ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12

10 16 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Vật lý lớp 12 ( Thời gian làm bài: 45 phút ) Họ tên: ………………………………………Số báo danh:…………………………… Mã đề 301 A Phần trả lời trắc nghiệm: (6 điểm) Câu Trong dao động điều hòa, chất điểm đổi chiều chuyển động lực kéo A có độ lớn cực đại B có độ lớn cực tiểu C khơng D đổi chiều Câu Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A biên độ B vị trí địa lý C cách kích thích D khối lượng Câu Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn B biên độ ngoại lực tuần hoàn C tần số ngoại lực tuần hoàn D hệ số lực cản tác dụng lên hệ dao động Câu Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc B Sóng học lan truyền dao động học mơi trường vật chất C Sóng học có phương dao động vng góc với phương truyền sóng sóng ngang D Sóng học truyền tất mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng Câu Khi xảy tượng giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp S1 S2 ngược pha, biên độ, điểm nằm đường trung trực S1S2 dao động với biên độ A có giá trị trung bình B khơng xác định C lớn D không Câu Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì khơng đổi 0,008 s, cường độ âm đủ lớn Âm thép phát A âm không nghe B hạ âm C âm nghe D siêu âm Câu Chúng ta phân biệt hai sóng âm tần số phát từ hai nguồn âm khác nhờ chúng có A độ cao khác B âm sắc khác C độ to khác D tốc độ truyền khác Câu Dòng điện xoay chiều dòng điện A có chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian B thay đổi theo thời gian C biến đổi theo thời gian D có cường độ biến thiên điều hồ theo thời gian Câu Đặt điện áp u = U cos ωt vào hai đầu cuộn dây cảm cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu cuộn dây cảm u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng A u i2 + = U2 I2 B u i2 + = U2 I2 C u i2 + = U I2 D u i2 + = U I2 Câu 10 Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp xẩy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không đúng? A Điện áp hiệu dụng điện trở giảm B Điện áp hiệu dụng tụ tăng C Điện áp hiệu dụng đoạn mạch LC tăng D Hệ số công suất đoạn mạch giảm Câu 11 Đặt điện áp u = U cos ωt vào hai đầu điện trở R Tại thời điểm điện áp hai đầu R có giá trị cực đại cường độ dòng điện hiệu dụng qua R A U0 R B U0 2R C U0 2R D Mã đề 301 Câu 12 Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ϕ) (U0 khơng đổi, tần số góc ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh ω = ω1 đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I k1 Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ω = ω2 cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I2 k2 Khi ta có A I2 > I1 k2 > k1 B I2 > I1 k2 < k1 C I2 < I1 k2 < k1 D I2 < I1 k2 > k1 Câu 13 Một lắc đơn có chiều dài ℓ thực dao động thời gian ∆t Nếu thay đổi chiều dài lượng 0,7 m khoảng thời gian thực dao động Chiều dài ban đầu là: A 1,6 m B 0,9 m C 1,2 m D 2,5 m 2 Câu 14 Một lắc đơn có chiều dài 64 cm treo nơi có g = π = 10 m/s Tần số lắc dao động A 0,625 Hz B 6,25 Hz C 0,25 Hz D 2,5 Hz Câu 15 Treo lắc đơn vào trần ôtô nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Khi ơtơ đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ơtơ chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 1,98 s B 1,82 s C 2,00 s D 2,02 s Câu 16 Một lắc đơn dao động điều hoà điện trường đều, có véc tơ cường độ điện trường phương thẳng đứng chiều hướng xuống Biết vật khơng tích điện chu kì dao động lắc 1,5 s, lắc tích điện q chu kì lắc 2,5 s, lắc tích điện q chu kì lắc 0,5 s Tỉ số q1/q2 là: A -2/25 B -5/17 C -2/15 D -1/5 B Phần tập tự luận: (4 điểm) Bài ( điểm) Một sợi dây mảnh AB khơng dãn, căng ngang có chiều dài ℓ = 1,2 m, đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = 1,5cos(200πt) cm Tốc độ truyền sóng dây 40 m/s a Tìm số bụng sóng số nút sóng dây? b Tìm khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp li độ bụng sóng cm? Bài (2 điểm) Cho mạch điện R,L,C nối tiếp hình vẽ Biết: C= F 10000π ; L= H 5π ; R = 80 Ω; Điện áp đặt vào hai đầu A đoạn mạch AB có biểu thức u = 200 cosωt (V) a Cho ω = 100π rad/s Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch điện b Thay đổi ω để điện áp hiệu dụng UMN cực đại Tính giá trị UMN cực đại -Hết C L R M N B SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Vật lý lớp 12 ( Thời gian làm bài: 45 phút ) Họ tên: ………………………………………Số báo danh:…………………………… Mã đề 302 A Phần trả lời trắc nghiệm: (6 điểm) Câu Khi xảy tượng giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp S1 S2 ngược pha, biên độ điểm nằm đường trung trực S1S2 dao động với biên độ A có giá trị trung bình B khơng xác định C lớn D không Câu Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì không đổi 0,008 s, cường độ âm đủ lớn Âm thép phát A âm không nghe B hạ âm C âm nghe D siêu âm Câu Chúng ta phân biệt hai sóng âm tần số phát từ hai nguồn âm khác nhờ chúng có A độ cao khác B âm sắc khác C độ to khác D tốc độ truyền khác Câu Dòng điện xoay chiều dòng điện A có chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian B thay đổi theo thời gian C biến đổi theo thời gian D có cường độ biến thiên điều hồ theo thời gian Câu Đặt điện áp u = U cos ωt vào hai đầu cuộn dây cảm cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu cuộn dây cảm u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng u i2 A + = U I u i2 B + = U I C u i2 + = U I2 u i2 D + = U I Câu Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp xẩy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không đúng? A Điện áp hiệu dụng điện trở giảm B Điện áp hiệu dụng tụ tăng C Điện áp hiệu dụng đoạn mạch LC tăng D Hệ số công suất đoạn mạch giảm Câu Đặt điện áp u = U cos ω t vào hai đầu điện trở R Tại thời điểm điện áp hai đầu R có giá trị cực đại cường độ dòng điện hiệu dụng qua R A U0 R B U0 2R C U0 2R D Câu Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ϕ) (U0 không đổi, tần số góc ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh ω = ω1 đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I k1 Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ω = ω2 cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I2 k2 Khi ta có A I2 > I1 k2 > k1 B I2 > I1 k2 < k1 C I2 < I1 k2 < k1 D I2 < I1 k2 > k1 Câu Một lắc đơn có chiều dài ℓ thực dao động thời gian ∆t Nếu thay đổi chiều dài lượng 0,7 m khoảng thời gian thực dao động Chiều dài ban đầu là: A 1,6 m B 0,9 m C 1,2 m D 2,5 m Mã đề 302 Câu 10 Một lắc đơn có chiều dài 64 cm treo nơi có g = π2 = 10 m/s2 Tần số lắc dao động A 0,625 Hz B 6,25 Hz C 0,25 Hz D 2,5 Hz Câu 11 Treo lắc đơn vào trần ơtơ nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Khi ơtơ đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 1,98 s B 1,82 s C 2,00 s D 2,02 s Câu 12 Một lắc đơn dao động điều hồ điện trường đều, có véc tơ cường độ điện trường phương thẳng đứng chiều hướng xuống Biết vật khơng tích điện chu kì dao động lắc 1,5 s, lắc tích điện q chu kì lắc 2,5 s, lắc tích điện q chu kì lắc 0,5 s Tỉ số q1/q2 là: A -2/25 B -5/17 C -2/15 D -1/5 Câu 13 Trong dao động điều hòa, chất điểm đổi chiều chuyển động lực kéo A có độ lớn cực đại B có độ lớn cực tiểu C khơng D đổi chiều Câu 14 Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A biên độ B vị trí địa lý C cách kích thích D khối lượng Câu 15 Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn B biên độ ngoại lực tuần hoàn C tần số ngoại lực tuần hoàn D hệ số lực cản tác dụng lên hệ dao động Câu 16 Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc B Sóng học lan truyền dao động học mơi trường vật chất C Sóng học có phương dao động vng góc với phương truyền sóng sóng ngang D Sóng học truyền tất mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng B Phần tập tự luận: (4 điểm) Bài ( điểm) Một sợi dây mảnh AB không dãn, căng ngang có chiều dài ℓ = 1,2 m, đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = 1,5cos(200πt) cm Tốc độ truyền sóng dây 40 m/s a Tìm số bụng sóng số nút sóng dây? b Tìm khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp li độ bụng sóng cm? Bài (2 điểm) Cho mạch điện R,L,C nối tiếp hình vẽ Biết: C= F 10000π ; L= H 5π ; R = 80 Ω; Điện áp đặt vào hai đầu A đoạn mạch AB có biểu thức u = 200 cosωt (V) a Cho ω = 100π rad/s Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch điện b Thay đổi ω để điện áp hiệu dụng UMN cực đại Tính giá trị UMN cực đại -Hết C L R M N B SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Vật lý lớp 12 ( Thời gian làm bài: 45 phút ) Họ tên: ………………………………………Số báo danh:…………………………… Mã đề 303 A Phần trả lời trắc nghiệm: (6 điểm) Câu Đặt điện áp u = U cos ωt vào hai đầu cuộn dây cảm cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu cuộn dây cảm u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng A u i2 + = U2 I2 B u i2 + = U2 I2 C u i2 + = U I2 D u i2 + = U I2 Câu Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp xẩy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ ngun thơng số mạch, kết luận sau không đúng? A Điện áp hiệu dụng điện trở giảm B Điện áp hiệu dụng tụ tăng C Điện áp hiệu dụng đoạn mạch LC tăng D Hệ số công suất đoạn mạch giảm Câu Đặt điện áp u = U cos ω t vào hai đầu điện trở R Tại thời điểm điện áp hai đầu R có giá trị cực đại cường độ dòng điện hiệu dụng qua R A U0 R B U0 2R C U0 2R D Câu Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ϕ) (U0 khơng đổi, tần số góc ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh ω = ω1 đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I k1 Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ω = ω2 cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I2 k2 Khi ta có A I2 > I1 k2 > k1 B I2 > I1 k2 < k1 C I2 < I1 k2 < k1 D I2 < I1 k2 > k1 Câu Một lắc đơn có chiều dài ℓ thực dao động thời gian ∆t Nếu thay đổi chiều dài lượng 0,7 m khoảng thời gian thực dao động Chiều dài ban đầu là: A 1,6 m B 0,9 m C 1,2 m D 2,5 m 2 Câu Một lắc đơn có chiều dài 64 cm treo nơi có g = π = 10 m/s Tần số lắc dao động A 0,625 Hz B 6,25 Hz C 0,25 Hz D 2,5 Hz Câu Treo lắc đơn vào trần ôtô nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Khi ơtơ đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ơtơ chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 1,98 s B 1,82 s C 2,00 s D 2,02 s Câu Một lắc đơn dao động điều hoà điện trường đều, có véc tơ cường độ điện trường phương thẳng đứng chiều hướng xuống Biết vật khơng tích điện chu kì dao động lắc 1,5 s, lắc tích điện q chu kì lắc 2,5 s, lắc tích điện q chu kì lắc 0,5 s Tỉ số q1/q2 là: A -2/25 B -5/17 C -2/15 D -1/5 Mã đề 303 Câu Trong dao động điều hòa, chất điểm đổi chiều chuyển động lực kéo A có độ lớn cực đại B có độ lớn cực tiểu C khơng D đổi chiều Câu 10 Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A biên độ B vị trí địa lý C cách kích thích D khối lượng Câu 11 Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn B biên độ ngoại lực tuần hoàn C tần số ngoại lực tuần hoàn D hệ số lực cản tác dụng lên hệ dao động Câu 12 Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc B Sóng học lan truyền dao động học mơi trường vật chất C Sóng học có phương dao động vng góc với phương truyền sóng sóng ngang D Sóng học truyền tất mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng Câu 13 Khi xảy tượng giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp S1 S2 ngược pha, biên độ điểm nằm đường trung trực S1S2 dao động với biên độ A có giá trị trung bình B khơng xác định C lớn D không Câu 14 Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì khơng đổi 0,008 s, cường độ âm đủ lớn Âm thép phát A âm không nghe B hạ âm C âm nghe D siêu âm Câu 15 Chúng ta phân biệt hai sóng âm tần số phát từ hai nguồn âm khác nhờ chúng có A độ cao khác B âm sắc khác C độ to khác D tốc độ truyền khác Câu 16 Dòng điện xoay chiều dòng điện A có chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian B thay đổi theo thời gian C biến đổi theo thời gian D có cường độ biến thiên điều hồ theo thời gian B Phần tập tự luận: (4 điểm) Bài 1.( điểm) Một sợi dây mảnh AB không dãn, căng ngang có chiều dài ℓ = 1,2 m, đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = 1,5cos(200πt) cm Tốc độ truyền sóng dây 40 m/s a Tìm số bụng sóng số nút sóng dây? b Tìm khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp li độ bụng sóng cm? Bài (2 điểm) Cho mạch điện R,L,C nối tiếp hình vẽ Biết: C= F 10000π ; L= H 5π ; R = 80 Ω; Điện áp đặt vào hai đầu A M đoạn mạch AB có biểu thức u = 200 cosωt (V) a Cho ω = 100π rad/s Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch điện b Thay đổi ω để điện áp hiệu dụng UMN cực đại Tính giá trị UMN cực đại -Hết -SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Vật lý lớp 12 C L R N B ( Thời gian làm bài: 45 phút ) Họ tên: ………………………………………Số báo danh:…………………………… Mã đề 304 A Phần trả lời trắc nghiệm: (6 điểm) Câu Một lắc đơn có chiều dài ℓ thực dao động thời gian ∆t Nếu thay đổi chiều dài lượng 0,7 m khoảng thời gian thực dao động Chiều dài ban đầu là: A 1,6 m B 0,9 m C 1,2 m D 2,5 m 2 Câu Một lắc đơn có chiều dài 64 cm treo nơi có g = π = 10 m/s Tần số lắc dao động A 0,625 Hz B 6,25 Hz C 0,25 Hz D 2,5 Hz Câu Treo lắc đơn vào trần ơtơ nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Khi ôtô đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 1,98 s B 1,82 s C 2,00 s D 2,02 s Câu Một lắc đơn dao động điều hoà điện trường đều, có véc tơ cường độ điện trường phương thẳng đứng chiều hướng xuống Biết vật khơng tích điện chu kì dao động lắc 1,5 s, lắc tích điện q chu kì lắc 2,5 s, lắc tích điện q chu kì lắc 0,5 s Tỉ số q1/q2 là: A -2/25 B -5/17 C -2/15 D -1/5 Câu Trong dao động điều hòa, chất điểm đổi chiều chuyển động lực kéo A có độ lớn cực đại B có độ lớn cực tiểu C không D đổi chiều Câu Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A biên độ B vị trí địa lý C cách kích thích D khối lượng Câu Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn B biên độ ngoại lực tuần hoàn C tần số ngoại lực tuần hoàn D hệ số lực cản tác dụng lên hệ dao động Câu Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc B Sóng học lan truyền dao động học mơi trường vật chất C Sóng học có phương dao động vng góc với phương truyền sóng sóng ngang D Sóng học truyền tất mơi trường rắn, lỏng, khí chân không Câu Khi xảy tượng giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp S1 S2 ngược pha, biên độ điểm nằm đường trung trực S1S2 dao động với biên độ A có giá trị trung bình B không xác định C lớn D không Câu 10 Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì khơng đổi 0,008 s, cường độ âm đủ lớn Âm thép phát A âm không nghe B hạ âm C âm nghe D siêu âm Câu 11 Chúng ta phân biệt hai sóng âm tần số phát từ hai nguồn âm khác nhờ chúng có A độ cao khác B âm sắc khác C độ to khác D tốc độ truyền khác Mã đề 304 Câu 12 Dòng điện xoay chiều dòng điện A có chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian B thay đổi theo thời gian C biến đổi theo thời gian D có cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian Câu 13 Đặt điện áp u = U cos ωt vào hai đầu cuộn dây cảm cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu cuộn dây cảm u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng A u i2 + = U2 I2 B u i2 + = U I2 C u i2 + = U I2 D u i2 + = U2 I2 Câu 14 Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp xẩy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không đúng? A Điện áp hiệu dụng điện trở giảm B Điện áp hiệu dụng tụ tăng C Điện áp hiệu dụng đoạn mạch LC tăng D Hệ số công suất đoạn mạch giảm Câu 15 Đặt điện áp u = U cos ω t vào hai đầu điện trở R Tại thời điểm điện áp hai đầu R có giá trị cực đại cường độ dòng điện hiệu dụng qua R A U0 R B U0 2R C U0 2R D Câu 16 Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ϕ) (U0 không đổi, tần số góc ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh ω = ω1 đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I k1 Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ω = ω2 cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I2 k2 Khi ta có A I2 > I1 k2 > k1 B I2 > I1 k2 < k1 C I2 < I1 k2 < k1 D I2 < I1 k2 > k1 B Phần tập tự luận: (4 điểm) Bài ( điểm ) Một sợi dây mảnh AB không dãn, căng ngang có chiều dài ℓ = 1,2 m, đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = 1,5cos(200πt) cm Tốc độ truyền sóng dây 40 m/s a Tìm số bụng sóng số nút sóng dây? b Tìm khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp li độ bụng sóng cm? Bài (2 điểm) Cho mạch điện R,L,C nối tiếp hình vẽ Biết: C= F 10000π ; L= H 5π ; R = 80 Ω; Điện áp đặt vào hai đầu A đoạn mạch AB có biểu thức u = 200 cosωt (V) a Cho ω = 100π rad/s Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch điện b Thay đổi ω để điện áp hiệu dụng UMN cực đại Tính giá trị UMN cực đại -Hết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN C L R M N B ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Vật lý lớp 12 I Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu MĐ301 MĐ302 MĐ303 MĐ304 A D C B B C B A A B B A D D C A D C B A C B A B B B A A D C A D C B A D 10 B A B C 11 B A A B 12 C A D D 13 B A D C 14 A B C B 15 A A B B 16 A D D C Bài tập trắc nghiệm lắc đơn Câu : Một lắc đơn có chiều dài ℓ thực dao động thời gian ∆t Nếu thay đổi chiều dài lượng 0,7 m khoảng thời gian thực dao động Chiều dài ban đầu là: A 1,6 m B 0,9 m C 1,2 m D 2,5 m l 6 =  ÷ =>l=0,9m l + 0,   Câu …: Một lắc đơn có chiều dài 64 cm treo nơi có g = π2 = 10 m/s2 Tần số lắc dao động A 0,625 Hz B 6,25 Hz C 0,25 Hz D 2,5 Hz f = 2π g =0,625Hz l Câu ….: Treo lắc đơn vào trần ôtô nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Khi ơtơ đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ơtơ chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 1,98 s B 1,82 s C 2,00 s D 2,02 s T = T' g + a2 => T ' ≈ 1,98s g Câu .: Một lắc đơn dao động điều hồ điện trường đều, có véc tơ cường độ điện trường phương thẳng đứng chiều hướng xuống Biết vật khơng tích điện chu kì dao động lắc 1,5 s, lắc tích điện q chu kì lắc 2,5 s, lắc tích điện q chu kì lắc 0,5 s Tỉ số q1/q2 là: A -2/25 B -5/17 C -2/15 D -1/5 T   ÷ −1 q  T1  = =− q2 25 T   ÷ −1  T2  II Phần tự luận (4 điểm) Bài ( điểm) Một sợi dây mảnh AB khơng dãn, căng ngang có chiều dài ℓ = 1,2 m, đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = 1,5cos(200πt) cm Tốc độ truyền sóng dây 40 m/s a Tìm số bụng sóng số nút sóng dây? v λ ω = 100 Hz ; λ = = 0, 4m → = 0, 2m Tính f = 0,50 điểm f 2π λ Nhận xét l=1,2m= 0,25 điểm Kết luận có bụng, nút sóng dây 0,25 điểm b.Tìm khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp li độ bụng sóng cm? Biên độ bụng sóng Ab=2.1,5cm=3cm 0,25 điểm Vẽ vòng tròn lượng giác biểu diễn thời điểm li độ bụng sóng 1,5 cm= cm 0,25 điểm T Khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp li độ bụng sóng cm =2,5.10-3s 0,50 điểm Bài (2 điểm) Cho mạch điện R,L,C nối tiếp hình vẽ Biết: C= F 10000π ; L= H 5π ; R = 80 Ω; Điện áp đặt vào hai đầu A C L R M N đoạn mạch AB có biểu thức u = 200 cosωt (V) a Cho ω = 100π rad/s Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch điện Tính ZC=100Ω ; ZL=40Ω 0,25 điểm % U o ∠ϕu u 200 2∠0 % i = %= = = 2∠0, 6435 0,50 điểm z R + ( Z L − Z C )i 80 + (40 − 100)i => i = 2cos(100π t+0,6435)(A) b Thay đổi ω để điện áp hiệu dụng UMN cực đại Tính giá trị UMN cực đại UωL U U MN = IZ L = R + (ω L − ) ωC = R2 + (1 − ) 2 ω L ω LC R2 Ta thấy tử số U=const, nên UMN cực đại 2 + (1 − ) nhỏ ω L ω LC 2U L ≈ 204 (V) Viết U L max = R LC − R 2C 2 -Hết - Học sinh trình bày cách khác cho điểm tối đa; - Sai thiếu đơn vị lần trừ 0,25 đ; trừ tối đa 0,5 đ; - Bài làm tự luận trình bày ẩu, gạch xóa nhiều trờ tối đa 0,5 điểm -Hết 10 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,50 điểm B ... 2 017 -2 018 Môn: Vật lý lớp 12 I Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu MĐ3 01 MĐ302 MĐ303 MĐ304 A D C B B C B A A B B A D D C A D C B A C B A B B B A A D C A D C B A D 10 B A B C 11 B A A B 12 C A D D 13 ... ta có A I2 > I1 k2 > k1 B I2 > I1 k2 < k1 C I2 < I1 k2 < k1 D I2 < I1 k2 > k1 B Phần tập tự luận: (4 điểm) Bài ( điểm ) Một sợi dây mảnh AB không dãn, căng ngang có chiều dài ℓ = 1, 2 m, đầu B... I k1 Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ω = ω2 cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I2 k2 Khi ta có A I2 > I1 k2 > k1 B I2 > I1 k2 < k1 C I2 < I1 k2 < k1 D I2 < I1 k2 > k1 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay