ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 hoa sen

3 20 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM TRƯỜNG THCS – THPT HOA SEN KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÝ - KHỐI: 10 THỜI GIAN: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu (2,0 điểm) Q trình đẳng tích gì? Phát biểu viết cơng thức định luật Sác-lơ Nêu tên gọi đại lượng công thức đó? Câu (2,0 điểm) Phát biểu viết cơng thức ngun lí I nhiệt động lực học Nêu qui ước dấu công A nhiệt lượng Q cơng thức đó? Câu (1,5 điểm) Một toa xe khối lượng m1 = 2,2 chạy với vận tốc v1 = 95 m/s đến va chạm vào toa xe khối lượng m2 = 0,5 chuyển động với vận tốc v = 54 m/s Sau va chạm, toa xe dính vào chuyển động với vận tốc v Tìm vận tốc v hai xe sau va chạm? Câu (1,0 điểm) Trong q trình biến đổi đẳng tích, chất khí 57°C có áp suất 1,45.10 Pa Hỏi nhiệt độ 717°C áp suất chất khí bao nhiêu? Câu (1,0 điểm) Xi lanh động đốt chứa hỗn hợp khí tích 200 dm 3, áp suất 10 atm, nhiệt độ 227 °C Nén hỗn hợp khí đến 55 dm3, áp suất 60 atm Tìm nhiệt độ hỗn hợp khí sau nén? Câu (1,0 điểm) Một khối khí nén đẳng nhiệt, thể tích khối khí giảm từ 40 lít xuống 22 lít áp suất khối khí tăng thêm 36 kPa Tìm áp suất khối khí trước sau nén? Câu (1,5 điểm) Từ mặt đất, người ta ném thẳng đứng vật 500 g lên cao với vận tốc ban đầu 15 m/s Lấy g = 10 m/s2 a Tính vật lúc ném? Chọn mốc mặt đất b Tính độ cao tối đa vật đạt được? c Tính vận tốc vật vị trí mà vật ¼ lần động vật? HẾT -Học sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm Họ tên học sinh: …………………………………… Số báo danh:……………… ………….…… Chữ kí giám thị 1: ……………………………… Chữ kí giám thị 2:…… … ……….…… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017 TRƯỜNG THCS – THPT HOA SEN MÔN: VẬT LÝ THỜI GIAN: 45 - KHỐI: 10 phút (Không kể thời gian phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU ĐÁP ÁN Câu - Quá trình biến đổi trạng thái thể tích khơng đổi gọi q trình đẳng tích 0,5đ - Trong q trình đẳng tích lượng khí định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối 0,5đ p1 p = T1 T2 0,5đ Câu • P1: Áp suất khí trạng thái đầu • P2: Áp suất khí trạng thái sau • T1: Nhiệt độ khí trạng thái đầu ( 0K ) • T2: Nhiệt độ khí trạng thái sau ( 0K ) - Phát biểu: Độ biến thiên nội hệ tổng công nhiệt lượng mà hệ nhận - ∆U = A + Q - Câu ĐIỂM 0,5đ 0,5đ 0,5đ Qui ước dấu: Q > : Hệ nhận nhiệt lượng Q < : Hệ truyền nhiệt lượng 0,5đ A > : Hệ nhận công 0,5đ m1 = 2,2 = 2200 kg; A < : Hệ thực công m2 = 0,5 = 500 kg 0,25đ Vận tốc v hai xe sau va chạm:Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: ptruoc = p sau ⇔ m1 v1 + m2 v = (m1 + m2 )v 0,25đ ⇔ 2200.105 + 500.54 = ( 2200 + 500)v 0,25đ ⇒v= 2200.95 + 500.54 2200 + 500 ⇒ v = 95,5m / s Câu 0,25đ 0,25đ 0,25đ Áp dụng: Áp suất chất khí là: Áp dụng định luật Sác-lơ: p1 p = T1 T2 p2 1,45.10 ⇔ = 57 + 273 717 + 273 ⇒ p = 4,35.10 Pa 0,25đ 0,5đ 0,25đ LƯU Ý HS làm cách khác kết điểm Thiếu sai đơn trừ 0,25đ Câu Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng: ⇔ Câu p1 V1 p V2 = T1 T2 0,25đ 10.200 60.55 = 227 + 273 T2 0,25đ ⇒ T2 = 825 K 0,25đ ⇒ t = 552 C 0,25đ Áp dụng định luật Bôi lơ – Ma ri ốt: p1 V1 = p V2 0,25đ ⇔ p1 40 = ( p1 + 36).22 0,25đ ⇔ 40 p1 = 22 p1 + 36.22 Câu ⇒ p1 = 44kPa 0,25đ ⇒ p = 80kPa 0,25đ a Cơ vật lúc ném: W1 = ½ m.v2 + m.g.z 0,25đ = ½.0,5.152 + 0,5.10 = 56,25 J 0,25đ b Gọi M vị trí vật đạt độ cao tối đa: Theo ĐLBT ta có: W1 = WM  56,25 = WđM + WtM  56,25 = WtM 0,25đ  56,25 = m.g.zM  56,25 = 0,5.10.zM 0,25đ => zM = 11,25 m c Gọi A vị trí mà WtA = ¼ WđA Vận tốc vật A: Theo ĐLBT ta có: W1 = W A  W1 = WđA + WtA  W1 = WđA + ¼ WđA = 5/4 WđA 0,25đ  W1 = 5/4 ½ m v2A  56,25= 5/4 ½ 0,5 v2A 0,25đ => vA = m/s HẾT - ...TRƯỜNG THCS – THPT HOA SEN MÔN: VẬT LÝ THỜI GIAN: 45 - KHỐI: 10 phút (Không kể thời gian phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 hoa sen , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 hoa sen

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay