ĐỀ KIỂM TRA 50 PHÚT Trường THPT Nguyễn Đức Thuận Môn: Vật Lý

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:33

Sở GD-ĐT Tỉnh Nam Định Trường THPT Nguyễn Đức Thuận KIỂM TRA 50 PHÚT Môn: Vật Mã đề: 644 Câu 1: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 200 N/m, vật nặng có khối lượng 200 g, dao động điều hoà với biên độ 10 cm Khi qua vị trí có li độ 2,5 cm, lắc có tốc độ A 2,16 m/s B 3,16 m/s C 0,79 m/s D 3,06 m/s Câu 2: Dòng điện xoay chiều I = 2cos(120πt) (A) có A tần số 50 Hz B chu kì 0,2 s C tần số 60 Hz D giá trị hiệu dụng A Câu 3: Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại tỉ số động vật A B C 1/3 D 1/2 Câu 4: Đặt điện áp u 100 cos(100t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây 0,75 ( H ) , C  10 ( F ) Biểu thức cường độ dòng điện mạch có cảm) Biết R = 50 Ω, L  2,5  dạng    A i 2 cos100t  ( A) B i 2 cos100t ( A)   C i 2 cos100t  ( A)     D i 2 cos100t  ( A)  Câu 5: Đặt điện áp u 100 cos(100t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây cảm), với C, R không đổi L  ( H ) Khi điện áp hiệu dụng đầu phần tử R, L, C có 2 độ lớn Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 250 W B 100 W C 350 W D 200 W Câu 6: Bước sóng quãng đường mà sóng truyền A chu kì B chu kì C chu kì D chu kì Câu 7: Hai điểm S1, S2 mặt chất lỏng, cách 18 cm, dao động pha với biên độ A tần số f = 20 Hz Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,2 m/s Hỏi S1 S2 có gợn lồi (trừ S1 S2 có gợn lồi)? A B C D Câu 8: Một dây AB dài 1m có đầu A cố định, đầu B gắn với cần rung với tần số f thay đổi B coi nút sóng Ban đầu dây có sóng dừng Khi tần số f tăng thêm 30 Hz số nút dây tăng thêm nút Tốc độ truyền sóng dây A 12 m/s B 10 m/s C 30 m/s D 15 m/s Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động pha với tần số 20 Hz; AB = cm Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Một đường tròn tâm O thuộc trung điểm AB nằm mặt phẳng chứa vân giao thoa, bán kính cm Số điểm dao động cực đại đường tròn A 18 B 14 C 16 D Câu 10: Trong thí nghiệm giao thoa sóng âm khơng khí, hai nguồn kết hợp pha có tần số 580 Hz Tốc độ truyền âm không khí 348 m/s Một điểm quan sát cách nguồn âm khoảng 4,2 m 5,7 m tai người nghe thấy âm (so với điểm lân cận) A nhỏ B lúc to, lúc nhỏ C điểm lân cận D to Trang 1/5- Mã Đề 644 Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 dao động với tần số 20 Hz, pha Tại điểm M cách S1 25 cm, cách S2 20,5 cm sóng có biên độ cực tiểu Giữa M trung trực S1, S2 có cực đại Tốc độ truyền sóng mặt nước A 60 cm/s B 25,7 cm/s C 30 cm/s D 36 cm/s Câu 12: Một lắc lò xo có W = 0,9 J; biên độ dao động A = 15 cm Động lắc vị trí có li độ x = - cm A 0,8 J B – 0,8 J C – 0,1 J D 0,1 J Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u U cos100t  (V ) vào đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Biết điện trở R =100 Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L, dung kháng tụ điện 300Ω cường độ dòng điện mạch sớm pha π/4 so với điện áp u Giá trị L A L  ( H ) B L  ( H ) C L  ( H ) D L  ( H )     Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây cảm) Biết R = 100 Ω, L 10  (H ) , C  ( F )  2 điện áp hiệu dụng đầu cuộn cảm u L 200 cos(100t   / 2)(V ) Biểu thức điện áp đầu đoạn mạch    A u 400 cos100t  (V )    C u 400 cos100t  (V )   B u 400 cos100t  (V )      D u 400 cos100t  (V ) Câu 15: Điện áp tức thời đầu đoạn mạch 200cos(100πt)(V) Thời điểm gần kể từ gốc thời gian, điện áp tức thời đạt 100 (V) 1 1 s s s s A B C D 600 200 100 300 Câu 16: Để có sóng dừng sợi dây có hai đầu cố định chiều dài sợi dây A số lẻ nửa bước sóng B số nguyên lần phần tư bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần phần tư bước sóng Câu 17: Khẳng định sau khơng nói sóng dừng dây có đầu cố định? A Sóng dừng trường hợp riêng giao thoa sóng B Số nút số bụng C Sự chồng chập sóng tới sóng phản xạ dây đàn hồi tạo dây điểm nút đứng yên D Giữa điểm nút kề có điểm bụng điểm dao động với biên độ cực đại Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều u U cost (V ) vào đầu cuộn cảm Ở thời điểm t1, điện áp u1 100 V cường độ dòng điện mạch i1 = -2,5 A Ở thời điểm t2, giá trị nói 100 V điện áp  2,5 A Điện áp cực đại U0 A 200 (V) B 100 (V) C 100 (V) D 220 (V) Câu 19: Một chất điểm dao động điều hoà quỹ đạo dài cm Biên độ dao động chất điểm A cm B 2,5 cm C – 2,5 cm D 10 cm Câu 20: Đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp (cuộn dây cảm) có dung kháng lớn cảm kháng Nếu giảm dần điện trở đoạn mạch đến độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện tiến đến giá trị A – π/2 B C π/2 D π Câu 21: Khi đặt điện áp khơng đổi 12 V vào đầu cuộn dây có điện trở R độ tự cảm L dòng điện qua cuộn dây dòng điện chiều có cường độ 0,15 A Nếu đặt vào đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V cường độ dòng điện hiệu dụng qua A, cảm kháng cuộn dây A 40 Ω B 30 Ω C 60 Ω D 50 Ω Trang 2/5- Mã Đề 644 Câu 22: Đoạn mạch chứa phần tử R, L, C Khi đặt vào đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều   u 200 cos100t  (V ) dòng điện mạch i 2 cos(100t   )( A) Phần tử 4  A cuộn cảm có độ tự cảm L  C tụ điện có điện dung (H ) 100 C (F )  10  (F )  B tụ điện có điện dung C  D cuộn cảm có độ tự cảm L  (H ) Câu 23: Một dây đàn dài 0,6 m kích thích phát âm La trầm có tần số f = 220 Hz với nút sóng dừng Tốc độ truyền sóng dây A 44 m/s B 66 m/s C 550 m/s D 88 m/s Câu 24: Đoạn mạch RLC nối tiếp, điện trở R = 10Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L (H ) , 10 tụ điện có điện dung C thay đổi Mắc vào đầu điện áp xoay chiều u U cos(100t )(V ) Để điện áp đầu đoạn mạch lệch pha π/2 so với điện áp đầu tụ điện giá trị điện dung tụ điện 10  10  10  C  ( F ) B  ( F ) D 2. ( F ) Câu 25: Một người dùng búa gõ vào nhôm Người thứ hai đầu áp tai vào nhôm nghe âm tiếng gõ hai lần (một lần qua khơng khí, lần qua nhơm) khoảng thời gian hai lần nghe 0,12 s Biết tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s nhôm 6420 m/s Chiều dài nhôm A 40,04 m B 43,08 m C 42,06 m D 45,02 m Câu 26: Nguồn phát sóng mặt nước tạo dao động với tần số f = 100 Hz Cọi biên độ sóng khơng đổi Biết khoảng cách gợn lồi liên tiếp cm Tốc độ truyền sóng mặt nước A 50 cm/s B 25 cm/s C 100 cm/s D 150 cm/s Câu 27: Người ta dùng cần rung có tần số 50 Hz để tạo sóng dừng dây (1đầu cố định, đầu tự do) có chiều dài 0,7 m, biết tốc độ truyền sóng 20 m/s Số điểm bụng số điểm nút dây A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D bụng, nút Câu 28: Hai nguồn kết hợp A, B dao động tần số f =20 Hz, biên độ A= (cm) ngược pha Coi biên độ sóng khơng đổi, tốc độ truyền sóng v = 60 (cm/s) Biên độ dao động tổng hợp điểm M cách A, B khoảng AM =12 (cm), BM = 10 (cm) A (cm) B (cm) C (cm) D cm A 3,18 (µF)  )(V ) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc  nối tiếp cường độ dòng điện mạch i 2 cos(100t  )( A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 400 W B 400 W C 200 W D 200 W Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều u 200 cos(100t  Câu 30: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều u = U cost Cho C biến thiên Khi C = Cm điện áp hai tụ đạt cực đại UC = Ucmax Thì R  Z L2 U R  Z L2 A Ucmax = Zcm = ZL R B UCmax = U R  Z L2 R ZCm = R  Z L2 R C Ucmax = L U R  Z L2 Zcm= R  Z ZL L Trang 3/5- Mã Đề 644 D Ucmax = ZL U R  Z L2 Zcm = R  Z ZL L Câu 31: Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số x1 = A1cos(t + 1) x2 = A2cos(t + 2) tính theo cơng thức A1 co s 1  A2 cos 2 A tan = A sin  A sin  1 2 A1 sin 1  A2 sin 2 C tan = A cos  A cos  1 2 A1 sin 1  A2 cos 1 B tan = A sin  A cos  2 A1 sin 1  A2 cos 2 D tan = A cos  A sin  1 2 Câu 32: Điểm M cách nguồn âm l0 m có cường độ âm I Điểm N cách nguồn âm 20m có cường độ âm A I/2 B 4I C 2I D I/4 Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có tần số f = 50 Hz giá trị hiệu dụng U =80 V vào đầu đoạn mạch 0,6 gồm R, L, C mắc nối tiếp Biết cuộn cảm có độ tự cảm L  ( H ) , tụ điện có điện dung  10  C ( F ) công suất tỏa nhiệt điện trở R 80 (W) Giá trị điện trở R  A 20 Ω B 30 Ω C 40 Ω D 80 Ω Câu 34: Khi mức cường độ âm tăng thêm B cường độ âm tăng A 100 lần B 20 lần C 200 lần D lần Câu 35: Cho đoạn mạch gồm R,(L,r),C mắc nối tiếp Thay đổi R cho công suất R cực đại = 48W hiệu điện hai đầu mạch lệch pha 420 so với hiệu điện R Tính cơng suất tồn mạch? A 100 W B 86 W C 200 W D 53 W Câu 36: Đặt điện áp u 150 cos100t (V ) vào đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 30Ω, cuộn 0,4 ( H ) ampe kế xoay chiều mắc nối tiếp Biết ampe kế có điện trở  khơng đáng kể Số ampe kế A (A) B (A) C (A) D (15/7) (A) cảm có độ tự cảm L  Câu 37: Khi cường độ âm tăng lên 10 n lần, mức cường độ âm A tăng thêm l0n dB B tăng lên n lần C tăng lên l0n lần D tăng thêm 10 n dB Câu 38: Một sóng âm có dạng hình cầu phát từ nguồn có cơng suất l W Giả sử lượng phát bảo toàn Cường độ âm điểm cách nguồn m 2 2 A I1 0,08W / m B I1 0,008W / m C I1 0,8W / m D I1 8W / m Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V, tần số 50 Hz vào đầu đoạn mạch mắc nối 0,4 ( H ) tụ điện có điện dung thay đổi tiếp gồm điện trở 30 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L   Điều chỉnh điện dung tụ điện điện áp hiệu dụng đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại A 250 V B 160 V C 150 V D 100 V Câu 40: Đặt điện áp u U cost (V ) với U  0,   không đổi vào đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Điện áp hiệu dụng đầu điện trở 90 V, hai đầu cuộn dây cảm 150 V đầu tụ điện 60 V Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch A 180 (V) B 220 (V) C 90 (V) D 260 (V) HẾT Trang 4/5- Mã Đề 644 Trang 5/5- Mã Đề 644
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 50 PHÚT Trường THPT Nguyễn Đức Thuận Môn: Vật Lý , ĐỀ KIỂM TRA 50 PHÚT Trường THPT Nguyễn Đức Thuận Môn: Vật Lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay