tiểu luận triết học nâng cao vấn đề bản thể luận trong lịch sử triết học và trong triết học mác lênin)

23 667 3
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2018, 16:36

MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tàiTriết học là một môn khoa học chung nhất, nghiên cứu về các sự vật và hiện tượng của tự nhiên và xã hội, nhằm tìm ra quy luật của các đối tượng nghiên cứu. Mục đích của triết học là giải quyết các vấn đề cơ bản của bản thể luận và nhận thức luận. Nó là vấn đề cơ bản vì việc giải quyết nó sẽ quyết định cơ sở để giải quyết những vấn đề khác của triết học. Đó là những lý luận về nguồn gốc, về sự tồn tại hay những quan niệm về nguồn gốc của thế giới hay bản thể luận.Vậy, bản thể luận ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ triết học có điểm gì khác nhau? Trong lịch sử triết học, triết học phương Đông, trong đó nổi bật có triết học Ấn Độ và triết học Trung Quốc thì các triết gia có đề cập đến vấn đề bản thể luận hay không. Không? Trong triết học phương Tây thì các triết gia quan tâm nghiên cứu bản thể luận như thế nào? Từ đó có ảnh hưởng như thế nào đến việc hình thành thế giới quan đúng đắn của triết học Mác. Để làm rõ những điều này, tôi chọn đề tài: “Vấn đề bản thể luận trong lịch sử triết học và trong triết học MácLênin”Trong quá trình làm nghiên cứu, thu thập tài liệu, tiểu luận không thể tránh khỏi những khiếm khuyết , tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô để bài viết của mình được hoàn thiện hơn. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô khoa Triết đã cung cấp kiến thức, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.2. Mục đích và nhiệm vụ của tiểu luậnMục đích của tiểu luận là khái quát một cách chung nhất vấn đề “bản thể luận” trong lịch sử triết học và trình bày một cách cụ thể vấn đề “bản thể luận” trong triết học MácLênin, từ đó rút ra ý nghĩa, phương pháp luận.Để đạt được mục đích trên, nhiệm vụ của tiểu luận là: nêu ra lý thuyết cơ sở về triết học và bản thể luận; trình lày khái quát quan niệm về “bản thể luận” trong lịch sử triết học và bản thể luận; trình bày khái quát quan niệm về “bản thể luận” trong lịch sử triết học phương Đông và phương Tây; tập trung phân tích và làm rõ nội dung “bản thể luận” trong triết học MácLê nin và nêu ra ý nghĩa phương pháp luận. MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Triết học môn khoa học chung nhất, nghiên cứu vật tượng tự nhiên xã hội, nhằm tìm quy luật đối tượng nghiên cứu Mục đích triết học giải vấn đề thể luận nhận thức luậnvấn đề việc giải định sở để giải vấn đề khác triết học Đó lý luận nguồn gốc, tồn hay quan niệm nguồn gốc giới hay thể luận Vậy, thể luận giai đoạn, thời kỳ triết học có điểm khác nhau? Trong lịch sử triết học, triết học phương Đơng, bật có triết học Ấn Độ triết học Trung Quốc triết gia có đề cập đến vấn đề thể luận hay khơng Khơng? Trong triết học phương Tây triết gia quan tâm nghiên cứu thể luận nào? Từ có ảnh hưởng đến việc hình thành giới quan đắn triết học Mác Để làm rõ điều này, chọn đề tài: “Vấn đề thể luận lịch sử triết học triết học Mác-Lênin” Trong trình làm nghiên cứu, thu thập tài liệu, tiểu luận tránh khỏi khiếm khuyết , mong nhận ý kiến đóng góp thầy để viết hồn thiện Tơi xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô khoa Triết cung cấp kiến thức, giúp đỡ q trình học tập nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ tiểu luận Mục đích tiểu luận khái quát cách chung vấn đề “bản thể luận” lịch sử triết học trình bày cách cụ thể vấn đề “bản thể luận” triết học Mác-Lênin, từ rút ý nghĩa, phương pháp luận Để đạt mục đích trên, nhiệm vụ tiểu luận là: nêu lý thuyết sở triết học thể luận; trình lày khái quát quan niệm “bản thể luận” lịch sử triết học thể luận; trình bày khái quát quan niệm “bản thể luận” lịch sử triết học phương Đông phương Tây; tập trung phân tích làm rõ nội dung “bản thể luận” triết học Mác-Lê nin nêu ý nghĩa phương pháp luận Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu nội dung thể luận phạm vi lịch sử triết học triết học Mác-Lênin Phương pháp nghiên cứu Tiểu luận sử dụng chủ yếu phương pháp kết hợp phân tích tổng hợp, lịch sử logic, đối chiếu, so sánh, khái quát hóa Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận gồm phần: Chương I: Cơ sở lý luận Chương II: Quan niệm thể luận lịch sử triết học phương Đông phương Tây Chương III: Quan niệm thể luận triết học Mác-Lênin ý nghĩa phương pháp luận CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.Khái niệm “triết học” Triết học môn học gạo cội Trước có đời triết học Mác-Lênin, triết học coi khoa học loại khoa học Nhận định hợp lý phần lớn nhà triết học lỗi lạc lịch sử triết học bắt nguồn từ nhà khoa học khoa học cần tri thức triết học với tư cách phương pháp luận để hướng dẫn khoa học phát triển Triết học đời từ kỷ thứ VIII đến kỷ thứ VI Trước Công Nguyên, từ đến có nhiều cách định nghĩa khác triết học Theo quan điểm Mác xít, triết học hình thái ý thức xã hội; học thuyết nguyên tắc chung tồn tại, nhận thức thái độ người giới; khoa học quy luật chung tự nhiên, xã hội tư Theo Học viện Báo chí Tuyên truyền: triết học môn nghiên cứu vấn đề chung người giới quan đó; nhữ ng vấn đề có kết nối với chân lý, tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức ngôn ngữ Nhưng tất cách định nghĩa bao hàm nội dung giống nhau: Triết học nghiên cứu giới với tư cách chỉnh thể, tìm quy luật chung chi phối vận động chỉnh thể nói chung, xã hội loài người, người sống cộng đồng nói riêng thể cách có hệ thống dạng lý Tóm lại, triết học phân biệt với môn khoa học khác cách thức mà giải vấn đề trên, tính phê phán, phương pháp tiếp cận có hệ thống chung phụ thuộc tính lý việc lập luận Triết học đời xã hội chiếm hữu nô lệ (ở phương Tây) thời kỳ chuyển từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến (phương Đông) gắn liền với phân công lao động xã hội - tách lao động trí óc khỏi lao động chân tay, người có phát triển thể lực trí lực, có vốn hiểu biết định đạt đến khả khái quát hóa, trừu tượng hóa để rút chung từ vô số vật, tượng riêng lẻ, xây dựng nwn học thuyết lý luận Triết học đời từ thực tiễn nhu cầu thực tiễn định No headings found: Khái niệm “bản thể luận” Thuật ngữ “bản thể luận” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp có nghĩa “học thuyết tồn tại” lịch sử triết học, trước kỷ XVII, thuật ngữ “bản thể luận” chưa xuất với tư cách khái niệm mà dạng tư tưởng nó, tư tưởng tồn Tên gọi “bản thể luận” xuất lần kỷ XVII Trong Lexicon philosophicum (bách khoa thư triết học) triết gia R.Goclenius (1547 - 1628) xuất Phrăngphuốc (Đức) vào năm 1613 Như vậy, tên gọi “bản thể luận” xuất vào kỷ XVII tư tưởng thể luận xuất từ sớm lịch sử triết học triết học phương Đông triết học phương Tây Trong triết học trước Mác, “bản thể luận” hiểu “triết học đầu tiên” học thuyết tồn nói chung nên nghĩa vơi siêu hình học - hệ thống định nghĩa phổ biến có tính chất tư biện tồn Đến Mác-Lênin quan điểm thể luận dùng để quy luật vận động phát triển tồn Vật chất ý thức tồn chịu chi phối quy luật Tóm lại, thể luận hiểu lý luận thể, lý luận nguồn gốc, tồn hay thể luận quan niệm giới, bàn tới tất tồn giới khách quan thân nó, tồn theo tính quy luật CHƯƠNG II QUAN NIỆM VỀ BẢN THỂ LUẬN TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG PHƯƠNG TÂY 1.Quan niệm thể luận triết học phương Đông Về mặt địa lý, “phương Đông cổ đại” bao gồm vùng đất rộng lớn, từ Ai Cập, Babilon tới Ấn Độ, Trung Hoa… nơi ví với nơi văn minh nhân loại Người phương Đông cổ đại sớm lợi dụng thuận lợi vùng đồng phì nhiêu để phát triển sản xuất Chính dựa điều kiện đó, lịch sử triết học nước phương Đông xuất từ sớm, vào khoảng thiên niên kỷ thứ III Trước công nguyên Sự phát triển tư tưởng triết học phương Đông cổ, trung đại có đặc điểm mang đậm sắc độc đáo so với triết học phương Tây, thể ddaamj nét số quốc gia tiêu biểu Trung Quốc, Ấn Độ… với quan niệm thể luận đặc sắc 1.1.Quan niệm triết học Trung Quốc cổ trung đại thể luận: Trường phái triết học Âm dương - Ngũ hành: Trướng phái triết học cổ Trung Quốc lại hướng đến việc lý giải tồn giới tương tác yếu tố tự nhiên giới Với quan điểm vật chất phác tư tưởng biện chứng tự phát, lấy tự nhiên để giải thích thuộc tự nhiên Đây quan niệm học thuyết liên hệ, tác động yếu tố có giới âm dương ngũ hành thể làm nên tồn giới Theo đó, vật vũ trụ bắt nguồn từ thể tối cáo - “khí”, thái cực nguyên thể đầu tiên, cội nguồn giới Khí khối hỗn độn, không đầu không cuối không đo lường được, thái cức bao hàm hai mặt đối lập âm - dương, chúng vừa đối lập, vừa thống Khi có liên hệ tác động qua lại chuyển hóa lẫn âm - dương thái cực vận động, biến hóa khơng ngừng vũ trụ Học thuyết Ngũ hành cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm yếu tố vật chất tạo vũ trụ Các yếu tố nằm mối quan hệ tương sinh, tương khắc khởi nguồn sinh diệt giới Điểm đặc biệt học thuyết thể chỗ khơng giải thích cách hợp lý tồn tại, phát triển diệt vong trượng tự nhiên mà dùng để giải thích thuyết phục vấn đề xã hội Đây mốc lịch sử đánh dấu phát triển sơ khai tư kho học người Trung Quốc cổ đại nhằm thoát khỏi chi phối tư tưởng tâm tôn giáo Quan niệm triết gia: Quan điểm Đạo Lão tử quan điểm tiêu biểu người Trung Quốc cổ đại thể luận Theo Lão tử, “Đạo” có trước trời đất, trống khơng lặng yên lại có nơi, nguồn gốc vạn vật Nó thống giới, nguyên sâu kín, huyền diệu mà từ vạn vật có danh tính, có hình thể sinh Đạo thực thể vật chất khối “hỗn độn”, “mập mờ”, “thấp thống” khơng có đặc tính, khơng có hình thể, nhìn khơng nhìn thấy, nghe không nghe thấy, bắt không bắt đươc, chẳng thể gọi tên Nó tồn người có nhận thức hay không Qua quan điểm thể luận khái niệm “Đạo”, ta thấy quan niệm biện chứng đầy tinh tế bí hiểm người phương Đơng Quan điểm phái Nho gia chiếm vị trí đặc biệt quan trọng lịch sử tư tưởng Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu sắc đời sống mặt xã hội Trung Quốc suốt hai nghìn năm lịch sử, tác động đến Việt Nam số nước Đông Á khác Nho giáo chứa đựng tư tưởng biện chứng sâu sắc mối liên hệ, vận động, quy luật với mục tiêu xây dựng sở lý luận cho quan điểm trị, đạo đức xã hội người nên lại đưa quan niệm khác lý giải nguyên tồn Theo Mạnh Tử “Tâm” chủ thể người, thần linh có đủ lý trời phú cho người để hiểu biết, ứng vạn vật, vạn Tâm có quan hệ với Tính, đem tâm tính ứng xử với vạn vật gọi Tình Tâm - Lương Tri - Lương sở để xây dựng luân lý đạo đức, tự nhiên có người khơng phải qua học tập, vĩnh viễn không thay đổi, người cần “ phản tỉnh” để hành xử cho hợp lễ nghĩa 1.2 Quan niệm triết học Ấn Độ cổ trung đại thể luận Tri thức văn hóa Ấn Độ truyền thống đa dạng, phong phú có yếu tố đoán vượt thời gian Nét đặc biệt văn hóa Ấn Độ mang dấu ấn sâu đạm mặt tín ngưỡng, tơn giáo tâm linh, với nhiều yếu tố thần bí Những kiến thức văn hóa trở thành chất liệu trực tiếp cho xuất trường phái triết học Ấn Độ thời cổ đại Các nhà triết học Ấn Độ cho thể giới vị thần có tính chất tự nhiên, vũ trụ tồn ba lực có liên hệ mật thiết với thiên giới, trần địa ngục Sớm khoảng kỷ VIII - VI trước Công Nguyên, kinh Upanisad cho nguyên tối cao bất diệt giới “tinh thần vũ trụ tối cao” Brahman, thực thể nhất, có trước, tồn vĩnh viễn, bất diệt, từ tất giới nảy sinh nhập sau chết Ngồi có nhiều trường phái khác phái Samkhya, trường phái Nyaya Vaisesika Phật giáo Phái Samkhya có tư tưởng cổ ảnh hưởng lớn Tuy nhiên, có tinh thần vật, phủ nhận tồn Brahman thần Phái Samkhya cho giới giới vật chất tồn vận động theo quy luật nhân quả, kết tồn nguyên nhân trước xuất Quan niệm thể nguyên nhân Phái Nyaya - Vaisesika quan niệm nguyên nhất, giới hạt vật chất không đồng nhất, bất biến, vĩnh phân biệt chất lượng, khối lượng hình dạng, tồn mơi trường đặc biệt gọi Anu (nguyên tử) Phái Lokayata quan niệm nguyên tồn hình thành từ bốn yếu tố: đất, nước, lửa, khơng khí Những yếu tố có khả tự tồn tại, tự vận động không gian cấu thành vạn vật Thế giới xung quanh ta đa dạng kết hợp khác yếu tổ nguyên Phật giáo tôn giáo mang tư tưởng giải thoát chúng sinh khỏi nỗi khổ đời Phật cho nguyên giới “Tâm” “Tâm” ban đầu vốn tròn đầy, chưa xao động, giống mặt nước, gió thổi (vọng tâm sinh khởi) mà tạo song to, sóng nhỏ, bọt hay bong bóng khác Gió ngừng thổi mặt nước trở lại yên lặng Vậy “tâm” ban đầu không thay đổi, có tác động từ bên ngồi, có tiếp xúc “lục căn” (sáu giác quan) lục trần (thế giới khách quan) làm “tâm” xao động sinh “tham”, “sân”, “si” Khi vượt qua “tham, sân, si” tức người giác ngộ, giải thoát, trở “tâm”ban đầu tịnh Một khái niệm khác Phật giáo đề cập đến vấn đề thể luận “không” trog kinh Phật có cụm từ “sắc sắc khơng khơng” để nói vô thường sống Vạn vật tự sinh tự diệt, chuyển biến không ngừng phút giây Quan niệm thể luận triết học phương Tây Trong phương Đông lấy xã hội, ngời cá nhân làm gốc để nhìn nhận xung quanh, đối tượng triết học phương Đông chủ yếu xã hội, trị, đạo đức, tâm linh nên xu hướng hướng nội lấy để giải thích ngồi triết học phương Tây lại có đối tượng rộng ơm tồn tự nhiên, xã hội tư mà gốc tự nhiên, lấy ngoại để giải thích theo xu hướng trội vật Khái niệm “bản thể luận” xuất kỷ XVII phwong Tây Khái niệm liên hệ mật thiết hữu với trình hình thành triết học phương Tây tới mức nó, lý giải tạo thành chất phương pháp tư trieetgs học Tây Âu Trong thời kỳ, triết học Phương Tây lại có nhà triết học tiêu biểu với nhiều quan niệm “bản thể luận” khác nhau, điều tạo nên tranh đầy màu sắc triết học phương Tây 2.1 Quan niệm triết học Hy lạp cổ đại Thời kỳ nhà triết học nhà khoa học, quan niệm thể luận nhà triết học thời phong phú, mang đậm dấu ấn ngành khoa học họ nghiên cứu Ta-let (624-547 TCN) cố gắng tìm nguồn gốc chung, thực thể chung làm sở vật Đối với ông, thực thể nước Trong cơng tìm cách xây dựng “bản thể luận mới”, phải kể đến Pi-ta-go (571-497 TCN) Ông vừa nhà triết học vừa nhà tốn học Ơng cho nguyên thể giới số Con số lực lượng chi phối toàn giới theo quy luật định Vì vậy, số khơng ngun tồn vật mà sở tượng tinh thần Con số tồn vĩnh viễn nên linh hồn Nó chuyển từ dạng sang dạng khác Tuy nhiên, uy luật toán học loại quy luật, ngồi nhiều quy luật khác Hê-ra-clit (khoảng 530 - 470 TCN) coi đại biểu vĩ đại chủ nghĩa vật phép biện chứng Ông quan niệm thể luận giới lửa Lửa nguồn gốc vũ trụ, sở linh hồn người Theo ông, vũ trụ lửa vĩnh hằng, khồng không bùng cháy tàn lụi Lửa trao đổi với tất tất trao đổi với lửa Cũng đổi hàng hóa vấy vàng vàng thành hàng hóa Đê-mơ-crit (460-370TCN) tiếp tục đường phân tích cấu trúc tồn tại, quan hệ với nguyên tử Theo Đê - mô - crits, sở giới vật chất nguyên tử Nguyên tử hạt vật chất nhỏ, phân chia tồn vĩnh viễn Tuy nhiên, nguyên tử khác hình thức, trật tự tư Nguyên tử vô hạn số lượng mà vơ hạn hình thức Các ngun tử khơng kết hợp với tùy tiên, ngẫu nhiên mà theo trật tự định Sở dĩ vật giới khác cấu tạo nguyên tử khác lại xếp theo trật tự khác đặc biệt tư khác Khác với Đê-mô-crit, Platon chia giới thành phận: giới ý niệm giới vật cảm tính Thế giới vật cảm tính giới tồn không chân thực thường xuyên biến đổi phụ thuộc vào giới ý niệm, bóng ý niệm, ý niệm sản sinh Ông kế thừa quan điểm Pi-ta-go số Theo ông, tồn cảu giới ý niệm thông qua quan hệ tỷ lệ toán học tác động vào vật chất tạo giới vật cảm tính Chỉ có ý niệm tồn chân thực, đối tượng nhận thức chân lý, có vật cảm tính kết bắt chước ý niệm4 Arixtot (384-322TCN) coi nhà bách khoa vĩ đại cổ đại Hy Lạp ông nghiên cứu nhiều ngành khoa học khác Ông phê phán học thuyết ý niệm Platon, ông vạch mâu thuẫn mặt logic học thuyết ý nghĩa Platon nhân đôi đối tượng nhận thức khơng phải nhận thức đối tượng Ông cho chất vật bên vật, tách rời vật mà nằm vật Quan niệm ơng giời thể qua học thuyết bốn nguyên nhân: hình thức, vật chất, vận động, mục đích Ơng đề xướng thuyết địa tâm, phủ nhận tính thống vật chất giới Quan điểm ơng có nhân tố vật cho giới cấu thành nhân tố: đất, nước, lửa, khơng khí ete 2.2 Quan niệm triết học Tây Âu thời trung cổ Xã hội Tây Âu vào kỷ II - V xã hội đánh dấu tan rã chế độ nô lệ đời chế độ phong kiến, chế độ phong kiến kéo dài đến kỷ thứ XIV với thống trị giai cấp địa chủ phong kiến phương thức sản xuất phong kiến chế độ phong kiến phân quyền Triết học thời kỳ nển triết học kinh viện lấy vấn đề trung tâm đấu tranh niềm tin tơn giáo trí tuệ Cuộc đấu tranh chủ nghĩa thức chủ nghĩa danh biểu cho đấu tranh chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm triết học Tây Âu thời kỳ Tiêu biểu thời kỳ nhà triết học Tô-mát Đa-canh Triết học ông nhờ Thiên Chúa coi học thuyết đắn làm hệ tư tưởng Về quan niệm thể luận, ông cho Thượng đế sở tồn giới Ông đưa năm luận để chứng minh cho tồn Thượng đế Luận 1: Mọi vật vận động khơng thể tự vận động mà cần có “cú hích ban đầu” cú hích Thượng đế Luận 2: Mọi vật có nguyên nhân, vũ trụ có nguyên nhân ngun nhân ngun nhân thượng đế Trong vũ trụ có tất nhiện ngẫu nhiên giới với tư cách chỉnh thể tất nhiên Điều đòi hỏi phải có tất yếu tuyệt đối chi phối, thượng đế Luận 4: Mọi vật giới thuộc mức độ Chân, Thiện, Mỹ định Do đó, để xác định mức độ Chân, Thiện, Mỹ cần phải có Chân, Thiện, Mỹ tuyệt đối làm tiêu chuẩn, thượng đế Luận 5: Trong giới cần có Thượng đế lý giải tính hợp lý giới tự nhiên, 2.3 Quan niệm triết học Tây Âu thời Phục hưng (TK15 - 16) Cùng với thay đổi kinh tế - xã hội, phát triển khoa học nghệ thuật, triết học thời kỳ phục hưng có bước ngoặt phát triển, mở đầu cho thời kỳ phát triển chủ nghĩa vật Về vấn đề thể luận thời kỳ này, có nhà triết học tiêu biểu Giooc-đa-nô Bru-no (1548-1600) ông nhà triết học, đồng thời nhà khoa học tự nhiên vĩ đại người Italia Phạm trù trung tâm triết học ông Cái (Uno) Uno thượng đế tồn dạng giới tự nhiên (Tự nhiên thần luận) Ông kế thừa chịu ảnh hưởng A-ritx- tốt, ơng cho có thống vật chất hình dạng Uno, hình dạng chẳng qua hình dạng vật chất mà thơi Ơng tiếp nhận tư tưởng thống vật chất vũ trụ cho rằng: “mọi vật nằm vũ trụ vũ trụ nằm vật Chúng ta vũ trụ vũ trụ nằm chúng ta” Bên cạnh đó, ơng xây dựng thuyết đơn từ (monad): Theo đó, vật vũ trụ cấu tạo từ đơn tử, phần tử vật chất nhỏ có chứa khả tinh thần Ông kế tục pháttriển học thuyết Cơpéc-ních “mặt trời trung tâm”, ơng bổ sung thêm rằng, có vơ số giới, xung quanh trái đất có bầu khơng khí xoay với trái đất mặt trời đổi chỗ với Với học thuyết đó, Bruno bác bỏ quan điểm tôn giáo tồn giới bên kia, giới thần linh Ơng cho giới vật chất tồn khơng ngừng, khơng có chúa trời thống trị vũ trụ 2.4 Quan niệm triết học Tây Âu thời kỳ cận đại (TK 17 - 18) Cuối kỷ XVI đến kỷ XVIII, phương thức sản xuất tư chủ nghĩa làm cho xã hội phong kiến Tây Âu rơi vào khủng hoảng trầm trọng kinh tế, trị tinh thần Từ dẫn đến cách mạng tư sản, nhà nước tư sản hình thành, dân tộc tư sản đời Triết học thời kỳ khác chất so với triết học vật cổ đại Hy lạp, thể phương pháp siêu hình, gắn bó với khoa học thực nghiệm Một đại diện tiêu biểu thời kỳ Phăng-xi Bê-cơn (1561-1626) người Anh Ông người kế thừa tư tưởng vật cổ đại Hy Lạp quan niệm giới, thể chỗ ơng thường xun trích dẫn ca ngợi nhà vật Ông kịch liệt chống lại quan điểm triết học kinh viện vật chất (thụ động, trừu tượng, chế cứng, không vận động, dùng tranh luận…) Ông đưa khái niệm “vật chất thứ nhất” để đối lập với khái niệm vật chất triết học kinh viện, sở đó, ơng đưa 19 dạng vận động khác “vật chất thứ nhất” Bên cạnh đó, ơng ủng hộ quan điểm Ăm-pê-đốc-lơ không vật chất Theo ông, tổng vật chất giữ ngun Ơng cải biến học thueyets bốn nguyên nhân Arix-tốt theo hướng vật Nhà triết học thứ hai thời kỳ Rơ-nê Đê-các-tơ (1596-1654), nhà triết học khoa học tiếng người Pháp Khi giải vấn đề triết học, Đê-các-tơ đứng lập trường nhị nguyên luận Ông thừa nhận có hai thực thể vật chất tinh thần tồn độc lập với nhau, song song nguồn gốc vật, tượng giới Thực thể vật chất đối tượng nghiên cứu vật lý, thực thể tinh thần đối tượng nhiên cứu triết học Tuy nhiên, hai thực thể phụ thuộc vào thực thể thứ ba Thượng đế Ông cố gắng đứng chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm để giải vấn đề mối quan hệ vật chất tinh thần, tồn tư cuối lại rơi vào chủ nghĩa tâm Ơng phát ngun tắc định luận giới, có dự báo khoa học nguồn gốc vũ trụ, phát triển đa dạng loài sinh vật Quan niệm ơng thể luận có nhiều điểm tiến mang tính máy móc, siêu hình 2.5 Quan niệm triết học cổ điển Đức (TK XVIII - nửa đầu TK XIX) Bản thể luận tâm cổ điển Đức chịu tác động điều kiện kinh tế - xã hội trị đương thời Trong Anh Pháp tiến nhanh đường tư chủ nghĩa nước Đức nước lạc hậu kinh tế trị Vì giai cấp tư sản Đức yếu kém, không đủ khả nắm quyền, nên nhà lsy luận giai cấp nhà triết học tâm, sáng lập hệ thống triết học trừu tượng, tách khỏi đời sống thực tiến Bế tắc trước vấn đề kinh tế - xã hội, nhà triết học tâm Đức, Can-tơ trở xây dựng thể luận triết học tư duy, ý thức chủ thể, đặc biệt đề cao tính động tính lý chủ thể Vốn người sáng lập triết học cổ điển Đức, Can-tơ có đóng góp quan tron gj việc xây dựng thể luận độc đáo, học thuyết “vật tự có” Theo ơng, “vật tự có” chất vậ khách quan tồn bên ngồi ngời, thuộc lĩnh vực siêu nghiệm, siêu nhiên, người nhận thức Đó tất người chưa biết được, “vật tự có” chuẩn mực, lý tưởng tuyệt đối hoàn hảo mà người khơng đạt được, ví dụ “Chúa trời”, “tự do”… Tiếp nối bậc tiền bối, Hê-ghen đề nghị phải lãnh hội diễn đạt chân lý khơng thể mà chủ thể Ơng cho tinh thần giới có trước, tồn vĩnh viễn Tinh thần giới tha hóa thành giới tự nhiên lại thông qua xã hội, lịch sử trở Tinh thần giới (ý niệm tuyệt đối) đối tượng logic học, tinh thần giới tha hóa thành giới tự nhiên đối tượng triết học tự nhiên Tồn tự nhiên, tinh thần giới vận động, biến đổi đến giai đoạn định tha hóa quay trở thân thơng qua xã hội, lịch sử trở với tinh thần tuyệt đối, ý niệm tuyệt đối Một nhà đại diện triết học thời kỳ Lút-vích Phoi-ơ-bắc, nhà triết học lỗi lạc khôi phục lại địa vị xứng đáng cho chủ nghĩa vật trước Mác Ông cho giới tự nhiên, giới vật chất có trước, tồn vĩnh viễn, không sáng tạo ra, khơng phụ thuộc vào Nó tồn tại, vận động nhờ nguyên nhân thân Thế giới vật chất có trước, ý thức có sau, ý thức sản phẩm, thuộc tính óc người Ơng có quan điểm vật không gian, thời gian Theo ơng, khơng có khơng gian, thời gian ngồi vật chất, khơng có vật chất tồn ngồi khơng gian, thời gian Chính khơng gian thời gian hình thức tồn vật chất Nhìn chung, triết học cổ điển Đức đem lại cho triết học diện mạo hệ thống môn, tư tưởng, khái niệm sâu sắc, đem lại khn mẫu văn hóa giới quan phổ quát Bản thể luận tâm tồn xã hội ngời qúa trình phát triển, uan hệ chủ thể khách thể xem triệt để Hơn nữa, sâu vào lĩnh vực tồn lịch sử cùa người, luận chứng tư tưởng tính quy luật xã hội, lao động biểu co thể người Tuy nhiên, chủ yếu nhìn nhận tiến trình tiến hóa phát triển tồn người từ lập trường tâm thông qua lăng kính kho học tự nhiên đương thời, đem lại niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh khoa học, kiểu sùng bái khoa học Hai quan điểm thời kỳ dựa sở giá trị văn hóa phương Tây có xu hướng kiên định quan niệm lý thái tỉnh người, coi tư khoa học thước đo tối cao tối hậu nhân tính, phương tiện quan trọng cho nghiệp làm người Đây hạn chế lớn thể luận tâm Đức Tóm lại, qua thời kỳ lịch sử, lịch sử tinh thần loài người phương Tây phản ảnh cách hệ thống thể luận triết học tương ứng Bản thể luận triết học cổ đại xây dựng hệ giá trị tinh thần gắn liền với người tục với “tự nhiên”dựa hiểu biết người giới tự nhiên Đến thời cận đại, thể luận xuất phát từ niềm tin tuyệt đối vào lý tính, vào khoa học, coi nguyên, giá trị tối cao tồn người, thể luận coi nguyên lý nhận thức khoa học nguyên lý tồn đích thực Trong đó, thể luận tâm cổ điển Đức đồng thời phản ảnh hệ thơng giá trị văn hóa tinh thần truyền thống thời đại công nghiệp, phản tư lại hệ thống qua lăng kính xã hội chuẩn bị tiến hành cách mạng tư sản thành tựu, học thân văn minh cơng nghiệp Ta khẳng định thể luận triết học tâm cổ điển Đức thành tựu lâu dài lịch sử tư tưởng triết học nhân loại, trở thành tiền đề cho triết học thời đại CHƯƠNG QUAN NIỆM VỀ BẢN THỂ LUẬN TRONG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN 1.Quan niệm thể luận triết học Mác - Lênin Khuynh hướng chung nhà triết học vật thời cổ đại tìm thức thể ban đầu coi yếu tố tạo tất vật, tượng khác giới, tất để bắt nguồn từ cuối tan biến phát triển, ddã xuất tư tưởng biện chứng định quan niệm vật chất, song quan niệm nhà triết học vật thời kỳ mang tính chất giới, thời kỳ nhà triết học đồng vật chất với thuộc tính vật chất Chỉ đến triết học Mác-Lênin giải triệt để hạn chế theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng Chủ nghĩa Mác nói chung, triết học Mác nói riêng đời vào năm 40 kỷ XIX với xuất giai cấp vô sản vũ đài lịch sử với tư cách lực lượng trị xã hội độc lập dấu tranh lại giai cấp tư sản dân chủ tiến xã hội Thực cách mạng giai cấp vô sản sở chủ yếu khác cho đời triết học Mác Cách tiếp cận vấn đề thể luận: Về cách tiếp cận giải vấn đề thể luận triết học Mác-Lênin có giới thống giới vật chất Thế giới vật chất tồn khách quan, có trước độc lập với ý thức người; Hai phận giới vật chất có mối liên hệ thống với nhau, biểu chỗ chúng dạng cụ thể vật chất, kết cấu vật chất, có nguồn gốc vật chất, vật chất sinh chịu chi phối quy luật khách quan phổ biển giới vật chất; Ba giới vật chất tồn vĩnh viễn, vô hạn vô tận Trong giới vật chất tồn vĩnh viễn, vô hạn vô tận Trong giới khơng có khác ngồi q trình vật chất biến đổi chuyển hóa lẫn nhau, nguồn gốc, nguyên nhân kết Quan niệm vật chất: Vật chất, với tư cách phạm trù triết học, từ đời nhà triết học quan tâm giải Phát triển quan niệm Mác Ăng-ghen, Lênin đưa định nghĩa vật chất: “Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho cong người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác”5 Định nghĩa có ý nghĩa to lớn Lênin làm rõ: Với tư cách thực khách quan, vật chất không tồn phụ thuộc vào ý thức người, kiên định triệt để uan niệm nguyên chủ nghĩa vật, quy v ật chất nói chung vật thể, khơng thể đồng vật chất với dạng cụ thể cật chất nhà vật cổ đại Thứ hai, Lênin vật chất ý thức phản ánh, khẳng định lực nhận thức người, vạch đường ranh giới với thuyết bất khả tri Thứ ba, nhận thức luận, vật chất đối lập với ý thức, đặc tính để nhận biết vật chất tính thực khách quan.Vậy, Lênin đưa phương pháp định nghĩa mới, mang tính trừu tượng hóa, khái qt hóa cao Định nghĩa dấu mốc lớn, bác bỏ thuyết biết, khắc phục sai lầm, hạn chế quan điểm tâm, siêu hình vật chất Bên cạnh đó, quan niệm khắc phục khủng hoảng giới quan vật lý học, định hướng cho phát triển khoa học cụ thể Cho đến mai sau, khoa học bác bỏ định nghĩa Lênin vật chất Theo Ph.Ăng-ghen: “Vận động phương thức tồn vật chất” Nghĩa là, vật chất tồn cách vận động, thông qua vận động mà biểu tồn Khơng thể có vật chát khơng vận động, thơng qua vận động mà bộc lộ đặc điểm, tính chất, kết cấu từ đó, người nhận thức chất, quy luật vật, tượng giới khách quan Mang tính kế thừa, Mác-Lênin khẳng định vật chất gắn liền với vận động, q trình vận động khơng ngừng bao hàm tượng đứng im Tuy nhiên, đứng im tương đối biểu vận động thăng bằng, ổn định tương đối vật chất xảy đặt mối quan hệ xác định quan hệ lúc đứng im xảy với hình thức vận động định khơng phải với hình thức vận động Vì vậy, đứng im tạm thời, tương đối, vận động vĩnh viễn, tuyệt đối, vận động diễn nơi, lúc, vật, tượng, tồn từ đầu vật đời vật kết thúc, vật đi, vật khác lại đời lại có hình thức vận động Khơng gian thời gian hình thức tồn vật chất, khơng có vật chất tồn ngồi khơng gian thời gian Quan niệm ý thức: Trên sở thành tựu khoa học, ý thức định nghĩa thuộc tính vật chất dạng vật chất mà thuộc tính cảu dạng vật chất có tổ chức cao óc người Nói cách khác, ý thức có nguồn gốc tự nhiên, đồng thời xuất giai đoạn phát triển cao giới vật chất, xuất ngời não Bên cạnh đó, ý thức có nguồn gốc xã hội, hình thức chủ yếu hoạt động lao động cải tạo, biến đổi giới khách quan người xuất ngôn ngữ Thông qua lao động, người tác động vào giới khách quan làm cho lộ thuộc tính, kết cấu, quy luật vận động để dần hình thành tri thức Trong trình lao động, ngơn ngữ xuất với vai trò hệ thống tín hiệu vật chất mnang nội dung ý thức Khơng có ngơn ngữ ý thức khơng thể tồn thể Vậy, chất ý thức phản ánh thực khách quan vào óc người cách động, sáng tạo.Ý thức tượng tự nhiện túy mà tượng mang tính xã hội, ý thức bắt nguồn từ thực tiễn lịch sử - xã hội, sản phẩm quan hệ xã hội, chịu chi phối chủ yếu quan hệ xã hội, điều kiện sinh hoạt thực người phản ánh quan hệ xã hội Mối quan hệ vật chất ý thức: Chủ nghĩa tâm trừu tượng hóa ý thức, tinh thần vốn có người thành lực lượng thần bí, tách khỏi người thực Họ coi người tồn nhất, tuyệt đối, tính thứ từ sinh tất cả, giới vật chất sao, biểu khác ý thức tinh thần, tính thứ hai Do ý thức tinh thần sinh Trong đó, chủ nghĩa vật siêu hình truyệt đối hóa yếu tố vật chất, nahaans mnahj chiều vai trò vật chất sinh ý thức, định ý thức, phủ nahanj tính độc lập tương đối ý thức, khơng thấy tính động sáng tạo, vai trò to lớn ý thức hoạt động thực tiễn cải tạo thực khách quan Triết học Mác-Lênin khẳng định vật chất ý thức, có quan hệ chặt chẽ với nhau, vật chất đóng vai trò định ý thức, ý thức có tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người Vật chất định đời cuả ý thức ý thức đời kết tất yếu q trình tiến hóa lâu dài giới vật chất, dẫn đến xuất kết cấu đặc biệt não người từ có khả phản ánh ý thức Vật chất định nội dung, vận động, biến đổi ý thức Thế giới khách quan đa dạng phản ánh cải biến não người Khi giới khách quan thay đổi nội dung phản ánh ý thức thay đổi theo Ngược lại, ý thức có vai trò đạo hoạt động thực tiễn người, tác đọng trở lại vật chất thơng qua hoạt động thực tiễn người Ý thức giúp người nhận thức quy luật khách quan, sở, người xác định đắn mục tiêu đề phương hướng hoạt động phù hợp Chính vậy, ý thức phản ánh đắn điều kiện vật chất, hồn cảnh khách quan thúc đẩy tạo thuận lợi cho phát triển đối tượng vật chất Ngược lại, ý thức phản ánh sai lệch thực làm cho hoạt động người không phù hợp với quy luật khách quan, kìm hãm phát triển vật chất Biểu mối quan hệ vật chất ý thức đời sống xã hội quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội, tồn xã hội định ý thức xã hội, đồng thời ý thức xã hội có tính độc lập tương đối tác động trở lại tồn xã hội Ngoài ra, mối quan hệ vật chất ý thức sở để nghiên cứu, xem xét mối quan hệ khác như: lý luận thực tiến, khách thể chủ thể, vấn đề chân lý 2 Ý nghĩa phương pháp luận liên hệ thực tiễn Những quan điểm thể luận triết học Mác-Lênin giải triệt để hai mặt vấn đề triết học theo quan điểm chủ nghĩa vậ biện chứng Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất định ý thức, ý thực lại có tác động ngược trở lại tới vật chất Chính thế, người cần phải tôn trọng khách quan đồng thời phát huy tính động chủ quan Con người cần tôn trọng quy luật tự nhiên xã hội, hoạt động thực tiễn người phải xuất phát từ thực tế khách quan, lấy khách quan làm cho hoạt động Nếu người lấy tình cảm làm điểm xuất phát, áp đặt ý chí thay cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho thực rơi vào chủ quan ý chí Bên cạnh đó, phát huy vai trò tích cực ý thức, nhân tố người việc phản ánh đắn giới khách quan, nhận thức quy luật, xác định mục tiêu, đề phương hướng tổ chức hoạt động hiệu Quan điểm triết học Mác-Lênin khắc phục hạn chế sai lầm chủ nghĩa vật trước Mác vật chất: Bác bỏ phủ nhận quan điểm chủ nghĩa tâm tôn giáo vấn đề Nó tạo sở cho nhà triết học vật biện chứng xây dựng quan điểm vật chất lĩnh vực đời sống xã hội Từ lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin kinh nghiệm rút trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam rút học quan trọng “mọi đường lối, chủ trương Đảng” (7) Một học lớn thành công Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam học kiên định lập trường, vận dụng sáng tạo lý luận phương pháp luận khoa học chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta Rõ ràng, muốn xây dựng kinh tế xã hội nên tảng lực lượng sản xuất tiên tiến, đại, theo V.I.Lênin, dứt khoát phải giữ vững vai trò lãnh đạo cảu giai cấp cơng nhân, thơng qua đội tiền phong Đảng cộng sản Đồng thời phải thường xuyên làm tốt việc củng cố chun vơ sản, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt khối liên minh cơng nhân, nơng dân trí thức Nhờ trung thành vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam nên cách mạng nước ta giành thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, lập nên kỳ tích vĩ đại KẾT LUẬN Bản thể luận tri thức cốt triết học, từ ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khao học khác nhau, khơng quy định việc ta lựa chọn lý thuyết cho nghiên cứu mà định tính đắn kết nghiên cứu ứng dụng mặt xã hội Nghiên cứu thời đại lịch sử thể luận đem lại cho tranh đọng, xúc tích, chuẩn xác tiến trình phát triển thân triết học, mà cho phép nhận thấy thang bậc cơng khám phá thực hóa chất lồi ngời thơng qua giá trị tinh thần Mỗi thời đại có ý kiến khác thực chất tồn người có vơ số tư tưởng xuất Chỉ có số tư tưởng bám rễ vào môi trường tinh thần xã hội, có tính đắn để làm sở cho hệ sau Gạt bỏ điểm hạn chế, kế thừa mặt tích cực, triết học Mác-Lênin đưa quan điểm đắn thể luận, tìm câu trả lời cho đường hướng, phương pháp nhằm phát triển xã hội Nắm vững linh hồn sống chủ nghĩa Mác phép biện chứng vật, V.I.Lênin giải thành công mối quan hệ kế thừa sáng tạo, bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác lịch sử mới, nhờ định chiến lược sách lược đấu tranh cách mạng đắn Cách mạng Việt Nam kiên định, vận dụng linh hoạt quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin vào điềukiện ta Trong điều kiện nào, kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin đảm bảo chắn để giành cách mạng thắng lợi; trái lại dập khn, máy móc định mắc sai lầm tránh khỏi tổn thất hay sụp đổ chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Bùi Đăng Duy - Nguyễn Tiến Dũng: Lịch sử triết học phương Tây đại, nxb tổng hợp Tp.HCM Bùi Thị Thanh Hương - Nguyễn Văn Đại: Khái lược lịch sử triết học, nxb Chính trị - Hành chính, 2013 Bùi Thị Thanh Hương - Nguyễn Đình Trình: Giáo trình lịch sử triết học cổ điển Đức, nxb Khoa học xã hội, 2014 Đảng cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, nxb Sự thật, Hà nội, 1995.Tr5 Khoa triết học, Học viện Báo chí tun truyền: Giáo trình lịch sử triết học Trung Quốc thời kỳ cổ - trung đại, nxb Chính trị - Hành chính,2009 Khoa triết học, Học viện Báo chí tun truyền: Giáo trình lịch sử triết học Mác-Lênin, nxb Chính trị - Hành chính,2009 Thích Quảng Tùng, Luân văn thạc sỹ triết học, trường đại học khoa học xã hội nhân văn, “Tư tưởng thể luận triết học phật giáo quan kinh viên giác” Trường Đại học kinh tế quốc dân: Những nội dung triết học Mác-Lênin, nxb Đại học kinh tế quốc dân,2007 ... luận xuất vào kỷ XVII tư tưởng thể luận xuất từ sớm lịch sử triết học triết học phương Đông triết học phương Tây Trong triết học trước Mác, bản thể luận hiểu triết học đầu tiên” học thuyết... niệm thể luận triết học Mác-Lênin ý nghĩa phương pháp luận CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.Khái niệm triết học Triết học môn học gạo cội Trước có đời triết học Mác-Lênin, triết học coi khoa học loại... QUAN NIỆM VỀ BẢN THỂ LUẬN TRONG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN 1.Quan niệm thể luận triết học Mác - Lênin Khuynh hướng chung nhà triết học vật thời cổ đại tìm thức thể ban đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận triết học nâng cao vấn đề bản thể luận trong lịch sử triết học và trong triết học mác lênin), tiểu luận triết học nâng cao vấn đề bản thể luận trong lịch sử triết học và trong triết học mác lênin), QUAN NIỆM VỀ BẢN THỂ LUẬN TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY, Quan niệm về bản thể luận trong triết học phương Đông, Quan niệm về bản thể luận trong triết học phương Tây., VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN, Quan niệm về bản thể luận trong triết học Mác - Lênin., Ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ thực tiễn.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay