ĐỀ THI THỬ học kì 1 lần 5

8 38 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:33

ĐỀ THI THỬ HỌC – VẬT LÝ 12 – LẦN Câu 1: Giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều có biểu thức i = cos120πt(A) A A B A C A D A Câu 2: Trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây cảm) A điện áp hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp hai đầu cuộn cảm B điện áp hai đầu tụ điện pha với điện áp hai đầu điện trở C điện áp hai điện trở pha với điện áp hai đầu cuộn cảm D điện áp hai đầu tụ điện pha với điện áp hai đầu cuộn cảm Câu 3: Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10 -7 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I o = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm A 50 dB B 60 dB C 70 dB D 80 dB Câu 4: Dòng điện có biểu thức i = cos120πt (A) chạy qua điện trở R = 15 Ω thời gian t = phút toả nhiệt lượng A 200 J B 3600 J C 1800 J D 60 J Câu 5: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh B Dao động tắt dần có giảm dần theo thời gian C Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần có vận tốc giảm dần theo thời gian π Câu 6: Đặt điện áp u = 100cos( ωt + ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm π tụ điện mắc nối tiếp dòng điện qua mạch i = cos( ωt + ) (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 100 W B 50 W C 50 W D 100 W Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều ổn định u = 100 cos(100πt ) (V) Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị 200 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại A 100 V B 150 V C 300 V D 250 V Câu 8: Một lắc đơn có khối lượng vật nặng 200 g, dây treo có chiều dài 100 cm Kéo lắc khỏi vị trí cân góc 60o buông không vận tốc đầu Bỏ qua ma sát lực cản, lấy g = 10 m/s2 Năng lượng dao động lắc A J B 0,27 J C 0,13 J D 0,5 J Câu 9: Cho đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở R = 60 Ω, cuộn cảm có cảm kháng Z L = 140Ω tụ điện có dung kháng Z C = 60Ω Tổng trở đoạn mạch A 100Ω B 260Ω C 130Ω D 200Ω Câu 10: Sóng ngang sóng học có A phương truyền sóng phương ngang B phần tử mơi trường dao động theo phương ngang C phần tử mơi trường dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng D phần tử mơi trường dao động theo phương truyền sóng Câu 11: Điện áp u = 200 cos(100πt ) (V) đặt vào hai đầu cuộn cảm tạo dòng điện có cường độ hiệu dụng A Cảm kháng cuộn cảm có giá trị A 200 Ω B 200 Ω C 100 Ω D 100 Ω Câu 12: Thực thí nghiệm giao thoa bề mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp A, B cách 45 π cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = u B = 5cos(20πt + ) cm (với t tính 12 s) Tốc độ truyền sóng mặt nước 0,3 m/s Gọi ∆ đường thẳng mặt nước qua B vng góc AB Số điểm M ∆ dao động với biên độ cực đại pha với hai nguồn A 10 điểm B điểm C điểm D 12 điểm Câu 13: Độ cao âm đặc trưng sinh lý phụ thuộc vào A cường độ âm B tần số âm C biên độ dao động âm D đồ thị dao động âm Câu 14: Tại điểm O mặt nước có nguồn sóng dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với chu 0,5 s Từ O có gợn sóng tròn lan rộng dần xung quanh Khoảng cách hai gợn sóng tròn nhô cao 20 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước A 10 cm/s B 80 cm/s C 20 cm/s D 40 cm/s Câu 15: Trong thực hành tượng sóng dừng dây, học sinh sử dụng máy phát dao động có tần số f thay đổi Vì tốc độ truyền sóng dây tỉ lệ thuận với bậc hai lực căng dây nên lực căng dây thay đổi Khi lực căng dây F 1, thay đổi tần số dao động máy phát nhận thấy dây xuất sóng dừng với hai giá trị liên tiếp tần số f 1, f2 thỏa mãn f2 – f1 = 32 Hz Khi lực căng dây F = 2F1 lặp lại thí nghiệm hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng dây A 22,62 Hz B 45,25 Hz C Hz D 96 Hz 10−4 (F) , cuộn cảm π có độ tự cảm L thay đổi mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức π u = 200 cos(100πt − ) V Để điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt giá trị lớn phải điều chỉnh độ tự cảm L có giá trị 1 H H A B C H D H 5π 2π π π Câu 17: Chọn câu trả lời sai Trong máy phát điện xoay chiều pha A phần tạo từ trường gọi phần cảm B phần tạo dòng điện phần ứng C hệ thống vành khuyên chổi quét gọi góp D phần cảm phận đứng yên Câu 18: Một lắc đơn gồm sợi dây nhẹ có chiều dài m vật nhỏ Bỏ qua ma sát lực cản Chu dao động nhỏ lắc trọng trường A s B 0,5 s C s D s Câu 19: Cho mạch điện gồm điện trở tụ điện mắc nối tiếp Dùng vơn kế có điện trở lớn mắc vào hai đầu điện trở vơn kế 30 V, mắc vôn kế vào hai đầu tụ điện 40 V Khi mắc vôn kế vào hai đầu đoạn mạch vơn kế A 70 V B 10 V C 35 V D 50 V Câu 20: Trong hệ sóng dừng sợi dây, khoảng cách hai nút gần A hai lần bước sóng B nửa bước sóng C phần tư bước sóng D bước sóng Câu 21: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng với bước sóng 1,5 cm A B hai điểm sợi dây cách 14 cm trung điểm AB nút sóng Số bụng sóng nút sóng quan sát đoạn dây AB A 19 bụng, 18 nút B 19 bụng, 19 nút C 18 bụng, 19 nút D 18 bụng, 17 nút Câu 22: Hiện tượng sóng dừng âm cột khí thực chất kết A tăng cường độ âm đến giá trị lớn B trình tạo dao động mạnh cho phân tử khí C q trình truyền lượng âm D giao thoa sóng âm tới sóng phản xạ Câu 23: Một lắc có chu dao động riêng s treo trần toa tàu Do hai ray liền kề người ta có để khe hở nhỏ nên bánh tàu qua kích thích cho lắc Câu 16: Cho đoạn mạch điện gồm điện trở R = 100Ω , tụ điện có điện dung C = dao động Biết chiều dài ray 12,5 m Con lắc dao động mạnh tàu chạy với tốc độ A 12,5 km/h B 36 km/h C 45 km/h D 54 km/h Câu 24: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức F = −0,8cos(4t) (F có đơn vị N, t có đơn vị s) Dao động vật có biên độ A 12 cm B 10 cm C cm D cm π Câu 25: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2πt − ) cm Quãng đường vật nửa chu dao động A 10 cm B 20 cm C 15 cm D cm π Câu 26: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = cos(10πt + ) cm Pha ban đầu dao động π π A 10π rad B (10πt + ) rad C rad D rad 3 Câu 27: Phát biểu sau nói đoạn mạch xoay chiều có cuộn cảm thuần? A Dòng điện pha với điện áp B Dòng điện ngược pha với điện áp π π C Dòng điện sớm pha điện áp góc D Dòng điện trễ pha so với điện áp góc 2 Câu 28: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k vật nặng có khối lượng m dao động điều hồ Tần số góc lắc k m k m A B C D 2π m m 2π k k Câu 29: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Nếu tăng tần số điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch A điện trở tăng B dung kháng tăng C cảm kháng giảm D dung kháng giảm cảm kháng tăng Câu 30: Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện 60 V; 20 V; 100 V Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch có giá trị A 200 V B 100 V C 180 V D 90 V Câu 31: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, kích thích cho vật m dao động điều hồ Trong trình dao động vật chiều dài lò xo biến thiên từ 20 cm đến 28 cm Chiều dài lò xo vật vị trí cân biên độ dao động vật A 24 cm cm B 22 cm cm C 24 cm cm D 20 cm cm Câu 32: Đặt điện áp u = 200 cos100 πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100 Ω 10−4 tụ điện có điện dung F Biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch π π π A i = cos(100πt + ) A B i = cos(100πt − ) A 4 π π C i = 2 cos(100πt − ) A D i = 2 cos(100πt + ) A 4 Câu 33: Một lắc đơn có chiều dài  Trong khoảng thời gian ∆t lắc thực dao động; Người ta giảm bớt chiều dài 16 cm khoảng thời gian ∆t thực 10 dao động Chiều dài ban đầu lắc A cm B 25 cm C 10 cm D 20 cm Câu 34: Một đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây tụ điện Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện Hệ số công suất đoạn mạch AB C D 2 Câu 35: Tại hai điểm A, B mặt nước có hai nguồn dao động pha tần số 12 Hz Tại điểm M mặt nước cách nguồn A, B 18 cm, 24 cm sóng có biên độ cực đại Biết M đường trung trực AB có hai đường dao động với biên độ cực đại Tốc độ truyền sóng mặt nước A 24 cm/s B 26 cm/s C 20 cm/s D 28 cm/s Câu 36: Một vật dao động điều hòa mơ tả đồ thị hình vẽ Phương trình dao động vật 5π 5π x(cm) A x = 4cos( t − ) (cm) 5π 5π t + ) (cm) B x = 3cos( 6 t(s) O 5π 5π C x = 4cos( t + ) (cm) −2 5π 5π -4 D x = 4cos( t − ) (cm) 6 A 0,5 B Câu 37: Đặt điện áp u = U cos 2πft (V) (U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dụng C, với CR < 2L Khi f = f o fo điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Khi f = điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại có giá trị 300 V Điện áp U có giá trị A 200 V B 300 V C 200 V D 200 V Câu 38: Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số, biên độ a pha ban đầu, điểm thuộc đường trung trực AB mặt nước A dao động với biên độ 2a B đứng yên không dao động C dao động với biên độ a D dao động với biên độ a Câu 39: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ A1 = cm, A2 = cm lệch pha π Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 14 cm B 10 cm C 12 cm D cm Câu 40: Một sóng hình sin có tần số 20 Hz lan truyền với tốc độ m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử mơi trường hai điểm dao động pha A m B 0,25 m C 100 m D 0,125m - Hết - ĐÁP ÁN Câu 1: Giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều có biểu thức i = cos120πt(A) A A B A C A D A Câu 2: Trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây cảm) A điện áp hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp hai đầu cuộn cảm B điện áp hai đầu tụ điện pha với điện áp hai đầu điện trở C điện áp hai điện trở pha với điện áp hai đầu cuộn cảm D điện áp hai đầu tụ điện pha với điện áp hai đầu cuộn cảm Câu 3: Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10 -7 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I o = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm A 50 dB B 60 dB C 70 dB D 80 dB Câu 4: Dòng điện có biểu thức i = cos120πt (A) chạy qua điện trở R = 15 Ω thời gian t = phút toả nhiệt lượng A 200 J B 3600 J C 1800 J D 60 J Câu 5: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh B Dao động tắt dần có giảm dần theo thời gian C Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần có vận tốc giảm dần theo thời gian π Câu 6: Đặt điện áp u = 100cos( ωt + ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm π tụ điện mắc nối tiếp dòng điện qua mạch i = cos( ωt + ) (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 100 W B 50 W C 50 W D 100 W Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều ổn định u = 100 cos(100πt ) (V) Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị 200 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại A 100 V B 150 V C 300 V D 250 V Câu 8: Một lắc đơn có khối lượng vật nặng 200 g, dây treo có chiều dài 100 cm Kéo lắc khỏi vị trí cân góc 60o bng không vận tốc đầu Bỏ qua ma sát lực cản, lấy g = 10 m/s2 Năng lượng dao động lắc A J B 0,27 J C 0,13 J D 0,5 J Câu 9: Cho đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở R = 60 Ω, cuộn cảm có cảm kháng Z L = 140Ω tụ điện có dung kháng Z C = 60Ω Tổng trở đoạn mạch A 100Ω B 260Ω C 130Ω D 200Ω Câu 10: Sóng ngang sóng học có A phương truyền sóng phương ngang B phần tử mơi trường dao động theo phương ngang C phần tử mơi trường dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng D phần tử mơi trường dao động theo phương truyền sóng Câu 11: Điện áp u = 200 cos(100πt ) (V) đặt vào hai đầu cuộn cảm tạo dòng điện có cường độ hiệu dụng A Cảm kháng cuộn cảm có giá trị A 200 Ω B 200 Ω C 100 Ω D 100 Ω Câu 12: Thực thí nghiệm giao thoa bề mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp A, B cách 45 π cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = u B = 5cos(20πt + ) cm (với t tính 12 s) Tốc độ truyền sóng mặt nước 0,3 m/s Gọi ∆ đường thẳng mặt nước qua B vng góc AB Số điểm M ∆ dao động với biên độ cực đại pha với hai nguồn A 10 điểm B điểm C điểm D 12 điểm Câu 13: Độ cao âm đặc trưng sinh lý phụ thuộc vào A cường độ âm B tần số âm C biên độ dao động âm D đồ thị dao động âm Câu 14: Tại điểm O mặt nước có nguồn sóng dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với chu 0,5 s Từ O có gợn sóng tròn lan rộng dần xung quanh Khoảng cách hai gợn sóng tròn nhơ cao 20 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước A 10 cm/s B 80 cm/s C 20 cm/s D 40 cm/s Câu 15: Trong thực hành tượng sóng dừng dây, học sinh sử dụng máy phát dao động có tần số f thay đổi Vì tốc độ truyền sóng dây tỉ lệ thuận với bậc hai lực căng dây nên lực căng dây thay đổi Khi lực căng dây F 1, thay đổi tần số dao động máy phát nhận thấy dây xuất sóng dừng với hai giá trị liên tiếp tần số f 1, f2 thỏa mãn f2 – f1 = 32 Hz Khi lực căng dây F = 2F1 lặp lại thí nghiệm hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng dây A 22,62 Hz B 45,25 Hz C Hz D 96 Hz 10−4 (F) , cuộn cảm π có độ tự cảm L thay đổi mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức π u = 200 cos(100πt − ) V Để điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt giá trị lớn phải điều chỉnh độ tự cảm L có giá trị 1 H H A B C H D H 5π 2π π π Câu 17: Chọn câu trả lời sai Trong máy phát điện xoay chiều pha A phần tạo từ trường gọi phần cảm B phần tạo dòng điện phần ứng C hệ thống vành khuyên chổi quét gọi góp D phần cảm phận đứng yên Câu 18: Một lắc đơn gồm sợi dây nhẹ có chiều dài m vật nhỏ Bỏ qua ma sát lực cản Chu dao động nhỏ lắc trọng trường A s B 0,5 s C s D s Câu 19: Cho mạch điện gồm điện trở tụ điện mắc nối tiếp Dùng vơn kế có điện trở lớn mắc vào hai đầu điện trở vơn kế 30 V, mắc vôn kế vào hai đầu tụ điện 40 V Khi mắc vôn kế vào hai đầu đoạn mạch vơn kế A 70 V B 10 V C 35 V D 50 V Câu 20: Trong hệ sóng dừng sợi dây, khoảng cách hai nút gần A hai lần bước sóng B nửa bước sóng C phần tư bước sóng D bước sóng Câu 21: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng với bước sóng 1,5 cm A B hai điểm sợi dây cách 14 cm trung điểm AB nút sóng Số bụng sóng nút sóng quan sát đoạn dây AB A 19 bụng, 18 nút B 19 bụng, 19 nút C 18 bụng, 19 nút D 18 bụng, 17 nút Câu 22: Hiện tượng sóng dừng âm cột khí thực chất kết A tăng cường độ âm đến giá trị lớn B trình tạo dao động mạnh cho phân tử khí C trình truyền lượng âm D giao thoa sóng âm tới sóng phản xạ Câu 23: Một lắc có chu dao động riêng s treo trần toa tàu Do hai ray liền kề người ta có để khe hở nhỏ nên bánh tàu qua kích thích cho lắc Câu 16: Cho đoạn mạch điện gồm điện trở R = 100Ω , tụ điện có điện dung C = dao động Biết chiều dài ray 12,5 m Con lắc dao động mạnh tàu chạy với tốc độ A 12,5 km/h B 36 km/h C 45 km/h D 54 km/h Câu 24: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức F = −0,8cos(4t) (F có đơn vị N, t có đơn vị s) Dao động vật có biên độ A 12 cm B 10 cm C cm D cm π Câu 25: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 5cos(2πt − ) cm Quãng đường vật nửa chu dao động A 10 cm B 20 cm C 15 cm D cm π Câu 26: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = cos(10πt + ) cm Pha ban đầu dao động π π A 10π rad B (10πt + ) rad C rad D rad 3 Câu 27: Phát biểu sau nói đoạn mạch xoay chiều có cuộn cảm thuần? A Dòng điện pha với điện áp B Dòng điện ngược pha với điện áp π π C Dòng điện sớm pha điện áp góc D Dòng điện trễ pha so với điện áp góc 2 Câu 28: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k vật nặng có khối lượng m dao động điều hồ Tần số góc lắc k m k m A B C D 2π m m 2π k k Câu 29: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Nếu tăng tần số điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch A điện trở tăng B dung kháng tăng C cảm kháng giảm D dung kháng giảm cảm kháng tăng Câu 30: Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện 60 V; 20 V; 100 V Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch có giá trị A 200 V B 100 V C 180 V D 90 V Câu 31: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, kích thích cho vật m dao động điều hồ Trong q trình dao động vật chiều dài lò xo biến thiên từ 20 cm đến 28 cm Chiều dài lò xo vật vị trí cân biên độ dao động vật A 24 cm cm B 22 cm cm C 24 cm cm D 20 cm cm Câu 32: Đặt điện áp u = 200 cos100 πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100 Ω 10−4 tụ điện có điện dung F Biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch π π π A i = cos(100πt + ) A B i = cos(100πt − ) A 4 π π C i = 2 cos(100πt − ) A D i = 2 cos(100πt + ) A 4 Câu 33: Một lắc đơn có chiều dài  Trong khoảng thời gian ∆t lắc thực dao động; Người ta giảm bớt chiều dài 16 cm khoảng thời gian ∆t thực 10 dao động Chiều dài ban đầu lắc A cm B 25 cm C 10 cm D 20 cm Câu 34: Một đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây tụ điện Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện Hệ số công suất đoạn mạch AB C D 2 Câu 35: Tại hai điểm A, B mặt nước có hai nguồn dao động pha tần số 12 Hz Tại điểm M mặt nước cách nguồn A, B 18 cm, 24 cm sóng có biên độ cực đại Biết M đường trung trực AB có hai đường dao động với biên độ cực đại Tốc độ truyền sóng mặt nước A 24 cm/s B 26 cm/s C 20 cm/s D 28 cm/s Câu 36: Một vật dao động điều hòa mơ tả đồ thị hình vẽ Phương trình dao động vật 5π 5π x(cm) A x = 4cos( t − ) (cm) 5π 5π t + ) (cm) B x = 3cos( 6 t(s) O 5π 5π C x = 4cos( t + ) (cm) −2 5π 5π -4 D x = 4cos( t − ) (cm) 6 A 0,5 B Câu 37: Đặt điện áp u = U cos 2πft (V) (U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dụng C, với CR < 2L Khi f = f o fo điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Khi f = điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại có giá trị 300 V Điện áp U có giá trị A 200 V B 300 V C 200 V D 200 V Câu 38: Trong tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số, biên độ a pha ban đầu, điểm thuộc đường trung trực AB mặt nước A dao động với biên độ 2a B đứng yên không dao động C dao động với biên độ a D dao động với biên độ a Câu 39: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ A1 = cm, A2 = cm lệch pha π Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 14 cm B 10 cm C 12 cm D cm Câu 40: Một sóng hình sin có tần số 20 Hz lan truyền với tốc độ m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử mơi trường hai điểm dao động pha A m B 0,25 m C 100 m D 0,125m - Hết - Họ, tên thí sinh:……………………………………………………… Số báo danh:……………………… ... Phương trình dao động vật 5 5 x(cm) A x = 4cos( t − ) (cm) 5 5 t + ) (cm) B x = 3cos( 6 t(s) O 5 5 C x = 4cos( t + ) (cm) −2 5 5 -4 D x = 4cos( t − ) (cm) 6 A 0 ,5 B Câu 37: Đặt điện áp... Phương trình dao động vật 5 5 x(cm) A x = 4cos( t − ) (cm) 5 5 t + ) (cm) B x = 3cos( 6 t(s) O 5 5 C x = 4cos( t + ) (cm) −2 5 5 -4 D x = 4cos( t − ) (cm) 6 A 0 ,5 B Câu 37: Đặt điện áp... C = dao động Biết chiều dài ray 12 ,5 m Con lắc dao động mạnh tàu chạy với tốc độ A 12 ,5 km/h B 36 km/h C 45 km/h D 54 km/h Câu 24: Một vật nhỏ có khối lượng 50 0 g dao động điều hòa tác dụng lực
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ học kì 1 lần 5 , ĐỀ THI THỬ học kì 1 lần 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay