196 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT thanh chương 3 nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết doc

16 286 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2018, 11:11

THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: Thanh Chươnglần Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Thể tích khối nón chiều cao h bán kính đáy r A V = πr h B V = 2πr h C V = πr h D V = πr h Câu 2: Tứ diện ABCD cạnh a, M trung điểm CD Cơsin góc AM BD là: A B C 3 D Câu 3: Phương trình cot3x = cotx nghiệm thuộc ( 0;10π] ? A B 20 C 19 D 10 B C D −2 2x + x →−∞ x − Câu 4: lim A −1 Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng ( P ) qua hai  x = −1 + t  điểm A ( 2;1;3) , B ( 1; −2;1) song song với đường thẳng d :  y = 2t  z = −3 − 2t  A 2x + y + 3z + 19 = B 10x − 4y + z − 19 = C 2x + y + 3z − 19 = D 10x − 4y + z + 19 = Câu 6: Giải phương trình log x.log x + x.log x + = log x + 3log x + x Ta tổng nghiệm A 35 B C D 10 Câu 7: Cho số phức u = + 4i Nếu z = u ta z = + i A   z = −4 − i  z = + 2i B  z = − i z = + i C   z = −2 − i z = + i D  z = − i Câu 8: Đồ thị hàm số hàm số tiệm cận đứng? A y = x B y = x +1 C y = x +1 D y = x + x +1 Câu 9: Gọi l, h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình trụ (T) Diện tích xung quanh Sxq hình trụ (T) Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A Sxq = πRl B Sxq = πRh C Sxq = 2πRl D Sxq = πR h Câu 10: Hàm số y = f ( x ) (có đồ thị hình vẽ) hàm số hàm số sau? A y = ( x + ) − B y = ( x − ) − C y = − x + 4x + D y = − x + 2x + 2 Câu 11: Một người gửi vào ngân hàng 500 triệu đồng với lãi suất 0,6% tháng, sau tháng lãi suất nhập vào vốn Hỏi sau năm người rút tiền tổng số tiền người nhận bao nhiêu? A 500 x 1, 006 ( triệu đồng) B 500 ( 1, 06 ) (triệu đồng) C 500 ( + 12.0, 006 ) (triệu đồng) D 500 ( 1, 006 ) (triệu đồng) 12 12 12 Câu 12: Trong không gian Oxyz, mặt cầu tâm I ( 1; 2;3) qua điểm A ( 1;1; ) pt là: A ( x − 1) + ( y − 1) + ( z − ) = B ( x − 1) + ( y − ) + ( z − 3) = C ( x − 1) + ( y − ) + ( z − 3) = D ( x − 1) + ( y − 1) + ( z − ) = 2 2 2 2 2 2 Câu 13: Lập phương trình mặt phẳng qua A ( 2;6; −3) song song với (Oyz) A x = B x + z = 12 C y = D z = −3 Câu 14: Tìm giá trị lớn hàm số f ( x ) = x − 2x + đoạn [ −2; 2] f ( x ) = 14 A max [ −2;2] f ( x ) = 13 B max [ −2;2] f ( x ) = −4 C max [ −2;2] f ( x ) = 23 D max [ −2;2] Câu 15: Nếu log x = log a − log b x −1 A a b B a b C a b − D a b −5 Câu 16: Số giao điểm đồ thị hàm số y = ( x − 1) ( x − 3x + ) trụchoành A B C D x −x Câu 17: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = e − e x −x A ∫ f ( x ) dx = e + e + C x −x B ∫ f ( x ) dx = e − e + C x −x C ∫ f ( x ) dx = −e − e + C x −x D ∫ f ( x ) dx = −e + e + C Câu 18: Tập nghiệm bất phương trình 33x ≤ 3x + A ( −∞;1) B [ 1; +∞ ) C ( −∞;1] D ( 0;1] Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 19: Khối đa diện bên đỉnh? A B C 11 D 12 Câu 20: Một tổ 20 học sinh Số cách chọn ngẫu nhiên học sinh lao động A C 20 B A 20 D 204 C 420 Câu 21: Cho hàm số y = f ( x ) bảng biến thiên sau −∞ x y' y −1 - + +∞ 0 - B ( 0;1) + +∞ Hàm số y = f ( x ) nghịch biến khoảng đây? A ( −∞;0 ) +∞ C ( −1;1) D ( 1; +∞ ) Câu 22: Khối 12 học sinh giỏi, khối 11 10 học sinh giỏi, khối 10 học sinh giỏi Chọn ngẫu nhiên học sinh số Xác suất để học sinh chọn khối A 11 B 11 C 11 D 11 Câu 23: Cho hàm số y = f ( x ) đồ thị hình bên Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau A Hàm số nghịch biến khoảng ( x1 ; x ) B f ; ( x ) > 0, ∀x ∈ ( x ; b ) C Hàm số nghịch biến khoảng ( a; x ) D f ' ( x ) < 0, ∀x ∈ ( a; x ) Câu 24: Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác cạnh a, hình chiếu vng góc S lên đáy trùng với trung điểm BC góc SA mặt phẳng đáy 60o Thể tích khối chóp S.ABC theo a là: A 3a 24 B 3a C a3 D 3a Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải r Câu 25: Cho đường thẳng ∆ qua điểm M ( 2;0; −1) vectơ phương a = ( 4; −6; ) Phương trình tham số đường thẳng ∆ là:  x = + 2t  A  y = −3t  z = −1 + t   x = −2 + 4t  B  y = −6t  z = + 2t   x = + 2t  C  y = −6 − 3t z = + t  B I = C I =  x = −2 + 2t  D  y = −3t x = + t  lb2 Câu 26: Tính I = ∫e 2x dx A I = D I = Câu 27: Cho hai hàm số y = f ( x ) y = g ( x ) liên tục đoạn [ a; b ] Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hai hàm số đường thẳng x = a, x = b tính theo cơng thức b b A S = ∫  f ( x ) − g ( x ) dx B S = ∫  f ( x ) − g ( x )  dx a a b b D S = ∫ f ( x ) − g ( x ) dx C S = ∫  f ( x ) − g ( x ) dx a a Câu 28: Cắt hình nón mặt phẳng qua trục ta thiết diện tam giác cạnh a Tính thể tích khối nón tương ứng A 3πa B 3πa 3πa 24 C D 3πa Câu 29: Phần ảo số phức z = − 3i A −3 B −3i C D 40 Câu 30: Số hạng chứa x 37 31 A C 40 x 31   khai triển  x + ÷ x   31 31 B C 40 x 31 C C 40 x 31 D C 40 x Câu 31: Cho dãy số ( u n ) thỏa mãn log u1 + −2 + log u1 − log u = log u10 u n +1 = 10u n , ∀n ∈ ¥ * Khi u 2018 A 102000 B 102008 C 102018 D 102017 Câu 32: Tìm m để giá trị lớn hàm số y = x + 2x + m − đoạn [ −2;1] đạt giá trị nhỏ Giá trị m A B C D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 33: Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A1B1C1D1 cạnh đáy chiều cao x Tìm x để góc tạo đường thẳng B1D ( B1D1C ) đạt giá trị lớn B x = 0,5 A x = C x = D x = 4 m +1 2 m Câu 34: Cho f ( x ) = ( m + 1) x + ( −2 m − ) x + + 16, m ∈ ¡ Số cực trị hàm số y = f ( x ) − A B C D Câu 35: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thăng ∆ : x y −1 z − = = mặt 1 −1 phẳng ( P ) : x + 2y + 2z − = Phương trình đường thăng d nằm ( P ) cho d cắt vng góc với đường thẳng ∆  x = −3 + t  A d :  y = − 2t ( t ∈ ¡ z = − t   x = −2 − 4t  C d :  y = −1 + 3t ( t ∈ ¡ z = − t  )  x = 3t  B d :  y = + t ( t ∈ ¡  z = + 2t  )  x = −1 − t  D d :  y = − 3t ( t ∈ ¡  z = − 2t  ) ) Câu 36: Cho hai số phức z; ω thỏa mãn z − = z + − 2i ; ω = z + m + i với m ∈ ¡ tham số Giá trị m để ta ln ω ≥ m ≥ A  m ≤ m ≥ B   m ≤ −3 C −3 ≤ m < Câu 37: Cho hàm số f ( x ) xác định ¡ \ { −1} thỏa mãn f ' ( x ) = D ≤ m ≤ ;f ( ) = x +1 f ( 1) + f ( −2 ) = Giá trị f ( −3) A + ln B − ln D + ln C Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d mặt cầu (S) phương trình là: d : x + y z +1 = = ; ( S ) : x + y + z − 2x + 4y + 2z − 18 = Biết d cắt (S) −1 2 hai điểmM, N độ dài đoạn MN là: A MN = 30 B MN = 20 C MN = 16 D MN = Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải π Câu 39: Biết − x tan x π−a dx = ln ( a; b ∈ ¢ ) Tính P = a + b cos x + x π−b ∫x 2π A P = B P = −4 C P = D P = −2 ( ) Câu 40: Cho số phức z = a + bi ( a, b ∈ ¡ ) thỏa mãn ( z + + i ) z − i + 3i = z > Tính P=a+b A −3 B −1 C D Câu 41: Cho hàm số y = x − 3x đồ thị ( C ) điểm A ( 0;a ) Gọi S tập hợp tất giá trị thực a để hai tiếp tuyến ( C ) qua A Tổng giá trị tất phần tử S B −1 A C D Câu 42: Cho (H) hình phẳng giới hạn parabol y = 3x nửa đường tròn phương trình y = − x với −2 ≤ x ≤ (phần tơ đậm hình vẽ) Diện tích (H) A 2π + 3 B 4π + 3 C 4π + 3 D 2π + 3 Câu 43: Tìm m để hàm số f ( x ) = − x − mx + A m ≤ − 15 B − 15 ≤m≤0 nghịch biến ( 0; +∞ ) 28x C m ≥ − 15 D − Câu 44: giá trị nguyên m để phương trình x − 3.2 x +1 15 0, ∀x > ⇒ f ( x ) đồng biến với x > x ln Suy (1) nghiệm nghiệm nhất, dễ thấy (1) nghiệm x =  x1 = ⇒ x1 + x = Suy  x = Câu 7: Đáp án C  a − b = a − b = 2 z = a + bi a, b ∈ ¡ ⇒ z = a − b + 2abi = + 4i ⇒ ⇔ ( ) Đặt   2ab = ab =  a = 2  2    b = a =  b =   b = ⇒  z = + i ⇒ ⇔ ⇒ ⇒  a = −2  z = −2 − i a − = a − 3a − =  b =  a    a2  b = −2 Câu 8: Đáp án A Câu 9: Đáp án C Câu 10: Đáp án B Câu 11: Đáp án D Câu 12: Đáp án B Ta có: R = IA = Câu 13: Đáp án A uuuu r r n Oyz = i = ( 1;0;0 ) ⇒ ( P ) : x = Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 14: Đáp án B x = Ta f ' ( x ) = 4x − 4x = 4x ( x − 1) ⇒ f ' ( x ) = ⇔   x = ±1 f ( x ) = 13 Suy f ( −2 ) = f ( ) = 13, f ( 1) = f ( −1) = 4, f ( ) = ⇒ max [ −2;2] Câu 15: Đáp án A Ta log x = log a − log b = log a3 b ⇒x=a b − Câu 16: Đáp án C PT hoành độ giao điểm ( x − 1) ( x − 3x + ) = ⇔ ( x − 1) x = x = ( x − 2) = ⇔  Câu 17: Đáp án A Câu 18: Đáp án C BPT ⇔ 3x ≤ x + ⇔ x ≤ ⇒ S = ( −∞;1] Câu 19: Đáp án D Câu 20: Đáp án A Câu 21: Đáp án B Câu 22: Đáp án B C92 + C10 + C32 = Xác suất C 222 11 Câu 23: Đáp án D Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy +) Hàm số nghịch biến khoảng ( a; x ) +) f ' ( x ) > 0, ∀x ∈ ( x ; b ) +) f ' ( x ) ≤ 0, ∀x ∈ ( a; x ) ( f ' ( x1 ) = ) Câu 24: Đáp án B Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Diện tích đáy S = a2 a 3a (với H trung điểm BC ;SH = AH tan 60o = 3= 2 · SAH = 60o ) a3 Suy V = S.h = Câu 25: Đáp án A r a = ( 2; −3;1) Câu 26: Đáp án B Ta I = ln ∫ e d ( 2x ) = e 2x ln = 2x Câu 27: Đáp án D Câu 28: Đáp án C a a 3π3 Cạnh đáy nón r = ; chiều cao h = ⇒ V = πr h = 2 24 Câu 29: Đáp án A Câu 30: Đáp án A 40 k 40 40     Ta  x + ÷ = ∑ Ck40 x 40− k  ÷ = ∑ Ck40 x 40 −3k x   x  k =0 k=0 31 31 Số hạng chứa x ⇔ 40 − 3k = 31 ⇔ k = ⇒ a = C 40 x Câu 31: Đáp án A Dễ thấy u n cấp số nhân với q = 10 Ta có: u = 10 u1 ; u10 = 10 u1 Do PT ⇔ log u1 + −2 + log u1 − log107 u1 = log109 u1 ⇔ log u1 + −2 − log u1 − 14 = 18 + log u1 ⇔ −16 − log u1 = log u1 + 18 −17 2017 2000 Giải PT ta log u1 = −17 ⇔ u1 = 10 ⇒ u 2018 = 10 u1 = 10 Câu 32: Đáp án D y = x + 2x + m − = ( x + 1) + m − 2 Ta ( x + 1) + m − 5 ∈ [ m − 5; m − 1] Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Giá trị lớn hàm số y = x + 2x + m − đoạn [ −2;1] đạt giá trị nhỏ m − <  ⇔ m=3 m − > 5 − m = m −  Câu 33: Đáp án A Chọn hệ truch tọa độ với A ( 0;0;0 ) ; B ( 1;0;0 ) ;C ( 1;1;0 ) ; D ( 0;1;0 ) ; A1 ( 0;0; x ) Khi B1 ( 1;0; x ) ; D1 ( 0;1; x ) r uuuu r uuuuu r uuuu r r uuuuu r uuuu r Ta có: u = B1D ( −1;1; − x ) ; B1D1 = ( −1;1;0 ) ; B1C ( −;1; − x ) ⇒ n = B1D1; B1C  − ( x; x; −1) Khi ( ) r r · D; ( B D C ) = cos ·u; sin B n = 1 Do 2x + ( ) x x + 2x + 2 =    2x + + ÷ x   ≥ ⇒ sin ϕ ≤ dấu xảy ⇔ x = x Câu 34: Đáp án A Ta có: y = f ( x ) − ⇒ y = ( f ( x ) − 1)  f ( x ) − 1 f ' ( x ) ⇒ y' =   f ( x ) − 1 ( *) 4 m +1 2 m Do f ( x ) = ( m + 1) x + ( −2 m − ) x + + 16 điểm cực trị (vì ab < ) nên f ' ( x ) = nghiệm phân biệt 4 m +1 2 m Do f ( x ) = ⇔ ( m + 1) x − ( m + ) x + + 15 = ⇔ m x − 2.2m.m + 4m + x − 4x + 15 = ( m x − 2m ) + x − 4x + 15 = vơ nghiệm Do (*) nghiệm phân biệt Câu 35: Đáp án C r uur uuur Ta có: ∆ ∩ ( P ) = M ( −2; −1; ) ⇒ d qua M VTCP u =  u ∆ ; n ( P )  = ( −4;3; −1)  x = −2 − 4t  Vậy d :  y = −1 + 3t ( t ∈ ¡ z = − t  ) Câu 36: Đáp án B Ta có: z = w − m − i ⇒ w − m − − i = w + − m − 3i Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tập hợp điểmM biểu diễn w trung trực A ( m + 1;1) ; B ( m − 3;3 ) nên đường thẳng d r qua trung điểm I ( m − 1; ) n ( 4; −2 ) ⇒ d : 2x − y − 2m + = Đặt z = a + bi ( a; b ∈ ¡ ) ; Do ω ≥ nên M nằm đường tròn tâm O bán kính R = ⇒ d ( O; ( d ) ) ≥ R ⇔ 2m − m ≥ ≥2 5⇔  m ≤ −3 Câu 37: Đáp án C Ta ∫ f ' ( x ) dx = 3ln x + + C Hàm số gián đoạn điểm x = −1 Nếu x > −1 ⇒ f ( x ) = 3ln ( x + 1) + C mà f ( ) = ⇒ C = Vậy f ( x ) = 3ln ( x + 1) + x > −1 Tương tự f ( x ) = 3ln x ( − x − 1) + C x < −1 Do f ( 1) + f ( −2 ) = ⇒ 3ln + + C = ⇒ C = − 3ln Suy f ( −3) = 3ln + − 3ln = Câu 38: Đáp án B Ta có: ( S) tâm I ( 1; −2; −1) , R = 24 Gọi H ( −3 − t; 2t; −1 + 2t ) hình chiếu I d uur uur Ta có: IH ( −4 − t; 2t + 2; 2t ) u d ( −1; 2; ) = ⇔ + t + 4t + + 4t = ⇔ t = − Suy IH = 39 20 ⇒ MN = R − IH = 3 Câu 39: Đáp án C cos x − x sin x − x tan x cos x − x sin x Ta = cos x = x cos x + x x cos x + x x cos x ( x cos x + 1) Đặt t = x cos x ⇒ dt = cos x − x sin x −π dt t I= ∫ = ln Đổi cận suy t +1 t ( t + 1) − −π = ln − π−3 ⇒ a = 3; b = π −1 Câu 40: Đáp án C Đặt z = a + bi ⇒ ( a + 1) + ( b + 1) i  ( a − bi − i ) = − 3i Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ⇔ a ( a + 1) + ( b + 1) + a ( b + 1) i − ( a + 1) ( b + 1) i = − 3i  a = 0; b = 2 b = ⇔ a ( a + 1) + ( b + 1) − ( b + 1) i = − 3i ⇔  ⇔  a = −1; b = a ( a + 1) = Do z > ⇒ a = −1; b = ⇒ a + b = Câu 41: Đáp án A Phương trình đường thẳng qua A ( 0;a ) , hệ số góc k y = kx + a ( d) ( x − 3x ) ' = ( kx + a ) ' Vì ( d ) tiếp xúc với ( C ) ⇒  (2 ĐT tiếp xúc ⇔ f ' = g ';f = g )  x − 3x = kx + a k = 3x − 6x ⇔ ⇔ x − 3x = ( 3x − 6x ) x + a ⇔ a = −2x + 3x = f ( x )  x − 3x = kx + a a = Yêu cầu toán ⇔ a = f ( x ) nghiệm phân biệt ⇔  a = Câu 42: Đáp án D Hoành độ giao điểm (P) ( C) nghiệm  x = −1 3x = − x ⇔  x = 1 1  2π + H = x − x dx − 3x ÷ = Khi đó, diện tích cần tính ∫ ∫ 0  Câu 43: Đáp án C Ta f ( x ) = − x − mx + 3 ⇒ f ' ( x ) = −3x − m − ; ∀x > 28x 4x   Hàm số nghịch biến ( 0; +∞ ) ⇔ f ' ( x ) ≤ ⇔ − m ≤  x + ÷; ∀x > 4x   ( *)  x2  1 x2 x2 x2 x2   Lại x + = + + + + ≥ 5  ÷ = ⇒  x +  = 4x 4 4 4x 4x     4x  15 15  x + 8= ⇒m≥− Vậy ( *) ⇔ −m ≤  0; +∞ ( ) 4x  4 Câu 44: Đáp án D Đặt t = x ≥ 1, phương trình tương đương với: t − 6t + m − = ( *) Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Để phương trình cho nghiệm phân biệt ⇔ ( *) nghiệm dương phân biệt lớn ∆ ' * = ( −3) − ( m − 3) > 12 − m >  ( ) m < 12 m∈¢  ⇔ ( t1 − 1) + ( t − 1) > ⇔  t1 + t = > ⇔  → m = { 9;10;11} m >  t t − t + t + >  ( 2) ( t1 − 1) ( t − 1) > Câu 45: Đáp án D Gọi O tâm hình vng ABCD ⇒ SO ⊥ ( ABCD ) ( ) a · ( ABCD ) = SA;OA · · ⇒ SA; = SAO = 30o ⇒ SO = OA.tan 30o = Vậy diện tích xung quanh hình trụ Sxq = 2πRl = 2π a a πa = 6 Câu 46: Đáp án B Gắn hệ trục tọa độ Oxyz, với D ( 0;0;0 ) , A ( 1;0;0 ) , C ( 0;1;0 ) ( a = 1) 1  Khi D ' ( 0;0;1) , A ' ( 1;0;1) ⇒ Trung điểm K DD’ K  0;0; ÷ 2  uuuuu r  1 Đường thẳng CK u ( CK ) =  0; −1; ÷ qua điểm C ( 0;1;0 ) 2  uuuuur Đường thẳng A’D u ( A 'D) = ( −1;0; −1) qua điểm D ( 0;0;0 ) uuur uuur uuuur CD CK; A ' D  a = = Vậy d ( CK; A ' D ) = uuur uuuur 3 CK; A 'D    Câu 47: Đáp án B 2 Ta g ( x ) = f ( x ) ⇒ g ' ( x ) = 2x.f ' ( x ) ; ∀x ∈ ¡ Xét g ' ( x ) < ⇔ x.f ' ( x )   x <   x <   2  −1 < x <  f ' ( x ) >   x ∈ ( −1;1) ∪ ( 4; +∞ ) x >     1 < x <    x ∈ −∞ ; − ∪ 1; ( ) ( ) f' x −0, Kết hợp TH, ta thấy −0, < m < ⇔ m ∈ ( −0, 6;0 ) phương trình tối đa nghiệm ( m = loại phương trình nghiệm) Câu 49: Đáp án D Phương trình mặt phẳng trung trực AB ( α ) : x + z + = xC  −  x C + zC + =  yC = − ⇔ Vì tam giác ABC ⇒ C ∈ ( α ) mà C ∈ ( P ) ⇒  3x C − 8yC + 7z C − = z C = − x C −  11 + 46 xC = −   x 11  18 2 Mặt khác BC = AB ⇔ BC = suy x C +  − C − ÷ + x C = ⇒     11 − 46 xC = − 18  Vậy điểm C thỏa mãn yêu cầu toán Câu 50: Đáp án B Ta f ' ( x ) + ( 2x + 3) f ( x ) = ⇔ − ⇔ ∫− f ( 1) = d ( f ( x) ) f ( x) = x + 3x + C ⇔ f '( x ) f '( x ) = 2x + ⇔ ∫ − = ( 2x + ) dx f ( x) f ( x) ∫ 1 = x + 3x + C ⇔ f ( x ) = mà f ( x) x + 3x + C ⇒C=2 Khi f ( x ) = 1 1 1 = − ⇒ f ( 1) = − ; ;f ( 2017 ) = − x + 3x + x + x + 2 2018 2019 1 1 1 6055 − = Vậy P = + − + − + + 3 2018 2019 4038 Trang 16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... 1- D 11 -D 2 1- B 31 -A 4 1- A 2-A 12 -B 22-B 32 -D 42-D 3- D 13 - A 2 3- D 33 -A 4 3- C 4-C 14 -B 24-B 34 -A 44-D 5-B 15 -A 25-A 35 -C 45-D 6-C 16 -C 26-D 36 -B 46-B 7-C 17 -A 27-D 37 -C 47-B 8-A 18 -C 28-C 38 -B 48-A 9-C... = 10 Ta có: u = 10 u1 ; u10 = 10 u1 Do PT ⇔ log u1 + −2 + log u1 − log107 u1 = log109 u1 ⇔ log u1 + −2 − log u1 − 14 = 18 + log u1 ⇔ 16 − log u1 = log u1 + 18 17 2 017 2000 Giải PT ta log u1... = 1 1 1 = − ⇒ f ( 1) = − ; ;f ( 2 017 ) = − x + 3x + x + x + 2 2 018 2 019 1 1 1 6055 − = Vậy P = + − + − + + 3 2 018 2 019 4 038 Trang 16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word
- Xem thêm -

Xem thêm: 196 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT thanh chương 3 nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết doc , 196 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT thanh chương 3 nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay