ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ – HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 2018 TRƯỜNG CHU VĂN AN

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:33

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN (Đề thi có 04 trang) ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC I NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơn: Vật lí Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: * Cho gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 Lấy π2 = 10 Câu 1: Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g=10m/s 2, có độ cứng k=50N/m Khi vât dao động lực kéo cực đại lực nén cực đại mà lò xo tác dụng lên điểm treo 6N 2N Vận tốc cực đại vật là: A 40π cm/s B 30π cm/s C 20π cm/s D 10π cm/s Câu 2: Một lắc đơn dao động tuần hoàn, phút lắc thực 360 dao động Tần số dao động lắc A 5Hz B 6Hz C 7Hz D 8Hz Câu 3: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng ngang trơn nhẵn với biên độ A= 10cm, chu T=0,5s Biết khối lượng vật nặng m=250g Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật nặng có giá trị đây? A 3N B 2N C 4N D 5N Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình thời điểm t=0) vật lặp lại vị trí ban đầu là: A 0,5 s B 2/15s cm Thời điểm (sau C 17/15s Câu 5: Một lắc đơn có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ góc g Lực căng dây T lắc đơn vị trí có góc lệch cực đại là: A B C D 1/15 s nơi có gia tốc rơi tự D Câu 6: Một người quan sát sóng mặt hồ thấy khoảng cách hai sóng liên tiếp 1m có 10 sóng qua trước mặt 9s Vân tốc truyền sóng mặt nước là: A 1,25m/s B 0,9 (m/s) C 10/9 (m/s) D 1m/s Câu 7: Một sóng có tần số 850Hz truyền khơng khí Hai điểm M N phương truyền sóng cách 0,6m dao động ngược pha Giữa M N có điểm dao động pha với M Vận tốc truyền sóng khơng khí A 450m/s B 320m/s C 340m/s D 330m/s Câu 8: Một lắc lò xo nằm ngang, vật nặng khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A Khi li độ cực đại x = A, người ta thả nhẹ lên m vật khác khối lượng hai vật dính chặt vào Biên độ dao động lắc A B C D A Câu 9: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α chu T=3s Thời gian ngắn để vật từ vị trí cân đến vị trí có li độ góc A 0,375s B 0,5s C 0,25s D 0,2s Câu 10: Phát biểu sau sóng học khơng đúng? A Sóng học trình lan truyền dao động học mơi trường liên tục B Sóng ngang sóng có phần tử dao động theo phương ngang C Sóng dọc sóng có phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng D Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kỳ Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Câu 11: Một nguồn O dao động với tần số f=25Hz tạo sóng mặt nước Biết khoảng cách ngắn điểm dao động vuông pha với nằm phương truyền sóng 2,5cm Vận tốc truyền sóng mặt nước bằng: A 25cm/s B 50cm/s C 1,5m/s D 2,5m/s Câu 12: Lúc t=0 vật nhỏ dao động điều hòa có gia tốc (với a, A, ω gia tốc, biên độ tần số góc vật) chuyển động theo chiều âm quỹ đạo Phương trình dao động vật biểu diễn A B C D Câu 13: Hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ luôn pha A dao động đạt gia tốc cực đại li độ dao động B hiệu số pha số nguyên lẻ lần π C hiệu số pha số nguyên lẻ lần π/2 D hai vật qua vị trí cân thời điểm theo chiều Câu 14: Một vật dao động điều hòa với chu Lấy A Khi pha dao động gia tốc vật Biên độ dao động vật B 4cm C D Câu 15: Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(4πt + π/2)(cm) với t tính giây Động vật biến thiên với chu A 1,00 s B 1,50 s C 0,25 s D 0,50 s Câu 16: Con lắc đơn có chiều dài biên độ góc A 0,55m/s , dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s với Chọn gốc vị trí cân Tốc độ vật vị trí mà động B 0,35m/s C 0,25m/s Câu 17: Nguồn sóng O dao động theo phương trình D 0,45m/s , sóng truyền khơng gian sóng cầu có bước sóng Chu sóng vận tốc truyền sóng có giá trị bằng: A T=2,5s v=3m/s B T=1,5s v=2m/s C T=2s v=2,5m/s D T=1s v=1,5m/s Câu 18: Treo cầu khối lượng m vào lò xo nơi có gia tốc trọng trường g Cho cầu dao động điều hòa với biên độ A theo phương thẳng đứng Lực đàn hồi cực đại lò xo tác dụng lên vật tính theo biểu thức A B C D Câu 19: Một vật dao động điều hòa dọc trục Ox với biên độ 6cm chu T Tại thời điểm t vật có tọa độ x1=3cm theo chiều âm quỹ đạo Quãng đường mà vật từ thời điểm t đến thời điểm t2 = t1 + T/12 A cm B 3cm C cm D 6cm Câu 20: Một vật có khối lượng m=1kg dao động điều hòa theo phương ngang với chu T=2s Biết vật qua vị trí cân vận tốc 10π cm/s Chọn t=0 lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động điều hòa vật A B C D Câu 21: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho vật nhỏ dao động dọc trục lò xo Khi vật vị trí cao lò xo giãn 6cm; vật cách vị trí cân 2cm có vận tốc 20 Biết gia tốc trọng trường g=10m/s Vận tốc cực đại vật A 50cm/s B 60cm/s C 45cm/s D 40cm/s Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 22: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Lò xo có chiều dài tự nhiên , vật nặng có khối lượng m Sau kích thích, vật nặng dao động theo phương trình dọc trục lò xo Lấy g=10m/s2 Chiều dài ngắn dài lò xo q trình dao động A 30,5cm 34,5cm B 32cm 34cm C 29,5cm 33,5cm D 31cm 36cm Câu 23: Phát biểu sau sai? Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số A phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần B nhỏ hai dao động thành phần ngược pha C phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần D lớn hai dao động thành phần pha Câu 24: Phát biểu sau khơng đúng? Trong dao động điều hòa lắc lò xo, gia tốc vật A có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ vật B ngược pha với li độ vật C hướng vị trí cân D có giá trị nhỏ vật đổi chiều chuyển động Câu 25: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động D Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin Câu 26: Khoảng thời gian ngắn mà trạng thái vật dao động tuần hồn lặp lại cũ gọi A chu dao động B biên độ dao động C tần số dao động D pha dao động Câu 27: Hai vật dao động điều hòa tần số, biên độ A hai trụctọa độ song song, chiều với nhau, gốc tọa độ nằm đường vng góc chung Khi hai vật vị trí có li độ ngược chiều độ lệch pha hai dao động A B C D Câu 28: Phát biểu sau khơng nói lượng vật dao động điều hòa? Năng lượng vật dao động điều hòa A với động vật vật vị trí cân B với vật vật vị trí biên C tỉ lệ nghịch với bình phương chu dao động D tỉ lệ vớibiên độ dao động Câu 29: Một lắc lò xo có độ cứng 100N/m, vật nặng có khối lượng 100g dao động mặt phẳng ngang có ma sát Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang Cho gia tốc trọng trường g=10m/s Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 10cm thả nhẹ Quãng đường mà vật đến dừng hẳn có giá trị gần A 25cm B 25m C 24 m D 24cm Câu 30: Hai chất điểm dao động điều hòa có đồ thị li độ theo thời giannhư hình vẽ Khoảng cách lớn hai chất điểm trình dao động A cm B cm C cm D cm Câu 31: Một vật dao động điều hoà chu kỳ T Gọi v max amax tương ứng vận tốc cực đại gia tốc cực đại vật.Hệ thức liên hệ vmax amax v v 2πv max 2πv max A amax = max B amax = max C amax = D amax = − 2πT T T T Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 32: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình Biết vận tốc cực đại vật Biên độ A1 dao động thứ A 8cm B 9cm C 10cm D 11cm Câu 33: Để tăng chu dao động nhỏ lắc đơn lên hai lần, phải thực cách sau đây? A Giảm biên độ dao động lần B Tăng vận tốc dao động lên lần C Tăng khối lượng vật lên lần D Tăng chiều dài dây treo lên lần Câu 34: Bên độ sóng tăng lên lần lượng sóng A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Câu 35: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k=20N/m vặt nặng có khối lượng 0,2kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20cm/s Biên độ dao động viên bi A 16cm B 4cm C cm D Câu 36: Đồ thị biểu diễn biến thiên vận tốc theo li độ dao động điều hòa có dạng A đường tròn B đường elip C đường parabol D đường hypebol Câu 37: Một nguồn phát sóng nước O có phương trình Cho biên độ sóng khơng đổi lan truyền Điểm M mặt nước cách O nửa bước sóng Tại thời điểm động sóng điểm M 2cm Biên độ dao động sóng : A 2cm B cm C cm D Câu 38: Một chất điểm dao động điều hòa trục ox có phương trình = 5s, vận tốc chất điểm có giá trị A 5cm/s B ) C (cm/s) , li độ dao cm cm Tại thời điểm t D (cm/s) Câu 39: Trong dao động học, nói vật dao động cưỡng (giai đoạn ổn định), phát biểu sau đúng? A Chu dao động cưỡng chu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C Chu dao động cưỡng ln chu dao động riêng vật D Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn Câu 40: Vận tốc truyền sóng A vận tốc dao động phần tử vật chất B vận tốc truyền pha dao động vận tốc dao động phần tử vật chất C vận tốc truyền pha dao động D vận tốc dao động nguồn - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ – HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 2018 TRƯỜNG CHU VĂN AN , ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ – HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 2018 TRƯỜNG CHU VĂN AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay