư Ngày Số 30/6 6KC511 Kết chuyển 511-> 911 511 30/6 6KC515 Kết chuyển 515-> 911 515 30/6 6KC632 Kết chuyển 632-> 911 632 1.306.086.080 30/6 6KC635 Kết chuyển 635-> 911 635 7.736.240 30/6 6KC641 Kết chuyển 641-> 911 641 51.315.620 30/6 6KC642 Kết chuyển 642-> 911 642 114.010.000 30/6 6KC821 Kết chuyển 821-> 911 821 33.955.021 6KC911 Kết chuyển lãi 4212 61.336.766 30/6 Nợ Có 1.555.070.667 6.369.060 Tổng phát sinh nợ:1.561.439.727 Tổng phát sinh có:1.561.439.727 Số dư cuối kỳ: Ngày 30 tháng 06 năm 2009 Người ghi sổ Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Giám đốc (Ký,họ tên, đóng dấu) Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn nhật ký chung Cuối tháng để in sổ nhật ký chung, kế toán làm sau: Từ phân hệ kế toán tổng hợp chọn sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung -> sổ nhật ký chung 63 Biểu 2.17: Sổ nhật ký chung Công ty TNHH MTV thiết kế chế tạo thiết bị điện EEMC Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 01/06/ 2014 đến 30/06/ 2014 Chứng từ Ngày Diễn giải Số T/k đư Số trang trước chuyển sang Số phát sinh Nợ 2.825.562.846 Có 2.825.562.846 Nhập sản phẩm 1A 15/6 PN99 Thành phẩm 1B 1551B CPSX dở dang 1B 1541B 126.240.200 126.240.200 Xuất bán 2B 15/6 PX102 Giá vốn 2B 6322B Thành phẩm 2B 1552B 36.862.460 36.862.460 Xuất bán 1A 16/6 PX103 Giá vốn 1A 6321A Thành phẩm 1A 1551A 28.110.240 28.110.240 Mua văn phòng phẩm 17/6 PC210 Chi phí QLDN 642 Tiền mặt 1111 3.260.200 3.260.200 Mua văn phòng phẩm 17/6 … PC211 Chi phi bán hàng 641 Tiền mặt 1111 … … Cộng chuyển trang sau 2.215.500 2.215.500 … 3.551.810.200 3.551.810.200 64 … Khấu hao TSCĐ 30/6 KH008 6414 Chi phí khấu hao TSCĐ 2141 TSCĐ hữu hình Khấu hao TSCĐ 30/6 KH009 6424 Chi phí khấu hao TSCĐ 2141 TSCĐ hữu hình 3.256.000 3.256.000 5.056.000 5.056.000 Lương nhânviên bán hàng 30/6 PKT256 … … Chi phí nhân viên bán hàng 6411 Bảng phân bổ lương 334 Trích KPCĐ theo quy định 3382 141.600 Trích BHXH 3383 936.000 Trích BHYT 3384 124.800 … … 8.282.400 7.080.000 … Kết chuyển 511->911 30/6 6KC511 Doanh thu 511 Xác định kết KD 911 1.555.070.667 1.555.070.667 Kết chuyển 515->911 30/6 6KC515 … … Doanh thu HĐ tài 515 Xác định kết KD 911 6.369.060 6.369.060 … Kết chuyển 6421->911 30/6 6KC642 Chi phí nhân viên quản lý 42.840.000 Xác định kết KD 42.840.000 Kết chuyển 6422->911 30/6 6KC642 6422 Chi phí vật liệu quản lý 911 Xác định kết KD 65 3.012.020 3.012.020 Kết chuyển 6423->911 30/6 6KC642 Chi phí đồ dùng văn phòng Xác định kết KD Kết chuyển 6424->911 6423 911 6424 30/6 6KC642 Chi phí khấu hao TSCĐ 911 Xác định kết KD 6.020.520 6.020.520 5.056.000 5.056.000 Kết chuyển 6425->911 30/6 6KC642 Thuế, phí lệ phí 6425 Xác định kết KD 911 Kết chuyển 6427->911 30/6 6KC642 10.025.800 6427 Chi phí DV th ngồi 911 Xác định kết KD Kết chuyển 6428->911 6428 30/6 6KC642 Chi phí tiền khác 911 Xác định kết KD 10.025.800 12.260.500 12.260.500 39.851.160 39.851.160 Kết chuyển 821->911 30/6 6KC821 Chi phí thuế TNDN Xác định kết KD Kết chuyển lãi 30/6 6KC911 911 Xác định kết KD Lơi nhuận chua phân phối Tổng cộng: 4212 61.336.766 61.336.766 5.988.280.100 5.988.280.100 Ngày 30 tháng 06 năm 2009 Người ghi sổ Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) 66 Giám đốc (Ký,họ tên.đóng dấu) Để xem báo cáo Kết hoạt động sản xuất kinh doanh, ta làm sau: Từ phân hệ kế toán tổng hợp chọn báo cáo tài (QĐ15/2006), sau chọn Báo cáo KQ SXKD Sau chọn thời gian xem báo cáo Biểu 2.18: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV thiết kế chế tạo thiết bị điện EEMC Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Quý II năm 2014 TT CHỈ TIÊU A MÃ SỐ Doanh thu bán hàng cung cấp 01 dịch vụ Các khoản giảm trừ 02 Doanh thu ( 10 = 01- 02 ) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp ( 20 = 10 – 11) Doanh thu từ hoạt động LŨY KẾ 4.665.212.077 8.136.170.732 10 4.665.212.077 8.136.170.732 11 3.918.026.508 6.994.214.592 747.185.569 1.141.956.140 14.527.755 29.793.827 21 tài QUÝ II Chi phí tài 22 23.209.573 46.638.016 - Trong đó: Lãi vay phải trả 23 23.209.573 46.638.016 Chi phí bán hàng 24 153.937.740 326.210.207 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 342.030.149 556.382.199 10 Lợi nhuận từ hoạt 30 242.535.862 242.535.862 động kinh doanh 30 = 20 + (21 – 22) – ( 24 + 25) 11 Thu nhập khác 31 67 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31 – 32) 40 14 Tổng lợi nhuận trước thuế 50 ( 50 = 30 + 40 ) 15 Chi phí thuế thu nhậpdoanh 51 nghiệp hành 16 Chi phí thuế thu nhập hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế ( 60 = 50 – 60 51) 18 Lãi cổ phiếu 242.535.862 242.535.862 33955021 33955021 208.580.841 208.580.841 52 40 2.6 Thực trạng công tác khai, toán thuế kế toán thuế đơn vị thực tập 2.6.1 Phương pháp tính thuế GTGT * Khái niệm: Thuế GTGT thuế tính khoản giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh q trình từ sản xuất, lưu thơng, đến tiêu dùng * Đặc điểm: - Là loại thuế gián thu - Chỉ đánh phần giá trị tăng thêm hàng hóa, dich vụ - Đánh nhiều giai đoạn q trình ln chuyển hàng hóa, dịch vụ - Mang tính trung lập cao - Mang tính lãnh thổ *Hạch toán khấu trừ thuế GTGT đầu vào Thuế GTGT đầu vào khoản thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ tài sản cố định mua vào dung cho sản xuất hàng hóa chịu thuế GTGT, loại thuế gián thu * Hạch toán ghi nhận khoản thuế GTGT phải nộp đầu Thuế GTGT đầu = Giá tính thuế GTGT hàng bán * Thuế suât thuế GTGT Với Giá tính thuế giá bán hàng hóa( Sau trừ khoản miễn giảm, chiết khấu) cộng với khoản thuế bổ sung phụ phí khác * Hạch tốn nộp thuế GTGT: Nếu cuối tháng, số thuế GTGT đầu lớn thuế GTGT đầu vào sau khấu trừ, DN phải nộp số tiền thiếu vào ngân sách Nhà nước, số thuế GTGT 68 đầu nhỏ thuế GTGT đầu vào số chênh lệch lại chuyển sang tháng sau để khấu trừ tiếp 2.6.2 Quy trình kế tốn thuế GTGT Các phận kế toán liên quan kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tiến hành lập chứng từ có phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra; Cuối tháng, kế toán thuế vào chứng từ thuế đầu vào, đầu lập từ phận kế toán khác, thực thao tác khấu trừ thuế thuế đầu vào thuế đầu ra; Sau thực việc khấu trừ xong, kế toán thuế in Bảng mua vào, bán Tờ khai thuế giá trị gia tăng chuyển cho kế toán trưởng; Kế toán trưởng duyệt ký Bảng mua vào, bán ra, tờ khai thuế, sau chuyển sang quan thuế Cơ quan thuế tiến hành xét duyệt báo cáo thuế kế tốn cơng ty gửi lên Nếu không đồng ý chuyển báo cáo thuế cho kế toán doanh nghiệp lập lại tiến hành xét duyệt lại Nếu chấp nhận báo cáo thuế này, chuyển lại co kế toán doanh nghiệp để tiến hành nộp thuế 2.6.3 Tổ chức kế tốn thuế GTGT • Chứng từ sử dụng - Các hóa đơn Cơng ty xuất cho hàng hóa bán (liên 3) - Bảng hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán (mẫu 01-1/GTGT) - Bảng hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu 01-2/GTGT) - Tờ khai thuế GTGT hàng tháng (mẫu 01/GTGT) • Tài khoản sử dụng: TK 133 “Thuế giá trị gia tăng khấu trừ”; TK 3331 “Thuế giá trị gia tăng phải nộp”… Hiện Công ty TNHH thành viên thiết kế chế tạo thiết bị điện EEMC hưởng ưu đãi thu nhập doanh nghiệp giảm 50% *28% Cơng ty có thuế thu nhập doanh nghiệp hành khơng có thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Cơng ty sử dụng tài khoản 8211 Hàng quý vào tài khoản 511, 515, 641, 642,….kế toán viên xác định tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Từ xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính q 69 Hiện cơng tác sử dụng phần mềm hỗ trợ khai thuế tổng cục thuế cung cấp Cuối quý kế toán lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Sau kết xuất excel, tờ khai để doanh nghiệp nộp lên quan thuế Kế tốn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính ( Mẫu số 01A/TNDN) sau: từ biểu tượng htkk hình destop, kế tốn kick đúp chuột, chọn thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ->chọn tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) Sau nhập nội dung rùi ấn nút ghi theo hình đây: Tiếp kế tốn nhập chi phí thuế vào phần mềm kế tốn sau: Từ hình chức Fast chọn phân hệ kế toán tổng hợp -> phiếu kế toán -> nhập liệu vào ngày hạch toán, ngày lập chứng từ, diễn giải, tk nợ, tk có,…rùi ấn nút lưu (Ctrl+L) 70 Cuối q, thơng qua bút tốn kết chuyển tự động, kế tốn kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sang TK 911 – Xác định kết kinh doanh.Ta có sổ TK 821 quý năm 2014 sau: Biểu 2.19: Sổ tài khoản 821 Công ty TNHH MTV thiết kế chế tạo thiết bị điện EEMC Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Từ ngày 01/04/ 2014 đến 30/06/ 2014 Số dư đầu kỳ: Chứng từ Ngày Số 30/6 PKT235 Diễn giải T/K đư Thuế TNDN tạm tính quý / 2014 71 3334 Số phát sinh Nợ 33.955.021 Có 30/6 6KC821 Kết chuyển 8211-> 911 911 33.955.021 Tổng phát sinh nợ:33.955.021 Tổng phát sinh có:33.955.021 Số dư cuối kỳ: Ngày 30 tháng 06 năm 2014 Người ghi sổ Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) 72 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) ... sách kế toán 40 2.4.4 Quy trình sử dụng 40 2.5 Thực trạng kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh đơn vị thực tập .51 2.5 Thực trạng kế toán tiêu thụ xác định kết kinh. .. khai, toán thuế kế toán thuế đơn vị thực tập 68 2.6 Thực trạng công tác kê khai, toán thuế kế toán thuế đơn vị thực tập 68 2.6.1 Phương pháp tính thuế GTGT .68 2.6.2 Quy trình kế tốn... lên báo cáo kết kinh doanh bảng cân đối kế toán theo quy định Kế toán trưởng: người trực tiếp phụ trỏch phòng kế tốn cơng ty, có nhiệm vụ tổ chức cơng tác kế tốn, ký duyệt chứng từ, báo cáo,
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (5) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (5)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay