ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 12

3 32 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN - THI HKI LÝ 12 - 1617 Mã đề thi: HKI_485 Câu Một lan truyền theo trục Ox có phương trình u = 2cos(4πt - 0,2π) (cm) x tính cm, t tính giây Bước sóng sóng A 0,1 m B 10 cm C 0,2 m D 20 cm Câu Một lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ A = cm Động vật vị trí cách biên cm A 0,035 J B 350 J C 750 J D 0,075 J Câu Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa có biểu thức F = 2cos4πt (N) Biết khối lượng vật 400 g Gia tốc vật thời điểm ban đầu A 0,8 m/s2 B 0,8π m/s2 C m/s2 D 5π m/s2 Câu Phát biểu sau sai nói đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có cộng hưởng điện? A Hiệu điện hiệu dụng phần tử B Điện áp tức thời cường độ dòng điện tức thời pha C Công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại D Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R đạt cực đại Câu Cơng thức tính chu kì dao động điều hòa lắc đơn có chiều dài l nơi có gia tốc trọng trường g l g g g A I = A B I = 8A C I = 2 A Câu 13 Cơng thức tính tổng trở đoạn mạch RLC mắc nối tiếp A Z = R  ( Z L  Z C )2 v v f f A  = T B  = vf C  = D  = v Câu Sóng âm truyền mơi trường nào? A Chỉ chất lỏng chất rắn B Chỉ chất khí C chất kể chân khơng D Trong chất rắn, chất lỏng chất khí Câu Một sợi dây đàn có hai đầu cố định, chiều dài l Khi gảy đàn, dây có sóng dừng với k bụng sóng liên hệ chiều dài dây đàn l bước sóng  lan truyền dây    A l = k B l = (2k + 1) C l = k D l = (2k + 1) Câu 10 Phát biểu sau sai nói sóng âm? A Với sóng âm nghe âm nghe cao (càng thanh) tần số lớn B Tai người nghe sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz âm có cường độ đủ lớn C Trong mơi trường sóng siêu âm lan truyền nhanh sóng hạ âm D Sáng âm sóng lan truyền mơi trường vật chất Câu 11 Đặt vào hai đầu cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 4 H điện áp xoay chiều có biểu thức u = 200 cos100πt (V) Khi điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện tức thời chạy mạch có độ lớn A A B A C 2 A D A Câu 12 Cường độ dòng điện tức thời chạy mạch điện xoay chiều có biểu thức i = (A) cường độ dòng điện hiệu dụng mạch cos100πt B Z = R  ( Z L  Z C )2 R  (Z L  ZC ) C Z = D Z = R + ZL + ZC Câu 14 Trong đoạn mạch xoay chiều có cuộn dây khơng cảm hiệu điện hai đầu đoạn mạch 2   A sớm pha so với cường độ dòng điện góc <  < B sớm pha so với cường độ dòng điện góc   C trể pha so với cường độ dòng điện góc <  < D trể pha so với cường độ dòng điện góc Câu 15 Đoạn mạch xoay chiều chứa hai ba phần tử: điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C Khi đặt điện áp u = U 0cost (V) vào hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện hiệu dụng  g l l A T = 2π B T = 2π l C T = 2 D T = 2 Câu Để đo gia tốc trọng trường, học sinh làm sau: treo vào sợi mãnh vật có khối lượng m để làm thành lắc đơn có chiều dài 99 cm; kích thích cho lắc dao động với biên độ nhỏ thấy thực 10 dao động tồn phần 20 giây Gia tốc trường tính phép đo nói gần với giá trị sau đây? A 9,81 m/s2 B 9,87 m/s2 C 9,77 m/s2 D 10 m/s2 Câu Một sóng học có tần số f lan truyền mơi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v, bước sóng tính theo cơng thức D I = A mạch có biểu thức i = I0cos(t - ) (A) Đoạn mạch chứa A Chỉ có L B L C C R L D R C Câu 16 Trong tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn pha, điểm mặt nước vùng giao thoa dao động với biên độ cực đại hiệu đường thỏa mãn    A d2 – d1 = k B d2 – d1 = k C d2 – d1 = (2k + 1) D d2 – d1 = (2k + 1) Câu 17 Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với vận tốc v = 150 cm/s Phương trình dao động tai nguồn O u = 4cosπt (cm) Coi biên độ sóng khơng đổi lan truyền phương trình sóng điểm M trục Ox cách O đoạn 25 cm  A u = 4cos(πt - 6π) (cm)  B u = 4cos(πt - ) (cm)  C u = 4cos(πt - ) (cm) D u = 4cos(πt + ) (cm) Câu 18 Phát biểu sau sóng sai? A Sóng ngang sóng có phần tử vật chất dao động theo phương ngang B Sóng dọc sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng C Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kì D Sóng q trình lan truyền dao động môi trường vật chất Câu 19 Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có tính dung kháng Để đoạn mạch có cộng hưởng điện A Giảm điện dung tụ điện B Tăng tần số dòng điện xoay chiều C Giảm hệ số tự cảm cuộn dây D Tăng điện trở đoạn mạch Câu 20 Chọn phát biểu sai nói dao động điều hòa A Trong dao động điều hòa, sau chu kì vật lại có tốc độ cũ B Chu kì dao động điều hòa khoảng thời gian ngắn sau vật vị trí ban đầu C Dao động điều hòa dao động li độ vật hàm côsin (hay sin) thời gian D Độ lớn li độ vật dao động điều hòa khoảng cách từ vật đến vị trí cân Câu 21 Trên đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh có điểm theo thứ tự A, M, N, B Giữa A M có điện trở thuần, M N có tụ điện, N B có cuộn dây Đặt vào hai đầu đoạn mạch   điện áp xoay chiều 240 V – 50 Hz u MB uAM lệch pha , uAB uMB lệch pha Điện áp hiệu dụng R A 80 V B 80 C 60 V D 120 V Câu 22 Nhận định sau sai nói dao động tắt dần? A Lực ma sát lớn dao động tắt dần nhanh B Dao động tắt dần có động giảm dần theo thời gian C Trong dao động tắt dần giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian Câu 23 Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp có R = 60 Ω, L =  H, C = dòng điện 50 Hz Tổng trở mạch v 5.10 4  F Tần số  Câu 25 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(10πt + ) (cm) (với t tính giây) Tần số dao động vật A Hz B 10π C 5 Hz D 10 Hz Câu 26 Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m, lò xo có độ cứng k dao động điều hòa với tần số k k m k A f = 2π k B f = 2π m C f = 2 m D f = 2 Câu 27 Một co lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T Khi vật vị trí cân A bằng, nơi có gia tốc trọng trường g, lò xo giãn đoạn l = Thời gian chu kì mà độ lớn gia tốc vật lớn gia tốc trọng trường g T T T 2T A t = B t = C t = D t = Câu 28 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos2πt (cm) Biên độ dao động vật A 10π cm B 10 cm C 5π cm D cm Câu 29 Trên sợi dây hai đầu cố định dài 80 cm có sóng dừng ổn định với bụng sóng Tần số sóng 10 Hz Tốc độ truyền sóng dây A v = 80 cm/s B v = m/s C v = m/s D v = 20 cm/s Câu 30 Hệ số công suất mạch RLC nối tiếp xác định công thức sau đây? ZL  ZC UL  UC UR v 2 A 140 Ω B 180 Ω C 20 Ω D 100 Ω Câu 24 Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 250 g, lò xo có độ cứng 64 N/m Chu kì dao động lắc xấp xỉ A 0,4 s B 12,4 s C 3,18 s D 2,55 s m A A2 = x2 -  B A2 = x2 -  Câu 34 Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, với li độ x1 x2 có đồ thị hình vẽ bên Tốc độ cực đại vật Câu 32 Đặt vào hai đầu điện trở R = 100  điện áp tức thời u = 220 cos100πt (V) Nhiệt lượng tỏa điện trở A 1742,4 kJ B 484 J C 29,4 kJ D 3484,8 kJ Câu 33 Một vật dao động điều hòa, biểu thức quan hệ biên độ dao động A, li độ x, vận tốc v tần số góc vật v 2 C A2 = x2 +  D A2 = x2 +  A π cm/s B 16π cm/s C 8 m/s D 642 cm/s Câu 35 Trên bóng đèn dây tóc có ghi 220 V – 100 W Mắc bóng đèn vào điện áp u = 220cos100πt (V) cơng suất tiêu thụ đèn so với công suất định mức? A nhỏ B C lớn D lớn nhỏ tùy thuộc  Câu 36 Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hòa phương với phương trình x =  4cos5t (cm) x2 = 4cos(5t + ) (cm) Phương trình dao động chất điểm   A x = cos(5t + ) (cm) B x = 8cos(10t + ) (cm)   C i = cos(5t + ) (cm) D i = cos(5t - ) (cm) 1, Câu 37 Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, với R = 40 Ω, cuộn cảm có L =  H, tụ điện có điện 10 4 dung C =  F Biểu thức điện áp tức thời hai đầu mạch u = 200 cos100t (V) Cường độ dòng điện hiệu dụng chay qua mạch A I = A C I = A B I = A D I = A Câu 38 Hiệu điện hai đầu mạch điện u = 220 cos100t (V) cường độ dòng điện qua mạch  R U R  ( Z L  Z C )2 R R A cos = B cos = C cos = Z D cos = Câu 31 Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng B Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực cưỡng C Chu kì hệ dao động cưỡng ln chu kì dao động riêng hệ D Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng v i = 2 cos(100t + ) (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 220 W B 440 W C 880 W D 110 W Câu 39 Trên mặt nước hai điểm S S2 cách 10 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng với tần số 15 Hz Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S 1S2 pha với hai nguồn (không kể hai nguồn) A B C D Câu 40 Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Độ lệch pha  điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch tính theo biểu thức ZL A tan =  ZC R R R B tan = Z C tan = Z Z L ZL C D tan =  ZC R ... chiều 240 V – 50 Hz u MB uAM lệch pha , uAB uMB lệch pha Điện áp hiệu dụng R A 80 V B 80 C 60 V D 120 V Câu 22 Nhận định sau sai nói dao động tắt dần? A Lực ma sát lớn dao động tắt dần nhanh B... vật nặng có khối lượng m = 250 g, lò xo có độ cứng 64 N/m Chu kì dao động lắc xấp xỉ A 0,4 s B 12, 4 s C 3,18 s D 2,55 s m A A2 = x2 -  B A2 = x2 -  Câu 34 Một chất điểm thực đồng thời hai
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 12, ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay