Đánh giá vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng? Nêu các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác này?

12 81 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:15

A.ĐẶT VẤN ĐỀGiải phóng mặt bằng là một công việc hết sức quan trọng trong một dự án nhưng thực tế có rất nhiều khó khăn bởi việc thu hồi đất trực tiếp ảnh hưởng đến các quyền lợi về tài sản, nơi sinh sống, công việc của người có đất bị thu hồi. Nếu việc giải phóng mặt bằng không thuận lợi sẽ dẫn tới làm chậm trễ tiến độ, thậm chí tạo thành dự án “treo”. Chậm trễ trong giải phóng mặt bằng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, của chủ đầu tư, mà còn ảnh hưởng đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của những người bị thu hồi đất. Do đó ngoài việc khắc phục những vấn đề về quy định pháp luật, công tác quản lý, trình độ và đạo đức của cán bộ thì công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng có một vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, em xin chọn đề bài số 2 làm bài tập học kỳ: “ Đánh giá vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng? Nêu các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác này? ”B.NỘI DUNGI.KHÁI NIỆM VỀ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG1.Khái niệm bồi thường, giải phóng mặt bằngTheo từ điển tiếng việt thông dụng: Bồi thường: đền bù những tổn hại đã gây ra, Theo quan điểm của Luật Đất đai năm 2013: Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất (khoản 12 Điều 3).Giải phóng mặt bằng là quá trình thực hiện các công việc liên quan đến việc di dời nhà cửa, cây cối, các công trình xây dựng và một bộ phận dân cư trên một phần đất nhất định được quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng một công trình mới. Quá trình giải phóng mặt bằng được tính từ khi bắt đầu hình thành hội đồng giải phóng mặt bằng đến khi giải phóng xong và giao cho chủ đầu tư mới. Đây là một quá trình đa dạng và phức tạp thể hiện sự khác nhau giữa các dự án và liên quan đến lợi ích trực tiếp của các bên tham gia và cả của xã hội.Công tác giải phóng mặt bằng mang tính quyết định đến tiến độ của các dự án, là khâu đầu tiên thực hiện dự án. Trong đó đền bù thiệt hại là khâu quan trọng quyết định tiến độ giải phóng mặt bằng.2.Quy định pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất2.1.Quy định chung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtThứ nhất, quy định về phạm vi và đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Quy định về phạm vi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế. Quy định về đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất là những đối tượng được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.Thứ hai, quy định về nguyên tắc chi trả bồi thường: A ĐẶT VẤN ĐỀ Giải phóng mặt công việc quan trọng dự án thực tế có nhiều khó khăn việc thu hồi đất trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi tài sản, nơi sinh sống, công việc người có đất bị thu hồi Nếu việc giải phóng mặt không thuận lợi dẫn tới làm chậm trễ tiến độ, chí tạo thành dự án “treo” Chậm trễ giải phóng mặt khơng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích Nhà nước, chủ đầu tư, mà ảnh hưởng đến đời sống vật chất tinh thần người bị thu hồi đất Do ngồi việc khắc phục vấn đề quy định pháp luật, công tác quản lý, trình độ đạo đức cán công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật người dân việc thực thi quy định bồi thường, giải phóng mặtvai trò quan trọng Vì vậy, em xin chọn đề số làm tập học kỳ: “ Đánh giá vai trò cơng tác tun truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật người dân việc thực thi quy định bồi thường, giải phóng mặt bằng? Nêu giải pháp để nâng cao hiệu công tác này? ” B NỘI DUNG I KHÁI NIỆM VỀ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG Khái niệm bồi thường, giải phóng mặt Theo từ điển tiếng việt thông dụng:" Bồi thường: đền bù tổn hại gây ra", Theo quan điểm Luật Đất đai năm 2013: "Bồi thường đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất" (khoản 12 Điều 3) Giải phóng mặt q trình thực công việc liên quan đến việc di dời nhà cửa, cối, cơng trình xây dựng phận dân cư phần đất định quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng xây dựng cơng trình Q trình giải phóng mặt tính từ bắt đầu hình thành hội đồng giải phóng mặt đến giải phóng xong giao cho chủ đầu tư Đây trình đa dạng phức tạp thể khác dự án liên quan đến lợi ích trực tiếp bên tham gia xã hội Cơng tác giải phóng mặt mang tính định đến tiến độ dự án, khâu thực dự án Trong đền bù thiệt hại khâu quan trọng định tiến độ giải phóng mặt Quy định pháp luật bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất 2.1.Quy định chung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Thứ nhất, quy định phạm vi đối tượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất: - Quy định phạm vi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất: Việc bồi thường, hỗ trợ, tái địnhthực trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế - Quy định đối tượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất: Tổ chức, cộng đồng dân cư, sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân nước, người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất đối tượng bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất Thứ hai, quy định nguyên tắc chi trả bồi thường: Điều 93 Luật Đất đai năm 2013 quy địnhviệc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau: “1 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày định thu hồi đất quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi … Người sử dụng đất bồi thường Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực nghĩa vụ tài đất đai Nhà nước theo quy định pháp luật phải trừ khoản tiền chưa thực nghĩa vụ tài vào số tiền bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước.” 2.2 Những quy định bồi thường đất Thứ nhất, quy định nguyên tắc bồi thường đất: Nguyên tắc bồi thường đất nhà nước thu hồi đất quy định Điều 74 Luật Đất đai 2013: “1 Người sử dụng đất Nhà nước thu hồi đất có đủ điều kiện bồi thường quy định Điều 75 Luật bồi thường … Việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời quy định pháp luật.” Thứ hai, quy định điều kiện bồi thường Nhà nước thu hồi đất: Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, cơng cộng: “1 Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật mà chưa cấp … Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngoài,…, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật mà chưa cấp.” Thứ ba, quy định xác định giá đất tính bồi thường: Theo Điều 113 114 Luật Đất đai năm 2013, “loại” giá đất làm sở trực tiếp gián tiếp để xác định giá đất tính bồi thường Nhà nước thu hồi đất là: khung giá đất, bảng giá đất giá đất cụ thể Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá đất cụ thể tham mưu quan quản lý đất đai cấp tỉnh Trong trình thực hiện, quan quản lý đất đai cấp tỉnh thuê tổ chức có chức tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể Giá đất cụ thể sử dụng để làm tính tiền bồi thường Nhà nước thu hồi đất Việc xác định giá đất tính bồi thường Nhà nước thu hồi đất nhằm đảm bảo nguyên tắc “quyền sử dụng đất pháp luật bảo hộ” quy định khoản Điều 54 Hiến pháp năm 2013 Mặt khác, việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường đất hướng đến việc bảo đảm nguyên tắc “việc tu hồi đất phải công khai, minh bạch bồi thường theo quy định pháp luật” quy định khoản Điều 54 Hiến pháp năm 2013 II ĐÁNH GIÁ VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC TUN TRUYỀN, GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG Cơng tác giải phóng mặt mang tính định tiến độ dự án, khâu thực dự án Việc làm không ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích Nhà nước, chủ đầu tư, mà ảnh hưởng đến đời sống vật chất tinh thần người bị thu hồi đất.Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật người dân việc thực thi quy định bồi thường, giải phóng mặt quan trọng thực tế thể khía cạnh sau: Thứ nhất, hoạt động cơng tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật người dân việc thực thi quy định bồi thường, giải phóng mặt khâu quan trọng việc đưa pháp luật vào sống, góp phần nâng cao hiểu biết ý thức chấp hành pháp luật nhân dân Thứ hai, việc nâng cao nhận thức pháp luật người dân việc thực thi quy định bồi thường giải phóng mặt giúp họ hiểu quy định từ tự giác tuân thủ thực hiện, chấp hành định nhà nước đồng thời giúp họ nắm quyền lợi đáng mà có giúp họ biết định quan chức chưa hợp lý, sai pháp luật để khiếu kiện đòi quyền lợi cho cách xác, tránh tình trạng khiếu nại tràn lan, vượt cấp, phản đối định nhà nước phương án bồi thường, giải phóng mặt thỏa đáng xác Thứ ba, cơng tác tun truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật người dân việc thực thi quy định bồi thường, giải phóng mặt nói riêng pháp luật đất đai nói chung hội để quan nhà nước tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng người dân Điều đảm bảo nguyên tắc dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra mà người dân biết quy định pháp luật giải phóng mặt bằng, hành vi sai pháp luật, quyền lợi mà họ hưởng, định quan chức hợp lý, khiếu kiện… Thứ tư, cơng tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật tác động đến người dân việc thực thi quy định bồi thường, giải phóng mặt triển khai thực tiến độ, kế hoạch đề tiết kiệm thời gian việc thực dự án có hiệu Ngược lại, cơng tác giải phóng mặt chậm, kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ thi cơng cơng trình chi phí cho dự án, có gây thiệt hại không nhỏ đầu tư xây dựng Thứ năm, hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật người dân công tác thực thi quy định bồi thường, giải phóng mặt hoạt động có ý nghĩa xã hội vơ to lớn Bởi lẽ, bồi thường, giải phóng mặt vấn đề liên quan đến sống người dân, đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi thành viên xã hội Vì vậy, hoạt động thu hút quan tâm người dân Hơn nữa, với tư cách tổ chức quần chúng thành lập sở tự nguyện, thượng tôn Pháp luật bảo vệ quyền lợi hội viên; Hội nông dân, Hội phụ nữ tổ chức thành viên khác Mặt trận tổ quốc Việt Nam khơng thể đứng ngồi hoạt động Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật người dân với công tác thực thi quy định bồi thường, giải phóng mặt thu hút tham gia tích cực tạo điều kiện phát huy vai trò đồn thể quần chúng việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân lĩnh vực đất đai Thứ sáu, hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật công tác thực thi quy định bồi thường, giải phóng mặt hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức luật đất đai năm 2013 cho nhân dân,góp phần đưa nội dung luật đất đai năm 2013 nhanh chóng vào sống phát huy tác dụng việc tạo lập sở pháp lý bảo vệ quyền tài sản công dân qua tác động đến nhận thức nhân dân, vận động nhân dân tự giác chấp hành chủ trương sách Đảng nhà nước, từ góp phần tích cực vào việc thực mục tiêu “dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công văn minh” Đảng ta đề III NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC NÀY Những thuận lợi khó khăn Những thuận lợi công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật người dân việc thực thi quy định bồi thường, giải phóng mặt bằng: - Hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật việc thực thi quy định bồi thường giải phóng mặt hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng luật đất đai năm 2013 nên nhận hưởng ứng tích cực đơng đảo người dân - Cơng tác bồi thường, giải phóng mặt nhiệm vụ chung hệ thống trị, khơng riêng đơn vị Do đó, việc làm nhận quan tâm, giúp đỡ có hiệu cấp ủy Đảng, quyền tham gia tích cực đồn thể quần chúng địa phương Điều góp phần vào thành công hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới người dân việc thực thi quy định bồi thường giải phóng mặt - Việc bồi thường, giải phóng mặt có liên quan đến quyền lợi ích người dân sinh sống mảnh đất bị quy hoạch đó, đụng chạm đến quyền lợi thành viên xã hội Do đó, hoạt động nhận ủng hộ, tham gia, hưởng ứng tích cực đông đảo quần chúng nhân dân Đây nhân tố góp phần đem lại thành cơng động tuyên truyền, giáo dục pháp luật việc thực thi quy định bồi thường giải phóng mặt Bên cạnh thuận lợi đề cập đây, hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật người dân việc thực thi quy định bồi thường giải phóng mặt gặp khơng khó khăn trở ngại, cụ thể: - Nguồn kinh phí, sở vật chất, phương tiện để thực hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật người dân bồi thường, giải phóng mặt nhìn chung hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu công tác này, địa phương sở Do nguồn kinh phí, sở vật chất phương tiện sử dụng hoạt động hạn chế nên phạm vi đối tượng hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật người dân giới hạn số xã, huyện định có số lượng định đối tượng người dân tuyên truyền sách pháp luật bồi thường, giải phóng mặt bằng, dẫn đến khơng đồng mặt phổ biến giáo dục pháp luật bộ, ngành địa phương - Muốn đạt kết tốt nâng cao ý thức pháp luật người dân lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật bồi thường giải phóng mặt phải tiến hành thường xuyên, liên tục kiên trì thời gian dài Song, khó khăn kinh phí, phương tiện, sở vật chất nên hoạt động chưa tiến hành thường xuyên, liên tục Điều làm ảnh hưởng định đến hiệu chất lượng hoạt động tuyên truyền - Do phát triển không đồng trình độ nhận thức người dân đội ngũ cán bộ, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương thực hoạt động tuyên truyền nên hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật bồi thường, giải phóng mặt gặp số khó khăn như: lực, trình độ kỹ tuyên truyền đội ngũ tuyên truyền viên hạn chế thiếu kinh nghiệm hoạt động tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nhiều nơi thiếu số lượng … - Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật việc bồi thường, giải phóng mặt triển khai thực bối cảnh bên cạnh việc tuyên truyền, đội ngũ tuyên truyền viên địa phương phải đảm nhiệm nhiều công việc khác nên thời gian dành cho hoạt động bị phân tán, mặt khác lại chưa có chế rõ ràng cho việc quản lý sử dụng dẫn đến hiệu hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật người dân việc bồi thường giải phóng mặt chưa đạt mong muốn Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật người dân việc thực thi quy định bồi thường, giải phóng mặt Để nâng cao hiệu hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức pháp luật người dân việc thực thi quy định bồi thường, giải phóng mặt bằng, số giải pháp đưa nhằm hoàn thiện hoạt động sau: - Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn quy phạm pháp luật đất đai văn quy phạm pháp luật có liên quan nhằm phát quy định mâu thuẫn, không phù hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung hồn thiện hệ thống sách pháp luật đất đai sách pháp luật có liên quan - Tăng cường, đổi cơng tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm Chúng ta cần đổi nội dung tuyên truyền như: nội dung tuyên truyền trị, nội dung tuyên truyền kinh tế, nội dung tuyên truyền văn hóa - xã hội, nội dung tuyên truyền đối ngoại để đạt hiệu tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức pháp luật người dân - Đa dạng hóa hình thức tun truyền kết hợp với tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, đại hóa phương tiện tun truyền Đa dạng hóa hình thức tun truyền miệng, tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, xuất bản, tun truyền thơng qua hoạt động văn hóa văn nghệ… Song, mâu thuẫn đặt với công tác tuyên truyền sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu thơng tin nhanh, đầy đủ, xác từ cấp ủy Đảng nhu cầu hưởng thụ nhân dân Thực tế đòi hỏi phải tăng cường đầu tư sở vật chất trang thiết bị đại phục vụ công tác tuyên truyền mà trước hết đầu tư cho ban tuyên giáo cấp ủy, đồng thời tập nâng cao trình độ sử dụng cơng nghệ thông tin cán - Bộ Tài nguyên Mơi trường Cần tìm kiếm thêm nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, từ tài trợ tổ chức nước để mở rộng phạm vi triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật để bồi thường giải phóng mặt cho người dân nước B KẾT LUẬN Khó khăn cơng tác bồi thường, giải phóng mặt việc người dân phản đối việc thu hồi đất bồi thường, giải phóng mặt Nguyên nhân vấn đề giá đền bù thấp, việc hỗ trợ tái định cư không thỏa đáng, sai sót quan chức năng, thiếu sót pháp luật nhận thức pháp luật người dân việc thực thi quy định bồi thường, giải phóng mặt Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật người dân việc thực thi quy định bồi thường, giải phóng mặtvai trò ý nghĩa quan trọng để dự án thực tiến độ kế hoạch đề để giảm thiểu số dự án treo 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Đất đai 2013 Luật Hiếp pháp 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Giáo trình Luật Đất đai http://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/5420/1/00050001146.pdf https://tuvanphapluat.vn/hoi-dap-luat-dat-dai/quy-dinh-cua-phap-luat-datdai-ve-boi-thuong,-giai-phong-mat-bang-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-.aspx MỤC LỤC A ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………… B NỘI DUNG I KHÁI NIỆM VỀ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG……… 1 Khái niệm bồi thường, giải phóng mặt bằng………………………… Quy định pháp luật bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất……………………………………………………………… 2.1.Quy định chung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu 11 hồi đất…………………………………………………………………… 2.2 Những quy định bồi thường đất……………………………… II ĐÁNH GIÁ VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC TUN TRUYỀN, GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG…………………………………………………… III NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC NÀY…………… Những thuận lợi khó khăn………………………………………… Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác này……………… B KẾT LUẬN………………………………………………………… 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng? Nêu các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác này?, Đánh giá vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng? Nêu các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác này?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay