ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 VÀ ĐÁP ÁN

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM TRƯỜNG THCS & THPT BẮC SƠN ĐỀ THI HỌC KÌ II (2016 – 2017) Môn: VẬT LÝ, LỚP 10 (Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề.) Họ tên học sinh:………………………………….Lớp:………… SBD:…………… Câu ( 2,0 điểm) Phát biểu viết biểu thức định luật bảo toàn vật chuyển động trọng trường? Câu (2,0 điểm) Nêu thông số trạng thái? Thế đẳng trình? Phát biểu viết biểu thức định luật Sác-lơ? Câu (2,0 điểm) Một xe tải có khối lượng chuyển động qua hai điểm A B nằm ngang cách 500m vận tốc giảm từ 30m/s xuống 10m/s Biết hệ số ma sát bánh xe mặt đường 0,2 Lấy g = 10 m/s² Tính cơng lực ma sát công lực kéo động Câu (2,0 điểm) Hòn đá có khối lượng 2kg ném ngang với vận tốc 5m/s từ nơi có độ cao 12m so với mặt đất Bỏ qua sức cản khơng khí, gốc mặt đất, g = 10m/s a Xác định đá điểm ném vận tốc chạm đất b Xác định vận tốc đá cách mặt đất 2m Câu (2,0) Một lượng khí áp suất atm , nhiệt độ 270C chiếm thể tích lít biến đổi đẳng tích tới nhiệt độ 3270C, biến đổi đẳng áp tới 1200C Tìm áp suất sau biến đổi đẳng tích thể tích khí sau biến đổi đẳng áp? -Hết (Cán coi thi khơng giải thích thêm) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II (2016 – 2017) TRƯỜNG THCS & THPT BẮC SƠN Môn: VẬT LÝ, LỚP 10 (Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề.) Câu Nội dung yêu cầu Phát biểu định luật: Khi vật chuyển động trọng trường chịu tác Câu dụng trọng lực vật đại lượng bảo toàn Biểu thức: W  Wd  Wt =const (2,0 Hay W  mv  mgh  const điểm) Điểm 1,0 1,0 Các thông số trạng thái: Trạng thái lượng khí đặc trưng thơng số: + Áp suất p (Pa, atm, at, mmHg, bar…) 0,5 (Lưu ý: at = 9,18.104 Pa; bar = 105 Pa; 1atm = 1,013.105Pa = 760mmHg) + Thể tích V (lít, cm3, dm3 … ) (Lưu ý: lít = dm3) Câu (2,0 + Nhiệt độ tuyệt đối T (K): T (K) = 273 + t0 (C) điểm) Đẳng q trình: q trình có hai thơng số biến đổi thơng số khơng đổi Định luật Sác-lơ: Trong q trình đẳng tích lượng khí định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối p1 p2 p  Biểu thức: p : T hay =const T1 T2 T Câu (2,0 điểm) Chọn chiều dương chiều chuyển động xe - Công lực ma sát: AF   Fms s    mg s  0, 2.3000.10.500  3, 2.106 J - Phương trình chuyển động xe: ur uu r uuu r uur r 0,5 1,0 ms P  N  Fms  Fk  ma Chiếu lên phương chuyển động, ta được: Fk  Fms  ma � Fk  ma  Fms  ma   mg  m  a   g  Ta có: 0,5 v22  v12  2as � a  v22  v12  2s 102  302   0,8m / s 2.500 � Fk  3.103  0,8  0, 2.10   3600 N 0,5 AFk  Fk s  3600.500  1,8.106 J 0,5 0,5 a Cơ đá điểm ném: W  Wd  Wt  mv  mgz  2.52  2.10.12  265 J 2 0,5 Vận tốc đá chạm đất: Câu (2,0 W  Wd  Wt  Wd  2W 2.265 mv1 � v1   �16,3m / s m 0,5 b Vận tốc đá cách mặt đất 2m: áp dụng định luật bảo toàn năng: điểm) W  Wd  Wt � Wd  W  Wt � mv22  W  mgz2 2(W  mgz2 ) 2(265  2.10.2) � v2    15m / s m 1,0 Sơ đồ trình: Câu (2,0 điểm) �p3  p2 �p1  1atm �p2  ? � � V3  ?  1 �V1  5l �  V1  V2  �   �V2  V1  5l �  p3  p2  �  3 � � � � � T1  300 K T2  600 K T3  393K � � � p1 p2 p T 1.600  � p2    2atm Ta có: T1 T2 T1 300 V T 5.393 V2 V3  � V3    3, 275l T2 T3 T2 600 1,0 1,0 ...  v12  2s 102  302   0,8m / s 2.500 � Fk  3 .103  0,8  0, 2 .10   3600 N 0,5 AFk  Fk s  3600.500  1,8 .106 J 0,5 0,5 a Cơ đá điểm ném: W  Wd  Wt  mv  mgz  2.52  2 .10. 12  265... đặc trưng thơng số: + Áp suất p (Pa, atm, at, mmHg, bar…) 0,5 (Lưu ý: at = 9,18 .104 Pa; bar = 105 Pa; 1atm = 1,013 .105 Pa = 760mmHg) + Thể tích V (lít, cm3, dm3 … ) (Lưu ý: lít = dm3) Câu (2,0 +... chiều dương chiều chuyển động xe - Công lực ma sát: AF   Fms s    mg s  0, 2.3000 .10. 500  3, 2 .106 J - Phương trình chuyển động xe: ur uu r uuu r uur r 0,5 1,0 ms P  N  Fms  Fk  ma Chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 VÀ ĐÁP ÁN, ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 VÀ ĐÁP ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay