Đề KSCL GIỮA KÌ 1 chuyên vinh

6 30 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:33

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN VINH ĐỀ KSCL GIỮA HỌC KÌ Mơn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu Khi sóng học truyền từ khơng khí vào nước đại lượng sau không đổi? A Tần số sóng B Biên độ sóng C Tốc độ truyền sóng D Bước sóng Câu Một vật khối lượng kg treo vào lò xo có hệ số đàn hồi k = 5000 N/m Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn cm thả khơng vận tốc đầu vận tốc cực đại A 2,5 cm/s B 250 m/s C 2,5 m/s D 25 cm/s Câu Một lắc đơn dao động điều hòa Nếu tăng khối lượng nặng hai lần giữ nguyên biên độ dao động so với chưa tăng khối lượng, A chu kì giảm lần, khơng đổi B chu kì tăng lần, tăng lần C chu kì giảm khơng đổi, tăng lần D chu kì lắc có giá trị khơng đổi Câu Suất điện động nguồn điện đặc trưng cho A khả thực công nguồn điện B khả tích điện cho hai cực C khả dự trữ điện tích nguồn điện D khả tác dụng lực nguồn điện Câu Hai nguồn sóng kết hợp hai nguồn dao động phương, A biên độ khác tần số B pha ban đầu khác tần số C tần số có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian D biên độ có hiệu số pha thay đổi theo thời gian Câu Vật sáng AB qua thấu kính phân kỳ tiêu cự 30 cm cho ảnh ảo A’B’ cách thấu kính 15 cm Vị trí vật cách thấu kính A 20 cm B 15 cm C 30 cm D 10 cm Câu Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương có phương trình x = 4cos2πt (cm) x2 = 4sin2πt (cm) Biên độ dao động tổng hợp A 2cm B cm C cm D Câu Cho hai dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(10πt – 0,5π) cm x2 = 10cos(10πt + 0,5π) cm Độ lệch pha hai dao động có độ lớn A 0,5π B π C D 0,25π Câu Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc m k m k A 2π B 2π C D k m k m Câu 10 Một vật thực dao động điều hòa xung quanh vị trí cân theo phương trình x = 4cos(4πt – 0,5π) cm Chu kì dao động vật A s B 0,5π s C 2π s D 0,5 s Câu 11 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độn cứng k, dao động điều hòa Chọn mốc vị trí cân Biểu thức lắc li độ x 1 A kx B 2kx2 C kx D 2kx 2 Câu 12 Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 100 Ω, mắc nối tiếp với điện trở R = 200 Ω, hiệu điện đầu đoạn mạch 12 V Hiệu điện hai đầu điện trở R1 A U1 = V B U1 = V C U1 = V D U1 = V Câu 13 Vật sáng AB đặt trục vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm Khi đặt vật sáng cách thấu kính 10 cm vị trí, tính chất, chiều độ lớn ảnh A cách thấu kính 20 cm, ảo, chiều gấp đơi vật B cách thấu kính 20 cm, ảo, ngược chiều gấp đôi vật C cách thấu kính 20 cm, thật, ngược chiều gấp đơi vật D cách thấu kính 20 cm, thật, chiều gấp đơi vật Câu 14 Một sợi dây có sóng dừng ổn định Bước sóng sóng truyền dây λ Hai điểm nút liên tiếp cách A λ B 0,75λ C 0,5λ D 0,25λ Câu 15 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 24 cm Dao động có biên độ A cm B 12 cm C 48 cm D 24 cm Câu 16 Trong tượng khúc xạ ánh sáng A góc khúc xạ ln lớn góc tới B góc tới tăng góc khúc xạ tăng C góc khúc xạ ln bé góc tới D góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới Câu 17 Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos2πt cm Nhận định không đúng? A Gốc thời gian lúc vật li độ x = 10 cm B Biên độ A = 10 cm C Chu kì T = s D Pha ban đầu φ = – 0,5π rad Câu 18 Một nguồn âm phát sóng âm có tần số 420 Hz truyền khơng khí với bước sóng 80 cm Tốc độ truyền âm khơng khí A 330 m/s B 336 m/s C 340 m/s D 332 m/s Câu 19 Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn khơng khí A trọng lực tác dụng lên vật B lực cản môi trường C lực căng dây treo D dây treo có khối lượng đáng kể Câu 20 Đoạn mạch gồm điện trở R1= 100 Ω mắc nối tiếp với điện trở R = 300 Ω, điện trở tương đương mạch A Rtđ = 300 Ω B Rtđ = 400 Ω C Rtđ = 200 Ω D Rtđ = 500 Ω Đoạn mạch gồm điện trở R = 100 Ω mắc song song với điện trở R = 300 Ω, điện trở tương đương Câu 21 mạch A Rtđ = 150 Ω B Rtđ = 100 Ω C Rtđ = 400 Ω D Rtđ = 75 Ω Câu 22 Trong sóng học, tốc độ truyền sóng A tốc độ cực tiểu phần tử mơi trường truyền sóng B tốc độ cực đại phần tử mơi trường truyền sóng C tốc độ chuyển động phần tử mơi trường truyền sóng D tốc độ lan truyền dao động môi trường truyền sóng Câu 23 Với tia sáng đơn sắc, chiết suất nước n 1, thủy tinh n2 Chiết suất tỉ đối thủy tinh nước A n21 = n2 n1 B n21 = n1 − n2 D n21 = C n21 = n2 − n1 n1 n2 Câu 24 Phát biểu sau khơng đúng? A Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích dương B Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng C Cường độ dòng điện đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu dòng điện đo điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn đơn vị thời gian D Chiều dòng điện kim loại quy ước chiều chuyển dịch electron Câu 25 Hai dao động điều hòa, phương, tần số, pha, có biên độ A 1, A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A A12 − A22 B A1 + A2 C A12 + A22 D A1 − A2 Câu 26 Trong hệ SI đơn vị đo cường độ âm A Jun mét vuông J/m2 B Đêxiben dB C Ben B D Oát mét vuông W/m2 Câu 27 Một hệ dao động thực dao động cưỡng Hiện tượng cộng hưởng xảy A Chu kì lực cưỡng lớn chu kì dao động riêng hệ dao động B tần số lực cưỡng lớn tần số dao động riêng hệ dao động C tần số lực cưỡng tần số dao động riêng hệ dao động D Chu kì lực cưỡng nhỏ chu kì dao động riêng hệ dao động Câu 28 Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước, A B hai nguồn kết hợp có phương trình sóng A u A = u B cos(ωt ) biên độ dao động sóng tổng hợp M (với MA = d1 MB = d2) A 2a cos π (d1 + d ) λ B a cos π (d1 + d ) λ C 2a cos π (d1 − d ) λ D a cos π (d1 − d ) λ Câu 29 Chọn câu sai nói sóng dừng xảy sợi dây: A hai điểm đối xứng qua điểm nút dao động pha B Khoảng cách điểm nút điểm bụng liền kề (theo phương truyền sóng) phần tư bước sóng C Khoảng thời gian hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng nửa chu kì D Hai điểm đối xứng qua điểm bụng dao động pha Câu 30 Thấu kính có độ tự D = −5 dp, A thấu kính phân kì có tiêu cự f = −5 cm B thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + cm C thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 20 cm D thấu kính phân kì có tiêu cự f = −20 cm Câu 31 Một sóng ngang truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường A trùng với phương truyền sóng B vng góc với phương truyền sóng C phương ngang D phương thẳng đứng Câu 32 Trên sợi dây có sóng dừng, điểm bụng M cách nút gần N đoạn 10 cm Khoảng thời gian hai lần liên tiếp trung điểm P đoạn MN có li độ với M 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây A 100 cm/s B 300 cm/s C 400 cm/s D 200 cm/s Câu 33 Một lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng khơng đáng kể, có độ cứng k = 100 N/m Khối lượng vật m = kg Kéo vật khỏi vị trí cân x = + cm truyền cho vật vận tốc v = 30 cm/s, ngược chiều dương, chọn t = lúc vật bắt đầu chuyển động Phương trình dao động vật π π   A x = 2cos 10t + ÷cm B x = 2cos 10t + ÷cm 4 3   3π  π   cm C x = 2cos 10t + D x = cos  10t − ÷cm ÷  4   Câu 34 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lượng dao động 20 mJ lực đàn hồi cực đại N I điểm cố định lò xo Khoảng thời gian ngắn từ điểm I chịu tác dụng lực kéo đến chịu tác dụng lực nén có độ lớn N 0,1 s Quãng đường ngắn mà vật 0,2 s A cm B cm C − cm D 3cm ( ) Câu 35 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng, hai nguồn A B cách 10 cm dao động theo phương trình uA = uB = 4cos(20πt) mm Sóng từ hai nguồn lan truyền mặt chất lỏng với tốc độ 40 cm/s Gọi Ax đường thẳng mặt chất lỏng vng góc với AB Tại điểm M Ax có cực đại giao thoa, đoạn thẳng AM khơng có cực đại khác Khoảng cách AM A 2,52 cm B 2,15 cm C 1,64 cm D 2,25 cm Câu 36 Cho vật m = 200 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số với phương π 5π    trình x1 = sin  20t + ÷ cm x = 2cos  20t + ÷ cm Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật 2    π thời điểm t = s 120 A 0,2 N B 0,4 N C N D N Câu 37 Một lắc đơn dao động điều hòa nơi có gia tốc rơi tự g = 9,8 m/s Biết biên độ góc dao động α0 = 0,1 rad vật qua vị trí có li độ dài s = 1,96 cm có vận tốc v = 9,8 cm/s Chiều dài dây treo vật A 78,4 cm B 98,4 cm C 39,2 cm D 48,4 cm Câu 38 Thực giao thoa chất lỏng với hai nguồn S S2 giống cách 13 cm Phương trình dao động A B u A = uB = 2cos(40πt) cm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v = 0,8 m/s Biên độ sóng khơng đổi Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 A B 12 C.10 D Câu 39 Một sóng âm truyền mơi trường Biết cường độ âm điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn âm mức cường độ âm điểm A 100 dB B 50 dB C 20 dB D 10 dB π  Câu 40 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos  2πt + ÷cm Vào thời điểm t vật có li độ 3  x = 3cm chuyển động theo chiều âm Vào thời điểm t + 0,25 s vật vị trí có li độ B −2 cm A cm Câu A Câu 11 A Câu 21 D Câu 31 B Câu C Câu 12 D Câu 22 D Câu 32 D Câu C Câu 13 A Câu 23 A Câu 33 A Câu A Câu 14 C Câu 24 D Câu 34 B C – cm BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu C C Câu 15 Câu 16 B B Câu 25 Câu 26 B D Câu 35 Câu 36 D B Câu A Câu 17 D Câu 27 C Câu 37 C D cm Câu B Câu 18 B Câu 28 C Câu 38 A Câu D Câu 19 B Câu 29 A Câu 39 C Câu 10 D Câu 20 B Câu 30 D Câu 40 C SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUN VINH ĐỀ KSCL GIỮA HỌC KÌ Mơn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu Khi sóng học truyền từ khơng khí vào nước đại lượng sau khơng đổi? A Tần số sóng B Biên độ sóng C Tốc độ truyền sóng D Bước sóng Câu Một vật khối lượng kg treo vào lò xo có hệ số đàn hồi k = 5000 N/m Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn cm thả khơng vận tốc đầu vận tốc cực đại A 2,5 cm/s B 250 m/s C 2,5 m/s D 25 cm/s Câu Một lắc đơn dao động điều hòa Nếu tăng khối lượng nặng hai lần giữ nguyên biên độ dao động so với chưa tăng khối lượng, A chu kì giảm lần, khơng đổi B chu kì tăng lần, tăng lần C chu kì giảm khơng đổi, tăng lần D chu kì lắc có giá trị không đổi Câu Suất điện động nguồn điện đặc trưng cho A khả thực cơng nguồn điện B khả tích điện cho hai cực C khả dự trữ điện tích nguồn điện D khả tác dụng lực nguồn điện Câu Hai nguồn sóng kết hợp hai nguồn dao động phương, A biên độ khác tần số B pha ban đầu khác tần số C tần số có hiệu số pha không đổi theo thời gian D biên độ có hiệu số pha thay đổi theo thời gian Câu Vật sáng AB qua thấu kính phân kỳ tiêu cự 30 cm cho ảnh ảo A’B’ cách thấu kính 15 cm Vị trí vật cách thấu kính A 20 cm B 15 cm C 30 cm D 10 cm Câu Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương có phương trình x = 4cos2πt (cm) x2 = 4sin2πt (cm) Biên độ dao động tổng hợp A 2cm B cm C cm D Câu Cho hai dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(10πt – 0,5π) cm x2 = 10cos(10πt + 0,5π) cm Độ lệch pha hai dao động có độ lớn A 0,5π B π C D 0,25π Câu Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc m k m k A 2π B 2π C D k m k m Câu 10 Một vật thực dao động điều hòa xung quanh vị trí cân theo phương trình x = 4cos(4πt – 0,5π) cm Chu kì dao động vật A s B 0,5π s C 2π s D 0,5 s Câu 11 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độn cứng k, dao động điều hòa Chọn mốc vị trí cân Biểu thức lắc li độ x 1 A kx B 2kx2 C kx D 2kx 2 Câu 12 Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 100 Ω, mắc nối tiếp với điện trở R = 200 Ω, hiệu điện đầu đoạn mạch 12 V Hiệu điện hai đầu điện trở R1 A U1 = V B U1 = V C U1 = V D U1 = V Câu 13 Vật sáng AB đặt trục vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm Khi đặt vật sáng cách thấu kính 10 cm vị trí, tính chất, chiều độ lớn ảnh A cách thấu kính 20 cm, ảo, chiều gấp đôi vật B cách thấu kính 20 cm, ảo, ngược chiều gấp đơi vật C cách thấu kính 20 cm, thật, ngược chiều gấp đơi vật D cách thấu kính 20 cm, thật, chiều gấp đôi vật Câu 14 Một sợi dây có sóng dừng ổn định Bước sóng sóng truyền dây λ Hai điểm nút liên tiếp cách A λ B 0,75λ C 0,5λ D 0,25λ Câu 15 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 24 cm Dao động có biên độ A cm B 12 cm C 48 cm D 24 cm Câu 16 Trong tượng khúc xạ ánh sáng A góc khúc xạ ln lớn góc tới B góc tới tăng góc khúc xạ tăng C góc khúc xạ ln bé góc tới D góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới Câu 17 Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos2πt cm Nhận định không đúng? A Gốc thời gian lúc vật li độ x = 10 cm B Biên độ A = 10 cm C Chu kì T = s D Pha ban đầu φ = – 0,5π rad Câu 18 Một nguồn âm phát sóng âm có tần số 420 Hz truyền khơng khí với bước sóng 80 cm Tốc độ truyền âm khơng khí A 330 m/s B 336 m/s C 340 m/s D 332 m/s Câu 19 Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn khơng khí A trọng lực tác dụng lên vật B lực cản môi trường C lực căng dây treo D dây treo có khối lượng đáng kể Câu 20 Đoạn mạch gồm điện trở R1= 100 Ω mắc nối tiếp với điện trở R = 300 Ω, điện trở tương đương mạch A Rtđ = 300 Ω B Rtđ = 400 Ω C Rtđ = 200 Ω D Rtđ = 500 Ω Câu 21 Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 Ω mắc song song với điện trở R = 300 Ω, điện trở tương đương mạch A Rtđ = 150 Ω B Rtđ = 100 Ω C Rtđ = 400 Ω D Rtđ = 75 Ω Câu 22 Trong sóng học, tốc độ truyền sóng A tốc độ cực tiểu phần tử môi trường truyền sóng B tốc độ cực đại phần tử mơi trường truyền sóng C tốc độ chuyển động phần tử mơi trường truyền sóng D tốc độ lan truyền dao động mơi trường truyền sóng Câu 23 Với tia sáng đơn sắc, chiết suất nước n 1, thủy tinh n2 Chiết suất tỉ đối thủy tinh nước A n21 = n2 n1 B n21 = n1 − n2 D n21 = C n21 = n2 − n1 n1 n2 Câu 24 Phát biểu sau khơng đúng? A Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích dương B Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng C Cường độ dòng điện đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu dòng điện đo điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn đơn vị thời gian D Chiều dòng điện kim loại quy ước chiều chuyển dịch electron Câu 25 Hai dao động điều hòa, phương, tần số, pha, có biên độ A 1, A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A A12 − A22 B A1 + A2 C A12 + A22 D A1 − A2 Câu 26 Trong hệ SI đơn vị đo cường độ âm A Jun mét vuông J/m2 B Đêxiben dB C Ben B D Oát mét vuông W/m2 Câu 27 Một hệ dao động thực dao động cưỡng Hiện tượng cộng hưởng xảy A Chu kì lực cưỡng lớn chu kì dao động riêng hệ dao động B tần số lực cưỡng lớn tần số dao động riêng hệ dao động C tần số lực cưỡng tần số dao động riêng hệ dao động D Chu kì lực cưỡng nhỏ chu kì dao động riêng hệ dao động Câu 28 Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước, A B hai nguồn kết hợp có phương trình sóng A u A = u B cos(ωt ) biên độ dao động sóng tổng hợp M (với MA = d1 MB = d2) A 2a cos π (d1 + d ) λ B a cos π (d1 + d ) λ C 2a cos π (d1 − d ) λ D a cos π (d1 − d ) λ Câu 29 Chọn câu sai nói sóng dừng xảy sợi dây: A hai điểm đối xứng qua điểm nút dao động pha B Khoảng cách điểm nút điểm bụng liền kề (theo phương truyền sóng) phần tư bước sóng C Khoảng thời gian hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng nửa chu kì D Hai điểm đối xứng qua điểm bụng dao động pha Câu 30 Thấu kính có độ tự D = −5 dp, A thấu kính phân kì có tiêu cự f = −5 cm B thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + cm C thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 20 cm D thấu kính phân kì có tiêu cự f = −20 cm Câu 31 Một sóng ngang truyền mơi trường phương dao động phần tử mơi trường A trùng với phương truyền sóng B vng góc với phương truyền sóng C phương ngang D phương thẳng đứng Câu 32 Trên sợi dây có sóng dừng, điểm bụng M cách nút gần N đoạn 10 cm Khoảng thời gian hai lần liên tiếp trung điểm P đoạn MN có li độ với M 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây A 100 cm/s B 300 cm/s C 400 cm/s D 200 cm/s Câu 33 Một lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng khơng đáng kể, có độ cứng k = 100 N/m Khối lượng vật m = kg Kéo vật khỏi vị trí cân x = + cm truyền cho vật vận tốc v = 30 cm/s, ngược chiều dương, chọn t = lúc vật bắt đầu chuyển động Phương trình dao động vật π π   A x = 2cos 10t + ÷cm B x = 2cos 10t + ÷cm 4 3   3π  π   cm C x = 2cos 10t + D x = cos  10t − ÷cm ÷  4   Câu 34 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lượng dao động 20 mJ lực đàn hồi cực đại N I điểm cố định lò xo Khoảng thời gian ngắn từ điểm I chịu tác dụng lực kéo đến chịu tác dụng lực nén có độ lớn N 0,1 s Quãng đường ngắn mà vật 0,2 s A cm B cm C − cm D 3cm ( ) Câu 35 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng, hai nguồn A B cách 10 cm dao động theo phương trình uA = uB = 4cos(20πt) mm Sóng từ hai nguồn lan truyền mặt chất lỏng với tốc độ 40 cm/s Gọi Ax đường thẳng mặt chất lỏng vng góc với AB Tại điểm M Ax có cực đại giao thoa, đoạn thẳng AM khơng có cực đại khác Khoảng cách AM A 2,52 cm B 2,15 cm C 1,64 cm D 2,25 cm Câu 36 Cho vật m = 200 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số với phương π 5π    trình x1 = sin  20t + ÷ cm x = 2cos  20t + ÷ cm Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật 2    π thời điểm t = s 120 A 0,2 N B 0,4 N C N D N Câu 37 Một lắc đơn dao động điều hòa tự nơi có gia tốc rơi tự g = 9,8 m/s Biết biên độ góc dao động α0 = 0,1 rad vật qua vị trí có li độ dài s = 1,96 cm có vận tốc v = 9,8 cm/s Chiều dài dây treo vật A 78,4 cm B 98,4 cm C 39,2 cm D 48,4 cm Câu 38 Thực giao thoa chất lỏng với hai nguồn S S2 giống cách 13 cm Phương trình dao động A B u A = uB = 2cos(40πt) cm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v = 0,8 m/s Biên độ sóng khơng đổi Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 A B 12 C.10 D Câu 39 Một sóng âm truyền mơi trường Biết cường độ âm điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn âm mức cường độ âm điểm A 100 dB B 50 dB C 20 dB D 10 dB π   Câu 40 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos  2πt + ÷cm Vào thời điểm t vật có li độ   chuyển động theo chiều âm Vào thời điểm t + 0,25 s vật vị trí có li độ x = 3cm A cm B −2 cm C – cm D cm Câu A Câu 11 A Câu 21 D Câu 31 B Câu C Câu 12 D Câu 22 D Câu 32 D Câu C Câu 13 A Câu 23 A Câu 33 A Câu A Câu 14 C Câu 24 D Câu 34 B BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu C C Câu 15 Câu 16 B B Câu 25 Câu 26 B D Câu 35 Câu 36 D B Câu A Câu 17 D Câu 27 C Câu 37 C Câu B Câu 18 B Câu 28 C Câu 38 A Câu D Câu 19 B Câu 29 A Câu 39 C Câu 10 D Câu 20 B Câu 30 D Câu 40 C ... 19 B Câu 29 A Câu 39 C Câu 10 D Câu 20 B Câu 30 D Câu 40 C SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN VINH ĐỀ KSCL GIỮA HỌC KÌ Mơn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu Khi sóng học truyền từ khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL GIỮA KÌ 1 chuyên vinh , Đề KSCL GIỮA KÌ 1 chuyên vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay