công thức lựa chọn vật liệu 2 8 3 2 8 4

8 39 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:37

2.8.3 Tính tốn ứng suất xoắn Mơ men xoắn phân bố : = e = 10.0,1 = 1kN/c Thông số vật liệu Modun đàn hồi thép : E = 2,1.105 N/mm2 = 2,1.104N/cm2 Modun trượt thép : G = 8,1.105 N/mm2 = 8,1 104 n/cm2 a = == 218,3 cm Hệ số Tỷ số = = 5,49 Tại gối (z/l = 0): = => = = 0,64 = 0,64 =0 = -1 = -1 Tại nhịp (z/l=0,5) = 0,5 = -0,24 = -0,24 =0 =0 Tại vị trí z = 0,2 l = 0,2.12 = 2,4 m = 0,22 = -0,017 = -0,017 = 0,28 0,28 = -0,32 Tại vị trí z = 4m = 0,4 = -0,18 = 0,2 = -0,18 0,2 = -0,14 Trong hệ phương trình : = = 5,23 10-4 rad/cm a, ứng xuất tiếp xoắn túy gây : = Gt Tại gối nhịp có = nên Tại z/l = 0,2 ứng suất tiếp bụng = ứng suất tiếp cánh chiều dày : 8100.2.0,28 =1,187 kN/cm2 Tại z = 4m 8100.2.0,2 = 0,847 kN/cm2 b, ứng suất tiếp xoắn- uốn điểm s: theo công thức : Tham khảo phụ lục A cho vị trí điểm tới hạn s Tại nhịp =0 Tại gối = -E = == = 5400cm2 = -E = -21000(-1) = 0,311kN/cm2 Tại z = 0,2 l = 2,4 m = -E = -21000(-0,32) = 0,1kN/cm2 Tại z = 4m = -E = -21000(-0,14) = 0,0436kN/cm2 c, ứng suất phản xoắn - uốn điểm s : gối : =E = = = = 360 cm2 = E = 21000.360.0,64 = 5,797 kN/cm2 Tại nhịp : = E = 21000.360.(-0,24 ) = -2,174 kN/cm2 Tại z = 0,2 l = 2,4m => = 21000.360.(-0,017 ) = -0,154 kN/cm2 Tại z= 4m = E = 21000.360.(-0,18.) = -1,63 kN/cm2 d, tổ hợp ứng suất uốn xoắn 2.8.4 Kiểm tra điều kiện bền a, kiểm tra ứng suất pháp Theo tiêu chuẩn LRFD:= 0,9 Kiểm tra ứng suất pháp : Vật liệu CT42: = 245N/mm2 = 24,5 kN/cm2 kN/cm2= 0,9.24,5 = 22,05 kN/cm2 Vậy đủ khả chịu lực b, kiểm tra ứng suất tiếp = 0,9 Vật liệu CT42 : = 0,6.245N/mm2 = 14,7 kN/cm2 kN/cm2= 0,9.14,7 = 13,23kN/cm2 Vậy đủ khả chịu lực ... = 36 0 cm2 = E = 21 000 .36 0.0, 64 = 5,797 kN/cm2 Tại nhịp : = E = 21 000 .36 0.(-0 , 24 ) = -2, 1 74 kN/cm2 Tại z = 0 ,2 l = 2, 4m => = 21 000 .36 0.(-0,017 ) = -0,1 54 kN/cm2 Tại z= 4m = E = 21 000 .36 0.(-0, 18. )... 24 ,5 kN/cm2 kN/cm2= 0,9 . 24 ,5 = 22 ,05 kN/cm2 Vậy đủ khả chịu lực b, kiểm tra ứng suất tiếp = 0,9 Vật liệu CT 42 : = 0,6 . 24 5N/mm2 = 14, 7 kN/cm2 kN/cm2= 0,9. 14, 7 = 13 , 23 kN/cm2 Vậy đủ khả chịu lực ... nhịp =0 Tại gối = -E = == = 540 0cm2 = -E = -21 000(-1) = 0 ,31 1kN/cm2 Tại z = 0 ,2 l = 2, 4 m = -E = -21 000(-0, 32 ) = 0,1kN/cm2 Tại z = 4m = -E = -21 000(-0, 14) = 0,0 43 6 kN/cm2 c, ứng suất phản xoắn -
- Xem thêm -

Xem thêm: công thức lựa chọn vật liệu 2 8 3 2 8 4, công thức lựa chọn vật liệu 2 8 3 2 8 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay