Các vấn đề pháp lý hợp đồng li xăng

5 49 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2018, 14:51

3 Luận văn thạc sĩ luật thuộc chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng cơng trình nghiên cứu pháp luật, thể kiến thức pháp luật chuyên sâu am hiểu thực tiễn, có tư phản biện kỹ nghiên cứu độc lập, học viên phát giải số vấn đề đặt thực tiễn áp dụng pháp luật, nghiên cứu đề xuất mơ hình, giải pháp, quy trình có giá trị ứng dụng thực tiễn hoạt động quản nhà nước hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp MỤC YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG ĐỐI VỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Điều Các nhiệm vụ nghiên cứu yêu cầu luận văn thạc sĩ luật theo định hướng ứng dụng Luận văn thạc sĩ luật theo định hướng ứng dụng phải thực nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: a) Phát giải vấn đề mang tính hệ thống đặt thực tiễn áp dụng pháp luật; b) Nghiên cứu đề xuất giải pháp pháp chế thực pháp luật, nhằm bảo đảm tính hiệu lực hiệu pháp luật; c) Nghiên cứu đánh giá dự báo tác động dự án luật đánh giá hiệu áp dụng chế định pháp luật nhằm phục vụ cho công tác tổ chức thực pháp luật; d) Nghiên cứu thực tiễn thi hành, áp dụng quy định pháp luật, chế định pháp luật; e) Nghiên cứu hồ sơ, án, vụ việc để tổng kết, đánh giá, kết luận hiệu áp dụng pháp luật; f) Các nhiệm vụ nghiên cứu khác mang tính thực tiễn lĩnh vực pháp luật sử dụng hoạt động quản nhà nước, hoạt động lập pháp, hành pháppháp hoạt động khác để mang lại lợi ích cho nhà nước xã hội Không đưa vào luận văn đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật chung chung Mọi giải pháp (nếu có) phải mơ tả trình tự nghiên cứu, phương pháp tiến hành nghiên cứu, sở thuyết, sở thực tiễn để hình thành giải pháp, mơ hình Học viên phải rõ chủ thể tiếp nhận sử dụng kết nghiên cứu kèm theo khuyến nghị, đánh giá dự báo tác động áp dụng thực tiễn giải pháp Điều 10 Cấu trúc luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng Luận văn thạc sĩ luật theo định hướng ứng dụng có độ dài từ 35 đến 40 trang in khổ A4, tính từ Phần mở đầu đến hết phần Kết luận 2 Không phân chia luận văn thành chương theo trình tự luận chung, thực trạng pháp luật hướng hoàn thiện Mỗi chương luận văn phải vấn đề pháp luật độc lập đề tài Trong chương, học viên phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu chương trước chuyển sang chương Trong cấu trúc luận văn phải có phần mở đầu (“Phần mở đầu”) để trình bày nội dung sau: i) chọn đề tài; ii) Tình hình nghiên cứu đề tài; iii) Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu; (iv) Đối tượng, phạm vi nghiên cứu; v) Phương pháp nghiên cứu; vi) Dự kiến kết nghiên cứu địa ứng dụng kết nghiên cứu Chương II QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT Điều 11 Yêu cầu hình thức, số luận văn Học viên nộp luận văn cho phòng Đào tạo Sau đại học, gồm: in (01 bìa cứng, bìa mềm) đĩa CD Nội dung, số lượng trang viết, thứ tự trang viết tất phải Trang bìa ngồi màu xanh theo nhận diện thương hiệu Trường Mẫu bìa, trang phụ bìa lập theo phụ lục Quy định Liền kề trang phụ bìa Lời cam đoan, Danh mục chữ viết tắt Mục lục Nội dung Lời cam đoan không 01 trang đánh máy, học viên ký trực tiếp (bằng bút mực) phía Lời cam đoan tất luận văn Điều 12 Kỹ thuật trình bày luận văn Luận văn phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sẽ, khơng tẩy xố, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị (nếu có) Luận văn sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hệ soạn thảo văn Winword tương đương Khoảng cách dòng 1.3 lines Khoảng cách chữ bình thường, khơng ép kéo dãn khoảng cách chữ Luận văn in (hoặc phô tô) mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm), lề 3,5 cm; lề 3,0 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2,0 cm Số trang đánh giữa, phía trang giấy, bắt đầu đánh số trang từ Phần mở đầu kết thúc phần Kết luận Khơng đánh số trang trang phụ bìa, lời cam đoan, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Điều 13 Viết tắt luận văn Chỉ viết tắt từ, cụm từ thuật ngữ sử dụng nhiều lần luận văn, mang tính phổ biến thừa nhận rộng rãi Khơng viết tắt cụm từ dài, mệnh đề Không viết tắt cụm từ xuất luận văn Nếu cần viết tắt từ, thuật ngữ, tên quan, tổ chức viết tắt sau lần viết thứ có kèm theo chữ viết tắt ngoặc đơn Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt phải có Bảng danh mục chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) phần đầu luận văn Trường hợp trích dẫn dẫn chiếu văn quy phạm pháp luật cần ghi đầy đủ tên văn (ví dụ: Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 Chính phủ Quy định chi tiết số điều Luật Doanh nghiệp) Trường hợp văn quy phạm pháp luật sử dụng nhiều lần luận văn từ lần thứ trở viết tắt loại số hiệu văn quy phạm pháp luật (ví dụ: Nghị định số 96/2015/NĐ-CP); trường hợp văn quy phạm pháp luật trích dẫn dẫn chiếu luật, đạo luật pháp lệnh viết tắt tên luật, đạo luật pháp lệnh năm ban hành (ví dụ: Luật Doanh nghiệp 2015) Không viết tắt tên đề tài, tên chương, tên mục phần mục lục, phần mở đầu kết luận Điều 14 Viết hoa luận văn Việc viết hoa luận văn thực theo quy định viết hoa văn hành chính, quy định Phụ lục VI, ban hành kèm Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành Điều 15 Trích dẫn thích tài liệu tham khảo luận văn Mọi nội dung lấy từ tài liệu khác mà quy định pháp luật phải thích nguồn Các tài liệu có nội dung sử dụng luận văn phải liệt kê Danh mục tài liệu tham khảo Chú thích nguồn phải đầy đủ thông tin tài liệu Danh mục tài liệu tham khảo Nội dung lấy từ tài liệu khác trích dẫn cách diễn đạt lại nội dung trích dẫn nguyên văn theo quy tắc sau: a) Trích dẫn cách diễn đạt lại nội dung phải đảm bảo đúng, đầy đủ không làm sai lệch nội dung trích dẫn b) Có thể trích dẫn nguyên văn câu, nhiều câu vế câu, trường hợp phải đảm bảo nội dung trích dẫn khơng bị cắt xén làm sai lệch ý nghĩa Nội dung trích dẫn nguyên văn phải đặt ngoặc kép (“…”) c) Nếu khơng có điều kiện tiếp cận tài liệu gốc mà phải trích dẫn thơng qua tài liệu khác phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc khơng liệt kê Danh mục tài liệu tham khảo 3 Đặt thích tự động (Insert Footnote), chế độ cuối trang (Bottom of page), đánh số liên tục (continuous) tồn khóa luận (Whole document) Phải thích nội dung trích dẫn với đầy đủ thơng tin tài liệu có nội dung trích dẫn với cách viết sau: a) Đối với sách tham khảo, chuyên khảo (được xuất nhà xuất bản): Họ tên tác giả tác giả (năm xuất bản), Tên sách, Nhà xuất bản, số trang có nội dung trích dẫn b) Đối với giáo trình: Cơ sở đào tạo (năm xuất bản), Tên giáo trình),Chủ biên, Nhà xuất bản, số trang có nội dung trích dẫn c) Đối với luận án, luận văn, khóa luận: Họ tên tác giả (năm bảo vệ), Tên luận án, luận văn, khóa luận, Loại cơng trình, Cơ sở đào tạo, số trang trích dẫn d) Đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp: Họ tên tác giả (tư cách tham gia) (năm nghiệm thu), Tên đề tài nghiên cứu khoa học, Cấp đề tài, Cơ quan chủ quản, số trang có nội dung trích dẫn e) Đối với loại báo cáo: Họ tên tác giả Cơ quan chủ trì (năm cơng bố), Tên báo cáo, Nơi cơng bố, số trang có nội dung trích dẫn f) Đối với báo khoa học (bài tạp chí): Họ tên tác giả tác giả (năm công bố), “Tên báo khoa học”, Tên tạp chí khoa học, số tạp chí, số trang có nội dung trích dẫn g) Đối với sách tuyển tập nhiều viết độc lập tác giả khác nhau, khơng có chủ biên: Tên tác giả, “Tên viết”, Tên sách, Nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang có nội dung trích dẫn h) Đối với nội dung trích dẫn từ trang thơng tin điện tử (website): Tên tác giả (nếu có), “Tên viết”, đường dẫn (URL), thời điểm truy cập (chỉ ghi ngày, tháng, năm) Trường hợp tài liệu tham khảo trích dẫn nhiều lần khóa luận, từ thích thứ hai trở ghi sau: Họ tên tác giả tên quan phát hành, tlđd (số thích đầu tiên), số trang có nội dung trích dẫn Điều 16 Lập danh mục tài liệu tham khảo Luận văn phải có Danh mục tài liệu tham khảo, đặt sau phần “Kết luận” Danh mục tài liệu tham khảo chia thành hai mục, bao gồm: A.Văn quy phạm pháp luật; B Tài liệu tham khảo Yêu cầu mục “A Văn quy phạm pháp luật”: a) Tại liệt kê văn thuộc hệ thống văn quy phạm pháp luật theo quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật hành Không liệt kê văn văn quy phạm pháp luật thông báo, công văn quan nhà nước b) Văn quy phạm pháp luật liệt kê theo trật tự quy định hệ thống văn quy phạm pháp luật Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật hành c) Tên văn quy phạm pháp luật phải ghi đúng, đầy đủ theo trật tự sau:  Đối với đạo luật/bộ luật: Tên đạo luật/bộ luật – (số hiệu đạo luật/bộ luật) – ngày ban hành (Ví dụ: Luật Doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014)  Đối với văn quy phạm pháp luật luật: Loại văn - số hiệu văn - quan ban hành - ngày ban hành - tiêu đề văn (Ví dụ: Nghị định số 23/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 16/02/2015 cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch) Yêu cầu mục “B Tài liệu tham khảo”: a) Trường hợp có tài liệu tham khảo nhiều ngơn ngữ khác xếp tài liệu tham khảo thành nhóm theo ngơn ngữ, bắt đầu nhóm tài liệu tham khảo tiếng Việt b) Giữ nguyên văn tên tài liệu tiếng nước ngoài, kèm theo tên dịch đặt ngoặc đơn, ngoại trừ tên tài liệu tiếng Anh không cần dịch c) Không tiếp tục phân nhóm tài liệu tham khảo theo loại tài liệu; ngoại trừ tài liệu tham khảo đọc, nghe, nhìn truy cập internet lập thành nhóm riêng đặt mục “B Tài liệu tham khảo” với tiêu đề viết nghiêng “Tài liệu từ internet” d) Tài liệu tham khảo nhóm theo ngơn ngữ xếp theo thứ tự bảng chữ tiếng Việt (bổ sung thêm chữ bảng chữ tiếng Anh mà bảng chữ tiếng Việt không có) tên tác giả, tên tác giả (nếu nhiều tác giả), chữ tên quan chủ trì phát hành Tên tác giả Việt Nam tên riêng, tên tác giả nước theo thông lệ nước e) Không ghi học hàm, học vị, chức vụ tác giả trước tên tác giả f) Trật tự thông tin tài liệu tham khảo tiếng nước trật tự thông tin tài liệu tham khảo tiếng Việt g) Trật tự thông tin tài liệu tham khảo quy định thích Điều 15 Đối với báo khoa học ghi số trang bắt đầu số trang kết thúc viết tạp chí; tài liệu khác khơng ghi số trang ... mục tài liệu tham khảo Nội dung lấy từ tài liệu khác trích dẫn cách diễn đạt lại nội dung trích dẫn nguyên văn theo quy tắc sau: a) Trích dẫn cách diễn đạt lại nội dung phải đảm bảo đúng, đầy... không làm sai lệch nội dung trích dẫn b) Có thể trích dẫn nguyên văn câu, nhiều câu vế câu, trường hợp phải đảm bảo nội dung trích dẫn khơng bị cắt xén làm sai lệch ý nghĩa Nội dung trích dẫn nguyên... Trích dẫn thích tài liệu tham khảo luận văn Mọi nội dung lấy từ tài liệu khác mà quy định pháp luật phải thích nguồn Các tài liệu có nội dung sử dụng luận văn phải liệt kê Danh mục tài liệu tham
- Xem thêm -

Xem thêm: Các vấn đề pháp lý hợp đồng li xăng, Các vấn đề pháp lý hợp đồng li xăng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay