ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 tinh binh thuan

4 32 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có trang, gồm 40 câu trắc nghiệm) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 NĂM HỌC: 2017 - 2018 MƠN: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) Mã đề: 132 Họ tên: .Số báo danh: Lớp: 12 Câu 1: Đặt điện áp u = U0cost (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Hiện tượng cộng hưởng điện xảy R LC A 2  B 2  C 2  D 2  LC LC LC R Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  6cos  2t  cm, biên độ dao động vật A A = mm B A = cm C A = 12 cm D A = 12 cm Câu 3: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C lực cản tác dụng lên vật dao động D tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Câu 4: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m gắn vào lò xo có độ cứng k, chiều dài tự nhiên điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g với tần số góc g m A   B   C   k g D   , dao động k m Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost ( > 0) vào hai đầu tụ điện có điện dung C Dung kháng tụ điện tính  C A B  C C D C C  Câu 6: Một mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V, tần số 50 Hz Nếu chọn pha ban đầu điện áp khơng biểu thức điện áp A u = 220cos100πt (V) B u = 220cos50πt (V) C u = 220 cos50t (V) D u = 220 cos100πt (V) Câu 7: Đặt điện áp u  200 2cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch có cuộn cảm có độ tự cảm 0, H Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch  A A B A C 2,5 A D 2,5A Câu 8: Gọi I0 cường độ âm chuẩn Tại điểm có cường độ âm I mức cường độ âm L xác định công thức I A L  ln I0 B L  lg I0 I Câu 9: Trong tượng cộng hưởng A biên độ ngoại lực cưỡng đạt cực đại C tần số dao động cưỡng đạt cực đại C L  ln I0 I D L  lg I I0 B biên độ dao động cưỡng đạt cực đại D tần số dao động riêng đạt giá trị cực đại Câu 10: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 8cos(20t) cm, t tính giây Tần số góc vật A 20 rad/s B 10 /  rad/s C 20 rad/s D 10 rad/s Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Câu 11: Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây cảm Cường độ dòng điện mạch A trễ pha 90 so với điện áp hai đầu tụ điện C pha với điện áp hai đầu điện trở B ngược pha với điện áp hai đầu điện trở D sớm pha 90 so với điện áp hai đầu cuộn cảm Câu 12: Những đặc trưng sau đặc trưng vật lý âm? A tần số, cường độ âm, đồ thị âm B tần số, độ to, đồ thị âm C tần số, đồ thị âm, âm sắc D tần số, đồ thị âm, độ cao Câu 13: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B Dao động tắt dần có động giảm theo thời gian C Lực ma sát lớn dao động tắt dần nhanh D Trong dao động tắt dần giảm dần theo thời gian Câu 14: Giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước có bước sóng  Cực tiểu giao thoa nằm điểm có hiệu đường hai sóng từ hai nguồn tới thỏa  A d - d1  (k+ ) , với k = 0, 1,  2, … B d - d1  (k+ ) , với k = 0, 1,  2, … 2  C d - d1  k , với k = 0, 1,  2, … D d - d1  k , với k = 0, 1,  2, … Câu 15: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng, khoảng cách hai nút sóng liền kề A bước sóng B hai bước sóng C nửa bước sóng D phần tư bước sóng  Câu 16: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = cos(4t + ) cm, t tính giây Thời gian vật thực dao động toàn phần A s B s C 0,5 s D s Câu 17: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x  A cos(t  ) Gia tốc vật có biểu thức A a  Acos(t  ) B a  Asin(t  ) C a  2 A cos(t  ) D a  2 Asin(t  ) Câu 18: Gắn vật m1 = kg vào lò xo dao động với chu kì T1 = s Khi gắn vật khác có khối lượng m2 vào lò xo dao động với chu kì T2 = 0,5s Khối lượng vật m2 A kg B kg C kg D 16 kg Câu 19: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 64 cm Lấy g = 2 m/s2 Số dao động toàn phần vật thực 24 giây A 15 B 10 C 1,5 D 25 Câu 20: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Siêu âm có tần số lớn 20000 Hz B Sóng âm khơng truyền chân không C Đơn vị mức cường độ âm W/m D Hạ âm có tần số nhỏ 16 Hz Câu 21: Một sóng hình sin lan truyền mơi trường với bước sóng cm Hai phần tử môi trường nằm phương truyền sóng cách khoảng 12 cm dao động  A ngược pha B vuông pha C pha D lệch pha Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cảm kháng dung kháng đoạn mạch ZL ZC, tổng trở đoạn mạch Z Hệ số công suất đoạn mạch tính Z  ZC Z  ZC R Z A B C L D L Z R Z R Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 60 V Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở A 80 V B 40 V C 40 V D 80 V Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 24: Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng A tốc độ cực đại phần tử mơi trường truyền sóng B tốc độ dao động phần tử môi trường truyền sóng C tốc độ cực tiểu phần tử mơi trường truyền sóng D tốc độ lan truyền dao động mơi trường truyền sóng Câu 25: Một sóng âm truyền khơng khí với tốc độ 340 m/s bước sóng 34 cm Tần số sóng âm A 2000 Hz B 1500 Hz C 10 Hz D 1000 Hz Câu 26: Vận tốc vật dao động điều hòa có phương trình v  20cos 10t  cm/s Khối lượng vật m = 500 g Hợp lực tác dụng lên vật có giá trị cực đại A 105 N B 100 N C 10 N D N Câu 27: Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hòa phương với phương trình  x1  5cos 20t cm x  cos(20t  ) cm Vận tốc cực đại chất điểm m/s B 200 m/s C m/s D m/s Câu 28: Một người xách xô nước đường, bước dài 40 cm Chu kỳ dao động riêng nước xô 0,2 s Để nước xơ sóng sánh mạnh người phải với tốc độ A m/s B m/s C 80 cm/s D 40 cm/s Câu 29: Một sợi dây đàn hồi dài 0,8 m hai đầu cố định dao động với tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng dây m/s Khi dây có sóng dừng số bụng sóng A bụng B bụng C bụng D bụng Câu 30: Một sóng truyền dọc theo trục Ox, phương trình dao động phần tử sóng u  a cos  20t  0,1x  (trong x tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng A A 100 cm/s B 200 cm/s C 20 cm/s D 10 cm/s Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100  tụ điện mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha mạch Công suất đoạn mạch A 484 W B 110 W C 121 W  so với cường độ dòng điện đoạn D 242 W Câu 32: Đặt điện áp u  240 2cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm điện trở 40 , cuộn dây cảm có cảm kháng 60 , tụ điện có dung kháng 20  Cường độ dòng điện tức thời mạch  A i = cos100t (A) B i = 6cos(100t + ) (A)   C i = cos(100t – ) (A) D i = 6cos(100t – ) (A) 4 0,1 Câu 33: Một đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở 10 Ω , cuộn cảm có độ tự cảm H  tụ điện có điện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  200 2cos100t (V) thay đổi điện dung C tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại Giá trị cực đại A 200 V B 100 V C 50 V D 50 V Câu 34: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k  200 N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm Khi vật nặng cách vị trí biên cm có động A 8400 J B 0,84 J C 0,16 J D 0,64 J Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 35: Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1, S2 cách 11 cm người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz ln dao động pha Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 A 12 B C 11 D 10 Câu 36: Hai chất điểm M N dao động điều hòa cạnh nhau, dọc theo trục Ox Vị trí cân hai chất   điểm gốc tọa độ O Phương trình dao động chúng x1  A1cos  t   (cm), 3  x2 x2   x  A cos  t   (cm) Biết   Tại thời điểm t đó, chất điểm M có li độ x1  3cm 6 16  vận tốc v1  30 cm/s Khi đó, độ lớn vận tốc tương đối chất điểm so với chất điểm xấp xỉ A 40 cm/s B 92 cm/s C 66 cm/s D 12 cm/s Câu 37: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo sóng tròn đồng tâm O truyền mặt nước với bước sóng  Hai điểm M N thuộc mặt nước, nằm hai trục tọa độ vng góc Ox Oy Biết M nằm Ox, có tọa độ xM = 8, N nằm Oy, có tọa độ yN = 12 Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O A B C D Câu 38: Trong thí nghiệm tạo sóng mặt nước, cần rung O dao động điều hòa với tần số 20 Hz tạo gợn sóng đường tròn đồng tâm O Ở thời điểm, người ta đo đường kính gợn sóng thứ hai gợn sóng thứ sáu 14 cm 30 cm Tốc độ truyền sóng A 64 cm/s B 32 cm/s C 80 cm/s D 40 cm/s Câu 39: Một chất điểm thực đồng thời hai dao x(cm) động điều hoà phương, với li độ x1 x2 có đồ thị hình vẽ Lấy 2 = 10 Vận tốc chất điểm thời điểm t = 1s A v = 4 cm/s B v = 4 cm/s C v = - 4 cm/s D v = - 4 cm/s t(s) Câu 40: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB nối tiếp: - Đoạn mạch AM chứa hai phần tử X, Y mắc nối tiếp (trong X, Y điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C) 0,3 - Đoạn mạch MB chứa điện trở 30  cuộn cảm có độ tự cảm H mắc nối tiếp  Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz ta thu đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch AM điện áp hai đầu đoạn mạch MB hình vẽ Các phần tử X Y 103 A R = 90 ; C = F 9 0,9 B R = 90 ; L = H  103 C R = 90 ; C = F 2 D R = 90 ; L = 0,9 H  - - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ... tới thỏa  A d - d1  (k+ ) , với k = 0, 1,  2, … B d - d1  (k+ ) , với k = 0, 1,  2, … 2  C d - d1  k , với k = 0, 1,  2, … D d - d1  k , với k = 0, 1,  2, … Câu 15 : Trên sợi dây... B 15 00 Hz C 10 Hz D 10 00 Hz Câu 26: Vận tốc vật dao động điều hòa có phương trình v  20cos 10 t  cm/s Khối lượng vật m = 500 g Hợp lực tác dụng lên vật có giá trị cực đại A 10 5 N B 10 0 N C 10 ... trở 10 0  tụ điện mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha mạch Công suất đoạn mạch A 484 W B 11 0 W C 12 1 W  so với cường độ dòng điện đoạn D 242 W Câu 32: Đặt điện áp u  240 2cos100t
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 tinh binh thuan, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 tinh binh thuan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay