Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành (25)

95 18 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 06:09

Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội1 Kế toán Kiểm to¸n Khoa mơc lơc Mơc lơc Danh mục chữ viết tắt .5 DANH MơC B¶NG, BIĨU LêI Më §ÇU CHƯƠNG 1: NHữNG VấN Đề CƠ BảN Về Kế TOáN CHI PHí SảN XUấT Và TíNH GIá THàNH SảN PHảM TRONG DOANH NGHIệP XÂY LắP 1.1 Sự cần thiết kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp .9 1.2 Khái niệm phân loại chi phí doanh nghiệp xây lắp .9 1.2.1Khái niệm chi phí sản xuất 1.2.2Phân loại chi phí s¶n xuÊt 10 Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội2 Kế toán Kiểm toán Khoa 1.2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng chi phí ( theo khoản mục chi phí giá thành sản phẩm) .10 1.2.2.2 Phân loại chi phÝ s¶n xt theo néi dung kinh tÕ cđa chi phÝ( theo yÕu tè chi phÝ) 10 1.2.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với khối lợng sản phẩm hoàn thành 11 1.3 Giá thành loại giá thành sản phẩm xây lắp 11 1.3.1 Khái niệm giá thành 12 1.3.2 Các loại giá thành sản phẩm xây lắp 12 1.3.2.1 Giá trị dự toán 12 1.3.2.2 Giá thành theo công tác xây lắp 13 1.4 Mỗi quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 13 1.5 Đối tợng phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất 13 1.5.1 Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 13 Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội3 Kế toán Kiểm toán Khoa 1.5.2 Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất 14 1.5.2.1 Phơng pháp phân bổ trực tiếp 14 1.5.2.2 Ph¬ng pháp phân bổ gián tiếp 14 1.6 Kế toán tập hợp chi phí s¶n xuÊt .14 1.6.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .14 1.6.1.1 Kh¸i niƯm 14 1.6.1.2 Tài khoản sử dụng .15 1.6.1.3 Chøng tõ sö dông 15 1.6.1.4 Trình tự hạch toán số nghiệu phí s¶n vơ chđ u 16 1.6.2 KÕ to¸n chi xuÊt chung 18 1.6.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất chung 18 1.6.2.2 Tµi kho¶n sư dơng 18 1.6.2.3 Trinh tự hạch toán số nghiƯp vơ chđ u 19 Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội4 Kế toán Kiểm toán 1.6.3 Tổng hợp chi phí Khoa sản xuất toµn doanh nghiƯp .21 1.6.3.1 Tµi kho¶n sư dơng 21 1.6.3.2 Trình tự hạch toán .22 1.7 Ph¬ng pháp đánh giá sản phẩm dở thành sản dang .22 1.8 đối tợng phơng pháp tính giá phẩm .24 1.8.1 Đối tợng tính giá thành 24 1.8.2 Các phơng pháp tính giá thành 24 1.8.2.1 Ph¬ng pháp tính giá thành giản đơn .24 1.8.2.2 Phơng pháp tổng cộng chi phí 24 1.8.2.3 Phơng pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 25 1.9 HƯ thèng sỉ kÕ to¸n sư dơng để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp xây lắp 25 1.10 NhiƯm vơ kÕ toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp .27 Sinh viªn: Ngun Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội5 Kế toán Kiểm toán Khoa Chơng 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phẩn THNG MI XY DỰNG VÀ MƠI TRƯỜNG ĐẠI MINH 29 2.1 Giíi thiệu khái quát Công ty Cổ phần TM,XD v MT i Minh .29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 29 2.1.2 Chức nhiệm vụ, ngµnh nghỊ kinh doanh cđa Công ty 29-31 2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuÊt lÜnh vùc n¹o vÐt 31 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 35 2.1.4.1.Cấp quản lý cđa doanh nghiƯp .35 2.1.4.2 Sơ đồ máy quản lý doanh nghiệp 36 2.1.4.3 Chức năng, nhiệm vụ phận quản lý 37 2.1.5 Đặc điểm chung tổ chức công tác kế toán 40 2.1.5.1 Mô hình tổ chức máy kế toán Công ty 40 2.1.5.2 Hình thức kế toán mà Công ty áp dụng .41 2.1.5.3 Tỉ chøc hƯ thèng chøng tõ hạch toán ban đầu .43 Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội6 Kế toán Kiểm toán Khoa 2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần TM,XD v MT i Minh .44 2.2.1 C¸c chÕ độ phơng pháp kế toán áp dụng 44 2.2.1.1 Tỉ chøc hƯ thèng chøng từ kế toán quy trình luân chuyển chứng 44 2.2.1.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh phơng pháp lập báo cáo tổng hợp chi phí SXKD 45 2.2.2 Phân loại chi phí 46 2.2.3 Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 49 2.2.4 Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .49 2.2.5 Kế toán chi tiết khoản mục chi phí 49 2.2.5.1 KÕ to¸n tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621) .50 2.2.5.2 Kế toán chi phí nhân công trùc tiÕp 57 2.2.5.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công (TK 214) 63 2.2.5.4 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK627) 66 2.2.6 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp để tính giá thành sản phẩm 69 Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội7 Kế toán Kiểm toán 2.2.6.1 Tổng Khoa hợp chi phí s¶n xuÊt 69 2.2.6.2 Phương pháp xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ 71 Ch¬ng 3: Mét sè ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần THNG MI XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI MINH 75 3.1 - Đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty .75 3.1.1 Những u điểm 3.1.2 Nh÷ng mặt hạn chế .76 3.2 Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty .78 KÕt luËn 81 Nhận xét đơn vị thực tập Nhận xét giáo viên Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội8 Kế toán Kiểm toán Khoa danh mục chữ viết tắt Ký hiệu CTC Nội dung Công ty cổ phần Công trình- BTC BGTVT QĐ BHXH BHYT BHTN kpcđ TSCĐ cpnvltt Vận tải Bộ tài Bộ giao thông vận tải Quyết định Bảo hiểm xã héi B¶o hiĨm y tÕ B¶o hiĨm thÊt nghiƯp Kinh phí công đoàn Tài sản cố định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội9 Kế toán Kiểm toán Khoa DANH MụC BảNG BIểU Sơ đồ 1.1 Qui trình ghi sổ kế toán báo cáo chi phí sản xuất, giá thành s¶n phÈm 27 Sơ đồ 2.1 Quy trình công nghệ sản xuất lĩnh vực nạo Sơ đồ 2.2 vét 33 Sơ đồ máy quản lý doanh Sơ đồ 2.3 nghiệp 36 Tổ chức máy kế toán Công Sơ đồ 2.4 ty .39 Tr×nh tù ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký Biểu số chøng tõ” 40 PhiÕu nhËp 2.1 kho BiÓu sè 49 PhiÕu xuÊt 2.2 kho Biểu số 50 Bảng kê nhập 2.3 BiÓu sè kho 54 Bảng kê xuất 2.4 Biểu số kho 55 Bảng phân bỉ nguyªn vËt liƯu, 2.5 BiĨu sè CCDC 56 Sỉ chi tiÕt TK Sinh viªn: Ngun Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội1 Kế toán Kiểm toán Khoa 2.6 BiÓu sè 334 59 Sỉ chi tiÕt TK 2.7 BiĨu sè 338 60 Bảng phân bổ tiền lơng, 2.8 Biểu số BHXH 61 B¶ng tÝnh KH 2.9 BiĨu sè TSC§ .64 Bảng phân bổ khấu hao 2.10 Biểu số TSCĐ .65 Sæ chi tiÕt TK 2.11 BiÓu sè 627 67 B¶ng tổng hợp chi phí sản xuất cơng 2.12 BiĨu sè trình 70 B¶ng tổng hợp giá thành thi cơng cơng trình 2.13 73 LỜI MỞ ĐẦU NỊn kinh tÕ níc ta kinh tế thị trờng đa thành phần có quản lý nhà nớc Nó đem lại nhiều hội nh nhiều thách thức lớn cho doanh nghiệp lợi ích cho ngời tiêu dùng Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội toán Kiểm toán Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 69 Khoa Kế Chuyên đề Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội toán Kiểm toán Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Khoa Kế Chuyên đề Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán BIểu2.12:Bảng tập hợp chi phí sản xuất công trình Bảng tập hợp chi phí sản xuất công trình tháng 1/2013 Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội toán Kiểm toán Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Khoa Kế Chuyên đề Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón Lớp : ĐHLT-K5 Khoa Kế toán Kiểm toán Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán Bảng tổng hợp giá thành thi công công trờng Công ty cổ phần Công trình - Vận tải năm 2013 Chi phí St I phát Tên công trờng t Giá thành chuyển Doanh thu Lãi (+) Thuế sinh Đầu năm Cuối năm thực tế chi phí năm 39.153.355 3.844.585.9 12.146.383 30.851.557 QLDN 4.814.921 37.407.690 1.884.388 1.741.211 283 01 954 230 199 426 885 997 Khèi n¹o vÐt 2.593.799.16 KÕt Chi phÝ dë dang Lỗ ( - ) 2.593.799.16 CT- Kênh Hà nam 8 0 CT- CSB vïng IV 3.874.523 3.874.523 CT - Bắc Thăng Long 332.841.124 332.841.124 CT - Viconship G§2 35.341.493 35.341.493 CT - Nhà máy DAP CT - Sông Hàn Đà Nẵng 269.946.127 269.946.127 3.887.772.87 4.210.799.72 4.054.709.84 2011 323.026.849 202.735.492 156.089.885 CT - N¹o vÐt lữ đoàn 649 6.469.000 285.756.617 292.225.617 434.677.585 21.733.879 83.163.257 280.087.273 28.008.727 -52.753.851 59.288.711 - CT Vùng V Hải Quân Công trờng luồng công vụ 113.957.261 4.176.544 Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón Lớp : ĐHLT-K5 - 0 113.957.261 4.176.544 Chuyên đề tốt nghiệp 809.523.810 40.476.191 113.957.261 805.347.266 Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán Tiên Sa 1.456.910.68 10 Công trờng Kiên Giang 1.456.910.68 10.525.769.9 - 81 - 1.147.012.06 10.474.723.2 1.734.730.7 51.046.757 24 - 12.718.248.4 57.350.603 309.898.622 30 98 1.388.230.43 635.912.425 508.794.544 11 Công trờng NMĐT Phà rừng 12 Ca Vit 924.616.699 1.382.961.89 - 924.616.699 1.382.961.89 314.290.886 1.500.018.19 69.411.522 149.322.847 13 Cảng Gianh Trạm nghiền xi măng Hạ 3.997.560.78 - 3.676.019.66 93.840.984 4.393.813.54 75.000.910 23.215.315 14 Long 8.060.598.70 - 321.541.118 3.480.777.75 4.579.820.95 599.302.913 1.134.562.7 6.399.961.13 219.690.677 118.490.963 15 Công trờng Cẩm Phả - 63 319.998.057 685.577.424 16 Nạo vét Cảng Bến Nghé Nạo vét khu tránh bão Ninh 34.741.971 2.448.562.79 - 34.741.971 2.448.562.79 0 17 Trữ Nạo vét Lữ 170 - Vùng I HảI - 0 18 Quân Nạo vét luồng tàu CT cảng 4.300.000 5.177.514.67 - 4.300.000 2.885.677.50 2.291.837.17 19 CÈm Ph¶ 1.127.441.41 - 1.110.666.66 856.237.545 1.133.333.33 157.403.736 20 Nạo vét cảng xăng dầu K99 13.051.229.1 1.264.391.51 16.774.744 1.413.823.46 12.901.797.1 22.666.667 13.491.714.2 56.666.667 1.121.535.9 02 53 112.945.107 56 1.367.906.13 62 476.971.996 841.685.095 49.249.044 68.395.307 476.971.996 765.777.993 1.482.000 0 II Khèi công trình CT - Đình Vũ 837.158.132 4.526.963 CT hang Sửng Sốt Kè Hải Phòng - 765.777.993 Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón Lớp : ĐHLT-K5 0 3.148.074.71 Chuyên đề tốt nghiệp 0 Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán - 1.482.000 Cảng cá Xẻo Nhàu - 179.117.263 179.117.263 0 Trạm xá Ngũ Phúc - 237.459.435 237.459.435 0 TT tìm kiếm cứu nạn KV1 8.277.752 55.374.998 63.652.750 0 9.084.686.13 CT Xi măng Hà Tiên II 20.652.867 166.334.027 3.121.107.08 Nạo vét động thiªn cung 8.939.004.97 8.939.004.97 8 3.121.107.08 3.184.803.14 893.900.498 0 52.204.584.3 5.108.977.42 13.560.207.4 43.753.354.3 63.696.063 4.927.866.3 50.899.404.6 159.240.157 3.005.924.8 2.218.183.9 85 22 83 06 82 47 93 Lập biểu Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón Lớp : ĐHLT-K5 Kế toán trởng Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội7 Kế toán Kiểm toán Khoa chơng III Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội7 Kế toán Kiểm toán Khoa * Về công tác kế toán chi phí nhân công trực tiếp: - Công ty nên xếp lại lực lợng lao động cho phù hợp tình hình tổ chức sản xuất công ty, giải hợp lý số lao động dai d tháng qua đào tạo lại để làm việc khác tạo diều kiện để ngời lao động tìm kiếm việc làm có nh nâng cao đợc suất lao động, hiệu kinh doanh, ngời lao động yên tâm sản xuất gắn bó với công ty - Để tính lơng cho công nhân cách xác tránh tình trạng gian lận, sai sót Công ty nên yêu cầu kế toán cấp dới theo dõi xác, sát số ngày công làm việc công nhân để lập bảng chấm công, bảng toán lơng nộp nên phòng kế toán công ty để kiêm tra, theo dõi * Về công tác kế toán chi phí sử dụng máy thi công Công ty nên mở sổ chi tiết chi phí sử dụng máy thi công cho công trình, hạng mục công trình tơng tự nh khoản mục chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp chi phí Nhân công trực tiếp * Về công tác kế toán chi phí sản xuất chung: Hiện phần chi phí giao dịch tiếp khách kế toán hạch toán vào tài khoản 642(chi phí quản lý doanh nghiệp) sai thực chất phần chi phí phát sinh phục vụ cho công trình mà cần phải hạch toán vào TK 627.7(chi phí dịch vụ mua ngoài).Việc hạch toán làm ảnh hởng đến tổng chi phí giá thành công trình Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội7 Kế toán Kiểm toán Khoa *Về định hớng phát triển lâu dài Để bắt nhịp với phát triển ngày khoa học tiên tiến nay, để khẳng định vị thị trờng Công ty nên phát huy giữ vững u điểm vốn có mình, cải tiến khắc phục khó khăn tồn Công ty cần nghiên cứu, áp dụng chơng trình kế toán hành để chọn chơng trình phù hợp với loại hình kinh doanh doanh nghiệp Sử dụng kế toán máy công tác kế toán đợc công cụ tính toán hiệu Để làm tốt công tác kế toán máy đòi hỏi phải có đội ngũ cán làm công tác kế toán giỏi nghiệp vụ chuyên môn kế toán đồng thời phải ngời có thao tác giỏi máy vi tính Kết luận Hoà nhập với phát triển hùng mạnh kinh tế thị trờng điều kiện xã héi hiƯn nay, mét doanh nghiƯp chØ cã thĨ tån đứng vững biết sử dụng kết hợp đắn yếu tố đầu vào, thông tin giữ vai trò đặc Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội7 Kế toán Kiểm toán Khoa biệt quan trọng việc chi phối định quản trị Nó gắn liền với công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp xây lắp nói riêng Một doanh nghiệp đứng vững phát triển mạnh mẽ biết cách điều hoà hoạt động sản xuất kinh doanh Điều chứng tỏ công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giữ vai trò đặc biệt quan trọng công tác kế toán doanh nghiệp, doanh nghiệp xây lắp Tập hợp chi phí sản xuất cách xác, tính tính đủ giá thành sản phẩm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quản trị doanh nghiệp đa định đắn, xác giá bán nhằm thu đợc lợi nhuận tối đa mà đóng góp vai trò quan trọng việc quản lý tình hình cấp phát sử dụng vốn, tăng quy mô phát triển sản xuất mang lại hiệu năm sau cao năm trớc, tăng tích luỹ đảm bảo nâng cao đời sống ngời lao động.Vấn đề lan giải tăng trởng kinh tế đất nớc Đặc biệt để thị trờng chấp nhận sản phẩm mình, có điều kiện cạnh tranh với sản phẩm doanh nghiệp khác doanh nghiệp phải đảm bảo đợc chất lợng công trình, giá thành hạ Vì tổ chức kế toán phù hợp xác chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm có ý nghĩa lớn công tác quản lý chi phí giá thành, tổ chức kiểm tra Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội7 Kế toán Kiểm toán Khoa tính hợp lý, hợp pháp, hợp lệ chi phí phát sinh ë doanh nghiƯp nãi chung vµ tõng bé phËn nói riêng, góp phần quản lý vật t, lao động tiỊn vèn cã hiƯu qu¶ Víi kho¶ng thêi gian thùc tập không dài Công ty cổ phần Công trình Vận tải, em nhận thức cách sâu sắc việc trau dồi kiến thức năm học trờng quan trọng kiến thức lý luận làm tảng để tiếp thu thực tế Đối với ngành nghề, đặc biệt ngành kế toán, việc kết hợp chặt chẽ lý luận thực tiễn cách linh hoạt, phù hợp mà giữ đợc nguyên tắc lý luận Trong thời gian thực tập công ty, đợc hoà nhập với thực tế, đợc hiểu sâu sắc chất số nghiệp vụ kế toán, đặc biệt kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Em nhận thấy công tác kế toán nói chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng doanh nghiệp thực quan trọng nhân tố góp phần định cho tồn vị trí doanh nghiệp điều kiện thị trờng Em xin chân thành cảm ơn hớng dẫn bảo nhiệt tình Anh Chị kế toán công ty, đặc biệt TS Nguyễn Thị Hồng Nga giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt Chuyên đề tốt nghiệp Tuy đợc giúp đỡ nhng trình tiếp cận với thực tế nhiều hạn chế, trình độ có hạn, thời gian thực tập không nhiều nên viết em không Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội8 Kế toán Kiểm toán Khoa thể tránh khỏi thiếu sót Em mong đợc đóng góp bảo Thầy Cô trờng, cô cán phòng kế toán công ty để em nâng cao trình độ nghiệp vụ để đóng góp sức cho doanh nghiệp sau Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Thuyến Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội81 Kế toán Kiểm toán Khoa Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên ... phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất 13 1.5.1 Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 13 Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội3... số nghiệp vụ chủ yếu 19 Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội4 Kế toán Kiểm toán 1.6.3 Tổng hợp chi phí Khoa sản xuất toàn doanh nghiệp. .. .27 Sinh viên: Nguyễn Thị Ngoón đề tốt nghiệp Lớp : ĐHLT-K5 Chuyên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội5 Kế toán Kiểm toán Khoa Chơng 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành (25) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành (25)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay