Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (4)

82 48 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 06:31

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc LỜI CAM ĐOAN V/v viết báo cáo thực tập Kính gửi: Ban giám hiệu trường Đại học Đơng Á Lãnh đạo khoa: Kế tốn – Tài Chính Giáo viên phụ trách sinh viên thực tập: ThS Trần Hữu Tuyên Họ Tên SV: Bùi Thị Phương Thảo Sinh viên lớp: 14KT4A Khóa 2014 – 2015, bậc đại học liên thơng quy Tơi xin cam đoan viết báo cáo tốt nghiệp hòa tồn tơi viết sở trực tiếp công ty dựa vào số tài liệu tham khảo năm trước Nếu lời cam đoan tơi khơng thật, tơi xin chịu hồn toàn trách nhiệm trước ban giám hiệu nhà trường lãnh đạo khoa Gia Lai, Tháng 12 năm 2015 Người viết Bùi Thị Phương Thảo SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A LỜI CẢM ƠN Trên thực tế thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý thầy cơ, gia đình bạn bè Bốn năm học tập cho định hướng nghề nghiệp khoảng thời gian không dài so với mà thân em cần phải học, ngắn so với công lao dạy dỗ mà thầy cô dành cho em Những kiến thức chuyên môn mà thầy cô trang bị làm hành trang để em bước vào công việc thực tiễn sau Cùng với chương trình thực tập nhà trường, em có hội tìm hiểu làm việc Cơng ty TNHH MTV Cao su ChưPrơng Qua đó, em có hội tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp nhằm áp dụng kiến thức chuyên ngành đào tạo nhà trường Vì vậy, em vừa củng cố kiến thức học, vừa bổ sung thêm nhiều kĩ kinh nghiệm lĩnh vực chuyên môn Lý thuyết kết hợp với thực tiễn bước đệm để em vững vàng đường em Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này, nỗ lực cố gắng thân, em nhận giúp đỡ nhiệt tình anh, chị công ty Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ơng Phan Sỹ Bình ( Tổng Giám đốc) Ơng Phạm Ngọc Kiểm ( Trưởng Phòng tổ chức) Bà Trần Thị Thủy ( Trưởng Phòng Kế Tốn Tài Chính ) Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Hữu Tuyên , người tận tình giúp đỡ em nhiều thời gian làm báo cáo Sự giúp đỡ nhà trường, thầy cô q cơng ty giúp em hồn thành tốt chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Bùi Thị Phương Thảo SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU .9 Lời Mở đầu Mục tiêu nghiên cứu 10 Phạm vi nghiên cứu 10 Phương pháp nghiên cứu, phân tích 10 Cấu trúc báo cáo thực tập 11 Chương 2: Thực trang kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Prông 11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 12 1.1 Những vấn đề chung kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm 12 1.1.1 Khái niệm 12 1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 12 1.1.1.2 Khái niệm giá thành sản phẩm 12 1.1.2 Phân loại .12 1.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 12 1.1.2.2 Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí 13 1.1.2.3 Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí 13 1.1.2.4 Phân loại giá thành sản phẩm 14 1.1.2.5 Phân loại theo nguồn số liệu thời điểm tính giá thành 14 1.1.2.6 Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí .14 1.2 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 15 SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A 1.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất .15 1.3.1 Đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất 15 1.3.1.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp .15 1.3.1.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp .16 1.3.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 18 1.3.2 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .20 1.3.2.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .20 1.3.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương 20 1.3.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức .21 1.3.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 21 1.3.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm .21 1.3.3.2 Phương pháp tính giá thành thành phẩm .21 1.3.4 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .23 1.3.4.1 Tài khoản sử dụng .23 1.3.4.2 Phương pháp hạch toán .23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯPRÔNG 25 2.1 Khái quát sơ lược Công ty TNHH MTV Cao su Chưprông 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH MTV Cao su Chưprông 25 2.1.1.1 Lịch sử hình thành Cơng ty TNHH MTV Cao su Chưprông .25 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 27 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 28 2.1.2.1 Đặc điểm sản phẩm quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm công ty 28 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất 28 2.1.2.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty .29 SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A 2.1.2.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Công ty TNHH MTV Cao su Chưprông 30 2.2 Thực trạng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV Cao su Chưprông 34 2.2.1 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty 34 2.2.2 Đối tượng kế tốn chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành sản phẩm Cơng ty 35 2.2.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cho giai đoạn khai thác Công ty TNHH MTV Cao su Chưprông 35 2.2.3.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp .35 2.2.3.2 Kế tốn tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp 48 2.2.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung .55 2.2.4 Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm 66 2.2.4.1 Kế tốn chi tiết tập hợp chi phí 66 2.2.4.2 Kiểm đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành .70 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯPRÔNG 73 3.1 Đánh giá chung 73 3.1.1 Ưu điểm 73 3.1.2 Nhược điểm 74 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 75 KẾT LUẬN .77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên CBCNV : Cán công nhân viên BHXH : Bảo hiểm xã hội BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHYT : Bảo hiểm y tế KPCĐ : Kinh phí cơng đồn TK : Tài khoản CPSX : Chi phí sản xuất K/C : Kết chuyển NKCT : Nhật ký chứng từ NKC : Nhật ký chung CTGS : Chứng từ ghi sổ PKT : Phiếu kế toán NVL : Nguyên vật liệu CCDC : Công cụ dụng cụ CPNCTT: Chi phí nhân cơng trực tiếp KHTSCĐ: Khấu hao tài sản cố định TSCĐ : Tài sản cố định SXC : Sản xuất chung ZSP : Giá thành sản phẩm SXKD : Sản xuất kinh doanh DN : Doanh nghiệp CPQLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp XK : Xuất SX : Sản xuất DT : Doanh thu SXKD : Sản xuất kinh doanh SP : Sản phẩm Trđ : Triệu đồng SL : Sản lượng XDCB : Xây dựng CSKD : Cao su kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A Biểu số 2.1 Một số tiêu hoạt động Công ty năm gần .26 Biểu số 2.2: Giấy đề nghị cấp vật tư số 6012 37 Biểu số 2.3: Phiếu xuất kho 06102 39 Biểu số 2.4: Giấy đề nghị cấp vật tư số 6018 40 Biểu số 2.5: Phiếu xuất kho 06108 41 Biểu số 2.6: Giấy đề nghị cấp vật tư số 6152 42 Biểu số 2.7: Phiếu xuất kho 06152 43 Biểu số 2.8: Bảng tổng hợp xuất NLV, CCDC 44 Biểu số 2.9: Bảng phân bổ NVL, CCDC 45 Biểu số 2.10: Sổ nhật ký chung 46 Biểu số 2.11: Sổ chi tiết TK 621 .47 Biểu số 2.12: Sổ TK 621 48 Biểu số 2.13: Bảng chấm công .51 Biểu số 2.14: Bảng toán tiền lương .52 Biểu số 2.15: Sổ nhật ký chung 54 Biểu số 2.16: Chi phí chi tiết NC trực tiếp .55 Biểu số 2.17: Sổ TK 622 56 Biểu số 2.18: Bảng chấm công .58 Biểu số 2.19: Bảng toán tiền lương .59 Biểu số 2.20: Bảng xuất công cụ, dụng cụ 60 Biểu số 2.21: Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ 62 Biểu số 2.22: Sổ chi tiết TK 627 .64 Biểu số 2.23: Sổ nhật ký chung 65 Biểu số 2.24: Sổ TK 627 66 Biểu số 2.25: Sổ TK627 69 Biểu số 2.26: Bảng tổng hợp chi phí .70 Biểu số 2.27: Thẻ tính giá thành .72 Biểu số 2.28: Thẻ tính giá thành .72 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A Sơ đồ 1.1: Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất .24 Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty TNHH MTV Cao su Chưprông 29 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty 30 Sơ đồ 2.3: Quy trình ghi sổ máy kế tốn .32 Sơ đồ 2.4: Hình thức kế tốn máy cơng ty máy vi tính .33 Sơ đồ 2.5 : Quy trình khai thác mủ cao su (mủ tươi) 36 SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A LỜI MỞ ĐẦU Lời Mở đầu Tồn cầu hố hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng diễn mạnh mẽ nhiều quốc gia khu vực.Ở nước ta trình hội nhập kinh tế quốc tế đứng trước thử thách vận hội lớn từ Việt Nam chuyển đổi chế từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường có quản lý điều tiết vĩ mơ nhà nưóc Các Doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường phải chịu điều tiết quy lụât kinh tế khách quan như: quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá trị …Lúc để tồn phát triển đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải làm để tối đa hóa lợi nhuận Muốn q trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải để quản lý, giám sát tốt chi phí đầu vào chi phí đầu q trình sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường Xuất phát từ đặc điểm ta nhận thấy kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khâu quan trọng phức tạp tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp Bởi yếu tố liên quan hầu hết đến yếu tố đầu vào đầu trình sản xuất kinh doanh Việc phân tích đánh giá đắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh Đạm urê dựa việc tính giá thành sản phẩm xác, mà việc tính xác giá thành sản phẩm lại chịu ảnh hưởng kết tập hợp chi phí sản xuất, việc tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giữ vai trò chủ đạo cơng tác hạch tốn kế tốn doanh nghiệp, giúp cho nhà quản lý đưa định kinh tế tăng cường quản trị doanh nghiệp Trong q trình thực tập Cơng ty TNHH thành viên cao su Chư Prông, để nhận thức đắn vai trò ý nghĩa việc tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Em định chọn Đề tài: "Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm" để làm báo cáo thực tập cho SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A Mục tiêu nghiên cứu Trình bày vấn đề lý luận áp dụng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH MTV cao su Chư Prơng Đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông Phạm vi nghiên cứu - Giới hạn không gian: đề tài nghiên cứu Công ty TNHH MTV cao su ChưPrông Phạm vi thời gian: - Thời gian thực đề tài từ ngày 22/10/2015 đến 05/12/2015 - Số liệu sử dụng đề tài thu thập phạm vi năm ( từ năm 2012 đến năm 2014) - Vị trí địa lý: Tại công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai Phương pháp nghiên cứu, phân tích - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phương pháp chủ yếu nghiên cứu giáo trình, tài liệu cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp - Phương pháp vấn quan sát: Được áp dụng nhằm vấn nhân viên kế toán cán đơn vị nhằm thu thập số liệu cơng ty số liệu kế tốn - Phương pháp thu thập xử lý liệu: Nghiên cứu tài liệu kế tốn cơng ty để phân tích tình hình sức khoẻ doanh nghiệp như: Tình hình tài sản, tình hình nguồn vốn, kết sản xuất công ty qua ba năm thu thập số liệu cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp - Phương pháp kế toán: Bao gồm phương pháp như: + Phương pháp chứng từ + Phương pháp tài khoản ghi đối ứng + Phương pháp tổng hợp cân đối kế tốn + Phương pháp tính giá SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A 10 Biểu số 2.23: Sổ nhật ký chung Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông Xã Ia Drăng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai Mẫu số: S03a-DN Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20 tháng năm 2006 Bộ Tài SỔ NHẬT KÝ CHUNG (Trích tháng 03 năm 2014) Chứng từ NT ghi sổ 1/3/2014 … SH NT PXVL02 239 21/3/2014 … 27/3/2014 27/3/2014 31/3/2014 HĐ 034288 K/C Người lập (Ký tên) SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Đơn vị tính: Đồng Diễn giải Đã ghi sổ STT dòn g Số hiệu TK Số phát sinh Xuất vật liệu 10 295 627 152 850.000 Nợ 850.000 … … … … … … 27/3/2014 Phân bổ tài sản cố định 13 397 627 142 21.000.000 Thanh toán tiền điện 13 627 133 112 70.000.000 7.000.000 154 627 213.000.00 27/3/2014 31/3/2014 Kết chuyển 14 Kế toán trưởng (Ký tên) Lớp: 14KT4A 68 401 415 Có … 21.000.000 77.000.000 Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) 213.000.000 Biểu số 2.24: Sổ TK 627 Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông Xã Ia Drăng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai Mẫu số: S03b-DN Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20 tháng năm 2006 Bộ Tài SỔ CÁI TK 627 - Chi phí sản xuất chung Trích tháng năm 2014 NT ghi sổ 1/3/2014 Chứng từ Diễn giải Trang STT dòng TK ĐƯ Xuất vật liệu 10 295 152 850.000 27/3/2014 Phân bổ công cụ dụng cụ 13 397 142 21.000.000 SH NT PXVL02 239 21/3/2014 27/3/2014 Đơn vị tính: Đồng Nhật ký chung Số tiền Nợ 27/3/2014 HĐ 034288 27/3/2014 Phân bổ TSCĐ 13 401 214 77.000.000 … … … … … … … … 31/3/2014 KC 31/3/2014 Kết chuyển 15 415 154 Cộng phát sinh Người lập (Ký tên) SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Kế toán trưởng (Ký tên) Lớp: 14KT4A 69 Có … 213.000.000 213.000.000 Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) 213.000.000 Cuối tháng, kế tốn tiến hành kết chuyển tồn chi phí vật liệu, chi phí nhân cơng (gồm khoản trích theo lương), chi phí dịch vụ mua ngồi,chi phí tiền khác vào bên Nợ TK 154 sổ nhật ký chung vào sổ TK 627 Đồng thời, kế toán ghi vào sổ theo dõi chi tiết chi phí sản xuất tính giá thành phận sản xuất theo khoản mục chi phí Cuối kỳ theo dõi chi tiết chi phí sản xuất tính giá thành phận để lên danh mục số dư đầu kì, tổng chi phí phát sinh số dư cuối kỳ 2.2.4 Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm 2.2.4.1 Kế tốn chi tiết tập hợp chi phí Các khoản mục chi phí phát sinh tháng (bao gồm khoản mục chi phí : chi phí NVL trực tiếp, chi phí NC trực tiếp, chi phí SXC ) sau kế toán tập hợp phân bổ hợp lý kế toán tiến hành tập hợp chi phí sản xuất kết chuyển vào bên Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho loại sản phẩm, PX Trên sở đó, kế tốn sử dụng phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm tồn cơng ty Cơng việc tiến hành sau: Cuối tháng, kế tốn tiến hành kết chuyển tồn chi phí vật liệu, chi phí nhân cơng (gồm khoản trích theo lương), chi phí dịch vụ mua ngồi,chi phí tiền khác vào bên Nợ TK 154 sổ nhật ký chung vào sổ sổ TK 154, sổ TK 621, sổ TK 622, sổ TK 627 Đồng thời, kế toán ghi vào sổ theo dõi chi tiết chi phí sản xuất tính giá thành phận sản xuất theo khoản mục chi phí vật liệu, chi phí nhân cơng, chi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí tiền khác Cuối kỳ theo dõi chi tiết chi phí sản xuất tính giá thành phận để lên danh mục số dư đầu kì, tổng chi phí phát sinh số dư cuối kỳ Trong tháng 3/2014 Kế toán định khoản sau: Nợ TK 154 : 888.845.000 Có TK 621 : 645.000.000 Có TK 622 : 30.845.000 Có TK 627 : 213.000.000 Kế tốn tổng hợp chi phí SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A 70 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Cơng ty TNHH MTV cao su Chư Prơng loại sản phẩm Vì vậy, chi phí sản xuất liên quan đến q trình sản xuất sản phẩm tập hợp cho q trình sản xuất sản phẩm sản phẩm hoàn thành nhập kho SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A 71 Biểu số 2.25: Sổ TK627 Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông Xã Ia Drăng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai Mẫu số: S03b-DN Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20 tháng năm 2006 Bộ Tài SỔ CÁI TK 627 - Chi phí sản xuất chung Tháng năm 2014 NT ghi sổ ??? ??? ??? ??? ??? Chứng từ SH NT ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? Diễn giải Số dư đầu kỳ Kết chuyển chi chí NVLTT Kết chuyển chi phí NCTT Kết chuyển chi phí SXC phân bổ Nhập kho thành phẩm Cộng phát sinh kỳ Số dư cuối kỳ Đơn vị tính: Đồng Nhật ký chung TK đối ứng Trang STT dòng 406 413 412 417 15 15 15 15 621 622 627 155 Nợ 862.468.621 645.000.000 30.845.000 213.000.000 Có 888.845.000 888.845.000 862.468.621 Người lập Kế tốn trưởng (Ký tên) (Ký tên) Cơng ty TNHH MTV cao su Chư Prông Xã Ia Drăng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai -Biểu số 2.26: Bảng tổng hợp chi phí Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Mẫu số S36-DN Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20 tháng năm 2006 Bộ Tài BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ CHO ĐƠN HÀNG Tháng năm 2014 SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Số tiền Lớp: 14KT4A 72 Chỉ tiêu Tổ lấy mủ I Tổ lấy mủ II Tổ lấy mủ III Tổ thu gom Dư đầu kỳ 621 167.500.000 184.000.000 Tập hợp chi phí 622 623 627 24.905.000 5.940.000 Cộng 645.000.000 Người lập biểu (Ký tên) Kế toán trưởng (Ký tên) 30.845.000 213.000.000 Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Bảng gho cụ thể cho tổ, tổ chưa trình bày khơng đưa vào, dộng cộng số liệu phải khớp SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A 73 2.2.4.2 Kiểm đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành a).Kiểm đánh giá sản phẩm dở dang Công ty đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì theo chi phí ngun vật liệu trực tiếp chi phí chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất sản phẩm mà cụ thể áo hè ngắn tay - Trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ xác định theo công thức: Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ CPSX dở dang đầu kỳ Số lượng sản phẩm hoàn thành = Chi phí sản xuất 862.468.621 dở dang cuối kỳ - CPSX NVL phát sinh kỳ + Số lượng dở dang cuối kỳ x Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ 862.468.621 + 888.845.000 = x 3614 = 3724 + 3614 Như vậy, chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ b) Tính giá thành thực tế sản phẩm Tổng giá thành = Chi phí sản xuất + thực tế dở dang dầu kỳ Giá thành đơn vị Chi phí sản xuất – Chi phí sản xuất phát sinh kỳ = dở dang cuối kỳ Tổng chi phí Số lượng sản phẩm hoàn thành Như vậy, tháng năm 2014, kế toán doanh nghiệp hạch toán sau : Tổng giá thành thực tế: = 862.468.621 + 888.845.000 - 862.468.621 = 888.845.000 Giá thành đơn đặt hàng + Đơn đặt hàng : = CPNVLTT + CPNCTT + CPSXC = 247.011.814 Giá thành đơn vị: 247.011.814 = 164.674,54(đồng/ lít) 1.500 + Đơn đặt hàng =888.845.000 - 247.011.814 = 641.833.186 Giá thành đơn vị : 641.833.186 = 139.528,95 (đồng/kg) 4.600 SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A 74 Biểu số 2.27: Thẻ tính giá thành Cơng ty TNHH MTV cao su Chư Prông Xã Ia Drăng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai Mẫu số: S37-BN Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20 tháng năm 2006 Bộ Tài THẺ TÍNH GIÁ THÀNH Tháng năm 2014 Tên sản phẩm: Mủ đông Số lượng sản phẩm: 1.500 lít Đơn vị tính: Đồng STT Các khoản mục chi phí Chi phí NVLTT Chi phí NCTT Chi phí SXC Tổng Người lập biểu (Ký tên) Tổng giá thành Giá thành đơn vị 104.712.900 18.000.000 124.298.914 247.011.814 69.808,6 12.000 82.865,94 164.674,54 Kế toán trưởng (Ký tên) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Biểu số 2.28: Thẻ tính giá thành Cơng ty TNHH MTV cao su Chư Prông Xã Ia Drăng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai Mẫu số: S37-BN Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20 tháng năm 2006 Bộ Tài THẺ TÍNH GIÁ THÀNH Tháng năm 2014 Tên sản phẩm: Mủ nước Số lượng sản phẩm: 4.600 lít Đơn vị tính: Đồng STT Các khoản mục chi phí Tổng giá thành Chi phí NVLTT 540.287.100 Chi phí NCTT 12.845.000 Chi phí SXC 88.701.086 Giá thành đơn vị 117453,7 2792,4 19.282,85 Tổng 139.528,95 Người lập biểu (Ký tên) 641.833.186 Kế toán trưởng (Ký tên) SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Lớp: 14KT4A 75 Kế tốn định khoản tính giá thành sản phẩm theo bảng tổng hợp: Nợ TK 155 (mủ nước): 641.833.186đ Nợ TK 154 (mủ nước): 641.833.186 đ Nợ TK 155 (mủ đông): 247.011.814đ Nợ TK 154 (mủ đông): 247.011.814đ Lập sổ tài khoản 154 SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A 76 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯPRÔNG 3.1 Đánh giá chung 3.1.1 Ưu điểm - Hiện công ty áp dụng hình thức kế tốn: Nhật ký chứng từ phần mềm kế tốn Với hình thức thuận tiện cho việc chun mơn hóa cao cơng tác kế tốn có lợi cho cơng ty sử dụng phần mềm vào cơng tác hạch tốn Từ tạo kỷ cương việc ghi sổ, kiểm tra đối chiếu dễ dàng, dễ hiểu, sổ sách kế toán nhìn chung đơn vị mở sổ sách theo dõi cập nhật số liệu phát sinh hàng ngày, tình hình thu, chi tài đơn vị cơng khai dân chủ chứng từ đáp bảo tính pháp lý, thực chế độ sách Nhà nước ban hành , tình hình phân phối lợi nhuận thực nghiêm túc theo nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 phủ - Nộp đúng, đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước - Đơn giá tiền lương phân phối hết cho đơn vị theo đơn tập đồn phê duyệt Các nơng trường, xí nghiệp, đơn vị phụ thuộc phẩn bổ đơn giá tiền lương phù hợp với đặc điểm diện tích vườn Tiền lương chế độ người lao động chi trả kịp thời - Do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đa ngành, đa nghề nên cơng việc kế tốn đỏi hỏi phải phân tích lĩnh vực hoạt động để tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với cơng việc hạch tốn liên quan đến nhiều đối tượng, việc phân loại chi phí sản xuất theo cơng dụng kinh tế hợp lý, thuận tiện cho việc tính giá thành sản phẩm Đồng thời phục vụ tốt cho công tác phân tích đánh giá giá thành để từ đề biện pháp quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm - Hàng năm dựa vào việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm thực tế năm trước đơn vị tiến hành lập kế hoạch định mức chi phí tính giá thành sản phẩm năm sau cách xác thực Từ so sánh việc thực giá thành Từng tháng kiểm tra xem xét, đánh giá phân tích giá thành tìm biện pháp hạ giá thành sản phẩm Điều chứng tỏ vai trò giá thành sản phẩm chiến lược hoạt động công ty SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A 77 - Việc tính lương trả cho người lao động gắn liền với kết sản xuất kinh doanh dựa sở khối lượng cơng việc hồn thành đơn giá lương loại sản phẩm.Đó thực động lực khuyến khích người lao động khơng ngừng nâng cao xuất chất lượng sản phẩm, đồng thời đảm bảo đời sống cán công nhân viên Công ty xây dựng hệ thống Đạm urê tiêu kế hoạch toàn diện sát thực giúp việc quản lý điều hành cách chặt chẽ thường xuyên kịp thời 3.1.2 Nhược điểm - Do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đa ngành, đa nghề nhiều giao đoạn nên q trình tập hợp chi phí phức tạp từ khâu khai thác đến khâu chế biến sản phẩm làm cho hệ thống sổ sách tăng thêm dồn nhiều vào cuối tháng - Đối với chi phí nhân cơng trực tiếp, cơng ty có số cơng nhân tương đối lớn thực tính lương cho cơng nhân trực tiếp sản xuất theo hình thức khốn sản phẩm (cuối tháng dựa vào sản phẩm để tính lương) cơng ty chưa thực việc trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất kỳ số ( tháng giáp tết số lượng cônng nhân nghỉ phép nhiều, sản lượng sản xuất thấp tháng có chi phí làm giá thành sản phẩm tăng đột biến) - Về chi phí sản xuất chung; q trình tập hợp chưa hợp lý, chi phí phát sinh phân bổ liên quan đến nhiều đối tượng làm cho công tác kiểm tra gặp nhiều khó khăn - Trên thực tế Cơng ty hạch tốn tập trung phòng Tài Kế tốn Cơng ty mà chứng từ kế tốn hầu hết phát sinh từ Nơng trường, Xí nghiệp, đơn vị phụ thuộc Nên việc tập hợp chứng từ kế toán bị phân tán không phản ánh kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Trong trình lưu chuyển, bảng toán tiền lương chứng từ liên quan để tính lương Đạm urê lập 01 bảng mà nơng trường, xí nghiệp khơng lưu Do khơng có đối chiếu, thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên - Trong trình tập hợp chi phí cho giai đoạn phản ánh đầy đủ yếu tố chi phí : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất; Chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung Các yếu tổ sử dụng trực tiếp sản xuất sản phẩm Nhưng công ty lại kết chuyển chi phí dở dang (TK 154.1) vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp giai đoạn chế biến (TK 621.2) SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A 78 - Hiện cơng ty phân loại chi phí theo khoản mục (theo nội dụng kinh tế), theo cách phân loại thuận tiện cho việc tính giá thành sản phẩm Song doanh nghiệp có đặc thù riêng ngành số chi phí chưa quản lý tốt 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Trên thực tế cơng ty hạch tốn tập trung phòng Tài Kế tốn cơng ty mà chứng từ kế toán hầu hết phát sinh từ nơng trường, xí nghiệp, đơn vị phụ thuộc Nên việc tập hợp chứng từ kế toán bị phân tán không phản ánh kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty cần đề quy định thời gian tốn Để tránh tình trạng cơng việc tồn đọng nhiều Ví dụ vào ngày thứ hàng tuần tốn khoản chi phí phát sinh thường xuyên; tiền lương nghiệm thu duyệt lương theo thời gian quy định vào ngày 30 hàng tháng - Bảng toán tiền lương chứng từ liên quan để tính lương Đạm urê lập 01 bảng mà nơng trường, xí nghiệp khơng lưu Do khơng có đối chiếu, thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên Đề nghị công ty nên quy định: Các chứng từ liên quan đến tiền lương khoản trích theo lương phải lập thành 02 bản, lưu đơn vị duyệt lưu phòng tài kế tốn cơng ty để kế tốn tiền lương ghi nhận vào sổ chi tiết tiền lương ghi vào sổ - TK 154.1 : “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang giai đoạn khai thác” + Thực tế Cơng ty hạch tốn kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh dở dang giai đoạn khai thác sang cơng đoạn chế biến mủ (Chi phí ngun liệu mủ nước): Nợ TK 621.2: 163.780.000.000 đ Có TK 154.1: 163.780.000.000 đ - Cơng ty nên hạch tốn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang giai đoạn khai thác chuyển thẳng vào TK 154.2 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang giai đoạn chế biến ” Hạch tốn: Nợ TK 154.2 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang giai đoạn chế biến ” Có TK 154.1 “chi phí sản xuất kinh doanh dở dang giai đoạn khai thác” - Bởi vì, trình tập hợp chi phí cho giai đoạn phản ánh đầy đủ yếu tố chi phí : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất; Chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung Các yếu tổ sử dụng trực tiếp sản xuất sản phẩm - Hiện Công ty phân loại chi phí theo khoản mục (theo nội dụng kinh tế), theo cách phân loại thuận tiện cho việc tính giá thành sản phẩm Song doanh SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A 79 nghiệp có đặc thù riêng ngành nên ngồi cách phân loại ta phân loại chi phí theo yếu tố nhằm quản lý tốt chi phí phát sinh KẾT LUẬN Sau thời gian học tập, nghiên cứu kinh nghiệm cơng tác; Em tìm hiểu thực tế cơng tác hạch tốn - kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV cao su ChưPrơng nói riêng Nay em hồn thành xong chương trình thực tập Việc hạch tốn xác đầy đủ chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm điều kiện cần thiết để cung cấp nhanh chóng thơng tin nội doanh nghiệp thơng tin chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm cho nhà quản trị doanh nghiệp Giúp nhà quản trị đưa định đắn kịp thời hoạt động sản xuất doanh nghiệp Từ thấy việc tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhiệm vụ hàng đầu doanh nghiệp Trong có Cơng ty TNHH MTV cao su Chư Prơng, cơng tác cần phải quan tâm mức nhằm không ngừng nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A 80 Trong trình thực tập em sâu nghiên cứu cơng tác hạch tốn kế tốn đơn vị đối chiếu với kiến thức học trường Để hoàn thành tốt báo cáo sở lý luận thực tế Nhìn chung chuyên đề khai thác công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty, cụ thể: Về mặt lý luận: Chuyên đề nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận chung công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Đạm urê nội dung, ý nghĩa, cần thiết, chất, đối tượng phương pháp hạch toán, mối quan hệ chúng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Về mặt thực tiễn: Chuyên đề nghiên cứu đánh giá cách xác tình hình thực tế cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đơn vị đồng thời chuyên đề làm rõ toàn nguyên tắc tổ chức hạch toán kế toán mà cơng ty áp dụng Trên sở mạnh dạn đề xuất số kiến nghị góp phần hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Cuối em xin trân trọng cảm ơn thầy Trần Hữu Tuyên, Ban lãnh đạo tập thể cán nhân viên phòng Tài kế tốn Cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng tận tình giúp đỡ em hồn thành chun đề tốt nghiệp - SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hướng dẫn thực hành kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Tác giả: PGS TS Võ Văn Nhị Nhà xuất tài năm 2007 Kế tốn tài Tác giả:PGS TS Võ Văn Nhị Nhà xuất tài năm 2006 Chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐBTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ Tài Các văn hướng dẫn thực chế độ sách đặc thù Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam Bộ Tài Chính quy định Hệ thống sổ sách, tài liệu liên quan đến việc hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông năm 2014 SVTT: Bùi Thị Phương Thảo Lớp: 14KT4A 82 ... chức máy kế tốn cơng ty Kế tốn trưởng Phó trưởng phòng TCKT Kế tốn tiền lương, Kế toán BHXH Kế toánvật Kế toánXDCB, tư, Kế toánTSCĐ Kế Kế toán toán toán tiền mặt, k Kế toán toán thuế tiêu thụ SP... mà Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam giao  Thực nộp thuế theo luật định, nộp báo cáo thống kê theo pháp lệnh kế toán thống kê, báo cáo thường xuyên, định kỳ theo chế độ nhà nước quy định  Thực. .. nhập kinh tế quốc tế xu hướng diễn mạnh mẽ nhiều quốc gia khu vực.Ở nước ta trình hội nhập kinh tế quốc tế đứng trước thử thách vận hội lớn từ Việt Nam chuyển đổi chế từ kinh tế kế hoạch hóa tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (4) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (4) , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM., ​ 1.1 Những vấn đề chung về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm., ​ 1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯPRÔNG, ​ 2.1 Khái quát sơ lược về Công ty TNHH MTV Cao su Chưprông, Đăc điểm sản phẩm: Sản phẩm của công ty là mủ khối nguyên liệu, mủ cốm các loại VC, SVR L, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20 là nguyên liệu chủ yếu cho các ngành công nghiệp chế biến ra sản phẩm có nguyên liệu là cao su như săm lốp xe các loại, dụng cụ bằng c, ​ 2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Cao su Chưprông, Đối tượng kế toán chi phí sản xuất, Cuối tháng, kế toán tiến hành kết chuyển toàn bộ chi phí vật liệu, chi phí nhân công (gồm cả các khoản trích theo lương), chi phí dịch vụ mua ngoài,chi phí bằng tiền khác vào bên Nợ TK 154 trên sổ nhật ký chung và vào sổ cái TK 627. Đồng thời, kế toán ghi, CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯPRÔNG, 2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay