VL12 KSL1 2017 2018 đề 1 mã 301

4 36 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:03

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi có 04 trang ĐỀ THI KSCL ƠN THI THPT QUỐC GIA LỚP 12 - LẦN NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm 50 phút; Không kể thời gian giao đề./ ĐỀ 301 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u=5cos(8πt-0,04πx) (u x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t=3 s, điểm x=25cm, phần tử sóng có li độ A -2,5 cm B -5,0 cm C 5,0 cm D 2,5 cm Câu 2: Một vật dao động theo phương trình: x = cos( 5πt - 3π/4) (cm;s) Quãng đường vật từ thời điểm t1 = 0s đến t2 = 6s là: A 339,4cm B 333,8cm C 331,4cm D 337,5 cm Câu 3: Một sóng có tần số 50Hz truyền theo phương Ox có tốc độ 30 m/s Khoảng cách hai điểm gần phương Ox dao động phần tử môi trường lệch pha π/3 bằng: A 20 cm B 10cm C 5cm D 60cm Câu 4: Con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T = 1,5s, biên độ A = 4cm, pha ban đầu π/6 Tính từ lúc t = 0, vật có tọa độ x = - 2cm lần thứ 2005 vào thời điểm nào: A 1503,375s B 1503,25s C 1502,275s D 1503s Câu 5: Chỉ câu Âm La đàn ghita kèn cùng: A Mức cường độ âm B Đồ thị dao động âm C Cường độ âm D Tần số Câu 6: Cho sợi dây có sóng dừng với tần số góc  =20rad/s Trên dây A nút sóng, điểm B bụng sóng gần A nhất, điểm C A B Khi sơi dây duỗi thẳng khoảng cách AB=9cm AB =3AC Khi sợi dây biến dạng nhiều khoảng cách A C 5cm Tốc độ dao động điểm B qua vị trí có li độ A 160 cm/s lần biên độ điểm C là: B 80cm/s C 160cm/s D 80 cm/s Câu 7: Một lò xo nhẹ có k = 100N/m treo thẳng đứng, đầu treo hai vật nặng m1 = m2 = 100g Khoảng cách từ m2 tới mặt đất h = (m) Bỏ qua khoảng cách hai vật Khi hệ đứng yên ta đốt dây nối hai vật Hỏi vật m2 chạm đất m1 quãng đường bao nhiêu? A s = 4,5cm B s = 3,5cm C s = 3,25cm D s = 4,25cm m1 m2 Câu 8: Trong giao thoa sóng cơ, cho λ bước sóng khoảng cách hai điểm dao động với biên độ cực đại đoạn nối hai nguồn là: A λ B λ/8 C λ/4 D λ/2 Câu 9: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp u S1 = 1,5cos(5πt+ ) uS1 = 2cos(5πt) cm dao động vng góc với mặt thống chất lỏng Nếu cho sóng truyền với biên độ khơng thay đổi điểm M cách hai nguồn khoảng d1 =5,75λ d2 = 9,75λ có biên độ dao động: A AM = 0,51cm B AM = 3,04cm C AM = 3,91cm D AM = 2,5cm Câu 10: Chọn câu SAI Trên thân tụ điện có ghi: 470µF – 16V Trang 1/4 - đề thi 301 A 470µF giá trị điện dung tụ B Trong thực tế lắp tụ vào mạch điện có điện áp U người ta chọn tụ có điện áp giới hạn cao gấp khoảng 1,4 lần Ví dụ: mạch 12V lắp tụ 16V, mạch 24V lắp tụ 35V… C Số liệu cho biết nạp tụ với điện áp 16V điện dung tụ 470µF D 16V giá trị điện áp cực đại tụ chịu được, điện áp tụ hỏng Câu 11: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động mặt phẳng ngang Hệ số ma sát trượt vật với mặt phẳng ngang 0,1 Lấy g = 10 m/s Đưa vật nhỏ lắc tới vị trí để lò xo bị nén cm bng nhẹ Chọn mốc tính ứng với trạng thái lò xo khơng biến dạng Khi lò xo không biến dạng lần thứ (kể từ buông vật), lắc A 0,15 mJ B 0,25 mJ C 1,5 mJ D 2,5 mJ Câu 12: Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 5cos( 2πt – π/6) (cm; s) Cho π2 = 10 Gia tốc vật li độ x = 3cm là: A – 12m/s2 B – 120cm/s2 C 1,2cm/s2 D 12cm/s2 Câu 13: Trong âm nhạc nốt Đồ Rê Mi Fa Sol La Si Đô xếp theo thứ tự: A tăng dần độ cao (tần số) B giảm dần độ cao (tần số) C tăng dần độ to D giảm dần độ to Câu 14: Khi âm truyền từ nước khơng khı́ thì: A Bước sóng tăng, tần số khơng đổi B Bước sóng giảm, tần số tăng C Bước sóng giảm, tần số khơng đổi D Bước sóng tăng, tần số tăng Câu 15: Một sóng hình sin truyền theo trục x có phương trình u  12cos(4 t - 0,02 x) , u x tính cm, t tính giây Sóng có bước sóng là: A 200cm B 150cm C 100cm D 50cm Câu 16: Một nguồn âm đăng hướng đặt điểm O môi trường không hấp thụ âm Cường độ âm điểm A cách O đoạn 1m IA=10-6 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0=10-12 W/m2 Khoảng cách từ nguồn âm đến điểm mức cường độ âm A 3000m B 750m C 2000m D 1000m Câu 17: Một lắc đơn treo vật nhỏ m = 0,01kg tích điện q = + 5µC Con lắc dao động điều hòa với biên độ góc α0 = 0,14rad điện trường có E = 10 V/m, véc tơ E thẳng đứng hướng xuống Lấy g = 10m/s2 Lực căng dây treo vị trí lắc có li độ góc α = xấp xỉ bằng: A 0,152N B 0,102N C 0,263N D 0,051N Câu 18: Một bóng đèn ghi 6V – 12W mắc vào hiệu điện 6V cường độ dòng điện qua bóng là: A 6A B 12A C 1A D 2A Câu 19: Thực thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn pha có tần số ℓà 10 Hz M ℓà điểm cực tiểu có khoảng cách đến nguồn ℓà d = 25 cm cách nguồn ℓà d2 = 40 cm Biết M đường trung trực có cực đại Xác định vận tốc truyền sóng mặt nước A 100 cm/s B 75cm/s C 50 cm/s D 150cm/s Câu 20: Một lắc lò xo có W = 0,9 J biên độ dao động A = 15 cm Hỏi động lắc li độ x = -5cm ? A 0,8 J B 0,3 J C 0,6 J D Khơng xác định chưa biết độ cứng lò xo Câu 21: Một nguồn âm đặt miệng ống hình trụ có đáy bịt kín Tăng dần tần số nguồn giá trị Khi tần số nhận giá trị f1 f2 ; f3; f4 ta nghe âm to Chọn tỷ số đúng: A B C D Câu 22: Một lắc lò xo nằm ngang có tần số góc dao động riêng = 10 rad/s Tác dụng vào vật nặng theo phương trục lò xo, ngoại lực biến thiên Fn = F0cos(20t) N Sau thời gian vật dao động điều hòa với biên độ cm Khi vật qua li độ x = cm tốc độ vật Trang 2/4 - đề thi 301 A 40 cm/s B 60 cm/s C 80 cm/s D 30 cm/s Câu 23: Sóng dừng A sóng khơng lan truyền bị vật cản chặn lại B sóng sợi dây hai đầu dây giữ cố định C sóng tạo thành hai điểm cố định mơi trường D sóng tạo thành giao thoa sóng tới sóng phản xạ Câu 24: Một lắc lò xo dao động điều hòa Lò xo có độ cứng k = 40 N/m Khi vật m lắc qua vị trí có li độ x = -2 cm lắc ? A - 0,008J B 0,016J C - 0,016J D 0,008J Câu 25: Cho đồ thị hai dao động điều hòa hình vẽ Độ lệch pha chúng là: A B C D Câu 26: Cho phương trình dao động điều hòa: x= 5cos(4πt) cm Biên độ pha ban đầu dao động ? A 5cm; 4π rad B 5cm; (4πt) rad C 5cm; rad D 5cm; π rad Câu 27: Một ứng dụng sóng dừng đo tốc độ truyền âm khơng khí Một nhóm học sinh dùng ống thủy tinh hình trụ đặt thẳng đứng, phần chứa nước thay đổi độ cao( hình vẽ), phần cột khí, sát miệng ống đặt âm thoa dao động với tần số 550 Hz Ban đầu cột khí ống cao 50cm miệng ống nghe thấy âm to Hạ thấp dần mực nước tới chiều dài khí ống 80cm lại nghe thấy âm to Hỏi nhóm học sinh tính tốc độ truyền âm khơng khí bao nhiêu? A 315 m/s B 315 cm/s C 330 cm/s D 330 m/s Câu 28: Một lắc lò xo dao động điều hòa Biểu thức lực hồi phục lắc có dạng: A B F = - kx C D F = kx Câu 29: Tại mặt nước có hai nguồn sóng A B dao động phương, pha, tần số 10 Hz Biết khoảng cách AB = 18 cm, tốc độ truyền sóng mặt nước v = 25 cm/s Gọi C điểm mặt nước cho CBA tạo thành tam giác vuông cân B Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn AC là: A B 11 C D 10 Câu 30: Một vật treo vào lò xo nhẹ làm dãn 4cm vị trí cân Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân Lực đàn hồi tác dụng vào vật có giá trị cực đại cực tiểu 10N 6N Chiều dài tự nhiên lò xo 20cm Hỏi q trình dao động lò xo dài ngắn bao nhiêu? Cho g = π2 = 10 m/s2 A 25cm 24cm B.uu24cm C 26cm 24cm D 25cm 23cm uu r 23cm Câu 31: Xét vectơ quay OM có đặc điểm sau - Có độ lớn đơn vị chiều dài - Quay quanh O với tốc độ góc rad/s Trang 3/4 - đề thi 301 uuuu r - Tại thời điểm t = vectơ OM hợp với trục Ox 300 uuuu r Hỏi vectơ quay OM biểu diễn phương trình dao động điều hòa ?    A x =2cos(t -300 ) B x =2cos(t - ) C x =2cos(t  ) D x =2cos(t  ) Câu 32: Một điểm sáng S nằm trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, cách thấu kính 15cm Cho điểm sáng S dao động điều hòa theo phương vng góc với trục thấu kính quanh vị trí ban đầu với biên độ 4cm Gọi S’ ảnh S qua thấu kính S’ dao động điều hòa với: A biên độ 6cm pha với S B biên độ 8cm ngược pha với S C biên độ 8cm pha với S D biên độ 6cm ngược pha với S Câu 33: Sóng dọc khơng truyền trong: A khơng khí B nước C chân khơng D kim loại Câu 34: Trên bề mặt chất lỏng có nguồn sóng kết hợp A B cách 100cm dao động ngược pha, chu kì 0,1s Biết tốc độ truyền sóng v = m/s Xét điểm M nằm đường thẳng qua điểm N vng góc với AB (biết N nằm AB cách A 10cm cách B 90cm) Để M có biên độ cực tiểu M cách AB khoảng nhỏ bao nhiêu? A 24,3 cm B 42,6 cm C 51,2 cm D 35,3 cm Câu 35: Dưới tác dụng lực có dạng : F = 0,8cos(5t – π/2) N, vật có khối lượng m = 400g dao động điều hòa Tìm biên độ dao động A 20cm B 32cm C 8cm D 12cm Câu 36: Một lò xo giãn 2,5 cm treo vật có khối lượng 250 g Chu kì lắc tạo thành ? Cho g = 10 m/s2 A 10 s B s C 0,31 s D 126 s Câu 37: Cho hệ hình vẽ Khung dây A M B Khơng điện trở ABCD có AB //ED đặt nằm ngang; tụ có C = 10-7F, lò xo nhẹ có độ cứng k B C k = 100N/m, đoạn dây dài l = 20cm tiếp xúc với khung chuyển động tịnh tiến dọc theo khung không ma sát Hệ đặt từ trường có B vng góc với mặt phẳng E N D khung, độ lớn B= 104 T Tịnh tiến MN khỏi vị trí cân đoạn nhỏ bng Sau MN dao động điều hòa Tìm tần số góc dao động A 5π rad/s B 2,5π rad/s C 3,5π rad/s D π rad/ s Câu 38: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình : x = 6cos( 10t - 3π/2) cm Li độ chất điểm pha dao động 2π/3 : A - cm B - 3cm C cm D 3cm Câu 39: Công thức liên hệ tốc độ sóng v, bước sóng , chu kì T tần số f sóng:  v v A v  T  B   vT  C    vf D T  vf f f T Câu 40: Ứng dụng sau siêu âm ? A chẩn đốn hình ảnh B tán sỏi thận C làm thước đo D chụp X quang - -HẾT Học sinh không sử dụng tài liệu; Cán coi thi khơng giải thích thêm./ Trang 4/4 - đề thi 301 ... khoảng 1, 4 lần Ví dụ: mạch 12 V lắp tụ 16 V, mạch 24V lắp tụ 35V… C Số liệu cho biết nạp tụ với điện áp 16 V điện dung tụ 470µF D 16 V giá trị điện áp cực đại mà tụ chịu được, điện áp tụ hỏng Câu 11 :... A 0 ,15 mJ B 0,25 mJ C 1, 5 mJ D 2,5 mJ Câu 12 : Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 5cos( 2πt – π/6) (cm; s) Cho π2 = 10 Gia tốc vật li độ x = 3cm là: A – 12 m/s2 B – 12 0cm/s2 C 1, 2cm/s2... O đoạn 1m IA =10 -6 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0 =10 -12 W/m2 Khoảng cách từ nguồn âm đến điểm mà mức cường độ âm A 3000m B 750m C 2000m D 10 00m Câu 17 : Một lắc đơn treo vật nhỏ m = 0,01kg tích
- Xem thêm -

Xem thêm: VL12 KSL1 2017 2018 đề 1 mã 301 , VL12 KSL1 2017 2018 đề 1 mã 301

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay