Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc ( Luận án tiến sĩ)

113 84 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2018, 15:54

Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh PhúcHoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh PhúcHoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh PhúcHoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh PhúcHoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LẠI HỢP QUỲNH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHI ĐẦUXÂY DỰNG BẢN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS VŨ BÁ THỂ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn trung thực Các thơng tin tài liêu trình bày luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc Những kết luận khoa học luận văn chƣa đƣợc công bố cơng trình Thái Ngun, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Lại Hợp Quỳnh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn: Các thầy, Đại học Thái Nguyên, đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, phòng Quản đào tạo Sau đại học trƣờng đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh tận tình giảng dạy giúp đỡ em hồn thành khóa học năm qua Đặc biệt, em xin đƣợc cảm ơn thầy giáo hƣớng dẫn - TS Vũ Bá Thể, ngƣời tận tình bảo, giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn vừa đƣợc bảo vệ thành công trƣớc Hội đồng khoa học Em xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, bạn đồng nghiệp KBNN Vĩnh Phúc, KBNN Lập Thạch, KBNN Vĩnh Tƣờng, KBNN Tam Dƣơng, UBND huyện Lập Thạch, gia đình bạn bè tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên để em hồn thành tốt chƣơng trình học tập nghiên cứu đề tài thời gian vừa qua Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Lại Hợp Quỳnh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Kết nghiên cứu Bố cục Luận văn Chƣơng KINH NGHIỆM c 1.1.2 Kiểm soát chi đầuxây dựng 11 1.1.3 Đặc điểm chi đầu tƣ XDCB nguồn vốn NSNN 16 18 1.1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác kiểm sốt chi đầuxây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc 27 số nƣớc, số địa phƣơng tỉnh rút điểm để liên hệ vận dụng 30 30 1.2.2 Kinh nghiệm quản chi đầuxây dựng số địa phƣơng thuộc tỉnh Vĩnh Phúc 34 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.2.3 Những kinh nghiệm rút cơng tác quản kiểm sốt chi đầuxây dựng để huyện Lập Thạch liên hệ vận dụng 36 Chƣơng 39 2.1 Khung phân tích 39 40 40 40 u 42 2.3.1 Chỉ tiêu hiệu kinh tế xã hội 42 n 42 43 đầuxây dựng qua KBNN 43 Chƣơng KIỂM SOÁT CHI ĐẦUXÂY DỰNG BẢN 45 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên Kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch 45 45 - xã hội 48 3.1.3 Lợi khó khăn huyện Lập Thạch 49 3.2 Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi đầuxây dựng qua kho bạc nhà nƣớc huyện Lập Thạch 50 50 Lập Thạch 52 huyện Lập Thạch 70 3.3.1 Kết đạt đƣợc 70 3.3.2 Những tồn 71 3.3.3 Nguyên nhân tồn 73 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v Chƣơng 76 4.1 Định hƣớng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầuxây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc huyện 76 4.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu vốn đầuxây dựng c 2011 - 2015 giai đoạn 2016 -2020 76 4.1.2 Định hƣớng tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt chi đầuxây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc 80 4.1.3 Định hƣớng chế quản chi đầuxây dựng 82 4.2 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi đầuxây dựng qua KBNN huyện Lập Thạch 85 4.2.1 Giải pháp chế sách 85 ầu tƣ 89 4.2.3 Công tác cấp phát sử dụng vốn đầuxây dựng 92 94 dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc 96 4.3 Một số kiến nghị 98 4.3.1 Đối với Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Huyện 98 4.3.2 Đối với Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh 98 4.3.3 Đối với Kho bạc Nhà nƣớc 99 4.3.4 Đối với Bộ Tài 100 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTMT : Chƣơng trình mục tiêu HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc Nhà nƣớc KT-XH : Kinh tế - xã hội NSNN : Ngân sách Nhà nƣớc QLNN : Quản nhà nƣớc TABMIS : Hệ thống thông tin quản ngân sách Kho bạc UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình kiểm sốt, tốn vốn ĐTXDCB từ nguồn NSNN cấp huyện qua KBNN từ năm 2004 đến năm 2013 60 Bảng 3.2: Tình hình chi đầu tƣ XDCB từ nguồn ngân sách huyện Lập Thạch, giai đoạn 2004 - 2013 65 Bảng 3.3: Tỷ trọng vốn đầu tƣ XDCB địa bàn Huyện Lập Thạch 67 78 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Các quan kiểm soát chi đầu tƣ thuộc ngành tài [3], [8] 14 qua KBNN [7] 24 Sơ đồ 2.1: Khung phân tích cơng tác kiểm sốt chi đầu tƣ XDCB qua KBNN 39 51 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế quốc dân, đầuxây dựng (XDCB) hoạt động quan trọng góp phần tạo sở vật chất, kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho xã hội Là nhân tố định thay đổi chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia, thúc đẩy tăng trƣởng phát triển kinh tế nhƣ việc thực mục tiêu kinh tế - xã hội Sau gần 30 năm t , nƣớc nông nghiệp nhà nƣớc ta Sở dĩ đạt đƣợc nhƣ gi (NSNN) Đảng, nhà nƣớc quy - ,t - Lập Thạch huyện miền núi nằm phía Tây Bắc tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều tiềm phát triển triển kinh tế xã hội so với huyện khác tỉnh Những năm qua nhiều khó khăn cân đối ngân sách song địa phƣơng đảm bảo cân đối ngân sách chi cho đầuxây dựng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... thụ hƣởng ngân sách hạn chế Xuất phát từ lý nên lựa chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý vốn Ngân sách Nhà nước chi đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để nghiên cứu thực luận. .. cƣờng cơng tác kiểm sốt chi đầu tƣ xây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc 80 4.1.3 Định hƣớng chế quản lý chi đầu tƣ xây dựng 82 4.2 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tƣ xây dựng. .. tƣ xây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc, góp phần nâng cao hiệu đầu tƣ công địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 2.2 Mục tiêu cụ thể kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng qua KBNN - Phân tích thực trạng cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc ( Luận án tiến sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước chi đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay