ĐỀ THI THỬ học kì 1 lần 2

8 42 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:33

ĐỀ THI THỬ HỌC – VẬT LÝ 12 – LẦN Câu Trong dao động điều hòa, chất điểm qua vị trí cân vận tốc A có độ lớn cực đại B có độ lớn cực tiểu C không D đổi chiều Câu Con lắc lò xo dao động điều hồ, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Vận tốc vật qua vị trí cân 62,8 cm/s gia tốc vị trí biên m/s2 Lấy π2 = 10 Biên độ chu dao động vật A 10 cm; s B cm; 0,1 s C cm; 0,2 s D 20 cm; s Câu Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(10πt + π/3) (cm) Thời gian ngắn kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật có tốc độ 50π cm/s A 0,06 s B 0,05 s C 0,1 s D 0,07 s Câu Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Vận tốc góc dao động lắc A B C D Câu Một lắc lò xo có nặng khối lượng m = 40 g chuyển động theo phương trình: x = Acos(10πt) (cm; s) Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo A 30 N/m B 50 N/m C 20 N/m D 40 N/m Câu Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m vật khối lượng m = 100 g Con lắc dao động điều hòa với biên độ cm Ban đầu vật vị trí cân theo chiều dương trục tọa độ Số lần vật qua vị trí động π/2 giây A 20 B 40 C 10 D Câu Con lắc đơn (chiều dài không đổi), dao động điều hồ có chu phụ thuộc vào A khối lượng nặng B trọng lượng nặng C khối lượng riêng nặng D tỉ số khối lượng trọng lượng nặng Câu Một lắc đơn có chiều dài 64 cm treo nơi có g = π2 = 10 m/s2 Tần số lắc dao động A 0,625 Hz B 6,25 Hz C 0,25 Hz D 2,5 Hz Câu 10 Treo lắc đơn vào trần ơtơ nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Khi ôtô đứng n chu dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc m/s2 chu dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 1,98 s B 1,82 s C 2,00 s D 2,02 s Câu 11 Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn B biên độ ngoại lực tuần hoàn C tần số ngoại lực tuần hoàn D hệ số lực cản tác dụng lên hệ dao động Câu 12 Một người xe đạp chở thùng nước vỉa hè lát bê tơng, 4,5 m có rãnh nhỏ Khi người chạy với vận tốc 10,8 km/h nước thùng bị văng tung toé mạnh Tần số dao động riêng nước thùng A 1,5 Hz B 2/3 Hz C 2,4 Hz D 4/3 Hz Câu 13 Hai dao động điều hòa (1) (2) phương, tần số biên độ A = cm Tại thời điểm đó, dao động (1) có li độ x = cm, chuyển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân theo chiều dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có li độ chuyển động theo hướng nào? A x = 8cm chuyển động ngược chiều dương B x = chuyển động ngược chiều dương C x = 4cm chuyển động theo chiều dương D x = 2cm chuyển động theo chiều dương Câu 14 Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc B Sóng học lan truyền dao động học môi trường vật chất C Sóng học có phương dao động vng góc với phương truyền sóng sóng ngang D Sóng học truyền tất môi trường rắn, lỏng, khí chân khơng Câu 15 Phương trình dao động nguồn phát sóng có dạng u = Acos(20πt) Trong khoảng thời gian 0,225 s, sóng truyền quãng đường A 2,25 lần bước sóng B 0,0225 lần bước sóng C 0,225 lần bước sóng D 4,5 lần bước sóng Câu 16 Điều kiện cần thiết để hai sóng kết hợp, pha gặp điểm mơi trường có tác dụng tăng cường lẫn chúng phải có A biên độ hiệu đường số nguyên lần bước sóng B hiệu đường số nguyên lần bước sóng C hiệu đường số nguyên lần nửa bước sóng D biên độ hiệu đường số lẻ lần bước sóng Câu 17 Tại hai điểm M N mơi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, vận tốc sóng khơng đổi q trình truyền, tần số sóng 40 Hz có giao thoa sóng đoạn MN Trong đoạn MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần cách 1,5 cm Vận tốc truyền sóng môi trường A 2,4 m/s B 1,2 m/s C 0,3 m/s D 0,6 m/s Câu 18 Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz đặt hai điểm S S2 cách 10 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 75 cm/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S 1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn ngắn sấp sỉ A 85 mm B 15 mm C 10 mm D 89 mm Câu 19 Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u = 5cos40πt (mm) u2 = 5cos(40πt + π) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 A 10 B C D 11 Câu 20 Để có sóng dừng dây với hai đầu nút sóng A chiều dài dây số nguyên lần nửa bước sóng B chiều dài dây phần tư bước sóng C bước sóng ln chiều dài dây D bước sóng số lẻ lần chiều dài dây Câu 21 Một sợi dây đàn hồi dài ℓ = 100 cm, có hai đầu A, B cố định Một sóng truyền dây với tần số 50 Hz người ta thấy dây có nút sóng khơng kể hai nút A B Vận tốc truyền sóng dây là: A 40 m/s B 100 m/s C 25 m/s D 30 m/s Câu 22 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây là: A 3,2 m/s B 5,6 m/s C 4,8 m/s D 2,4 m/s Câu 23 Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A tần số thay đổi B bước sóng giảm C bước sóng khơng thay đổi D tần số khơng đổi Câu 24 Cho cường độ âm chuẩn I = 10-12 W/m2 Tính cường độ âm sóng âm có mức cường độ âm 80 dB A.10-2 W/m2 B 10-4 W/m2 C 10-3 W/m2 D 10-1 W/m2 Câu 25 Trong phòng nghe nhạc, vị trí: Mức cường độ âm tạo từ nguồn âm 80 dB, mức cường độ âm tạo từ phản xạ tường phía sau 74 dB Coi tường không hấp thụ lượng âm phản xạ âm tuân theo định luật phản xạ ánh sáng Mức cường độ âm tồn phần điểm A 77 dB B 80,97 dB C 84,36 dB D 86,34 dB Câu 26 Chúng ta phân biệt hai sóng âm tần số phát từ hai nguồn âm khác nhờ chúng có khác A độ cao B âm sắc C độ to D tốc độ truyền Câu 27 Muốn tạo suất điện động dao động điều hồ phải có khung dây kim loại quay quanh trục đối xứng đặt từ trường đều, khung dây quay A trục vng góc với véc tơ cảm ứng từ B với tốc độ góc biến đổi tuần hoàn theo thời gian t C trục song song với véc tơ cảm ứng từ D quanh trục Câu 28 Dòng điện xoay chiều dòng điện A có chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian B thay đổi theo thời gian C biến đổi theo thời gian D có cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian Câu 29 Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 200cos100πt (V) Mạch trở, có R = 50 Ω Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch A i = 2cos100πt (A) B i = 4cos100πt (A) C i = 4cos100πt (A) D i = 4cos(100πt + ) Câu 30 Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 200cos(ωt) V Tại thời điểm t, điện áp u = 100 V tăng Hỏi vào thời điểm t’ = t + 1/4 T điện áp u có giá trị ? A 100 V B 100 V C 100 V D –100 V Câu 31 Đặt điện áp u  U cos t vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng u2 i2 u i2 u i2    2  1 2 I B U I C U I D U Câu 32 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100t + /3) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/2 (H) Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm A i = 2cos(100t - /6) A B i = 2cos(100t + /6) A C i = 2cos(100t + /6) A D i = 2cos(100t - /6) A Câu 33 Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp xẩy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không đúng? A Điện áp hiệu dụng điện trở giảm B Điện áp hiệu dụng tụ tăng C Điện áp hiệu dụng đoạn mạch LC tăng D Hệ số công suất đoạn mạch giảm Câu 34 Đặt hiệu điện u = U0sinωt với ω, U0 không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở 80 V, hai đầu cuộn dây cảm (cảm thuần) 120 V hai đầu tụ điện 60 V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A.140 V B 220 V C 100 V D 260 V Câu 35 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 10 , cuộn cảm 103 có L = 10 H, tụ điện có C = 2 F điện áp hai đầu cuộn cảm  u L  20 cos(100t  ) V Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch là   u  40cos(100t  ) u  40cos(100t  ) V V A B   u  40 cos(100t  ) u  40 cos(100t  ) V V C D Câu 36 Đặt điện áp u = U0cos(t + ) (U0 không đổi, tần số góc  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh  = 1 đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số cơng suất đoạn mạch I k1 Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị  = 2 cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I k2 Khi ta có A I2 > I1 k2 > k1 B I2 > I1 k2 < k1 C I2 < I1 k2 < k1 D I2 < I1 k2 > k1 Câu 37 Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có R biến trở Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = 120 cos120πt V Biết ứng với hai giá trị biến trở: R = 10 Ω, R2 = 40 Ω cơng suất tiêu thụ P đoạn mạch Công suất cực đại đoạn mạch thay đổi R là: A 100 W B 200 W C 360 W D 720 W Câu 38 Máy biến áp thiết bị A biến đổi tần số dòng điện xoay chiều B có khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều C làm tăng cơng suất dòng điện xoay chiều D biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Câu 39 Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải A B 105 V C 630 V D 70 V Câu 40 Cần tăng hiệu điện cực máy phát điện lên lần để cơng suất hao phí giảm 81 lần? Coi cơng suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi Biết cosφ = 1; chưa tăng độ giảm đường dây 10% hiệu điện cực máy phát điện A 8,515 B 10 C D 8,11 u i2   A U I -Hết - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐÁP ÁN 125 A 21 C 22 D 23 B 24 D 25 D 26 A 27 D 28 A 29 A 30 A 31 B 32 D 33 D 34 A 35 B 36 B 37 C 38 A 39 A 40 C D D B B B A D B C C A B C B C C B D D GIẢI CHI TIẾT Câu Trong dao động điều hòa, chất điểm qua vị trí cân vận tốc A có độ lớn cực đại Câu Con lắc lò xo dao động điều hồ, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật C giảm lần Câu Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Vận tốc vật qua vị trí cân 62,8 cm/s gia tốc vị trí biên m/s2 Lấy π2 = 10 Biên độ chu dao động vật a   max   v max Tính rad/s =>A=20cm T=2s chọn D 20 cm; s Câu Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 10cos(10πt + π/3) (cm) Thời gian ngắn kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật có tốc độ 50π cm/s là: Vận tốc cực đại v max=100πcm/s, vo=- 50 cm/s, dùng T vòng tròn lượng giác xác định thời gian ngắn =0,05s B 0,05 s Câu Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Vận tốc góc dao động lắc D Câu Một lắc lò xo có nặng khối lượng m = 40 g chuyển động theo phương trình: x = Acos(10πt) (cm; s) Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo k  m D 40 N/m Câu Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m vật khối lượng m = 100 g Con lắc dao động điều hòa với biên độ cm Ban đầu vật vị trí cân theo chiều dương trục tọa độ Số lần vật qua vị   s trí động π/2 giây Tính chu kỳ T= 10 , s=5T, chu kỳ có lần qua vị trí động năng, chu kỳ có 20 lần chọn A 20 Câu Con lắc đơn (chiều dài không đổi), dao động điều hồ có chu phụ thuộc vào D tỉ số khối lượng trọng lượng nặng Câu Một lắc đơn có chiều dài 64 cm treo nơi có g = π2 = 10 m/s2 Tần số lắc dao động g Áp dụng cơng thức tính chu kỳ T= A 0,625 Hz 2 l Câu 10 Treo lắc đơn vào trần ôtô nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Khi ơtơ đứng n chu dao động điều hòa lắc s Nếu ơtơ chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc m/s2 chu dao động điều hòa lắc xấp xỉ To  T g' = g g  a2 =>T chọn A 1,98 s g Câu 11 Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn Câu 12 Một người xe đạp chở thùng nước vỉa hè lát bê tơng, 4,5 m có rãnh nhỏ Khi người chạy với vận tốc 10,8 km/h nước thùng bị văng tung toé mạnh Tần số dao động riêng nước thùng l Do cộng hưởng nên nước thùng bị văng tung tóe mạnh Chu kỳ dao động riêng T= v =1,5s=>f= T chọn B 2/3 Hz Câu 13 Hai dao động điều hòa (1) (2) phương, tần số biên độ A = cm Tại thời điểm đó, dao động (1) có li độ x = cm, chuyển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân theo chiều dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có li độ chuyển động theo hướng nào? Áp dụng x=x1+x2 =2+0=2cm, vẽ vòng tròn lượng giác xác định chiều chuyển động D x = 2cm chuyển động theo chiều dương Câu 14 Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? D Sóng học truyền tất mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng Câu 15 Phương trình dao động nguồn phát sóng có dạng u = Acos(20πt) Trong khoảng thời gian 0,225 s, sóng truyền quãng đường là: Chu kỳ sóng T=0,1s=>t=2,25T chọn A 2,25 lần bước sóng Câu 16 Điều kiện cần thiết để hai sóng kết hợp, pha gặp điểm môi trường có tác dụng tăng cường lẫn chúng phải có B hiệu đường số nguyên lần bước sóng Câu 17 Tại hai điểm M N mơi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, vận tốc sóng khơng đổi q trình truyền, tần số sóng 40 Hz có giao thoa sóng đoạn MN Trong đoạn MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần  cách 1,5 cm Vận tốc truyền sóng mơi trường =1,5cm =>  =3cm=>B 1,2 m/s Câu 18 Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz đặt hai điểm S S2 cách 10 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 75 cm/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S 1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn ngắn sấp sỉ SS SS  �k �   ; Chọn k=-6; Tính  =1,5cm; đếm số điểm dao động với biên độ cực đại khoảng S1S2 : d  d1  6 , vẽ vòng tròn tâm S bán kính S S , với d =S S =>d =1cm xác định khoảng cách ngắn 1 1 2 h=0,998cm chọn C 10 mm Câu 19 Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u = 5cos40πt (mm) u2 = 5cos(40πt + π) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 là: SS SS   �k �    , tính bước sóng  =4cm, 5,5 �k �4,5 , chọn Hai nguồn sóng ngược pha nên giá trị k nguyên khoảng 5,5 �k �4,5 chọn A.10 Câu 20 Để có sóng dừng dây với hai đầu nút sóng A chiều dài dây số nguyên lần nửa bước sóng Câu 21 Một sợi dây đàn hồi dài ℓ = 100 cm, có hai đầu A, B cố định Một sóng truyền dây với tần số 50 Hz người ta thấy dây có nút sóng khơng kể hai nút A B Vận tốc truyền sóng dây là: Xác định l=2  =>  =50cm=>v=  f chọn C 25 m/s Câu 22 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây là: �2 x �  2asin � � � � Xác định =18cm =>  =72cm, M cách B 12cm, cách A 6cm, biên độ dao động sóng M =a=> vận tốc cực đại phần tử M  a ; vận tốc cực đại phần tử B  a Dùng vòng tròn lượng giác xác định chu kỳ T=0,3s, tính vận tốc truyền sóng v=240cm/s chọn D 2,4 m/s Câu 23 Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước D tần số khơng đổi -12 Câu 24 Cho cường độ âm chuẩn I = 10 W/m Tính cường độ âm sóng âm có mức cường độ âm 80 �I � log � � �I o �tính I chọn dB Áp dụng công thức L=10 B 10-4 W/m2 Câu 25 Trong phòng nghe nhạc, vị trí: Mức cường độ âm tạo từ nguồn âm 80 dB, mức cường độ âm tạo từ phản xạ tường phía sau 74 dB Coi tường không hấp thụ lượng âm phản xạ âm tuân theo định luật phản xạ ánh sáng Mức cường độ âm toàn phần điểm I I I I log( ) log( ) log( ) I o ; 74dB=10 I o từ tính L=10 Io Ta có 80dB=10 chọn B 80,97 dB Câu 26 Chúng ta phân biệt hai sóng âm tần số phát từ hai nguồn âm khác nhờ chúng có khác B âm sắc Câu 27 Muốn tạo suất điện động dao động điều hoà phải có khung dây kim loại quay quanh trục đối xứng đặt từ trường đều, khung dây quay A trục vng góc với véc tơ cảm ứng từ Câu 28 Dòng điện xoay chiều dòng điện D có cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian Câu 29 Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 200cos100πt (V) Mạch trở, có R = 50 Ω Biểu thức cường độ u% U �0 200 2�0 % i  o  R R 50 dòng điện qua mạch Dùng máy tính chọn B i = 4cos100πt (A) Câu 30 Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 200cos(ωt) V Tại thời điểm t, điện áp u = 100 V tăng Hỏi vào thời điểm t’ = t + 1/4 T điện áp u có giá trị ? Dùng vòng tròn lượng giác xác định u C 100 V Câu 31 Đặt điện áp u  U cos t vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại u i2  2 lượng là: Trong mạch điện xoay chiều có tụ điện i u vuông pha với C U I Câu 32 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100t + /3) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/2 (H) Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm A u i2 u2 i2     1 2 U I (Z.I ) I o o o o Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là: Dùng biểu thức liên hệ tính Io= A, từ chọn A i = 2cos(100t - /6) A Câu 33 Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp xẩy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không đúng? B Điện áp hiệu dụng tụ tăng Câu 34 Đặt hiệu điện u = U0sinωt với ω, U0 không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở 80 V, hai đầu cuộn dây cảm (cảm thuần) 120 V hai đầu tụ điện 60 V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U  U R2  (U L  U C )2 Áp dụng cơng thức tính chọn C 100 V Câu 35 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 10 , cuộn cảm 103 có L = 10 H, tụ điện có C = 2 F điện áp hai đầu cuộn cảm  u L  20 cos(100t  ) V Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch là � u  u% L ( R  i ( Z L  ZC ) 40�  u  40cos(100t  ) iZ V L chọn Dùng máy tính = B Câu 36 Đặt điện áp u = U0cos(t + ) (U0 không đổi, tần số góc  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh  = 1 đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I k1 Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị  = 2 cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số cơng suất đoạn mạch I k2 Khi ta có:  = 1, ZL>ZC; tăng tần số góc đến giá trị  = 2, có cơng hưởng điện ZL=ZC, I=Imax, biến đổi  để ZL>ZC I giảm, ZL tăng ZC giảm ta dễ thấy I2
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ học kì 1 lần 2 , ĐỀ THI THỬ học kì 1 lần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay