ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

3 45 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH ĐỀ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20162017 MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10 THỜI GIAN: 45 PHÚT A Lý thuyết: Câu (1đ): Phát biểu nội dung viết biểu thức nguyên lý I nhiệt động lực học? Câu (1đ): Phát biểu nội dung viết biểu thức định luật Bôilơ – Mariốt? Câu (1đ): Định nghĩa trọng trường, viết biểu thức? B Bài tập: Bài 1(1đ): Người ta truyền cho chất khí xilanh nhiệt lượng 2500J Chất khí nở làm thể tích tăng lượng 0,05m3 Biết áp suất khí xilanh khơng đổi với độ lớn 4.104 N/m2 Tìm độ biến thiên nội khí Bài 2(1đ): Khối lượng riêng khơng khí nhiệt độ 00C, áp suất 105N/m2 1,29 kg/m3 Tìm khối lượng riêng khơng khí 800C áp suất 2.105 N/m2 Bài 3(1đ): Người ta nhúng nặng kim loại có khối lượng 500g nhiệt độ 160 oC vào bình nhơm nặng 200g chứa 1,5kg nước nhiệt độ 25 oC Tìm nhiệt độ nước sau có cân nhiệt Bỏ qua truyền nhiệt mơi trường bên ngồi Cho biết nhiệt dung riêng riêng nặng kim loại 370J/kgK, nhiệt dung riêng nước 4200J/kgK, nhiệt dung riêng nhôm 790J/KgK Bài 4(1đ): Vật có khối lượng 400g cách mặt đất 0,5m Tính trọng trường vật chọn gốc mặt đất Cho g=10m/s2 Bài 5(1đ): Nén đẳng nhiệt khối khí từ thể tích 20lít xuống 8lít thấy áp suất tăng thêm 0,75atm Tìm áp suất khí sau nén Bài 6(1đ): Một khí xi lanh động tích 2lít, áp suất 1atm nhiệt độ 27 0C Pittong nén xuống làm thể tích 0,5 lít, áp suất tăng thêm 9atm Tìm nhiệt độ khí sau nén Bài 7(1đ): Một lốp ôtô chứa không khí có áp suất 5bar nhiệt độ 25 0C Khi xe chạy nhanh, lốp xe nóng lên làm nhiệt độ khơng khí lốp tăng lên tới 50 0C Tính áp suất khơng khí lốp xe lúc Coi thể tích khơng khí lốp xe khơng đổi HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH ĐỀ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20162017 MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10 THỜI GIAN: 45 PHÚT A Lý thuyết: Câu (1đ): Phát biểu nội dung viết biểu thức nguyên lý I nhiệt động lực học? Câu (1đ): Phát biểu nội dung viết biểu thức định luật Bôilơ – Mariốt? Câu (1đ): Định nghĩa trọng trường, viết biểu thức? B Bài tập: Bài 1(1đ): Người ta truyền cho chất khí xilanh nhiệt lượng 2500J Chất khí nở làm thể tích tăng lượng 0,05m3 Biết áp suất khí xilanh không đổi với độ lớn 4.104 N/m2 Tìm độ biến thiên nội khí Bài 2(1đ): Khối lượng riêng khơng khí nhiệt độ 00C, áp suất 105N/m2 1,29 kg/m3 Tìm khối lượng riêng khơng khí 800C áp suất 2.105 N/m2 Bài 3(1đ): Người ta nhúng nặng kim loại có khối lượng 500g nhiệt độ 160 oC vào bình nhơm nặng 200g chứa 1,5kg nước nhiệt độ 25 oC Tìm nhiệt độ nước sau có cân nhiệt Bỏ qua truyền nhiệt mơi trường bên ngồi Cho biết nhiệt dung riêng riêng nặng kim loại 370J/kgK, nhiệt dung riêng nước 4200J/kgK, nhiệt dung riêng nhơm 790J/KgK Bài 4(1đ): Vật có khối lượng 400g cách mặt đất 0,5m Tính trọng trường vật chọn gốc mặt đất Cho g=10m/s2 Bài 5(1đ): Nén đẳng nhiệt khối khí từ thể tích 20lít xuống 8lít thấy áp suất tăng thêm 0,75atm Tìm áp suất khí sau nén Bài 6(1đ): Một khí xi lanh động tích 2lít, áp suất 1atm nhiệt độ 27 0C Pittong nén xuống làm thể tích 0,5 lít, áp suất tăng thêm 9atm Tìm nhiệt độ khí sau nén Bài 7(1đ): Một lốp ơtơ chứa khơng khí có áp suất 5bar nhiệt độ 25 0C Khi xe chạy nhanh, lốp xe nóng lên làm nhiệt độ khơng khí lốp tăng lên tới 50 0C Tính áp suất khơng khí lốp xe lúc Coi thể tích khơng khí lốp xe khơng đổi HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20162017 MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10 A LÝ THUYẾT Câu 1: Nội dung nguyên lý đúng+biểu thức Câu 2: Định luật đúng+biểu thức Câu 3: Định nghĩa, biểu thức (0,75đ+0,25đ) (0,75đ+0,25đ) (0,75đ+0,25đ) B BÀI TẬP Bài 1: A = p.∆V = 4.104.0,05 = 2000 J Bài 2: p1 p2 = ⇒ D2 = 2kg / m3 T1.D1 T2 D2 Bài 3: Qtoa = Qthu Bài 4: Câu : (0,25đ) ∆U = A + Q = 2500 − 2000 = 500 J (0, 75đ) (1đ) mkl ckl (160 − tcb ) = (m nh cnh + mn cn )(tcb − 25) (0,5đ) tcb = 290 C (0,5đ) Wt = mgh = 0, 4.0,5.10 = J (1đ) p1V1 = p2V2 p1.20 = ( p1 + 0,75).8 ⇒ p1 = 0,5atm (0,5đ) p2 = 1, 25atm (0,5đ) Bài 6: p1 V1 p2 V2 1.2 0,5.10 = ⇒ = ⇒ T2 = 750 K T1 T2 300 T2 (1đ) Bài7: p1 p2 p = ⇒ = ⇒ p2 = 5, 4bar T1 T2 298 323 (1đ) GVBM Phan Thị Thanh Tiến LĨNH VỰC KIẾN THỨC Nhận biết Thông hiểu MỨC ĐỘ Vận dụng cấp độ thấp THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG QUÁ Quá trình TRÌNH đẳng nhiệt ĐẲNG gì? NHIỆT Định nghĩa Bài tập vận dụng tính trọng trường trọng trường Phát biểu định luật Bôilơ – Mariốt Áp dụng định luật Bơilơ – Mariốt để tính áp suất thể tích thay đổi trạng thái Q TRÌNH ĐẲNG TÍCH Q TRÌNH ĐẲNG ÁP Q trình đẳng tích gì? Phát biểu định luật Saclơ Áp dụng định luật Saclơ để tính áp suất nhiệt độ tuyệt đối NỘI NĂNG CỦA VẬT Phát biểu nguyên lý thứ nhiệt động lực học Tỉ lệ Quá trình đẳng áp gì? 20% Tính độ biến thiên nội 20% 40% Vận dụng cấp độ cao Tổng số Một số tốn khó thay đổi lúc nhiệt độ tuyệt đối áp suất Dùng phương trình trạng thái xác định thơng số Bài tốn cân nhiệt 20% 100% MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ KHỐI 10 NĂM HỌC 20162017 ...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10 A LÝ THUYẾT Câu 1: Nội dung nguyên lý đúng+biểu thức Câu 2: Định luật... tcb = 290 C (0,5đ) Wt = mgh = 0, 4.0,5 .10 = J (1đ) p1V1 = p2V2 p1.20 = ( p1 + 0,75).8 ⇒ p1 = 0,5atm (0,5đ) p2 = 1, 25atm (0,5đ) Bài 6: p1 V1 p2 V2 1.2 0,5 .10 = ⇒ = ⇒ T2 = 750 K T1 T2 300 T2 (1đ)... Tính độ biến thi n nội 20% 40% Vận dụng cấp độ cao Tổng số Một số tốn khó thay đổi lúc nhiệt độ tuyệt đối áp suất Dùng phương trình trạng thái xác định thơng số Bài tốn cân nhiệt 20% 100 % MA TRẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay