ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 đông dương

4 75 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT ĐÔNG DƯƠNG - o0o - KIỂM TRA HỌC KÌ II - Năm học 20162017 Mơn: VẬT LÝ 10 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề MÃ PHÁCH Họ tên học sinh: .Lớp: - ĐỀ SỐ Câu (1đ) Thế trọng trường gì? Cơng thức? Câu (1đ) Thế trình đẳng nhiệt? Câu (1đ) Phát biểu viết hệ thức định luật Sác-lơ? Câu (1đ) Phát biểu nguyên lí II Nhiệt động lực học theo cách phát biểu Clau-di-ut? Câu (1đ) Hệ gồm hai vật có khối lượng m = 3kg, m2 = kg, chuyển động với vận tốc có độ lớn v1 = 6m/s, v2 = 2m/s Tính độ lớn tổng động lượng hệ trường hợp hai vật chuyển động phương chiều Câu (1đ) Dưới áp suất 2.104 N/m2, lượng khí tích 20 lít Tính thể tích lượng khí áp suất 4.104 N/m2 ? (Giả sử nhiệt độ không đổi) Câu (1,5đ) Người ta thả miếng nhơm có khối lượng 0,105 kg đun nóng tới nhiệt độ 1420C vào cốc đựng nước nhiệt độ 20 0C Xác định khối lượng nước biết nhiệt độ bắt đầu có cân nhiệt 42 0C? Biết nhiệt dung riêng nhôm 880 J/kg.K, nhiệt dung riêng nước 4200 J/kg.K Bỏ qua truyền nhiệt môi trường bên ngồi Câu (0,5đ) Người ta bơm vào bóng đèn dây tóc khí nitơ có áp suất thấp áp suất khí (ở nhiệt độ phòng bình thường) Việc tạo áp suất bóng đèn thấp áp suất khí nhằm mục đích gì? Câu (2đ) Một vật khối lượng 2kg ném thẳng đứng với vận tốc ban đầu 10 m/s xuống đất, từ điểm A có độ cao cách mặt đất 15 m Lấy g = 10 m/s Chọn gốc mặt đất; bỏ qua lực cản khơng khí q trình vật chuyển động a) Tính vật lúc ném? b) Tìm vận tốc vật chạm đất? c) Do vật rơi vào vùng đất tơi xốp nên vật tiếp tục lún sâu vào đất Biết lực cản trung bình đất 2000 N Tính độ sâu mà vật lún vào đất? - HẾT - SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT ĐƠNG DƯƠNG - o0o - KIỂM TRA HỌC KÌ II - Năm học 20162017 Môn: VẬT LÝ 10 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề MÃ PHÁCH Họ tên học sinh: .Lớp: - ĐỀ SỐ Câu (1đ) Thế đàn hồi gì? Cơng thức? Câu (1đ) Thế q trình đẳng tích? Câu (1đ) Phát biểu viết hệ thức định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt Câu (1đ) Phát biểu nguyên lí II Nhiệt động lực học theo cách phát biểu Cac-no? Câu (1đ) Hệ gồm hai vật có khối lượng m = 3kg, m2 = kg, chuyển động với vận tốc có độ lớn v = 6m/s, v2 = 2m/s Tính độ lớn tổng động lượng hệ trường hợp hai vật chuyển động phương ngược chiều Câu (1đ) Ở nhiệt độ 270C, thể tích lượng khí 10 lít Tính thể tích lượng khí 3270C áp suất không đổi? Câu (1,5đ) Người ta thả miếng nhơm có khối lượng m(g) đun nóng tới nhiệt độ 1420C vào cốc đựng 100g nước nhiệt độ 20 0C Xác định khối lượng m miếng nhôm biết nhiệt độ bắt đầu có cân nhiệt 420C? Biết nhiệt dung riêng nhôm 880 J/kg.K, nhiệt dung riêng nước 4200 J/kg.K Bỏ qua truyền nhiệt mơi trường bên ngồi Câu (0,5đ) Người ta bơm vào bóng đèn dây tóc khí nitơ có áp suất thấp áp suất khí (ở nhiệt độ phòng bình thường) Việc tạo áp suất bóng đèn thấp áp suất khí nhằm mục đích gì? Câu (2đ) Một vật khối lượng 2kg ném thẳng đứng với vận tốc ban đầu 20 m/s xuống đất, từ điểm A có độ cao cách mặt đất 25 m Lấy g = 10 m/s Chọn gốc mặt đất; bỏ qua lực cản khơng khí q trình vật chuyển động a) Tính vật lúc ném? b) Tìm vận tốc vật chạm đất? c) Sau chạm đất, vật lún sâu 10cm dừng lại Tính lực cản đất - HẾT - SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH KIỂM TRA HỌC KÌ II - Năm học 20162017 TRƯỜNG THPT ĐƠNG DƯƠNG Mơn: VẬT LÝ 10 - o0o Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÃ PHÁCH ĐỀ CÂU HỎI Câu (1,0 đ) Câu (1,0 đ) Câu (1,0 đ) Câu (1,0 đ) Câu (1,0 đ) Câu (1,0 đ) Câu (1,5 đ) Câu (0,5 đ) Câu (2 đ) THANG ĐIỂM - Thế trọng trường vật dạng lượng trái đất vật 0,5 đ Nó phụ thuộc vào vị trí vật trọng trường - Công thức: Wt = mgz 0,5 đ - Quá trình biến đổi trạng thái nhiệt độ giữ khơng đổi gọi 1,0đ trình đẳng nhiệt - Trong trình đẳng tích lượng khí định, áp suất tỉ lệ thuận 0,5 đ với nhiệt độ tuyệt đối - Hệ thức: 0,5 đ - Nhiệt tự truyền từ vật sang vật khác nóng 1,0 đ NỘI DUNG + Động lượng hệ: + Vì chiều nên: kg.m/s + Vì nhiệt độ khơng đổi: 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ x + Nhiệt lượng miếng nhôm tỏa + Nhiệt lượng nước thu vào + Theo PT cân nhiệt: 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,5 đ Việc bơm khí ni tơ có áp suất thấp áp suất khí để bóng đèn nóng sáng, nhiệt độ tăng thể tích khí khơng đổi (q trình đẳng tích) áp suất bóng tăng khơng lớn áp suất ngồi khí → bóng đèn khơng bị bể WA  mv A2  mgz A a) Cơ A: = 400 J b) Gọi B nơi vật vừa chạm đất Áp dụng ĐL BT A B: WA = WB 1 mvA  mgz A  mvB 2  => vB = 20 m/s c) Áp dụng định lý biến thiên động năng: Wđ – Wđ0 = A = - F.s Tính được: s = 0,2m = 20 cm Lưu ý: + Không giải biết cách tóm tắt đổi đơn vị đúng: + 0,25 đ + Nếu sai thiếu đơn vị: - 0,25 đ/mỗi câu (không trừ 0,5 đ/mỗi bài) + Có thể giải cách khác 0,5 đ 0,75 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25đ SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH KIỂM TRA HỌC KÌ II - Năm học 20162017 TRƯỜNG THPT ĐƠNG DƯƠNG Mơn: VẬT LÝ 10 - o0o Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÃ PHÁCH ĐỀ CÂU HỎI Câu (1,0 đ) Câu (1,0 đ) Câu (1,0 đ) Câu (1,0 đ) Câu (1,0 đ) Câu (1,0 đ) Câu (1,5 đ) Câu (0,5 đ) Câu (2 đ) THANG ĐIỂM - Thế đàn hồi dạng lượng vật chịu tác dụng lực đàn 0,5 đ hồi 0,5 đ - Công thức: Wt = k.(l)2 - Quá trình biến đổi trạng thái thể tích giữ khơng đổi gọi 1,0đ q trình đẳng tích - Phát biểu: Trong q trình đẳng nhiệt lượng khí định áp suất tỉ 0,5 đ lệ nghịch với thể tích - Công thức: pV = số hay p1V1 = p2V2 0,5 đ - Động nhiệt chuyển hóa tất nhiệt lượng nhận thành 1,0 đ công học + Động lượng hệ : 0,5 đ + Vì chiều nên : kg.m/s 0,5 đ +; 0,25 đ + Vì áp suất khơng đổi : 0,75 đ + Nhiệt lượng miếng nhôm tỏa 0,25 đ + Nhiệt lượng nước thu vào 0,25 đ + Theo PT cân nhiệt: 0,5 đ 0,5 đ Việc bơm khí ni tơ có áp suất thấp áp suất khí để bóng đèn nóng sáng, nhiệt độ tăng thể tích khí khơng đổi (q trình đẳng tích) 0,5 đ áp suất bóng tăng khơng lớn áp suất ngồi khí → bóng đèn khơng bị bể 0,75 đ WA  mv A2  mgz A a) Cơ A: = 900 J b) Gọi B nơi vật vừa chạm đất 0,25 đ Áp dụng ĐL BT A B: WA = WB 1 mvA  mgz A  mvB 0,25 đ  0,25 đ => vB = 30 m/s 0,25 đ c) Áp dụng định lý biến thiên động năng: Wđ – Wđ0 = A = - F.s 0,25đ Tính được: F = 9000N NỘI DUNG Lưu ý: + Không giải biết cách tóm tắt đổi đơn vị đúng: + 0,25 đ + Nếu sai thiếu đơn vị: - 0,25 đ/mỗi câu (khơng trừ q 0,5 đ/mỗi bài) + Có thể giải cách khác ...SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT ĐÔNG DƯƠNG - o0o - KIỂM TRA HỌC KÌ II - Năm học 2016 – 2017 Mơn: VẬT LÝ 10 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề MÃ... - HẾT - SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH KIỂM TRA HỌC KÌ II - Năm học 2016 – 2017 TRƯỜNG THPT ĐÔNG DƯƠNG Môn: VẬT LÝ 10 - o0o Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát... đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25đ SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH KIỂM TRA HỌC KÌ II - Năm học 2016 – 2017 TRƯỜNG THPT ĐƠNG DƯƠNG Mơn: VẬT LÝ 10 - o0o Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 đông dương , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 đông dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay