Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (3)

91 38 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 06:31

Trờng đại học khoa kế toán Luận văn Tốt nghiệp đại học Đề tài K toỏn thnh phẩm tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH mụi trng Vit ASIA Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS TễN QUỲNH VY Sinh viªn thùc hiƯn Líp : ĐỒN LỆ THÙY DƯƠNG : 12KTT TP HCM - 2014 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU Viết tắt Diễn giải TP CPBH CPQL TSCĐ TSLĐ TK HHDV GTGT HĐBH CBCNV NVL Thành phẩm Chi phí bán hàng Chi phí quản lý Tài sản cố định Tài sản lưu động Tài khoản Hàng hoá dịch vụ Giá trị gia tăng Hố đơn bán hàng Cán cơng nhân viên Ngun vật liệu MỤC LỤC MỤC LỤC .3 LỜI MỞ ĐẦU .6 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 1.1 Tầm quan trọng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm kinh tế thị trường .8 1.2 Các khái niệm thành phẩm tiêu thụ thành phẩm 1.2.1 Khái niệm thành phẩm 1.2.2 Yêu cầu quản lý thành phẩm .10 1.2.3 Đánh giá thành phẩm 10 1.2.3.1 Đánh giá thực tế 11 1.2.3.2 Đánh giá theo giá hạch toán .14 1.2.4 Tiêu thụ thành phẩm 15 1.2.4.1 Khái nệm tiêu thụ thành phẩm .15 1.2.4.2 Sự cần thiết phải đẩy mạnh tiêu thụ thành phẩm 15 1.2.5 Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ thành phẩm 17 1.2.5.1 Người tiêu dùng 17 1.2.5.2 Giá thành phẩm 18 1.2.5.3 Chất lượng thành phẩm 18 1.2.5.4 Khối lượng thành phẩm sản xuất tiêu thụ 18 1.2.5.5 Công tác tổ chức bán hàng 19 1.2.5.6 Kênh phân phối 19 1.2.5.7 Quảng cáo giới thiệu sản phẩm .21 1.2.5.8 Hình thức toán tiền hàng 21 1.2.5.9 Thị trường tiêu thụ thành phẩm 22 1.3 Nhiệm vụ kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm 23 1.4 Phương pháp kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm .24 1.4.1 Nguyên tắc hạch toán thành phẩm 24 1.4.2 Hạch toán chi tiết thành phẩm 25 1.4.2.1 Chứng từ sử dụng kế toán thành phẩm .25 1.4.2.2 Kế toán chi tiết thành phẩm 25 1.4.3 Kế toán tổng hợp thành phẩm 27 1.4.4 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm .29 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đặc điểm chung Công ty TNHH môi trường Việt ASIA 34 2.1.1 Giới thiệu sơ lược Công ty 34 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.1.2 Tình hình thực đầu tư sản xuất Công ty 35 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất quản lý Công ty 35 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất 35 2.1.2.2 Giới thiệu sản phẩm nơi tiêu thụ thành phẩm Công ty.37 2.1.2.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty .38 2.1.2.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn Cơng ty 40 2.1.3 Tình hình lao động Cơng ty 43 2.1.4 Tình hình sở vật chất kỹ thuật Công ty 44 2.1.5 Kết sản xuất kinh doanh Công ty 46 2.2 Phương pháp nghiên cứu 48 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 48 2.2.2 Phương pháp chun mơn kế tốn 48 2.3 Kế tốn thành phẩm Cơng ty TNHH môi trường Việt ASIA 49 2.3.1 Đặc điểm thành phẩm Công ty 49 2.3.2 Quy định quản lý thành phẩm .51 2.3.3 Kế toán chi tiết thành phẩm .51 2.3.4 Xác định giá thành phẩm nhập kho xuất kho 56 2.3.4.1 Nhập kho thành phẩm 56 2.3.4.2 Xuất kho thành phẩm 61 2.4 Kế toán tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH môi trường Việt ASIA 67 2.4.1 Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm Công ty 67 2.4.2 Phương thức bán hàng phương thức toán 71 2.4.3 Kế toán doanh thu bán hàng 73 2.4.4 Kế tốn nghiệp vụ giảm trừ doanh thu Cơng ty .80 2.5 Kế toán xác định lãi gộp Công ty TNHH môi trường Việt ASIA .81 2.5.1 Thanh toán với khách hàng .81 2.6 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm 85 2.6.1 Nhận xét chung 85 2.6.2 Một số giải pháp 87 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .89 3.1 Kết luận 89 3.2 Kiến nghị 90 LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong chế mới, với hoạt động nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ doanh nghiệp ngày cao hơn, doanh nghiệp phải động sáng tạo kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết kinh doanh mình, bảo tồn vốn vốn kinh doanh quan trọng kinh doanh có lãi Muốn vậy, doanh nghiệp phải nhận thức vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa định đến kết kinh doanh doanh nghiệp, sở để doanh nghiệp bù đắp chi phí bỏ ra, thực nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước Do sản xuất tiêu thụ hai mặt luôn gắn liền với thúc đẩy phát triển Thực sản xuất kinh doanh chế thị trường this hạch toán kế toán công cụ quan trọng hệ thống quản lý kinh tế Kế toán doanh nghiệp sử dụng cơng cụ có hiệu lực để phản ánh giám đốc hiệu trình hoạt động sản xuất kinh doanh Trong kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm phận khơng thể thiếu tồn cơng tác kế toán Khi kinh tế ngày phát triển nhu cầu người ngày tăng cao Những sản phẩm mang tính chất phục vụ nhu cầu tất yếu người ăn uống, may mặc…và nhu cầu sử dụng hàng hóa ngày nhiều đòi hỏi sản phẩm phải có chất lượng tốt phù hợp với người tiêu dùng Nhận thức tầm quan trọng thị trường Sợi vải ngồi nước, Cơng ty TNHH môi trường Việt ASIA doanh nghiệp nằm kinh tế thị trường, để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Cơng ty có biện pháp hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm nói riêng để ngày sản xuất nhiều sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường Xuất phát từ thực tế với mong muốn nghiên cứu, tìm hiểu sâu cơng tác kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm thực tế, tiến hành nghiên cứu đề tai: “Kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH môi trường Việt ASIA ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu cơng tác kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH môi trường Việt ASIA 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Trình bày sở lý luận kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm - Phản ánh phân tích thực trạng cơng tác kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Công ty - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Công ty 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Công ty 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Cơng tác kế tốn nhập, xuất kho thành phẩm tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH môi trường Việt ASIA - Phạm vi không gian: Công ty TNHH môi trường Việt ASIA Địa chỉ: 402/2 Lê Văn Sỹ - P.14 - Q.3 - TP HCM - Phạm vi thời gian: Từ ngày … /………/2014 đến ngày … /……/2014 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 1.1 Tầm quan trọng kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm kinh tế thị trường Thành phẩm thành lao động sáng tạo tồn thể cán cơng nhân viên doanh nghiệp, sản phẩm kết thúc quy trình cơng nghệ sản xuất Còn tiêu thụ thành phẩm khâu cuối hoạt động sản xuất kinh doanh, khâu định đến lợi nhuận, uy tín, đến vị trí khơng thành phẩm doanh nghiệp mà doanh nghiệp thị trường Một doanh nghiệp thực tốt khâu nhập xuất kho thành phẩm, đẩy mạnh công tác tiêu thụ thành phẩm sản xuất kinh doanh ngày phát triển, lẽ đương nhiên Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải hạch toán kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh Điều chế quản lý tập trung bao cấp nhắc đến giấy tờ hình thức Trước yêu cầu đó, vấn để thành phẩm, nhập xuất kho thành phẩm đưa tiêu thụ doanh nghiệp quan tâm Bởi kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp doanh nghiệp thực tự chủ kinh doanh Với đòi hỏi ngày cao người tiêu dùng, tài nguyên trở nên khan hiếm, đối thủ cạnh tranh ngày tăng lên…Vấn đề kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm chiếm vị trí quan trọng cơng tác kinh tế tài doanh nghiệp Để nhận thức vấn đề trước hết phải tìm hiểu khái niệm liên quan đến thành phẩm tiêu thụ thành phẩm 1.2 Các khái niệm thành phẩm tiêu thụ thành phẩm 1.2.1 Khái niệm thành phẩm Thành phẩm sản phẩm kết thúc giai đoạn chế biến cuối quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm doanh nghiệp (ngồi bao gồm sản phẩm th ngồi gia cơng hồn thành), qua kiểm tra kỹ thuật xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quy định nhập kho giao trực tiếp cho khách hàng Bên cạnh thành phẩm, doanh nghiệp có bán thành phẩm (nửa thành phẩm) Đây sản phẩm kết thúc hay số công đoạn quy trình cơng nghệ sản xuất (trừ cơng đoạn cuối cùng) nhập kho hay chuyển giao để tiếp tục chế biến thành phẩm bán bên ngồi Trong phạm vi doanh nghiệp bán thành phẩm tiếp tục chế tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh, phạm vi kinh tế quốc dân nửa thành phẩm bán bên cho doanh nghiệp khác sử dụng Vì vậy, xác định đắn nửa thành phẩm doanh nghiệp vấn đề cần thiết có ý nghĩa quan trọng Nó giúp cho doanh nghiệp cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hồn thành Từ xác định mức độ hoàn thành kế hoạch đơn vị xác đinhk kết tiêu thụ doanh nghiệp Thành phẩm biểu mặt số lượng mặt chất lượng - Về mặt số lượng: Thành phẩm xác định đơn vị đo lường con, cái, vòng, tấn, kg… - Chất lượng thành phẩm xác định tỷ lệ tốt xấu phẩm cấp (loại 1, loại 2…) Số lượng thành phẩm phản ánh quy mô thành phẩm doanh nghiệp tạo ra, mặt chất lượng phản ánh giá trị sử dụng thành phẩm Thành phẩm không thành lao động sáng tạo cán CNV tồn doanh nghiệp mà vốn mà doanh nghiệp bỏ mua nguyên vật liệu đầu vào, máy móc, nhà xưởng…Do đó, doanh nghiệp phải tổ chức tốt khâu quản lý thành phẩm để đảm bảo an tồn, tránh lãng phí, làm cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao 1.2.2 Yêu cầu quản lý thành phẩm Để quản lý tốt thành phẩm, Doanh nghiệp cần phải quản lý mặt số lượng mặt chất lượng thành phẩm - Về mặt số lượng thành phẩm đòi hỏi phải phản ánh, giám sát tình hình thực kế hoạch sản xuất, tình hình nhập - xuất, dự trữ thành phẩm, kịp thời phát hàng hoá tồn đọng lâu ngày kho chưa tiêu thụ được, thành phẩm bị thiếu hụt…Từ đề xuất biện pháp hữu hiệu, tránh tình trạng ứ đọng, góp phần nâng cao chất lượng quản lý - Về mặt chất lượng thành phẩm, phải kiểm tra nghiêm ngặt Những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn phải loại bỏ Vì đưa tiêu thụ mà hàng hố chất lượng ảnh hưởng lớn đến uy tín doanh nghiệp sức cạnh tranh doanh nghiệp bị giảm nhanh chóng Tóm lại , để hạn chế thấp sai sót khâu quản lý thành phẩm doanh nghiệp quan tâm đầu tư thích hợp cho cơng tác Vì doanh nghiệp thực tốt công tác không tạo uy tín lớn thị trường mà giúp cho doanh nghiệp đánh giá thành phẩm cách xác 1.2.3 Đánh giá thành phẩm Đánh giá thành phẩm phương pháp kế toán dùng thước đo tiền để thực giá trị thành phẩm nhằm ghi sổ kế toán tổng hợp tiêu kinh tế liên quan đến thành phẩm Đánh giá thành phẩm làm sở để tổ chức, quản lý, hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết sản xuất kinh doanh Trong doanh nghiệp thành phẩm đánh giá theo giá thực tế gián hạch toán 1.2.3.1 Đánh giá thực tế * Đối với thành phẩm nhập kho - Thành phẩm phân xưởng sản xuất phụ doanh nghiệp sản xuất ra, nhập kho tính theo giá thành thực tế Thành phẩm hoàn thành 10 Doanh thu tiêu thụ Cơng ty kế tốn hạch tốn lập bảng theo khu vực doanh thu nội địa doanh thu xuất Ta theo dõi bảng doanh thu Công ty tháng 12 sau: Bảng 11: BẢNG KẾ DOANH THU NỘI ĐỊA (Tháng 12/2013) Số chứng Ngày từ 9590 Diễn giải CT Doanh thu chưa thuế Ghi có TK 511/ ghi Nợ TK khác… TK 131 TK 112 Cộng có 511 03/12 Công ty TNHH 33.559.836 33.559.836 33.559.836 08/12 Hà Mỹ Công ty Dệt may 44.299.775 44.299.775 44.299.775 12/12 Châu Giang Công ty Dệt 6.954.548 9626 15/12 Minh Ánh Công ty Dệt may 354.066.441 9645 23/12 Phúc Anh Công ty TNHH 85.218.685 9597 9614 Phúc 43705 43712 6.954.548 6.954.548 354.066.441 85.218.685 354.066.441 85.218.685 Thuận 26/12 Kiên Công ty Dệt Tân 366.605.547 366.605.547 366.605.547 31/12 Phương Xí nghiệp Dệt 169.774.004 169.774.004 169.774.004 601.700.056 1.060.478.836 may Nam Thành … … Tổng cộng: … 1.060.478.836 92.173.233 (Nguồn: Phòng kế tốn) 77 BẢNG 12: BẢNG DOANH THU XUẤT KHẨU Từ 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 Số CT 63459 63457 63460 63487 Ngày CT Diễn giải Doanh thu chưa Ghi có TK 511/ Nợ TK… TK 112 Cộng có thuế 27/06 Keluen 163.045.640 163.045.640 163.045.640 10/07 Co.,LTD Taihan Textile 536.550.648 536.550.648 536.550.648 23/07 05/08 Co.,LTD IL Shin WHAIL 693.911.538 632.972.340 693.911.538 632.972.340 693.911.538 632.972.340 1.128.750.000 1.128.750.000 1.128.750.000 INDUSTRIAL 24739 30/12 CO.,LTD WHAIL INDUSTRIAL … … Tổng cộng: CO.,LTD … 30.340.122.663 30.340.122.663 30.340.122.663 (Nguồn: Phòng kế tốn) Ví dụ: Theo phiếu xuất kho số 43720 ngày 31/12/2013, Công ty xuất bán cho Doanh nghiệp Tư nhân Lâm Anh 2.900 kg Sợi cotton Ne20, đơn giá chưa có thuế 28.636 đồng/1kg Thuế VAT 10% tính theo phương pháp khấu trừ Doanh nghiệp Tư nhân Lâm Anh toán tiền hàng sau 10 ngày Kế toán định khoản sau: Nợ TK 131: 91.350.116 Có TK 511.2: 83.045.560 Có TK 333.1: 8.304.556 Đến 10/01/2014 Doanh nghiệp Tư nhân Lâm Anh toán tiền hàng chuyển khoản cho Cơng ty, kế tốn định khoản sau: Nợ TK 112: 91.350.116 Có TK 131: 91.350.116 78 Cơng ty TNHH môi trường Việt ASIA 402/2 Lê Văn Sỹ - P.14 - Q.3 - TP HCM SỔ CÁI TÀI KHOẢN Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 Tài khoản: 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Chứng từ Diễn giải TK Nợ Có Số Ngày CT (Hàng bán) ĐỨ 24764 01/11/2013 Sợi cotton Ne20 131 240.818.273 24783 10/11/2013 Sợi cọc 30 131 149.311.911 24794 19/11/2013 Sợi cọc 36 131 37.014.916 … TBĐNK … … … … 9.613.002.785 … 68 9598 30/11/2013 Kết chuyển sang 911 911 08/12/2013 Sợi cotton Ne18 131 165.704.524 43719 31/12/2013 Sợi cọc 20 131 380.259.000 … TBĐNK … … … … 31/12/2013 Kết chuyển sang 911 911 12.451.055.925 144 Tổng: … 137.131.149.168 137.131.149.168 (Nguồn: Phòng kế tốn) 2.4.4 Kế tốn nghiệp vụ giảm trừ doanh thu Công ty Công ty TNHH môi trường Việt ASIA doanh nghiệp hàng đầu nước sản xuất sợi, Cơng ty ln tạo uy tín tốt với khách hàng mà sản phẩm mà Cơng ty xuất bán tiêu thụ 79 hết, kế tốn cơng ty khơng phải hạch tốn nghiệp vụ hàng bán bị trả lại Tuy nhiên, giảm giá hàng bán sách bán hàng nhiều Công ty Cũng doanh nghiệp khác, Công ty TNHH môi trường Việt ASIA sử dụng sách phương pháp bán hàng Bởi q trình tiêu thụ phát sinh khoản giảm giá hàng bán sản phẩm Cơng ty sản xuất đơi có chất lượng khơng đạt yêu cầu khách hàng số lý nhỏ, trường hợp để bán hết hàng Cơng ty chấp nhận giảm giá Hoặc ngun nhân khơng đáp ứng thời gian giao hàng nguyên nhân lao động, máy móc, NVL…để giữ chữ tín quan hệ lâu dài với khách hàng Cơng ty chấp nhận giảm giá Tuy nhiên, việc giảm giá không ghi trừ hố đơn Năm 2013, Cơng ty TNHH môi trường Việt ASIA giảm giá cho khách hàng 109.695.845 đồng Kế toán toán giảm giá cho khách hàng ghi vào sổ quỹ nhật ký chung theo định khoản: Nợ TK 532: 109.695.845 Có TK 111: 109.695.845 Cuối kỳ kế toán kết chuyển sang TK 511: Nợ TK 511: 109.695.845 Có TK 532: 109.695.845 80 SỔ CÁI Tên tài khoản: Giảm giá hàng bán NT GS Chứng từ SH NT Số hiệu tài khoản: 532 Trang TK Diễn giải NKC ĐỨ Trả tiền mặt khoản 111 giảm giá Kết chuyển giảm Số phát sinh Nợ Có 109.695.845 511 109.695.845 giá hàng bán Cộng số PS: Người ghi sổ (Ký, ghi rõ HT) Kế toán trưởng 109.695.845 109.695.845 Giám đốc (Ký, ghi rõ HT) (Ký, HT, đóng dấu) (Nguồn: Phòng kế tốn) 2.5 Kế tốn xác định lãi gộp Công ty TNHH môi trường Việt ASIA 2.5.1 Thanh toán với khách hàng Bên cạnh việc theo dõi doanh thu bán hàng việc theo dõi khoản phải thu khách hàng quan trọng Bởi người mua có mua hàng doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tăng nhanh vòng quay VLĐ Cơng ty TNHH mơi trường Việt ASIA có nhiều khách hàng, có khách hàng thường xun khơng thường xun Với khách hàng Công ty mở trang sổ riêng để theo dõi nhằm mục đích quản lý khoản tốn khách hàng với Cơng ty Hµng ngµy công ty lập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu để phục vụ công tác quản lý Cụng ty TNHH mơi trường Việt ASIA có số lượng khách hàng nhiều Tuy nhiên số lượng thành phẩm bán cho khách hàng khách nhìn chung số lượng lớn Theo bảng ta thấy doanh số bán cho Công ty XNK Thủ Công Mỹ Nghệ Hà Nội lớn Riêng tháng 12 năm 2013 81 Công ty xuất bán cho Doanh nghiệp lượng hàng trị giá 1.183.203.083 đồng, chủ yếu loại Sợi cọc 20 tổng doanh thu tháng 12/2013 đạt 5.040.740.892 đồng 82 Công ty TNHH môi trường Việt ASIA 402/2 Lê Văn Sỹ - P.14 - Q.3 - TP HCM SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI THU Từ ngày 13/02/2013 đến ngày 17/06/2013 Mã khách hàng: duylinh Ngày Số Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Dệt Sợi DuyLinh Loại Diễn giải TK PS Nợ PS Có Số dư 12/03/2013 NT 0086 Nộp tiền Thu tiền bán hàng 131 500.000.000 (500.000.000) 13/03/2013 NT 0088 Nộp tiền Thu tiền bán hàng 131 500.000.000 (1.000.000.000) 20/03/2013 79955 HĐ bán hàng Bán Sợi Cọc 32 131 09/05/2013 NT 0161 Nộp tiền Thu tiền bán hàng 131 11/06/2013 NVK 259 Ch từ chung Phí hoa hồng 131 17/06/2013 Cộng Người lập NVK 266 Ch.từ chung Bù trừ công nợ 131 (ký, ghi rõ HT) 3.082.613.890 2.000.000.000 78.503.186 3.161.117.076 Kế toán trưởng (ký, ghi rõ HT) 83 2.082.613.890 82.613.890 161.117.076 53.848.897 107.268.179 3.053.848.897 107.268.179 Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ HT) (Nguồn: Phòng kế tốn) SỔ TỔNG HỢP TK 131 Tháng 12/2013 TT Diễn giải SDĐK N Có Ghi Nợ 131/ghi có TK … Ghi Có 131/ ghi Nợ TK Cơng ty TNHH Dệt TK 511 213.871.818 TK 333.1 21.387.181 Cộng Nợ 235.259.000 TK 112 235.259.000 cộng Có 235.259.000 May Hưng Thịnh Cơng ty CP Dệt May 205.003.246 20.500.325 225.503.571 225.503.571 225.503.571 Châu Giang Công ty CP XNK Thủ 1.183.203.083 118.320.308 1.301.523.391 1.301.523.391 1.301.523.391 công Mỹ Nghệ Công ty CP XNK Dệt 295.769.910 29.576.991 325.346.901 325.346.901 325.346.901 129.030.119 12.903.011 141.933.131 141.933.131 141.933.131 Dư cuối kỳ Nợ Có May Cơng ty Dệt Hải Nam Công ty TNHH Dệt 366.605.547 36.660.555 403.266.102 403.266.102 403.266.102 Tân Phương Công ty Dệt nhuộm 175.703.273 17.570.327 193.273.600 193.273.600 193.273.600 … 5.040.740.892 … 504.074.089 … 5.544.814.981 … 5.544.814.981 … 5.544.814.981 Minh Tâm 10 … Tổng cộng … … (Nguồn: Phòng kế tốn) 84 2.6 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hạch toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm 2.6.1 Nhận xét chung Sau gần năm thức thành lập, Công ty TNHH môi trường Việt ASIA có bước phát triển vượt bậc để hoà nhập với kinh tế thị trường ngày khẳng định Sản phẩm Cơng ty ngày giành vị trí ngành sản xuất Sợi vải nước với phát triển Cơng ty máy kế tốn nói chung kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm nói riêng ngày hồn thiện góp phần lớn phát triển Cơng ty Đó cơng cụ quản lý vơ quan trọng Nhà Quản Trị doanh nghiệp Qua thời gian tìm hiểu thực tế cơng tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH môi trường Việt ASIA, thấy nhiều ưu điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm nói riêng, cụ thể là: + Về đặc điểm tổ chức máy kế tốn: Cơng ty TNHH mơi trường Việt ASIA có máy kế tốn gọn nhẹ, phòng ban chức phục vụ có nhiều hiệu giúp lãnh đạo Cơng ty quản lý kinh tế, công tác tổ chức sản xuất, hạch tốn tiến hành hợp lý, phân cơng cơng việc cụ thể rõ ràng, Cơng ty có đội ngũ nhân viên kế tốn trẻ, có trình độ lực, nhiệt tình trung thực, góp phần đắc lực vào cơng tác hạch tốn quản lý kinh tế Cơng ty Phòng kế tốn sớm áp dụng thử nghiệm chế độ kế tốn vào cơng tác kế tốn, dùng hình thức kế tốn Nhật Ký Chung - hình thức kế tốn có nhiều ưu điểm, hệ thống sổ sách kế toán tương đối đơn giản gọn nhẹ Bộ máy kế toán biết sử dụng linh hoạt sáng tạo có hiệu chế độ kế tốn máy vi tính thơng qua phần mềm kế tốn Misa theo hình thức Nhật Ký Chung nhằm nâng cao trình độ giới hố cơng tác kế tốn, phát huy vai trò kế tốn tình hình 85 + Về đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán: Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán với cách thức ghi chép phương pháp hạch toán cách khoa học hợp lý phù hợp với yêu cầu mục đích chế độ kế tốn, cải cách tổ chức cơng tác kế tốn quản lý cách dễ dàng, giảm khối lượng công việc + Về đặc điểm tổ chức hệ thống tài khoản kế tốn: Cơng ty sử dụng hết 71 tài khoản Bộ Tài Chính ban hành Niên độ kế tốn Cơng ty áp dụng từ 31/12 năm trước đến 01/01 năm kỳ kế tốn Cơng ty làm theo năm quý + Về đặc điểm tổ chức vận dụng sổ sách kế toán: Về hệ thống sổ sách kế tốn cơng ty lập đầy đủ theo quy định với ưu điểm lập đầy đủ in vào cuối tháng, tháng phát sai sót dễ dàng sửa chữa Ngồi ra, việc sổ sách ghi thường xuyên thuận tiện cho việc đối chiếu, kiểm tra kế toán chi tiết kế toán tổng hợp + Về tổ chức vận dụng báo cáo kế tốn: Cơng ty TNHH mơi trường Việt ASIA áp dụng phần mềm kế toán nên lập báo cáo kế toán thuận tiện, nhanh gọn không nhiều thời gian + Riêng công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm: Được tiến hành dựa đặc điểm tình hình thực tế Cơng ty Cơng ty có quan tâm quản lý thành phẩm cách chặt chẽ để đảm bảo việc nhập - xuất - tồn tránh hư hỏng, mát, phẩm chất Công ty trọng đề cao công tác tiêu thụ thành phẩm, cải tiến mẫu mã Có chương trình quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường để đưa thương hiệu đến nhiều khu vực ngồi nước Bên cạnh thành tựu Cơng ty tồn số hạn chế nhiên khơng đáng kể, cụ thể: + Việc tổ chức máy kế toán gọn nhẹ cần thiết yêu cầu thị trường, khối lượng tiêu thụ lớn, có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh có kế toán thủ kho 86 + Việc tổ chức luân chuyển chứng từ gặp nhiều vướng mắc chứng từ kế tốn Nhìn chung, cơng tác kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho quản lý, sản xuất tiêu thụ Kế toán ghi chép phản ánh đầy đủ tình hình xuất bán, tốn tiền hàng, tồn kho doanh thu bán hàng Công ty 2.6.2 Một số giải pháp Qua thời gian thực tập Công ty, tiếp cận với thực tế Công ty giúp đỡ nhiệt tình chú, anh chị phòng ban, đặc biệt phòng kế tốn bảo hướng dẫn tận tình giáo hướng dẫn, kết hợp với kiến thức trang bị trường, mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH môi trường Việt ASIA, cụ thể sau: - Hiện cơng ty áp dụng hình thức hạch toán chi tiết thành phẩm theo phương pháp ghi thẻ song song Việc ghi chép trùng lặp tiêu số lượng dẫn đến khối lượng cơng việc kế tốn lớn, nhiều thời gian Trong đó, khối lượng chủng loại thành phẩm Cơng ty lớn Do đó, Cơng ty nên hạch toán chi tiết thành phẩm theo phương pháp ghi sổ số dư tạo thuận lợi cơng việc - Tăng lượng hàng tiêu thụ đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận Vì vậy, doanh nghiệp có chiến lược tiêu thụ riêng Cơng ty TNHH môi trường Việt ASIA nên sử dụng thêm TK 521 - chiết khấu thương mại để khuyến khích khách hàng mua sản phẩm với khối lượng lớn, đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng nội địa, chiến lược thu hút thêm nhiều khách hàng cho Công ty - Công ty nên áp dụng thêm phương thức toán bán hàng trả chậm khối lượng hàng bán nhiều lượng khách hàng cơng ty lớn, 87 có thêm phương thức tốn chắn khách hàng Công ty tăng lên lượng hàng mua tăng lên Bởi sản phẩm Công ty có uy tín thị trường với phương thức tốn Cơng ty áp dụng, Cơng ty trì lượng khách hàng lớn 88 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm vấn để vừa mang tính thực tiễn vừa mang tính lý luận cao Qua nghiên cứu chúng tơi có số kết luận sau: + Về phương diện lý luận: - Thành phẩm tiêu thụ thành phẩm khâu quan trọng trình sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Trong đó, thành phẩm khâu cuối q trình sản xuất, cho biết tình hình sản xuất thành phẩm doanh nghiệp số lượng chất lượng, tồn chi phí sản xuất để tạo thành phẩm Còn tiêu thụ thành phẩm, không cho biết lượng thành phẩm tiêu thụ kỳ mà ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận thu sức cạnh tranh doanh nghiệp thương trường - Tổ chức quản lý chặt chẽ, hạch toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm xác, đầy đủ chi phí phát sinh xảy Điều khơng làm giảm thiểu chi phí khơng cần thiết mà phản ánh trung thực kết sản xuất kinh doanh củat doanh nghiệp đạt được, đồng thời cung cấp thông tin cách xác, kịp thời phục vụ cho lãnh đạo đề giải pháp đưa kế hoạch, phương hướng sản xuất cho năm tới + Về phương diện thực tế: Qua thời gian nghiên cứu đề tài: “Kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH môi trường Việt ASIA” rút số kết luận sau: - Công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Công ty thiếu Bởi công tác giúp cho Cơng ty xác định xác khối lượng, giá trị thành phẩm sản xuất tiêu thụ kỳ Nhận thức vấn đề nên lãnh đạo Cơng ty ý xếp vào vị trí trung tâm tổ chức hạch tốn kế tốn Cơng ty 89 - Giải tốt khâu tiêu thụ thành phẩm khơng tránh tình trạng ứ đọng thành phẩm, mà đem lại nhiều lợi cho công ty tạo việc làm cho người lao động, góp phần tăng Ngân sách Nhà nước - Thành phẩm Cơng ty góp phần vào phát triển ngành Công nghiệp Sợi nước ta Nâng cao tỷ trọng công nghiệp cấu kinh tế, đẩy mạnh tốc độ CNH - HĐH đất nước Nhìn chung cơng tác kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH môi trường Việt ASIA hạch toán theo quy định Nhà nước đạt nhiều kết tôt đẹp góp phần khơng nhỏ vào phát triển Cơng ty Bên cạnh thành công đạt công tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm nói riêng số hạn chế mà tơi có đưa giải pháp khắc phục Nhưng thời gian có hạn mà trình độ kinh nghiệm hạn chế, tính đa dạng phức tạp vấn đề đòi hỏi linh hoạt tư lãn hoạt động Bởi vậy, luận văn trán khỏi những thiếu sót định Chúng tơi kinh mong thông cảm, bảo giúp đỡ thầy giáo cán kế tốn Cơng ty để chúng tơi hồn thiện luận văn 3.2 Kiến nghị Xuất phát từ tình hình thực tế cơng tác kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH môi trường Việt ASIA, chúng tơi xin có số kiến nghị sau: - Công ty nên sử dụng phương pháp hạch toán chi tiết thành phẩm theo phương pháp ghi sổ số dư - Công ty nên sử dụng thêm TK 521 - chiết khấu thương 90 mại để đẩy mạnh công tác tiêu thụ thành phẩm 91 ... thành thực tế thành phẩm nhập kho, kế toán tiến hành điều chỉnh giá hạch toán theo giá thực tế công thức: Giá thực tế TP xuất kỳ = Hệ số giá * Giá hạch toán TP xuất kỳ Trong đó: Giá thực tế thành... this hạch toán kế toán công cụ quan trọng hệ thống quản lý kinh tế Kế toán doanh nghiệp sử dụng cơng cụ có hiệu lực để phản ánh giám đốc hiệu q trình hoạt động sản xuất kinh doanh Trong kế tốn thành... chức, quản lý, hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết sản xuất kinh doanh Trong doanh nghiệp thành phẩm đánh giá theo giá thực tế gián hạch toán 1.2.3.1 Đánh giá thực tế * Đối với thành phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (3) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (3) , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay