ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ I

4 29 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:33

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT NAM TRỰC (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Vật lý (Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề) Mã đề: 201 Câu Một vật có khối lượng m = 400 (g) treo vào lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 40 N/m Đưa vật đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ, vật dao động điều hồ Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động Phương trình dao động vật A x = 10cos(10t - π/2) cm B x = 10cos(10t + π) cm C x = 5cos(10t - π) cm D x = cos(10t) cm Câu Trong phương trình sau, phương trình biểu diễn dao động điều hòa? A x = 2cot(2πt) cm B x = (3t)cos(5πt) cm C x = cos(0,5πt3) cm D x = cos(100πt) cm Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa gồm vật có khối lượng m gắn vào đầu lò xo có độ cứng k, đầu lò xo treo vào giá cố định Khi cân lò xo dãn đoạn Δl Khoảng thời gian ngắn nặng chuyển động từ cân đến vị trí lò xo dãn nhiều ∆t = π ∆ g ∆t = π g  ∆t = π k m ∆t = π m k A B C D Câu Trong tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn pha, điểm dao động có biên độ cực đại điểm mà hiệu đường hai sóng từ hai nguồn truyền tới A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số bán nguyên lần bước sóng D số nguyên lần nửa bước sóng Câu * Trong thí nghiệm giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp S 1; S2 mặt nước dao động pha Xét tia S1y vng góc với S1S2 S1, hai điểm M, N thuộc S1y có MS1= cm NS1= 16 cm Khi dịch chuyển nguồn S dọc theo đường thẳng chứa S1S2 ta thấy, góc MS2 N cực đại lúc M N thuộc hai cực đại liền kề Gọi I lđiểm nằm S 1y dao động với biên độ cực tiểu Đoạn S1I có giá trị cực đại gần với giá trị sau đây? A 35 cm B 2,2 cm C 71,5 cm D 47,25 cm Câu Pha ban đầu lắc lò xo phụ thuộc vào A cách chọn gốc thời gian B biên độ lắc C cách kích thích dao động D cấu tạo lắc lò xo Câu Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, có biên độ cm cm Biên độ dao động tổng hợp vật A cm B cm C cm D 13 cm A cos(0,5πt-π/ 4) Trong chu kỳ véctơ Câu Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình x = vận tốc v vectơ gia tốc có chiều dương trục Ox khoảng thời gian A 1,0 s < t < 2,0 s B 2,5 s < t < 3,5 s C 1.0 s < t < 1,5 s D 1,5 s < t < 2,5 s Câu Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, A B hai nguồn kết hợp có phương trình sóng A, B u A = uB = Acos( ωt) M lmột điểm miền giao thoa với MA = 8,5λ MB = 8,5λ ( λ bước sóng) Biên độ sóng tổng hợp M A 2A B A C D A√2 Câu 10 Một tụ điện phẳng C có ghi (6,8μF- 400V) Điện tích tối đa mà tụ điện tích A 2,72.10-6 C B 2,72 C C 2,72.10-3 C D 0,017 C Câu 11 Một lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng m, treo đầu sợi dây không dãn, khối lượng không đng kể, dài Con lắc đơn dao động điều hòa với tần số riêng f, nơi có gia tốc trọng trường g Khi A 1 f tỉ lệ với g B f tỉ lệ với g C f tỉ lệ với  D 1 f tỉ lệ với  u = cos(4πt ) Câu 12 Một nguồn phát sóng dọc O có phương trình: cm , tốc độ truyển sóng 30 cm/s Gọi M N hai phần tử phương truyền sóng có độ lệch pha nhỏ hai phần tử M N trình truyền 2π sóng Khoảng cách nhỏ hai phần tử M N q trình truyền sóng A ( − ) cm B cm C ( − ) cm D cm Câu 13 Sóng lan truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20πt − 0,4πx ) mm; x tính xentimét, t tính giây Tốc độ truyền sóng môi trường A m/s B m/s C 20cm/s D 0,5 m/s Câu 14 Cộng hưởng tượng A lực cưỡng có tần số đạt giá trị cực đại B biên độ dao động cưỡng tăng đến giá trị cực đại C biên độ dao động cưỡng đạt đến giá trị cực tiểu D tần số dao động cưỡng tăng đến giá trị cực đại Câu 15 Một vật dao động điều hòa với chu T biên độ A Biết chu khoảng thời gian để vật nhỏ 2T lắc có độ lớn vận tốc không vượt 20π cm/s Tốc độ cực đại có giá trị A 40π cm/s B 20π cm/s C 40π cm/s D 40π cm/s Câu 16 Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100 (g) vào lò xo có độ cứng k = 40 N/m treo thẳng đứng Cho lắc dao động điều hòa với biên độ A = cm Lấy g = 10 m/s Động lắc vật qua vị trí lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu A 0,0125 J B 0,018 J C 5,5 mJ D 55 J Câu 17 Tốc độ truyền sóng tốc độ A dao động cực đại phần tử vật chất B dao động phần tử vật chất C dao động nguồn sóng D truyền pha dao động Câu 18 Hai lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục Ox Hai vật nặng có khối lượng Vị trí cân hai dao động nằm đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc với trục Ox Đồ thị (1), (2) biểu diễn mối liên hệ lực kéo Fkv li độ x lắc lắc Biết thời điểm t, hai lắc qua vị trí cân theo chiều Sau khoảng thời gian ngắn 0,5s lắc có động W nửa nó, lắc có giá trị gần với giá trị sau đ? A 1,43 W B 2,36 W C 3,75 W D 0,54 W Câu 19 Phát biểu sau sai dao động điều hoà vật? A Thế cực đại vật vị trí biên B Động cực đại vật qua vị trí cân C Lực kéo ln pha với li độ D Khi qua vị trí cân lực kéo đổi dấu Câu 20 Một lắc đơn có chiều dài 0,5 m treo vào trần tàu hỏa Con lắc chịu tác dụng ngoại lực tàu hỏa gặp chỗ nối đường ray, khoảng cách chỗ nối 24 m Lấy g=10 m/s π2=10 Con lắc dao động với biên độ lớn đoàn tàu chuyển động thẳng với vận tốc xấp xỉ A 17 km/h B 16,1 m/s C 61,1 km/h D 4,8 m/s Câu 21 Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω Ở li độ x, vật có vận tốc v Hệ thức sai? v = ω ( A − x ) A 2 B A2 = x + v2 ω2 C x = A2 − v2 ω2 2 2 D v = x ( A − ω ) Câu 22 Hai điện tích điểm đặt chân khơng cách khoảng cm Lực đẩy chúng 3,6.10 -4 N Để lực tương tác hai điện tích 2,5.10-4 N khoảng cách chúng A 3,21 cm B 4,8 cm C 2,77 cm D 5,76 cm Câu 23 Cho hai dao động điều hòa phương, tần số x1 = A sin(ωt + π / 2) x21 = A sin(ωt − π / 6) Đây hai dao động A vuông pha B lệch pha 2π/3 C lệch pha π/3 D pha Câu 24 Một lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc α = 0,1(rad) nơi có g = 10 m/s Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí có li độ dài s = cm với vận tốc v = 20 cm/s Độ lớn gia tốc tiếp tuyến vật qua vị trí có li độ cm A 0,415 m/s2 B 0,367 m/s2 C 0,536 m/s2 D 0,628 m/s2 Câu 25 Vec tơ cường độ điện trường điểm điện tích điểm Q gây có A phương vng góc với đường thẳng nối tâm điện tích Q điểm cần xét B chiều hướng xa Q dương EM = kQ εr C độ lớn phụ thuộc vào độ lớn điện tích thử đặt điểm D độ lớn tính theo cơng thức Câu 26 Một chất điểm có tần số dao động riêng f = Hz dao động tác dụng ngoại lực cưỡng có F = F cos(2πt ) phương trình (N) Để biên độ dao động chất điểm cực đại chất điểm phải dao động chu kỳ A 0,5 s B π s C 0,5πs D s Câu 27 * Cho hai chất điểm dao động điều hòa tần số, đồ thị li độ theo thời gian hai chất điểm hình vẽ Tỉ số gia tốc chất điểm chất điểm thời điểm t = 1,6 s A 1,72 B 1,44 C 1,96 D 1,22 Câu 28 Một chất điểm thực đồng thời hai dao động phương có phương trình x1 = A1 cos(ωt + ϕ1 ) x2 = A2 cos(ωt + ϕ ) Chất điểm có biên độ A đạt cực tiểu A ϕ1 − ϕ = kπ với k ∈ Z ϕ1 − ϕ = (2k + 1) B ϕ1 − ϕ = k 2π với k ∈ Z π với k ∈ Z C D ϕ1 − ϕ = (2k + 1)π với k ∈ Z Câu 29 Để đo tốc độ truyền sóng v mặt chất lỏng, người ta cho nguồn dao động theo phương thẳng đứng với tần số f = 100 (Hz) ± 0,02% chạm vào mặt chất lỏng để tạo thành vòng tròn đồng tâm lan truyền xa Đo khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp phương truyền sóng thu kết d=0,48 (m) ± 0,66% Tốc độ truyền sóng sợi dây AB A v = (m/s)± 1,34% B v = 12(m/s) ± 0,68% C v = (m/s) ± 0,68% D v = 12 (m/s) ± 1,34% Câu 30 Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cch 17 cm, dao động theo phương trình u A = u B = cos(40πt ) (cm) Tốc độ truyền sóng mặt nước 80 cm/s M điểm mặt nước cách A, B 20cm 32 cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu cắt cạnh MB A B C D Câu 31 Lực tương tác hai điện tích điểm đứng n có đặc điểm A Phương vng góc với đường thẳng nối tâm hai điện tích B điểm đặt trung điểm hai điện tích C phụ thuộc vào môi trường bao quanh hai điện tích D độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách chúng Câu 32 Điều kiện để có tượng cộng hưởng A tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng B chu dao động cưỡng chu lực cưỡng C biên độ dao động cưỡng biên độ dao động riêng D tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng Câu 33 Trong phương trình dao động điều hòa x (ωt+φ) gọi A pha ban đầu B góc mvéc tơ quay quét thời gian t C tần số góc D pha dao động thời điểm t Câu 34 Một lắc đơn có chu dao động điều hồ 1s Giữ ngun vị trí lắc cắt bỏ 5/8 chiều dài chu dao động lắc A 0,375 s B 1,63 s C 0,707 s D 0,61 s Câu 35 Tại nguồn O có sóng lan truyền mặt nước với tần số f=20 Hz tốc độ truyền sóng 70 cm/s Hai điểm M N mặt nước, thuộc phương truyền sóng cách O 20,5 cm 50 cm Số điểm dao động pha với nguồn O khoảng MN A điểm B 10 điểm C điểm D điểm Câu 36 Sóng dọc khơng có tính chất nêu đây? A Phương dao động phần tử mơi trường trùng với phương truyền sóng B Có tốc độ phụ thuộc vào chất môi trường C Truyền chất rắn, chất lỏng chất khí D Truyền chân khơng Câu 37 Một lắc đơn có khối lượng m, dao động điều hòa với li độ s, li độ góc , nơi có gia tốc trọng trường g Độ lớn lực kéo Câu 38 Một điện tích dịch chuyển dọc theo đường sức điện trường đều, quãng đường dịch chuyển giảm lần độ lớn công lực điện trường A tăng lần B tăng lần C giảm lần D không đổi Câu 39 Vật nặng khối lượng m thực dao động điều hòa với phương trình x = A1cos(ωt + π/3) cm W1, thực dao động điều hòa với phương trình x = A2cos(ωt ) cm W2 = 25W1 Khi vật thực dao động tổng hợp hai dao động W Hệ thức A W = 31W1 B W = 42W1 C W = 26W2 D W = 24W1 Câu 40 Cho phương trình sóng nguồn O u = acos(ωt), λ gọi bước sóng, v tốc độ truyền sóng, f tần số sóng Điểm M nằm phương truyền sóng cách O đoạn x dao động chậm pha nguồn O A ∆ϕ = 2πv x ∆ϕ = B 2πx fv C ∆ϕ = 2πf x v D ∆ϕ = 2π x T ... = 1, 6 s A 1, 72 B 1, 44 C 1, 96 D 1, 22 Câu 28 Một chất điểm thực đồng thời hai dao động phương có phương trình x1 = A1 cos(ωt + 1 ) x2 = A2 cos(ωt + ϕ ) Chất điểm có biên độ A đạt cực tiểu A 1. .. khoảng cách chỗ nối 24 m Lấy g =10 m/s π2 =10 Con lắc dao động với biên độ lớn đoàn tàu chuyển động thẳng với vận tốc xấp xỉ A 17 km/h B 16 ,1 m/s C 61, 1 km/h D 4,8 m/s Câu 21 Một vật dao động điều hòa... = A1cos(ωt + π/3) cm W1, thực dao động điều hòa với phương trình x = A2cos(ωt ) cm W2 = 25W1 Khi vật thực dao động tổng hợp hai dao động W Hệ thức A W = 31W1 B W = 42W1 C W = 26W2 D W = 24W1 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ I , ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay