ĐỀ THI THỬ học kì 1 lần 1

10 37 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:33

ĐỀ THI THỬ HỌC – VẬT LÝ 12 – LẦN Câu 1: Một vật dao động điều hồ có quỹ đạo đoạn thẳng dài 10 cm Biên độ dao động vật A 2,5 cm B cm C 10 cm D 20 cm x = cos π Câu 2: Một vật dao động dao động điều hòa có phương trình t (cm ) Lấy π2 = 10 Gia tốc cực đại vật có độ lớn: A 1,2 m/s2 B 6π cm/s2 C 3,6 m/s2 D 18π m/s2 Câu 3: Một vật có khối lượng 400 g dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(10πt + π) (cm) Lấy π2 = 10 Năng lượng dao động vật là: A J B 200 J C 20 J D 0,2 J Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vừa khỏi vị trí cân đoạn s động chất điểm 1,8 J Đi tiếp đoạn s động 1,5 J Nếu thêm đoạn s động bao nhiêu? Biết trình khảo sát chất điểm chưa đổi chiều chuyển động A 0,9 J B J C 0,8 J D 1,2 J Câu 5: Công thức sau dùng để tính tần số dao động lắc lò xo? k m k m A f = 2π m B f = π k C f = 2π m D f = 2π k Câu 6: Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100 g lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu 0,2 s Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo A k = 50 N/m B k = 100 N/m C k = 62.8 N/m D k = 200 N/m Câu 7: Một vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k Kích thích để lắc dao động điều hoà với gia tốc cực đại 16 m/s 6,4.10-2 J Vận tốc cực đại vật A 16 cm/s B 80 cm/s C 1,6 m/s D m/s Câu 8: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu 2,2 s, nơi có g = 10 m/s Lấy π2 = 10 Chiều dài lắc: A l = 1,21 m B l = m C l = 0,55 m D l = 1,1 m Câu 9: Chu dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A khối lượng lắc B chiều dài lắc C cách kích thích cho dao động D biên độ dao động Câu 10: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 10 g mang điện tích q = + 5.10-6 C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14 Chu dao động lắc A 1,40 s B 1,99 s C 1,15 s D 0,58 s Câu 11: Phát biểu sau đúng? Trong dao động tắt dần, phần biến thành A quang B hóa C điện D nhiệt Câu 12: Một lắc đơn có độ dài 16 cm treo toa tầu vị trí phía trục bánh xe Chiều dài ray 12 m Coi đoàn tầu chuyển động thẳng Con lắc dao động điều hòa mạnh vận tốc đoàn tầu bằng: A 15 m/s B 1,5 cm/s C 1,5 m/s D 15 cm/s π Câu 13: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x = A1cos(πt + ) cm x2 = π 6cos(πt - ) cm Phương trình dao động tổng hợp hai dao động x = Acos(πt +φ) cm Thay đổi A để biên độ A có giá trị cực tiểu π π A φ = - rad B φ = π rad C φ = - rad D φ = rad Câu 14: Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường A vng góc với phương truyền sóng B phương thẳng đứng C phương ngang D trùng với phương truyền sóng Câu 15: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = 4cos(4πt – π/4) (cm) Biết hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha cách m Tốc độ truyền sóng là: A v = m/s B v = m/s C v = 12 m/s D v = 1,5 m/s Câu 16: Trên mặt nước có hai nguồn giống A B dao động vng góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng λ Điểm M vùng giao thoa cách A, B d1 d2 Điểm M dao động với biên độ cực tiểu khi: (k thuộc Z) λ λ λ 2 A d2 – d1 = k B d2 – d1 = kλ C d2 – d1 = (2k + 1) D d2 – d1 = (2k + 1) Câu 17: Trên mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha với tần số 40 Hz, vận tốc truyền sóng 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn sóng cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu AB là: A.7 B C D 10 Câu 18: Hai sóng kết hợp có đặc điểm đây? A Có biên độ B Có pha hiệu số pha khơng đổi C Có tần số D Có tần số, phương có hiệu số pha khơng đổi Câu 19: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A B cách 30 cm dao động pha Biết sóng nguồn phát có tần số 10 Hz, vận tốc truyền sóng m/s Gọi M điểm nằm đường thẳng vng góc với AB A dao động với biên độ cực đại Đoạn AM có giá trị nhỏ A 20 cm B 25 cm C 40 cm D 12,5 cm Câu 20: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách điểm nút liên tiếp A λ B 2λ C λ/4 D λ/2 Câu 21: Một sợi dây dài 200 cm, hai đầu cố định dây có sóng dừng với bó sóng Bước sóng A m B m C 0,75 m D 0,5 m Câu 22: Sóng dừng sợi dây dài, hai điểm A, B cách 15 cm với A nút B bụng cạnh A C trung điểm AB Biết thời gian ngắn hai lần li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây bằng: A 1,5 m/s B m/s C 0,5 m/s D m/s Câu 23: Đơn vị thông dụng để đo mức cường độ âm là: A Đềxiben (dB) B Ben (B) C J/s D W/m2 Câu 24: Cường độ âm điểm A môi trường truyền âm 10 -5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm A A L = 60 dB B L = 80 dB C L = 70 dB D L = 50 dB Câu 25: Hai nguồn âm điểm phát sóng đồng với tần số 680 Hz đặt A B cách m không khí Tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s O điểm nằm đương trung trực AB cách AB 100 m M điểm nằm đường thẳng qua O song song với AB, gần O nhận âm to Tính khoảng cách OM A 40 m B 50 m C 57,7 m D 70 m Câu 26: Đặc tính sau khơng phải đặc tính sinh lí âm A Độ cao B Âm sắc C Độ to D Cường độ âm Câu 27: Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = cos100πt (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là: 2 A I = A B I = A C I = A D I = A Câu 28: Mạng điện xoay chiều 220V – 50 Hz, chọn pha ban đầu điện áp biểu thức điện áp có dạng: A u = 220 cos100πt (V) B u = 220cos100πt (V) C u = 220cos50πt (V) D u = 220 cos50πt (V) Câu 29: Cách tạo dòng điện xoay chiều dựa tượng A tự cảm B cảm ứng điện từ C cộng hưởng điện từ D tự cảm cảm ứng điện từ π u = 200 cos(100πt − ) 2 Câu 30: Tại thời điểm t, điện áp (V) có giá trị 100 (V) giảm Sau thời điểm 300 s, điện áp có giá trị : 2 2 A 100 (V) B - 100 (V) C 200 (V) D - 200 (V) −4 10 π Câu 31: Đặt vào đầu tụ điện C = F hiệu điện xoay chiều u = 141cos100πt (V) Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ : A I = 100 A B I = A C I = A D I = 1,41 A Câu 32: Mạch điện xoay chiều có phần tử (R L C) Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện 2π u = 50 cos(100πt + ) i = cos(100πt + π / 6) (V) thấy dòng điện mạch (A) Phần tử là: 10 0,25 F H 2,5 π A R = 25 Ω B L = C C = D L = 25 H Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt, có U0 không đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi ω = ω0 mạch có cộng hưởng điện Giá trị ω0 2π 1 LC LC LC 2π LC A ω = B ω = C ω = D ω = Câu 34: Điện áp hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp u = 200 cos(100πt - π/3) (V) cường độ dòng điện qua đoạn mạch i = cos100πt (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 100 W B 141 W C 143 W D 200 W Câu 35: Đặt hiệu điện xoay chiều vào mạch R, L, C mắc nối tiếp, có hiệu điện hiệu dụng không đổi Thấy hiệu điện hiệu dụng phần tử R, L, C 150 V Nếu nối tắt tụ hiệu điện hiệu dụng điện trở R là: 2 A 100 V B 100 V C 75 V D 50 V Câu 36: Đặt điện áp u = 400cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t , điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V, thời điểm t + 1/400 s, cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch giảm Công suất tiêu thụ điện mạch X là: A P = 400 W B 200 W C 160 W D 100 W Câu 37: Đặt điện áp u = 120 cos2πft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C, với CR < 2L Khi f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Khi f = f o = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Khi f = f điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax Giá trị ULmax A 173 V B 57 V C 80 V D 85 V Câu 38: Máy biến dùng biến đổi hiệu điện nguồn sau đây? A Pin B Ắc quy C Nguồn điện xoay chiều D Nguồn điện chiều Câu 39: Cuộn sơ cấp máy biến có 2200 vòng mắc vào mạng điện có hiệu điện hiệu dụng 110 V Để thắp sáng bình thường bóng đèn V số vòng cuộn thứ cấp A 80 vòng B 60 vòng C 45 vòng D 50 vòng Câu 40: Điện từ nhà máy điện nhỏ có công suất không đổi đưa đến xưởng sản xuất đường dây truyền tải Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 64 máy hoạt động Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp 10 nơi sử dụng cung cấp đủ 76 máy hoạt động Nếu đặt xưởng sản xuất nhà máy điện cung cấp cho máy? A 80 máy B 92 máy C 85 máy D 90 máy -Hết - ĐÁP ÁN 133 B 21 A A 22 A A 23 A B 24 C C 25 C B 26 D B 27 B A 28 A B 29 B 10 C 30 B 11 D 31 C 12 A 32 B 13 C 33 C 14 D 34 A 15 A 35 C 16 C 36 B 17 D 37 C 18 D 38 C 19 D 39 B 20 D 40 A GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Một vật dao động điều hồ có quỹ đạo đoạn thẳng dài 10 cm Biên độ dao động vật L A= chọn B cm Câu 2: Một vật dao động dao động điều hòa có phương trình x = cos 2π t (cm ) Lấy π2 = 10 Gia tốc cực đại vật có độ lớn: amax = ω A chọn A 1,2 m/s2 Câu 3: Một vật có khối lượng 400 g dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(10πt + π) (cm) Lấy π2 = 10 w = mω A2 Năng lượng dao động vật là: chọn A J Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vừa khỏi vị trí cân đoạn s động chất điểm 1,8 J Đi tiếp đoạn s động 1,5 J Nếu thêm đoạn s động bao nhiêu? Biết trình khảo sát chất điểm chưa đổi chiều chuyển động 1,8 − 1,5 mω s = 1.8 + 0,1 − 9.0,1 Vì khơng đổi ta dễ thấy Wđ= chọn B J Câu 5: Cơng thức sau dùng để tính tần số dao động lắc lò xo? k Chọn C f = 2π m Câu 6: Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100 g lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu 0,2 m T = π s Lấy π = 10 Độ cứng lò xo Áp dụng cơng thức B k = 100 N/m k chọn Câu 7: Một vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k Kích thích để lắc dao động điều hồ với gia tốc cực đại 16 m/s 6,4.10-2 J Vận tốc cực đại vật am2 ax m amax ω = Vận tốc cực đại vật là: ta có =400, tính A= 2w ω =0,04m từ chọn B 80 cm/s Câu 8: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu 2,2 s, nơi có g = 10 m/s2 Lấy π2 = 10 Chiều dài l T = 2π g lắc: Áp dụng công thức chọn A.l = 1,21 m Câu 9: Chu dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc Ch ọn B chiều dài lắc Câu 10: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 10 g mang điện tích q = + 5.10-6 C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14 Chu dao động l T = 2π qE g+ m lắc chọn C 1,15 s Câu 11: Phát biểu sau đúng? Trong dao động tắt dần, phần biến thành Chọn D nhiệt Câu 12: Một lắc đơn có độ dài 16 cm treo toa tầu vị trí phía trục bánh xe Chiều dài ray 12 m Coi đoàn tầu chuyển động thẳng Con lắc dao động điều hòa mạnh vận L v= l 2π g tốc đồn tầu bằng: Vận dụng cộng hưởng tính chọn A 15 m/s π Câu 13: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x = A1cos(πt + ) cm x2 = π 6cos(πt - ) cm Phương trình dao động tổng hợp hai dao động x = Acos(πt +φ) cm Thay đổi A để biên độ A có giá trị cực tiểu thì: π uu r uur uur A1 A2 A Vẽ giản đồ véc tơ, biểu diễn , , vận dụng định lý hàm số sin chọn C.φ=- rad Câu 14: Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường Chọn D trùng với phương truyền sóng Câu 15: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = 4cos(4πt – π/4) (cm) Biết hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha cách m Tốc độ truyền sóng là: v= λf chọn A v = m/s Câu 16: Trên mặt nước có hai nguồn giống A B dao động vng góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng λ Điểm M vùng giao thoa cách A, B d1 d2 Điểm M dao động với biên độ cực λ tiểu khi: (k thuộc Z) Chọn C d2 – d1 = (2k + 1) Câu 17: Trên mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha với tần số 40 Hz, vận tốc truyền sóng 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn sóng cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu AB là: Áp l l − −
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ học kì 1 lần 1 , ĐỀ THI THỬ học kì 1 lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay