ĐỀ THI THỬ học kì 1 lần 4

5 35 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:33

ĐỀ THI THỬ HỌC – VẬT LÝ 12 – LẦN Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x  A cos(t  ) Vận tốc vật có biểu thức là: A v   A sin(t  ) B v  A sin(t  ) C v  A sin(t  ) D v  A cos(t  ) �t x � cm , x tính cm, t tính Câu 2: Cho sóng có phương trình u  4cos2 �  � �2 � giây Chu sóng là: A s B s C s D s Câu 3: Công thức xác định dung kháng tụ điện C dòng điện có tần số f : 1 A ZC = 2fC B ZC = fC C ZC = D ZC = 2fC fC Câu 4: Phát biểu sau sai nói sóng ? A Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử mơi trường trùng với phương thẳng đứng B Bước sóng quãng đường sóng truyền chu C Sóng q trình lan truyền dao động mơi trường D Sóng ngang sóng có phần tử mơi trường dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng Câu 5: Điều kiện để có sóng dừng sợi dây dài l có đầu cố định, đầu tự do: A l = (2k+1)/4 B l = (2k+1)/2 C l = k/2 D l = k uuuu r Câu 6: Khi biểu diễn dao động điều hòa x  Acos  t    vectơ quay OM phát biểu uuuu r sau sai nói vectơ OM : uuuu r A OM có gốc gốc O trục Ox, hợp với trục Ox góc pha ban đầu uuuu r B OM có độ dài biến thiên điều hòa với tần số tần số vật dao động uuuu r C OM quay quanh O với tốc độ góc , chiều quay chiều dương đường tròn lượng giác uuuu r D OM có độ dài tỉ lệ với biên độ A Câu 7: Trong tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn pha, điểm mặt nước vùng giao thoa dao động với biên độ cực đại hiệu đường thỏa mãn:    A d  d1  k B d  d1  (2k  1) C d  d1  k D d  d1  (2k  1) 2 Câu 8: Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch xoay chiều u = 100cos100t(V) Tần số góc dòng điện A 50Hz B 100Hz C 50 rad/s D 100 rad/s  Câu 9: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(10t + ), x tính cm, t tính s Chu dao động vật A 5 s B s C 0,2 s D 0,032 s Câu 10: Chọn câu trả lời Hai nguồn kết hợp hai nguồn sóng dao động phương, tần số có A biên độ B mơi trường truyền C độ lệch pha không đổi theo thời gian D lượng Câu 11: Vật có khối lượng m gắn vào lo xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu k m k m A T  2 B T  2 C T  D T  m k 2 m 2 k Câu 12: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  20 cos  2t  mm, biên độ dao động vật là: A A = 20 cm B A = cm C A = 10 cm D A = 10mm Câu 13: Ở nơi mà lắc đơn có chiều dài 1m dao động với chu 2s, lắc đơn có độ dài 4m dao động với chu là: A T = s B T = 0,5 s C T = s D T = s Câu 14: Một sóng học có tần số f = 1000Hz lan truyền khơng khí Sóng A âm nghe B sóng siêu âm C siêu âm hạ âm D sóng hạ âm Câu 15: Cường độ dòng điện mạch có dạng i = 2 cos100t(A) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là: A I = 4A B I = 2 A C I = 2A D I = A Câu 16: Trong đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng có dùng giá trị hiệu dụng: A Điện áp B Chu C Tần số D Công suất Câu 17: Công suất tỏa nhiệt trung bình dòng điện xoay chiều tính theo cơng thức sau đây? A P = uicos B P = uisin C P = UIsin D P = UIcos Câu 18: Trong đoạn mạch xoay chiều có tụ điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch   A Trễ pha so với cường độ dòng điện B Sớm pha so với cường độ dòng điện 2   C Sớm pha so với cường độ dòng điện D Trễ pha so với cường độ dòng điện 4 Câu 19: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Trong dao động tắt dần giảm dần theo thời gian B Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa C Lực ma sát lớn dao động tắt dần nhanh D Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian Câu 20: Cho mạch điện không phân nhánh RLC có tính cảm kháng, để xảy tượng cộng hưởng ta phải: A Tăng hệ số tự cảm cuộn dây B Giảm tần số dòng điện xoay chiều C Tăng điện dung tụ điện D Giảm điện trở mạch Câu 21: Tần số dao động điều hòa lắc đơn có chiều dài l nơi có gia tốc trọng trường g là: l l g g A f  2 B f  C f  2 D f  2 g g l 2 l Câu 22: Hãy chọn câu Công thức liên hệ tốc độ sóng v, bước sóng  , chu T tần số f sóng là: v  v A T  vf B   C v  D   T f f Câu 23: Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa có biểu thức F  2cos  10t  (N) Biết khối lượng vật 500g Biên độ dao động vật A cm B 10 cm C cm D cm Câu 24: Sóng học lan truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với vận tốc v = m/s Phương trình dao động nguồn O u  5cos t (cm) Coi biên độ sóng khơng đổi lan truyền Phương trình sóng điểm M trục Ox cách O đoạn 25cm A u M  5cos(t  25) cm B u M  5cos(t  25) cm   C u M  5cos(t  ) cm D u M  5cos( t  ) cm 4 Câu 25: Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, với li độ x1 x2 có đồ thị hình vẽ Lấy 2 = 10 Gia tốc lớn chất điểm dao động A 2,0 m/s2 C 14 cm/s2 B 2,8 m/s2 D 10 cm/s2 x(cm) O t(s) Câu 26: Hiệu điện xoay chiều hai đầu mạch điện là: u = 200 cos(100t - /6) (V) cường độ dòng điện qua mạch là: i = 2 cos(100t + /6) (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch bao nhiêu? A 400W B 800W C 200W D 100W Câu 27: Để đo chiều dài dãy phòng học, khơng có thước để đo trực tiếp, nên học sinh làm sau: Lấy cuộn dây mảnh, không dãn, căng đo lấy đoạn chiều dài dãy phòng, sau gấp đoạn làm 64 phần Dùng lắc đơn có chiều dài dây treo chiều dài phần vừa gấp, kích thích cho lắc dao động với biên độ góc nhỏ thấy lắc thực 10 dao động toàn phần 18 giây Coi gia tốc trọng trường nơi đo 9,8m/s Hỏi dãy phòng học mà bạn học sinh đo có chiều dài gần với kết sau đây? A 50m B 60m C 70m D 80m Câu 28: Có bốn lắc lò xo mà lò xo chúng có độ cứng k = 100N/m, chiều dài vật có khối lượng m1 = 200g, m2 = 250g, m3 = 300g; m4 = 350g Các lắc chịu tác dụng ngoại lực cưỡng tuần hồn nhau, có phương dọc theo trục lò xo, có biểu thức F = F0cos20t (N) Hỏi ban đầu lắc đứng yên sau khoảng thời gian chịu tác dụng lực cưỡng nói trên, dao động ổn định, lắc dao động với biên độ lớn A Con lắc có khối lượng m1, B Con lắc có khối lượng m2 C Con lắc có khối lượng m3, D Con lắc có khối lượng m4 Câu 29: Trên sợi dây hai đầu cố định dài 60 cm có sóng dừng ổn định với bụng sóng Tần số sóng 30Hz Tốc độ truyền sóng dây là: A v = m/s B v = m/s C v = 4,5 m/s D v = cm/s Câu 30: Trên mặt nước có nguồn sóng đồng A B, cách khoảng AB = 18cm Các sóng có bước sóng  = 1,5cm Hai điểm M N mặt nước cách trung điểm đoạn AB đoạn 12 cm cách nguồn sóng A B Số điểm đoạn MN dao động pha với nguồn là: A B C D Câu 31: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện có điện dung thay đổi Điều chỉnh điện dung cho điện áp hiệu dụng tụ đạt giá trị cực đại, điện áp hiệu dụng điện trở 100 V, thời điểm mà điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 100 V điện áp tức thời tụ A 200 V 200 V Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B 400 V C 200 V D 200 V Câu 32: Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R=30, ZC = 20, ZL =60 Tổng trở mạch là: A Z=50 B Z = 70 C Z = 110 D Z = 2500 Câu 33: Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hòa phương với phương trình:  x1  5cos10t cm; x  5cos(10t  ) cm Phương trình dao động tổng hợp chất điểm:   A x  10 cos(10t  ) cm B x  10 cos(10t  ) cm   C x  cos(10t  ) cm D x  cos(10t  ) cm 4 Câu 34: Đoạn mạch xoay chiều chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn dây tụ điện  Khi đặt điện áp u  U sin(t  ) lên hai đầu đoạn mạch dòng điện mạch có biểu thức  i  I0 sin(t  ) Đoạn mạch chứa A tụ điện B cuộn dây cảm C điện trở D cuộn dây có điện trở Câu 35: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Tốc độ trung bình chất điểm khoảng thời gian mà không vượt ba lần động nửa chu kỳ 300 cm/s Tốc độ cực đại dao động A 400 cm/s B 200 cm/s C 4π m/s D 2π m/s Câu 36: Mạch điện xoay chiều gồm R-L-C nối tiếp, với R = 50; cuộn cảm có L = 1/ H; tụ điện có điện dung C = 2.10-4/ F Biểu thức điện áp tức thời hai đầu mạch u = 220 cos100t (V) Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch điện A i = 4,4cos(100t + /4) A B i = 4,4 cos(100t – /4) A C i = 4,4 cos(100t + /4) A D i = 4,4cos(100t – /4) A 10-4 (F) hiệu điện xoay chiều u = 200 cos(100t) V Khi điện  áp tức thời hai tụ u =100V cường độ tức thời dòng điện mạch A i  A B i  A C i  A D A Câu 38: Một máy bay bay độ cao 100 m tạo tiếng ồn có mức cường độ âm L = 130 dB mặt đất, phía máy bay Giả thiết máy bay nguồn điểm Nếu muốn giảm tiếng ồn xuống, với mức cường độ âm L’  100 dB, máy bay phải bay độ cao tối thiểu khoảng mét so với mặt đất? A 3160 m; B 300 m; C 6300 m; D 1300 m; Câu 39: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k  20N / m , dao động điều hòa với biên độ A = 5cm Khi vật nặng cách vị trí cân 4cm có động là: A 0,025J B 0,0016J C 0,009J D 0,041J Câu 40: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật vị trí cân lò xo dãn 4cm Kích thích cho vật dao động điều hòa thấy thời gian lò xo bị nén chu T/3 (T chu dao động vật) Độ dãn độ nén lớn lò xo q trình vật dao động là: A 12 cm cm B 15 cm cm C 18 cm cm D cm cm Câu 37: Đặt vào hai đầu tụ điện C = - - HẾT CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐÁP ÁN B C C A A B C D C C B B D A C A D A B B D D D D A C A B B D C A C B D D B A C A ... độ dòng điện tức thời qua mạch điện A i = 4, 4cos(100t +  /4) A B i = 4, 4 cos(100t –  /4) A C i = 4, 4 cos(100t +  /4) A D i = 4, 4cos(100t –  /4) A 10 -4 (F) hiệu điện xoay chiều u = 200 cos(100t)... 4cm có động là: A 0,025J B 0,0016J C 0,009J D 0, 041 J Câu 40 : Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật vị trí cân lò xo dãn 4cm Kích thích cho vật dao động điều hòa thấy thời gian lò xo bị nén chu kì. .. - - HẾT CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐÁP ÁN B C C A A B C D C C B B D A C A D A B B D D D D
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ học kì 1 lần 4 , ĐỀ THI THỬ học kì 1 lần 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay