Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành (46)

106 26 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 06:10

Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quỳnh Tứ Ly LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu khoá luận tốt nghiệp thực Cơng Ty TNHH TM Kim Tín, khơng chép nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan Tp Hồ chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2011 Tác giả Lê Thị Hồng Nhung SVTH: Lê Thị Hồng Nhung -i- Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quỳnh Tứ Ly LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, Em xin chân thành cảm ơn Thầy Cô trường Đại Học Kỹ Thuật Cơng Nghệ Tp.HCM nói chung, Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài Chính – Ngân Hàng nói riêng, người tận tụy dạy dỗ truyền đạt cho em kiến thức vô quý giá, khơng lĩnh vực chun mơn mà gương tận tụy, nhiệt tình cơng việc thời gian qua Các Thầy Cô tạo điệu kiện cho em trang bị kiến thức làm hành trang vững tự tin bước đường tương lai Đặc biệt em xin cảm ơn Cô Nguyễn Quỳnh Tứ Ly, người trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình, bổ sung kiến thức hạn chế em giúp em hồn thành tốt khố luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc, Anh, Chị Phòng Kế tốn Cơng ty TNHH TM Kim Tín tận tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm thực tế công việc Cảm ơn Anh, Chị không tiếc thời gian, tạo điều kiện thuận lợi giúp em hồn thành cơng việc Trong giới hạn thời gian thực khố luận mà kiến thức vơ rộng lớn nên viết khơng tránh khỏi sai sót, em mong thơng cảm tận tình góp ý Quý Thầy cô Quý Công ty để giúp em ngày hoàn thiện vững vàng, tự tin công tác chuyên môn sau Em xin chân thành cảm ơn! Ngày 19 tháng 09 năm 2011 Sinh viên thực Lê Thị Hồng Nhung SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - ii - Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quỳnh Tứ Ly MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt .xiv Danh mục sơ đồ .xv Sơ đồ 1.11 Kế toán tổng hợp thu nhập khác xiv CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ .4 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: .4 1.1.2.1 Chứng từ sử dụng: 1.1.2.2 Sổ sách sử dụng 1.1.3 Tài khoản sử dụng: .4 1.1.3.1 Nội dung kết cấu tài khoản 1.1.3.2 Nguyên tắc phản ánh vào tài khoản: .5 1.1.4 Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 1.1.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 11 1.2 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG NỘI BỘ 12 1.2.1 Khái niệm 12 1.2.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: .12 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng 12 1.2.2.2 Sổ sách sử dụng 12 1.2.3 Tài khoản sử dụng 12 1.2.3.1 Nội dung kết cấu tài khoản .12 1.2.3.2 Nguyên tắc phản ánh vào tài khoản .13 1.2.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu nội 13 1.3 KẾ TỐN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 13 1.3.1 Khái niệm: .13 SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - iii - Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 1.3.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: .13 1.3.2.1 Chứng từ sử dụng 13 1.3.2.2 Sổ sách sử dụng 13 1.3.3 Tài khoản sử dụng 14 1.3.3.1 Nội dung kết cấu tài khoản .14 1.3.3.2 Nguyên tắc phản ánh vào tài khoản .14 1.3.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu hoạt động tài .14 1.4 KẾ TOÁN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI 15 1.4.1 Khái niệm: .15 1.4.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: .15 1.4.2.1 Chứng từ sử dụng 15 1.4.2.2 Sổ sách sử dụng 16 1.4.3 Tài khoản sử dụng 16 1.4.3.1 Nội dung kết cấu tài khoản .16 1.4.3.2 Nguyên tắc phản ánh vào tài khoản .16 1.4.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp chiết khấu thương mại 16 1.5 KẾ TOÁN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI 17 1.5.1 Khái niệm: .17 1.5.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: .17 1.5.2.1 Chứng từ sử dụng: 17 1.5.2.2 Sổ sách sử dụng: 17 1.5.3 Tài khoản sử dụng 17 1.5.3.1 Tài khoản sử dụng: 17 1.5.3.2 Nội dung kết cấu tài khoản .17 1.5.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp hàng bán bị trả lại .17 1.6 KẾ TOÁN GIẢM GIÁ HÀNG BÁN 18 1.6.1 Khái niệm: .18 SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - iv - Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 1.6.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: .18 1.6.2.1 Chứng từ sử dụng 18 1.6.2.2 Sổ sách sử dụng 18 1.6.3 Tài khoản sử dụng: 18 1.6.3.1 Tài khoản sử dụng 18 1.6.3.2 Nội dung kết cấu tài khoản .18 1.6.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp giảm giá hàng bán .19 1.7 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 19 1.7.1 Khái niệm 19 1.7.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: .19 1.7.2.1 Chứng từ sử dụng 19 1.7.2.2 Sổ sách sử dụng 19 1.7.3 Tài khoản sử dụng 19 1.7.3.1 Tài khoản sử dụng: 19 1.7.3.2 Nội dung kết cấu tài khoản .19 1.7.4 Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 20 1.7.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán 21 1.8 KẾ TỐN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 22 1.8.1 Khái niệm 22 1.8.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: .22 1.8.2.1 Chứng từ sử dụng 22 1.8.2.2 Sổ sách sử dụng 22 1.8.3 Tài khoản sử dụng 22 1.8.3.1 Tài khoản sử dụng: 22 1.8.3.2 Nội dung kết cấu tài khoản .22 1.8.4 Sơ đồ kế tốn tổng hợp chi phí tài 23 1.9 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 24 1.9.1 Khái niệm 24 SVTH: Lê Thị Hồng Nhung -v- Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 1.9.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: .24 1.9.2.1 Chứng từ sử dụng 24 1.9.2.2 Sổ sách sử dụng 24 1.9.3.Tài khoản sử dụng .24 1.9.3.1 Tài khoản sử dụng: 24 1.9.3.2 Nội dung kết cấu tài khoản .24 1.9.4 Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 25 1.9.5 Sơ đồ kế tốn tổng hợp chi phí bán hàng 26 1.10 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 28 1.10.1 Khái niệm: .28 1.10.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: 28 1.10.2.1 Chứng từ sử dụng .28 1.10.2.2 Sổ sách sử dụng 28 1.10.3 Tài khoản sử dụng 28 1.10.3.1 Tài khoản sử dụng: .28 1.10.3.2 Nội dung kết cấu tài khoản .28 1.10.4 Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 29 1.10.5 Sơ đồ kế tốn tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp .31 1.11 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 32 1.11.1 Khái niệm: 32 1.11.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: 32 1.11.2.1.Chứng từ sử dụng 32 1.11.2.2 Sổ sách sử dụng 32 1.11.3 Tài khoản sử dụng 32 1.11.3.1 Tài khoản sử dụng: .32 1.11.3.2 Nội dung kết cấu tài khoản .32 1.11.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp thu nhập khác .32 1.12 KẾ TỐN CHI PHÍ KHÁC 34 SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - vi - Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 1.12.1 Khái niệm .34 1.12.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: 34 1.12.2.1 Chứng từ sử dụng .34 1.12.2.2 Sổ sách sử dụng 34 1.12.3 Tài khoản sử dụng 34 1.12.3.1 Tài khoản sử dụng: 34 1.12.3.2 Nội dung kết cấu tài khoản .34 1.12.4 Sơ đồ kế tốn tổng hợp chi phí khác .35 1.13 KẾ TỐN CHÍ PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP .35 1.13.1 Khái niệm: .35 1.13.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: 35 1.13.2.1.Chứng từ sử dụng 35 1.13.2.2 Sổ sách sử dụng 35 1.13.3 Tài khoản sử dụng 36 1.13.3.1 Tài khoản sử dụng: .36 1.13.3.2 Nội dung kết cấu tài khoản 8211 – chi phí thuế TNDN hành 36 1.13.4 Sơ đồ kế tốn tổng hợp chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 36 36 1.14 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 37 1.14.1 Khái niệm: .37 1.14.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: 37 1.14.2.1 Chứng từ sử dụng .37 1.14.2.2 Sổ sách sử dụng 37 1.14.3 Tài khoản sử dụng 38 1.14.3.1 Tài khoản sử dụng: 38 1.14.3.2 Nội dung kết cấu tài khoản .38 1.14.4 Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 38 1.14.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp kết kinh doanh .40 SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - vii - Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quỳnh Tứ Ly CHƯƠNG 41 2.2.5.1 Giám đốc: .45 2.2.5.2 Phó Giám đốc: 45 2.2.5.3 Phòng Hành chánh - Nhân sự: .46 2.2.5.4 Phòng Kế tốn: .46 2.2.5.5 Phòng Kiểm tốn nội bộ: .46 2.2.5.6 Phòng Kinh doanh: 46 2.2.5.7 Phòng Cung ứng: 46 2.2.5.8 Phòng Marketing: 47 2.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY: 47 2.3.1 Chức chung của phận kế toán: 47 2.3.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán: 47 2.3.3 Đặc điểm của máy kế toán: 48 2.3.4 Chức năng, nhiệm vụ của nhân viên phòng kế toán: 48 2.3.4.1 Kế toán trưởng: .48 2.3.4.2 Kế toán tổng hợp: 49 2.3.4.3 Kế tốn cơng nợ: 49 2.3.4.4 Kế toán vốn tiền: 49 2.3.4.5 Kế tốn hàng hóa: 50 2.3.4.6 Kế toán thuế: 50 2.3.4.7 Kế tốn chi phí: 50 2.4 CHẾ ĐỘ KẾ TỐN TẠI CƠNG TY: .50 2.4.1 Chế độ kế toán áp dụng: 50 2.4.2 Hình thức kế tốn sử dung: 51 2.4.3 Các chứng từ sử dụng liên quan .51 2.4.4 Các loại sổ sử dụng 51 2.4.5 Hình thức sổ kế tốn áp dụng tại cơng ty 52 2.4.6 Trình tự ghi sổ kế toán: .52 SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - viii - Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quỳnh Tứ Ly THỰC TRẠNG KẾ TOÁN 54 DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 54 TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM TÍN .54 3.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 54 3.1.1 Đặc điểm bán hàng cung cấp dịch vụ tại công ty 54 3.1.2.Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: 54 3.1.2.1 Chứng từ sử dụng 54 3.1.2.2 Sổ sách sử dụng 54 3.1.3 Hạch toán số nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế .54 3.1.4 Sổ tài khoản 511 55 3.2 KẾ TOÁN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI 56 3.2.1 Nguyên tắc hạch toán hàng bán bị trả lại tại công ty: .56 3.2.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: .57 3.2.2.1 Chứng từ sử dụng 57 3.2.2.2 Sổ sách sử dụng 57 3.2.3 Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế: 57 3.2.4 Sổ tài khoản 531: 58 3.3 KẾ TỐN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 59 3.3.1 Nội dung phản ánh doanh thu hoạt động tài tại cơng ty: .59 3.3.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: .59 3.3.2.1 Chứng từ sử dụng 59 3.3.2.2 Sổ sách sử dụng 59 3.3.3 Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế 60 3.3.4 Sổ tài khoản 515: 60 3.4 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN: 62 3.4.1 Nguyên tắc hạch toán giá vốn hàng bán tại công ty 62 3.4.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: .62 SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - ix - Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 3.4.2.1 Chứng từ sử dụng 62 3.4.2.2 Sổ sách sử dụng 62 3.4.3 Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế 62 3.4.4 Sổ tài khoản 632: 63 3.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 65 3.5.1 Nội dung chi phí tài tại công ty 65 3.5.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: .65 3.5.2.1 Chứng từ sử dụng 65 3.5.2.2 Sổ sách sử dụng 65 3.5.3 Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế 65 3.5.4 Sổ tài khoản 635: 66 3.6 KẾ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG 68 3.6.1 Nội dung kế toán chi phí bán hàng tại cơng ty 68 3.6.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: .68 3.6.2.1 Chứng từ sử dụng 68 3.6.2.2 Sổ sách sử dụng 68 3.6.3 Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế 68 3.6.4 Sổ tài khoản 641: 69 3.7 KẾ TỐN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 71 3.7.1 Nguyên tắc hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại cơng ty 71 3.7.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng: .71 3.7.2.1 Chứng từ sử dụng 71 3.7.2.2 Sổ sách sử dụng 71 3.7.3 Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế 71 3.7.4 Sổ tài khoản 642: 72 3.8 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 73 3.8.1 Nội dung kế toán thu nhập khác tại công ty: 73 SVTH: Lê Thị Hồng Nhung -x- Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly - Tờ khai toán thuế TNDN năm 3.10.2.2 Sổ sách sử dụng - Sổ chi tiết - Sổ - Sổ tổng hợp 3.10.3 Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế (1) Cuối quý 4/2010, vào tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 4, kế tốn hạch tốn thuế TNDN tạm tính: Nợ TK 8211 1.270.125.754 Có TK 3334 1.270.125.754 (2) Cuối năm tài 2010, vào tờ khai tự toán thuế TNDN năm, kế tốn xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp lớn số thuế TNDN tạm tính q, hạch tốn bổ sung thuế TNDN năm 2010 số tiền: Nợ TK 8211 646.489.025 Có TK 3334 646.489.025 (3) Cuối năm, kết chuyển chi phí thuế TNDN quý số thuế TNDN chênh lệch bổ sung sang tài khoản 911 xác định kết kinh doanh sau thuế: Nợ TK 911 1.916.614.779 Có TK 8211 1.916.614.779 3.10.4 Sổ tài khoản 8211: Mẫu số: S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2009 Bộ trưởng BTC) Đơn vị: CÔNG TY TNHH TM KIM TÍN Địa chỉ: 69 - Nguyễn Thi - Phường P13 - Q - TP.HCM SỔ CÁI Quý Năm 2010 Tên TK: 8211 Chứng từ Ngày tháng ghi sổ Số hiệu A B Nhật ký chung Diễn giải Ngày tháng C D Số trang Số TT dòng E G - Số dư đầu năm Số phát sinh tháng SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - 78- Số tiền TK ĐƯ H Nợ Có Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly ………… 31/12/2010 157 31/12/2010 31/12/2010 158 31/12/2010 31/12/2010 TH001 31/12/2010 Tính thuế ước TNDN quý năm 2010 Hạch toán bổ sung chi phí Thuế TNDN hành năm 2010 K/C chi phí thuế TNDN (8211 -> 911) 3334 1.270.125.754 3334 646.489.025 9113 1.916.614.779 ……… 1.916.614.779 1.916.614.779 - Sổ có…… trang, đánh số từ trang 01 đến trang …… - Ngày mở sổ: 01/09/2010 Ngày …… tháng … năm 2010 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 3.10.5 Sơ đồ kế tốn tổng hợp chi phí thuế thu nhập hành: TK 3334 TK 8211 TK 911 1.916.614.779 1.270.125.754 Ước tính thuế TNDN quý 4/2010 646.489.025 Thuế TNDN năm 2010 bổ sung 1.916.614.779 1.916.614.779 1.10.1 Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí thuế TNDN hành SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - 79- Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 3.11 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3.11.1 Nguyên tắc xác định kết kinh doanh tại công ty Kết kinh doanh kết cuối chu kỳ hoạt động kinh doanh, cho biết hiệu sau tháng (quý, năm) làm việc Cuối kỳ, xác định doanh thu thuần: - Doanh thu = Doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ - (chiết khấu thương mại + Hàng bán bị trả lại + Giảm giá hàng bán) – (Thuế XK, Thuế TTĐB) - Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN= Lợi nhuận từ HĐKD + Lợi nhuận khác + Lợi nhuận từ HĐKD = (Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính) – (Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + chi phí quản lý DN) + Lợi nhuận hoạt động khác = Thu nhập khác – Chi phí khác - Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế TNDN + Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – khoản chi phí trừ hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác, kể thu nhập nước (Thu nhập chịu thuế xác định theo luật quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp) - Lợi nhuận sau thuế TNDN = Lợi nhuận kế tốn trước thuế - Chi phí thuế TNDN Nguyên tắc kế toán: Việc xác định kết kinh doanh cần tơn trọng ngun tắc kế tốn nguyên tắc phù hợp nguyên tắc quán 3.11.2 Sổ sách kế toán sử dụng: - Sổ chi tiết - Sổ - Sổ tổng hợp 3.11.3 Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế (1) Cuối tháng, ngày 31/12/2010 kết chuyển chi phí bán hàng xác định kết kinh doanh số tiền 8.401.343.224, kế tốn ghi: Nợ TK 911 Có TK 641 SVTH: Lê Thị Hồng Nhung 8.401.343.224 8.401.343.224 - 80- Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly (2) Cuối tháng, ngày 31/12/2010 kết chuyển chi phí QLDN xác định kết kinh doanh số tiền 3.735.148.480, kế toán ghi: Nợ TK 911 3.735.148.480 Có TK 642 3.735.148.480 (3) Cuối tháng kết chuyển giá vốn hàng bán xác định kết kinh doanh số tiền 353.191.732.791đ, kế toán ghi: Nợ TK 911 353.191.732.791 Có TK 632 353.191.732.791 (4) Cuối tháng kết chuyển doanh thu xác định kết kinh doanh số tiền 383.541.082.584 đ, kế toán ghi: Nợ TK 511 383.541.082.584 Có TK 911 383.541.082.584 (5) Cuối tháng kết chuyển doanh thu tài xác định kết kinh doanh số tiền 2.943.848.700 đ, kế toán ghi: Nợ TK 515 2.943.848.700 Có TK 911 2.943.848.700 … 3.11.4 Sổ tài khoản 911 Mẫu số: S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2009 Bộ trưởng BTC) Đơn vị: CƠNG TY TNHH TM KIM TÍN Địa chỉ: 69 - Nguyễn Thi - Phường P13 - Q - TP.HCM SỔ CÁI Quý Năm 2010 Tên TK: 911 Chứng từ Ngày tháng ghi sổ A Số hiệu B Ngày tháng Diễn giải C D Nhật ký chung Số Số TT tra dòn ng g E G Số tiền TK ĐƯ Nợ Có H - Số dư đầu năm Số phát sinh tháng 31/12/2010 TH 001 31/12/2010 K/c giá vốn (632->911) 632 353.191.732.791 31/12/2010 TH 002 31/12/2010 K/c chi phí tài (635 ->911) 635 13.647.539.009 SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - 81- Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 31/12/2010 TH 003 31/12/2010 K/c chi phí bán hàng (641->911) 641 8.401.343.224 31/12/2010 TH 004 31/12/2010 K/c quản lý doanh nghiệp (642->911) 642 3.735.148.480 31/12/2010 TH 005 31/12/2010 K/c chi phí khác (811>911) 811 117.308.933 31/12/2010 TH 006 31/12/2010 K/c chi phí thuế TNDN hành (8211->911) 8211 1.916.614.779 31/12/2010 TH 007 31/12/2010 31/12/2010 TH 008 31/12/2010 31/12/2010 TH 009 31/12/2010 31/12/2010 TH 010 31/12/2010 K/c doanh thu (511->911) K/c doanh thu hoạt động tài (515>911) K/c thu nhập khác (711->911) K/c lãi (911 -> 421) 511 383.541.082.584 515 2.943.848.700 711 1.683.299.919 7.158.543.987 388.168.231.20 388.168.231.203 - Sổ có…… trang, đánh số từ trang 01 đến trang …… - Ngày mở sổ: 01/09/2010 Ngày …… tháng … năm 2010 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) SVTH: Lê Thị Hồng Nhung Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) - 82- Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly 3.11.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp xác định kết kinh doanh TK 632 TK 911 353.191.732.791 TK 511 TK 531 510.139.227 TK 635 13.647.539.009 383.541.082.584 TK 641 8.401.343.224 TK 642 TK 515 3.735.148.480 2.943.848.700 TK 811 117.308.933 TK 711 TK 8211 1.916.614.779 1.683.299.919 TK 421 7.158.543.987 388.168.231.203 388.168.231.203 Sơ đồ 3.1 Kế toán tổng hợp xác định kết kinh doanh SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - 83- Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly Lợi nhuận từ hoạt HĐKD: = (383.541.082.584 + 2.943.848.700) – (353.191.732.791 + 13.647.539.009 + 8.401.343.224 + 3.735.148.480) = 7.509.167.780  Lợi nhuận khác: = 1.683.299.919 - 117.308.933 = 1.565.990.986  Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: = 7.509.167.780 + 1.565.990.986 = 9.075.158.766  Chi phí thuế TNDN: Theo tờ khai tạm tính quý 4/2010: - Doanh thu phát sinh kỳ: 383.596.718.904 - Chi phí phát sinh kỳ: 378.516.215.890 - Lợi nhuận phát sinh kỳ: 383.596.718.904 - 378.516.215.890 = 5.080.503.014 - Thu nhập chịu thuế: 5.080.503.014 - Thuế TNDN phải nộp kỳ: 5.080.503.014 x 25% = 1.270.125.754 Theo tờ khai tự toán thuế TNDN năm 2010: - Thuế TNDN phải nộp năm theo tờ khai toán: 2.679.583.618 Chi phí thuế TNDN hạch tốn q 4/2010: - Tổng thuế TNDN tạm nộp năm 2010 (4 quý): 2.033.094.593 - Thuế TNDN phải hạch toán bổ sung năm 2010: = 2.679.583.618 - 2.033.094.593 = 646.489.025 - Thuế TNDN phải hạch toán quý 4/2010: = 1.270.125.754 + 646.489.025 = 1.916.614.779 - Lợi nhuận sau thuế quý 4/2010: = 9.075.158.766 - 1.916.614.779 = 7.158.543.987 SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - 84- Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly Cty TNHH TM Kim Tín Địa chỉ: 69 Nguyễn Thi, P.13, Q5 Mẫu số B02-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý 4/ 2010 ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Kỳ trước Kỳ A B C VI.25 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 510.139.227 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10-02) 10 383.541.082.584 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 2.943.848.700 Chi phí tài 22 VI.28 13.647.539.009 Trong đó: lãi vay phải trả 23 Chi phí bán hàng 24 8.401.343.224 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3.735.148.480 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20 + (21-22) – (24+25)) 30 7.509.167.780 12 Thu nhập khác 31 1.683.299.919 13 Chi phí khác 32 117.308.933 14 Lợi nhuận khác (40= 31-32) 40 15 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế (5030+40) 16 Chi phí thuế TNDN hành VI.27 IV.09 50 1.565.990.986 9.075.158.766 VI.30 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 VI.30 18 Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52) 60 - 85- 353.191.732.791 30.349.349.793 51 SVTH: Lê Thị Hồng Nhung 384.051.221.811 1.916.614.779 7.158.543.987 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly CHƯƠNG NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊ 4.1 NHẬN XÉT Công Ty Kim Tín thuộc tập đồm Kim Tín, sau thời gian 10 năm hình thành phát triển có vị vững mạnh thị trường Để đảm bảo công ty phát triển theo định hướng tập đồn đòi hỏi phải có cơng tác quản lý doanh nghiệp nói chung cơng tác kế tốn nói riêng cho phù hợp với xu thị trường đảm bảo cho phát triển bền vững cơng ty Sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu cơng tác kế tốn phòng kế tốn Cơng ty Kim Tín, Em nhận thấy cơng tác quản lý cơng tác kế tốn tương đối hợp lý, song bên cạnh số vấn đề chưa phù hợp Với mong muốn hoàn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty, em có số nhận xét riêng thân tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh sau: 4.1.1 Công tác tổ chức công ty:  Ưu điểm: − Công ty hệ thống, tổ chức theo phòng ban, phân cơng phân nhiệm rõ ràng − Mỗi năm Ban giám đốc điều thiết lập mục tiêu chung tồn cơng ty cho năm tiếp theo, có định hướng kế hoạch rõ ràng − Cuối năm Ban giám đốc phòng ban xây dựng lập ngân sách tài cho phòng ban cho tồn cơng ty giúp cơng ty có kế hoạch chuẩn bị tài cho năm tốt, đảm bảo hoạt động công ty ổn định − Công ty thực đánh giá hiệu làm việc nhân viên theo hệ thống KPI, điều giúp Ban lãnh đão cơng ty quản lý tốt hoạt động công ty đánh giá lực hiệu làm việc nhân viên  Nhược điểm: − Công ty mở rộng sang đầu tư sang nhiều lĩnh vực góp vốn xây dựng nhà máy sản xuất ván MDF, mua lại cổ phần nhà máy sản xuất que hàn Hưng Yên, … chưa có kiểm sốt chặc chẽ gây thất thoát − Quản lý theo hệ thống KPI gây nhiều áp lực cho nhân viên, thơng qua đánh giá KPI tháng tính thu nhập cho nhân viên, điều ảnh hưởng đến thu nhập trực tiếp nhân viên 4.1.2 Công tác tổ chức kế tốn tại Cơng ty:  Ưu điểm: SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - 86- Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly − Tổ chức công tác kế tốn có phân cơng, phân nhiệm rõ ràng, khơng bị chồng chéo Phòng kế tốn tổ chức theo phận, nhân viên phận đạo trực tiếp từ Trưởng phận, phận quản lý đạo trực tiếp kế tốn trưởng giám sát, quản lý Phó tổng giám đốc tài − Bộ máy kế tốn tổ chức theo hình thức tập trung phù hợp với loại hình doanh nghiệp có quy mơ vừa, đảm bảo tập trung thống nhất, chặc chẽ công tác đạo kế toán điều giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhân lực, xử lý nghiệp vụ nhanh chóng kịp thời − Ngồi cơng tác ghi chép, cập nhật sổ sách, phận kế toán hổ trợ phần mềm kế tốn VietSun phù hợp với đặc thù kinh doanh Công ty Và với quy mơ Cơng ty có phát triển lớn mạnh khơng lo ngại Việc sử dụng phần mềm báo cáo tài chính, báo cáo quản trị nhanh chóng, kịp thời cho Ban giám đốc Công ty làm sở để đưa định chiến lược, chiến thuật kinh doanh − Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán sãch sẽ, gọn gàng, đồng chấp hành theo chế độ tài hành, giúp cơng tác tìm kiếm, kiểm tra, tổng hợp báo cáo số liệu nhanh chóng Hiện cơng ty sử dụng hình thức kế toán Nhật ký chung đơn giản, dễ hiểu, dễ theo dõi − Cơng ty tổ chức hạch tốn giá vốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên giúp cơng ty ln nắm bắt kịp thời xác hàng tồn kho có Bên cạnh đó, cơng ty tổ chức kiểm tra, quy định rõ việc kiểm kê, phạm vi kiểm kê, đối tượng kiểm kê việc ghi chép, phản ánh sau trình kiểm kê Lập báo cáo kiểm kê để phản ánh giá trị thực tế hàng tồn kho đánh giá chất lượng hàng tồn kho để có sách bán hàng, có phương án xử lý hàng phẩm chất tránh gây thiệt hại cho công ty − Tình hình nhân có biến động, ổn định nên thuận lợi cho việc quản lý làm việc cơng ty − Tồn hoạt động cơng ty có quy trình, quy định điều giúp cho kế tốn kiểm sốt chi phí tốt, hạn chế lãng phí chi phí khơng phù hợp mang lại hiệu kinh doanh cho công ty  Nhược điểm: − Hệ thống quy trình, quy định gây khó khăn cho nhân viên thực việc trình duyệt qua nhiều cấp, làm giảm tính linh hoạt xử lý cơng việc ngày 4.1.3 Công tác tổ chức phân phối hàng hố tại cơng ty:  Ưu điểm: SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - 87- Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly − Hiện nay, công ty tổ chức phân phối bán hàng theo nhiều hình thức như: bán buôn, bán lẻ, xuất nước ngồi Từng hình thức bán hàng có sách riêng phù hợp cho khách hàng, điều thúc đẩy gia tăng doanh số cố thị trường − Nguồn hàng cung cấp ổn định, chất lượng tốt tạo niềm tin cho khách hàng − Công ty xây dựng hệ thống kênh phân phối hàng hoá rộng khắp từ Đà Nẵng trở vào khu vực có kho hàng để nhanh cung cấp nhu cầu hàng hoá kịp thời cho khách hàng − Phòng kinh doanh phân cơng xếp nhân viên thường xuyên tiếp xúc khách hàng, tìm hiểu thị trường nên nhanh chóng nắm bắt kịp thời thị hiếu người tiêu dùng Cơng ty dễ dàng dự đốn xu hướng tiêu dùng đặt hàng để đáp ứng nhanh chóng kịp thời  Nhược điểm: − Dù có nhiều hình thức phân phối hàng, bán lẻ (trực tiếp) chiếm tỷ lệ cao gây khó khăn cho công tác bán hàng quản lý công nợ − Cơng ty kinh doanh hàng hố đa dạng, nhiều quy cách, nhiều size làm cho công tác kiểm kê khó khăn, dễ nhầm lẫn giao hàng 4.2 KIẾN NGHỊ 4.2.1 Công tác tổ chức công ty − Nên lập ban kiểm soát kiểm toán nội để kiểm sốt hiệu hoạt động doanh nghiệp dự án đầu tư, mở rộng − Cần có sách, chế độ khuyến khích nhân viên làm việc hiệu gắng bó với công ty Việc áp dụng mức chi trả lương công ty vấn đề cần phải đề cập đến, động lực kích thích người lao động làm việc có hiệu Bởi mức độ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh mức độ hoàn thành kế hoạch đề đơn vị, phải thường xuyên quan tâm để kịp thời cải thiện mức chi trả lương ngày phù hợp 4.2.2 Công tác tổ chức kế tốn: − Hệ thống quy trình, quy định công ty cần tinh giảm, phân cấp xử lý để tiện lợi, linh hoạt trình thực nhân viên − Nên thường xuyên cập nhật, nâng cấp phiên phẩn mềm kế toán hệ thống chế độ kế thường xuyên có thay đổi − Nên tạo điều kiện cho kế toán tham gia lớp đào tạo chế độ sách thuế, kế tốn để phục vụ cơng tác kế tốn tốt SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - 88- Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly − Do đơn vị sử dụng phần mềm kế tốn cơng tác hạch toán, xử lý số liệu nên việc phân quyền truy cập vào phần mềm quan trọng Doanh nghiệp nên có biện pháp quản lý việc sử dụng tài khoản đăng nhập nhân viên nhằm hạn chế việc sửa đổi, đánh cắp làm thất thoát liệu 4.2.3 Cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh − Ghi nhận chiết khấu bán hàng: việc chiết khấu cho khách hàng tính thực giảm trực tiếp hố đơn mà khơng qua tài khoản 521, lập báo cáo xác định kết kinh doanh khoản chiết khấu thương mại − “Đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối năm tài chính: cơng ty nên thực chế độ kế tốn theo Thơng tư 201/2009/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 15/10/2009: “Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh việc đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền chuyển, khoản nợ ngắn hạn (1 năm trở xuống) có gốc ngoại tệ thời điểm lập báo cáo tài khơng hạch tốn vào chi phí thu nhập mà để số dư báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút tốn ngược lại để xoá số dư.” − Cần phải giảm thiểu tối đa chi phí kinh doanh chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cách tổ chức máy bán hàng gọn nhẹ, linh hoạt để chi phí thấp mà hiệu lao động lại cao − Hoạt động chủ yếu doanh nghiệp hoạt động thương mại, mua bán hàng hoá, nhiên bên cạnh hoạt động phát sinh hoạt động dịch vụ cho thuê xe, cho thuê xưởng kế tốn khơng tập hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh riêng cho hoạt động mà tập hợp chung nên không xác định hiệu cho hoạt động Vì vậy, kế tốn cần tập hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cho hoạt động 4.2.4 Cơng tác tổ chức phân phối hàng hố tại cơng ty: − Cần thiết lập thêm hình thức bán hàng như: đại lý, đại lý bán hàng hưởng hoa hồng − Cần thiết lập gìn giữ mối quan hệ tốt với khách hàng thông qua viếng thăm khách hàng, hội nghị khách hàng thường niên chương trình gặp gỡ cuối năm KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh doanh kinh tế thị trường để đứng vững không ngừng phát triển vấn đề kho khăn doanh nghiệp Kế tốn với vai trò công cụ quan trọng để quản lý kinh tế - tài doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải thay đổi hoàn thiện cho phù SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - 89- Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly hợp tình hình để giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt mặt hoạt động sản xuất kinh doanh có cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Trong khuôn khổ chuyên đề em nghiên cứu này, với kiến thức học trường kết hợp với thời gian thực tế thực tập Công ty TNHH TM Kim Tín, đề tài trình bày chi tiết sở lý luận để áp dụng vào thực tế nghiên cứu thực tế công tác “Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh” Cơng ty TNHH TM Kim Tín Bên cạnh đó, đề tài nêu lên ưu điểm, nhược điểm tổ chức doanh nghiệp cơng tác kế tốn doanh nghiệp từ mạnh dạn đề xuất số ý kiến giải pháp; hy vọng đóng góp phần nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác “kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh” nói riêng cơng ty SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - 90- Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2008) Chế độ kế tốn doanh nghiệp (quyển 1), Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2008) Chế độ kế tốn doanh nghiệp (quyển 2), Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội PGS.TS Võ Văn Nhị (2007) Nhà Xuất Tài Chính, Tp.HCM Trần Xuân Nam (2010), Nhà xuất Thống Kê, Tp.HCM Trường Đại Học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh (2009), Nhà xuất lao động, Tp.HCM SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - 91- Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly PHỤ LỤC A Hoá đơn giá trị gia tăng bán hàng - Số 0010486 ngày 02/12/2010 - Số 0010540 ngày 02/12/2010 - Số 0013727 ngày 22/12/2010 B Phiếu chi Chứng từ kèm theo - Phiếu chi số 003 ngày 01/12/2010 - Phiếu chi số 006 ngày 01/12/2010 - Phiếu chi số 022 ngày 02/12/2010 - Phiếu chi số 031 ngày 04/12/2010 - Phiếu chi số 102 ngày 20/12/2010 - Phiếu chi số 003 ngày 01/12/2010 C Hoá đơn hàng bán bị trả lại - Số 39687 ngày 22/12/2010 - Số 131372 ngày 23/12/2010 D Sổ phụ ngân hàng - Bảng kê chi tiết lãi vay - Sổ kế toán chi tiết E Tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 4/2010 F Tờ khai tự toán thuế TNDN năm 2010 SVTH: Lê Thị Hồng Nhung - 92- ... nhà quản lý, nhà doanh nghiệp cần phải giám sát đạo thực sát hoạt động kinh doanh diễn đơn vị Để thực tốt vấn đề khơng thay ngồi việc hạch tốn đầy đủ, chi tiết kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát... doanh nghiệp thực thực chức cầu nối sản xuất tiêu dùng Điều cho thấy cơng tác hạch tốn nói chung cơng tác hạch tốn xác định kết kinh doanh nói riêng khâu quan trọng thiếu với doanh nghiệp Để thực. .. nghiên cứu: Qua việc nghiên cứu thực tế cơng tác kế tốn “Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh” doanh nghiệp cho thấy tình hình hạch tốn kế tốn thực tế doanh nghiệp thực nào, có áp dụng quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành (46) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành (46) , Sơ đồ 1.11 Kế toán tổng hợp thu nhập khác, DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, 1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, 3 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY:, TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM TÍN, NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay