ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 so binh phuoc 2018

17 48 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN VẬT LÍ LỚP 12 NĂM HỌC 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có trang) MÃ ĐỀ Họ tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: ……………… PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (32 câu 8,0 điểm) Câu Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn phát sóng tần số, pha Khoảng cách hai điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp nằm đường nối hai nguồn sóng mm Bước sóng có giá trị A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Câu Sóng siêu âm sóng âm A có cường độ âm nhỏ 10-12 W/m2 B có cường độ âm 10-12 W/m2 C có tần số lớn 20000Hz D có tần số nhỏ 16Hz Câu Một sóng có chu kì 0,2 s lan truyền sợi dây đàn hồi dài với tốc độ truyền sóng m/s Hai phần tử gần dao động ngược pha cách đoạn (tính theo phương truyền sóng) A 10 cm B 15 cm C 20 cm D 40 cm Câu Một lắc lò xo gồm nặng m, lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 (N/m) dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với biên độ cm Cơ lắc A 0,25 (J) B 12,5 (J) C 0,125 (J) D 1250 (J) Câu Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện xoay chiều i chạy qua đoạn mạch theo thời gian t hình vẽ Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch A  A B (A) C 2  A D (A) Câu Sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 0,5cos(20t – 4x) (x tính cm, t tính s) Vận tốc truyền sóng mơi trường A cm/s B cm/s C 2,5 cm/s D cm/s Câu Một lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Chu kì dao động điều hòa T lắc g g   A T = B T = C T = 2 D T = 2 2   2 g g Câu Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 30 (Ω) ghép nối tiếp với cuộn cảm có cảm kháng 40 (Ω) tổng trở đoạn mạch A 50 Ω B 70 Ω C 8,4 Ω D 10 Ω Câu Một sóng có tần số f lan truyền môi trường với tốc độ v, bước sóng λ Cơng thức liên hệ ba đại lượng A λ = f/v B λ = v.f C v = λ/f D v = λ.f Câu 10 Đặt điện áp xoay chiều u  U 2cos( t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch xác định công thức   A I = U R    L  C   MÃ ĐỀ B I = U   R2    L  C   Trang 1/4 C I = U   R2    L  C   D I = U   R2    L  C   Câu 11 Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Trong vùng giao thoa, phần tử nước dao động với biên độ cực đại hiệu đường hai sóng từ nguồn truyền tới A số bán nguyên lần bước sóng B số bán nguyên lần nửa bước sóng C số nguyên lần bước sóng D số lẻ lần nửa bước sóng Câu 12 Cho vòng dây dẫn dẹt hình tròn quay với tốc độ góc ω xung quanh trục cố  định đồng phẳng với vòng dây từ trường có véctơ cảm ứng từ B vng góc với trục quay Từ thơng cực đại Φ0 gởi qua vòng dây suất điện động cực đại E0 vòng dây liên hệ với công thức 0   A E0 = B E0 = ωΦ0 C E0 = D E0 =   2 Câu 13 Một vật dao động điều hòa trục Ox có đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t hình vẽ Pha ban đầu dao động A π/2 B -π/2 C π D Câu 14 Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử mơi trường A vng góc với phương truyền sóng B phương ngang C phương thẳng đứng D trùng với phương truyền sóng Câu 15 Trên sợi dây căng ngang, hai đầu cố định có sóng dừng ổn định với tất nút sóng Biết tần số sóng dây 100 Hz, khoảng cách hai đầu dây m Tốc độ truyền sóng dây A 60 m/s B 80 m/s C 100 m/s D 40 m/s 3 Câu 16 Một vật dao động điều hoà trục Ox theo phương trình x = 5cos(2πt + ) cm Gốc thời gian chọn vào lúc A vật qua vị trí x = theo chiều dương B vật vị trí biên x = cm C vật vị trí biên x = - cm D vật qua vị trí x = theo chiều âm Câu 17 Đặt điện áp xoay chiều u  U 2cos( 2 ft )(V ) vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện cường độ dòng điện tức thời qua mạch A trễ pha u góc π/2 B sớm pha u góc π/2 C pha với u D trễ pha u Câu 18 Đặt vào hai đầu cuộn cấp (có N1 vòng dây) máy tăng áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp (có N2 vòng dây) để hở U2 Hệ thức sau đúng? A U N1   U1 N2 B U N2   U1 N1 C U N2   U1 N1 D U N1   U1 N2 Câu 19 Pha chất điểm dao động điều hòa A biến thiên tuần hồn theo thời gian B đại lượng không đổi theo thời gian C hàm sin cosin thời gian D biến thiên theo hàm bậc thời gian Câu 20 Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm gắn với A tần số âm B đồ thị sóng âm C cường độ âm D mức cường độ âm MÃ ĐỀ Trang 2/4 Câu 21 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 5cos(4πt – π/2) (cm) (t tính s) Chu kì dao động vật A 2(s) B 0,5 (s) C 2π (s) D 4π (s) Câu 22 Rôto máy phát điện xoay chiều pha nam châm có cặp cực, quay với tốc độ 1200 vòng/phút Tần số suất điện động máy tạo A f = 40 Hz B f = 50 Hz C f = 120 Hz D f = 60 Hz Câu 23 Trong máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất hai cuộn dây stato lệch pha góc 2   A B C D 00 3 Câu 24 Dao động vật nhỏ tổng hợp hai dao động điều hòa phương có phương trình     x1  cos  2 t   x2  4cos  2 t   (t tính s) Nhận xét sau đúng?  6  3 A Hai dao động thành phần vuông pha B Dao động thứ chậm pha dao động thứ hai  C Tần số góc dao động tổng hợp (rad/s) D Biên độ dao động tổng hợp cm Câu 25 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 10V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C Điện áp hiệu dụng hai tụ C 9,6V Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R A 2,8 V B 0,4 V C 5,2 V D 4,8 V Câu 26 Đặt điện áp xoay chiều u 100cos(100 t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch  cường độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức i  cos(100 t  )  A Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 75 (W) B 50 (W) C 100 (W) D 86,6 (W) Câu 27 Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch AB (chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, cuộn dây tụ điện) cường độ dòng điện tức thời qua mạch i Đồ thị biểu diễn điện áp u = u(t) cường độ dòng điện i = i(t) theo thời gian t hình vẽ Đoạn mạch AB có A tụ điện B điện trở C cuộn dây D cuộn cảm Câu 28 Trong dao động tắt dần, đại lượng vật lí giảm liên tục theo thời gian A gia tốc B C vận tốc D khối lượng Câu 29 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T = 0,2 s, mốc tính vị trí cân Tại thời điểm t1 vật có động lần giảm Đến thời điểm t2 = t1 + 0,05 s động vật A lần giảm B lần tăng C 1/3 lần giảm D 1/3 lần tăng Câu 30 Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Gọi i cường độ dòng điện tức thời qua mạch,  độ lệch pha u i Khi điều chỉnh C thấy phụ thuộc tan theo ZC biểu diễn đồ thị hình bên Giá trị R A (Ω) B (Ω) C 10 (Ω) D 12 (Ω) MÃ ĐỀ Trang 3/4 Câu 31 Theo quy chuẩn kĩ thuật quốc gia tiếng ồn (mức cường độ âm) cho phép vị trí làm việc cơng nhân ngày xí nghiệp, sở sản xuất … không vươ ̣t 85 dB Biế t cường đô ̣ âm chuẩ n là 10-12 W/m2 Cường đô ̣ âm l ớn cho phép nơi làm việc công nhân là A 85.10-4 W/m2 B 3,16.10-21 W/m2 C 8,5.10-12 W/m2 D 3,16.10-4 W/m2 Câu 32 Đặt điện áp xoay chiều u  80 2cos(100 t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax,  điện áp tức thời u trễ pha so với cường độ dòng điện tức thời qua mạch góc Giá trị UCmax A 80 (V) B 160 (V) C 80 (V) D 160 (V) PHẦN 2: TỰ LUẬN (2,0 điểm) Bài (1,0 điểm) Một chất điểm dao động điều hòa trục tọa độ Ox, xung quanh vị trí cân O với chu kì T = 1(s) Khi qua vị trí cân chất điểm có vận tốc v = - 8π (cm/s) Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí x = (cm) theo chiều dương Viết phương trình dao động điều hòa chất điểm Bài (1,0 điểm) Đặt điện áp xoay chiều u =220 cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 100Ω tụ điện có điện dung C = 10 4  (F) ghép nối tiếp Tính cơng suất tiêu thụ mạch - HẾT - MÃ ĐỀ Trang 4/4 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN VẬT LÍ LỚP 12 NĂM HỌC 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có trang) MÃ ĐỀ Họ tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: ……………… PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (32 câu 8,0 điểm) Câu Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn phát sóng tần số, pha Khoảng cách hai điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp nằm đường nối hai nguồn sóng mm Bước sóng có giá trị A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Câu Pha chất điểm dao động điều hòa A đại lượng không đổi theo thời gian B hàm sin cosin thời gian C biến thiên theo hàm bậc thời gian D biến thiên tuần hoàn theo thời gian Câu Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 30 (Ω) ghép nối tiếp với cuộn cảm có cảm kháng 40 (Ω) tổng trở đoạn mạch A 8,4 Ω B 70 Ω C 10 Ω D 50 Ω Câu Đặt điện áp xoay chiều u  U 2cos( 2 ft )(V ) vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện cường độ dòng điện tức thời qua mạch A trễ pha u góc π/2 B ln trễ pha u C pha với u D sớm pha u góc π/2 Câu Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 10V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C Điện áp hiệu dụng hai tụ C 9,6V Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R A 5,2 V B 4,8 V C 2,8 V D 0,4 V Câu Sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 0,5cos(20t – 4x) (x tính cm, t tính s) Vận tốc truyền sóng mơi trường A 2,5 cm/s B cm/s C cm/s D cm/s Câu Trong dao động tắt dần, đại lượng vật lí giảm liên tục theo thời gian A gia tốc B khối lượng C vận tốc D Câu Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện xoay chiều i chạy qua đoạn mạch theo thời gian t hình vẽ Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch A (A) B (A) C 2  A D (A) Câu Đặt vào hai đầu cuộn cấp (có N1 vòng dây) máy tăng áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp (có N2 vòng dây) để hở U2 Hệ thức sau đúng? A U N1   U1 N2 B U N1   U1 N2 C U N2   U1 N1 D U N2   U1 N1 Câu 10 Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường A phương thẳng đứng B phương ngang C trùng với phương truyền sóng D vng góc với phương truyền sóng Câu 11 Cho vòng dây dẫn dẹt hình tròn quay với tốc độ góc ω xung quanh trục cố MÃ ĐỀ Trang 1/4  định đồng phẳng với vòng dây từ trường có véctơ cảm ứng từ B vng góc với trục quay Từ thơng cực đại Φ0 gởi qua vòng dây suất điện động cực đại E0 vòng dây liên hệ với cơng thức  0  A E0 = ωΦ0 B E0 = C E0 = D E0 =   2 3 Câu 12 Một vật dao động điều hồ trục Ox theo phương trình x = 5cos(2πt + ) cm Gốc thời gian chọn vào lúc A vật qua vị trí x = theo chiều dương B vật vị trí biên x = cm C vật qua vị trí x = theo chiều âm D vật vị trí biên x = - cm Câu 13 Một vật dao động điều hòa trục Ox có đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t hình vẽ Pha ban đầu dao động A π/2 B C -π/2 D π Câu 14 Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(4πt – π/2) (cm) (t tính s) Chu kì dao động vật A 2(s) B 2π (s) C 0,5 (s) D 4π (s) Câu 15 Một sóng có tần số f lan truyền môi trường với tốc độ v, bước sóng λ Cơng thức liên hệ ba đại lượng A λ = v.f B λ = f/v C v = λ.f D v = λ/f Câu 16 Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Trong vùng giao thoa, phần tử nước dao động với biên độ cực đại hiệu đường hai sóng từ nguồn truyền tới A số nguyên lần bước sóng B số bán nguyên lần nửa bước sóng C số lẻ lần nửa bước sóng D số bán nguyên lần bước sóng Câu 17 Sóng siêu âm sóng âm A có cường độ âm 10-12 W/m2 B có tần số lớn 20000Hz C có tần số nhỏ 16Hz D có cường độ âm nhỏ 10-12 W/m2 Câu 18 Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch AB (chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, cuộn dây tụ điện) cường độ dòng điện tức thời qua mạch i Đồ thị biểu diễn điện áp u =u(t) cường độ dòng điện i = i(t) theo thời gian t hình vẽ Đoạn mạch AB có A cuộn cảm B điện trở C tụ điện D cuộn dây Câu 19 Dao động vật nhỏ tổng hợp hai dao động điều hòa phương có     phương trình x1  cos  2 t   x2  cos  2 t   (t tính s) Nhận xét     sau đúng? A Hai dao động thành phần vuông pha B Dao động thứ chậm pha dao động thứ hai  C Tần số góc dao động tổng hợp (rad/s) D Biên độ dao động tổng hợp cm Câu 20 Một sóng có chu kì 0,2 s lan truyền sợi dây đàn hồi dài với tốc độ truyền sóng m/s Hai phần tử gần dao động ngược pha cách đoạn (tính theo phương truyền sóng) A 40 cm B 10 cm C 15 cm D 20 cm MÃ ĐỀ Trang 2/4 Câu 21 Đặt điện áp xoay chiều u  U 2cos( t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch xác định công thức A I = C I =   B I = U R    L  C   U   R2    L  C   2 U D I =   R2    L  C   U   R  L  C   2 Câu 22 Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm gắn với A mức cường độ âm B tần số âm C cường độ âm D đồ thị sóng âm Câu 23 Trong máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất hai cuộn dây stato lệch pha góc   2 A 00 B C D 3 Câu 24 Đặt điện áp xoay chiều u 100cos(100 t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch  cường độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức i  cos(100 t  )  A Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 100 (W) B 75 (W) C 50 (W) D 86,6 (W) Câu 25 Rôto máy phát điện xoay chiều pha nam châm có cặp cực, quay với tốc độ 1200 vòng/phút Tần số suất điện động máy tạo A f = 120 Hz B f = 50 Hz C f = 40 Hz D f = 60 Hz Câu 26 Một lắc lò xo gồm nặng m, lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 (N/m) dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với biên độ cm Cơ lắc A 0,25 (J) B 0,125 (J) C 12,5 (J) D 1250 (J) Câu 27 Trên sợi dây căng ngang, hai đầu cố định có sóng dừng ổn định với tất nút sóng Biết tần số sóng dây 100 Hz, khoảng cách hai đầu dây m Tốc độ truyền sóng dây A 80 m/s B 100 m/s C 60 m/s D 40 m/s Câu 28 Một lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Chu kì dao động điều hòa T lắc g g   A T = B T = 2 C T = 2 D T = 2   2 g g Câu 29 Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Gọi i cường độ dòng điện tức thời qua mạch,  độ lệch pha u i Khi điều chỉnh C thấy phụ thuộc tan theo ZC biểu diễn đồ thị hình bên Giá trị R A 10 (Ω) B (Ω) C 12 (Ω) D (Ω) Câu 30 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T = 0,2 s, mốc tính vị trí cân Tại thời điểm t1 vật có động lần giảm Đến thời điểm t2 = t1 + 0,05 s động vật A lần giảm B lần tăng C 1/3 lần tăng D 1/3 lần giảm MÃ ĐỀ Trang 3/4 Câu 31 Theo quy chuẩn kĩ thuật quốc gia tiếng ồn (mức cường độ âm) cho phép vị trí làm việc cơng nhân ngày xí nghiệp, sở sản xuất … không vươ ̣t 85 dB Biế t cường đô ̣ âm chuẩ n là 10-12 W/m2 Cường đô ̣ âm l ớn cho phép nơi làm việc công nhân là A 3,16.10-21 W/m2 B 3,16.10-4 W/m2 C 8,5.10-12 W/m2 D 85.10-4 W/m2 Câu 32 Đặt điện áp xoay chiều u  80 cos(100 t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax, điện áp  tức thời u trễ pha so với cường độ dòng điện tức thời qua mạch góc Giá trị UCmax 160 A (V) B 160 (V) C 80 (V) D 80 (V) PHẦN 2: TỰ LUẬN (2,0 điểm) Bài (1,0 điểm) Một chất điểm dao động điều hòa trục tọa độ Ox, xung quanh vị trí cân O với chu kì T = 1(s) Khi qua vị trí cân chất điểm có vận tốc v = - 8π (cm/s) Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí x = (cm) theo chiều dương Viết phương trình dao động điều hòa chất điểm Bài (1,0 điểm) Đặt điện áp xoay chiều u =220 cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 100Ω tụ điện có điện dung C = 10 4  (F) ghép nối tiếp Tính cơng suất tiêu thụ mạch - HẾT - MÃ ĐỀ Trang 4/4 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN VẬT LÍ LỚP 12 NĂM HỌC 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có trang) MÃ ĐỀ Họ tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: ……………… PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (32 câu 8,0 điểm) Câu Dao động vật nhỏ tổng hợp hai dao động điều hòa phương có phương trình     x1  cos  2 t   x2  cos  2 t   (t tính s) Nhận xét sau đúng?  6  3 A Dao động thứ chậm pha dao động thứ hai  B Tần số góc dao động tổng hợp (rad/s) C Hai dao động thành phần vuông pha D Biên độ dao động tổng hợp cm Câu Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(4πt – π/2) (cm) (t tính s) Chu kì dao động vật A 2π (s) B 2(s) C 4π (s) D 0,5 (s) Câu Một lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Chu kì dao động điều hòa T lắc g g   A T = 2 B T = C T = 2 D T = 2   2 g g Câu Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 10V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C Điện áp hiệu dụng hai tụ C 9,6V Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R A 0,4 V B 4,8 V C 5,2 V D 2,8 V Câu Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Trong vùng giao thoa, phần tử nước dao động với biên độ cực đại hiệu đường hai sóng từ nguồn truyền tới A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số bán nguyên lần nửa bước sóng D số bán nguyên lần bước sóng Câu Sóng siêu âm sóng âm A có cường độ âm nhỏ 10-12 W/m2 B có tần số lớn 20000Hz C có cường độ âm 10-12 W/m2 D có tần số nhỏ 16Hz Câu Một sóng có chu kì 0,2 s lan truyền sợi dây đàn hồi dài với tốc độ truyền sóng m/s Hai phần tử gần dao động ngược pha cách đoạn (tính theo phương truyền sóng) A 10 cm B 40 cm C 15 cm D 20 cm Câu Trong dao động tắt dần, đại lượng vật lí giảm liên tục theo thời gian A B vận tốc C gia tốc D khối lượng Câu Sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 0,5cos(20t – 4x) (x tính cm, t tính s) Vận tốc truyền sóng mơi trường A cm/s B cm/s C 2,5 cm/s D cm/s Câu 10 Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm gắn với A cường độ âm B tần số âm C mức cường độ âm D đồ thị sóng âm Câu 11 Đặt điện áp xoay chiều u  U 2cos( t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp MÃ ĐỀ Trang 1/4 Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch xác định công thức A I = U   R  L  C   B I = 2 C I = U   R  L  C   2   D I = U R    L  C   U 2   R2    L  C   Câu 12 Một vật dao động điều hòa trục Ox có đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t hình vẽ Pha ban đầu dao động A -π/2 B C π/2 D π Câu 13 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện xoay chiều i chạy qua đoạn mạch theo thời gian t hình vẽ Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch A 2  A B  A C (A) D (A) Câu 14 Một lắc lò xo gồm nặng m, lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 (N/m) dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với biên độ cm Cơ lắc A 0,125 (J) B 0,25 (J) C 12,5 (J) D 1250 (J) Câu 15 Đặt vào hai đầu cuộn cấp (có N1 vòng dây) máy tăng áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp (có N2 vòng dây) để hở U2 Hệ thức sau đúng? A U N1   U1 N2 B U N1   U N C U N2   U1 N1 Câu 16 Một vật dao động điều hoà trục Ox theo phương trình x = 5cos(2πt + D U N2   U1 N1 3 ) cm Gốc thời gian chọn vào lúc A vật vị trí biên x = - cm B vật vị trí biên x = cm C vật qua vị trí x = theo chiều dương D vật qua vị trí x = theo chiều âm Câu 17 Rôto máy phát điện xoay chiều pha nam châm có cặp cực, quay với tốc độ 1200 vòng/phút Tần số suất điện động máy tạo A f = 50 Hz B f = 40 Hz C f = 120 Hz D f = 60 Hz Câu 18 Trên sợi dây căng ngang, hai đầu cố định có sóng dừng ổn định với tất nút sóng Biết tần số sóng dây 100 Hz, khoảng cách hai đầu dây m Tốc độ truyền sóng dây A 40 m/s B 80 m/s C 60 m/s D 100 m/s Câu 19 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn phát sóng tần số, pha Khoảng cách hai điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp nằm đường nối hai nguồn sóng mm Bước sóng có giá trị A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Câu 20 Pha chất điểm dao động điều hòa A hàm sin cosin thời gian B biến thiên tuần hoàn theo thời gian C biến thiên theo hàm bậc thời gian D đại lượng không đổi theo thời gian MÃ ĐỀ Trang 2/4 Câu 21 Một sóng có tần số f lan truyền môi trường với tốc độ v, bước sóng λ Cơng thức liên hệ ba đại lượng A v = λ.f B λ = f/v C λ = v.f D v = λ/f Câu 22 Đặt điện áp xoay chiều u 100cos(100 t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch  cường độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức i  cos(100 t  )  A Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 75 (W) B 100 (W) C 50 (W) D 86,6 (W) Câu 23 Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử mơi trường A vng góc với phương truyền sóng B trùng với phương truyền sóng C phương thẳng đứng D phương ngang Câu 24 Đặt điện áp xoay chiều u  U 2cos( 2 ft )(V ) vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện cường độ dòng điện tức thời qua mạch A pha với u B sớm pha u góc π/2 C trễ pha u góc π/2 D trễ pha u Câu 25 Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch AB (chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, cuộn dây tụ điện) cường độ dòng điện tức thời qua mạch i Đồ thị biểu diễn điện áp u =u(t) cường độ dòng điện i = i(t) theo thời gian t hình vẽ Đoạn mạch AB có A tụ điện B điện trở C cuộn dây D cuộn cảm Câu 26 Trong máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất hai cuộn dây stato lệch pha góc 2   A B C D 00 3 Câu 27 Cho vòng dây dẫn dẹt hình tròn quay với tốc độ góc ω xung quanh trục cố  định đồng phẳng với vòng dây từ trường có véctơ cảm ứng từ B vng góc với trục quay Từ thơng cực đại Φ0 gởi qua vòng dây suất điện động cực đại E0 vòng dây liên hệ với cơng thức  0  A E0 = B E0 = C E0 = ωΦ0 D E0 =   2 Câu 28 Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 30 (Ω) ghép nối tiếp với cuộn cảm có cảm kháng 40 (Ω) tổng trở đoạn mạch A 70 Ω B 8,4 Ω C 10 Ω D 50 Ω Câu 29 Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Gọi i cường độ dòng điện tức thời qua mạch,  độ lệch pha u i Khi điều chỉnh C thấy phụ thuộc tan theo ZC biểu diễn đồ thị hình bên Giá trị R A 10 (Ω) B 12 (Ω) C (Ω) D (Ω) Câu 30 Đặt điện áp xoay chiều u  80 2cos(100 t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax, MÃ ĐỀ Trang 3/4 điện áp tức thời u trễ pha so với cường độ dòng điện tức thời qua mạch góc  Giá trị UCmax A 80 (V) B 80 (V) C 160 (V) D 160 (V) Câu 31 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T = 0,2 s, mốc tính vị trí cân Tại thời điểm t1 vật có động lần giảm Đến thời điểm t2 = t1 + 0,05 s động vật A lần tăng B lần giảm C 1/3 lần tăng D 1/3 lần giảm Câu 32 Theo quy chuẩn kĩ thuật quốc gia tiếng ồn (mức cường độ âm) cho phép vị trí làm việc công nhân ngày xí nghiệp, sở sản xuất … khơng vươ ̣t 85 dB Biế t cường đô ̣ âm chuẩ n là 10-12 W/m2 Cường đô ̣ âm l ớn cho phép nơi làm việc công nhân là A 85.10-4 W/m2 B 3,16.10-4 W/m2 C 3,16.10-21 W/m2 D 8,5.10-12 W/m2 PHẦN 2: TỰ LUẬN (2,0 điểm) Bài (1,0 điểm) Một chất điểm dao động điều hòa trục tọa độ Ox, xung quanh vị trí cân O với chu kì T = 1(s) Khi qua vị trí cân chất điểm có vận tốc v = - 8π (cm/s) Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí x = (cm) theo chiều dương Viết phương trình dao động điều hòa chất điểm Bài (1,0 điểm) Đặt điện áp xoay chiều u =220 cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 100Ω tụ điện có điện dung C = 10 4  (F) ghép nối tiếp Tính cơng suất tiêu thụ mạch - HẾT - MÃ ĐỀ Trang 4/4 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN VẬT LÍ LỚP 12 NĂM HỌC 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có trang) MÃ ĐỀ Họ tên: …………………………………………… Số báo danh: ……………… PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (32 câu 8,0 điểm) Câu Một lắc lò xo gồm nặng m, lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 (N/m) dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với biên độ cm Cơ lắc A 12,5 (J) B 0,25 (J) C 1250 (J) D 0,125 (J) Câu Trong dao động tắt dần, đại lượng vật lí giảm liên tục theo thời gian A vận tốc B C khối lượng D gia tốc Câu Một sóng có chu kì 0,2 s lan truyền sợi dây đàn hồi dài với tốc độ truyền sóng m/s Hai phần tử gần dao động ngược pha cách đoạn (tính theo phương truyền sóng) A 40 cm B 15 cm C 10 cm D 20 cm Câu Một sóng có tần số f lan truyền môi trường với tốc độ v, bước sóng λ Cơng thức liên hệ ba đại lượng A v = λ/f B v = λ.f C λ = v.f D λ = f/v Câu Đặt điện áp xoay chiều u  U 2cos( 2 ft )(V ) vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện cường độ dòng điện tức thời qua mạch A pha với u B trễ pha u góc π/2 C sớm pha u góc π/2 D trễ pha u Câu Dao động vật nhỏ tổng hợp hai dao động điều hòa phương có phương trình     x1  cos  2 t   x2  cos  2 t   (t tính s) Nhận xét sau đúng?  6  3 A Biên độ dao động tổng hợp cm B Dao động thứ chậm pha dao động thứ hai C Hai dao động thành phần vuông pha  D Tần số góc dao động tổng hợp (rad/s) Câu Một vật dao động điều hoà trục Ox theo phương trình x = 5cos(2πt + gian chọn vào lúc A vật qua vị trí x = theo chiều dương C vật vị trí biên x = cm 3 ) cm Gốc thời B vật qua vị trí x = theo chiều âm D vật vị trí biên x = - cm Câu Một vật dao động điều hòa trục Ox có đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t hình vẽ Pha ban đầu dao động A B π C -π/2 D π/2 Câu Đặt vào hai đầu cuộn cấp (có N1 vòng dây) máy tăng áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp (có N2 vòng dây) để hở U2 Hệ thức sau đúng? A U N2   U1 N1 MÃ ĐỀ B U N1   U1 N2 C U N1   U1 N2 D U N2   U1 N1 Trang 1/4 Câu 10 Đặt điện áp xoay chiều u  U 2cos( t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch xác định công thức A I = C I = U   R2    L  C   B I =   R2    L  C     D I = U R    L  C   U   R  L  C   U 2 2 Câu 11 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 5cos(4πt – π/2) (cm) (t tính s) Chu kì dao động vật A 0,5 (s) B 2π (s) C 4π (s) D 2(s) Câu 12 Pha chất điểm dao động điều hòa A hàm sin cosin thời gian B đại lượng không đổi theo thời gian C biến thiên tuần hoàn theo thời gian D biến thiên theo hàm bậc thời gian Câu 13 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 10V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C Điện áp hiệu dụng hai tụ C 9,6V Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R A 5,2 V B 4,8 V C 2,8 V D 0,4 V Câu 14 Rôto máy phát điện xoay chiều pha nam châm có cặp cực, quay với tốc độ 1200 vòng/phút Tần số suất điện động máy tạo A f = 50 Hz B f = 60 Hz C f = 120 Hz D f = 40 Hz Câu 15 Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường A phương ngang B phương thẳng đứng C vng góc với phương truyền sóng D trùng với phương truyền sóng Câu 16 Sóng truyền môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 0,5cos(20t – 4x) (x tính cm, t tính s) Vận tốc truyền sóng mơi trường A cm/s B cm/s C cm/s D 2,5 cm/s Câu 17 Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 30 (Ω) ghép nối tiếp với cuộn cảm có cảm kháng 40 (Ω) tổng trở đoạn mạch A 10 Ω B 8,4 Ω C 70 Ω D 50 Ω Câu 18 Trên sợi dây căng ngang, hai đầu cố định có sóng dừng ổn định với tất nút sóng Biết tần số sóng dây 100 Hz, khoảng cách hai đầu dây m Tốc độ truyền sóng dây A 100 m/s B 40 m/s C 80 m/s D 60 m/s Câu 19 Trong máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất hai cuộn dây stato lệch pha góc 2   A B C D 00 3 Câu 20 Một lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Chu kì dao động điều hòa T lắc g g   A T = 2 B T = C T = 2 D T =  2  2 g g Câu 21 Sóng siêu âm sóng âm A có cường độ âm 10-12 W/m2 B có tần số nhỏ 16Hz MÃ ĐỀ Trang 2/4 C có tần số lớn 20000Hz D có cường độ âm nhỏ 10-12 W/m2 Câu 22 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn phát sóng tần số, pha Khoảng cách hai điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp nằm đường nối hai nguồn sóng mm Bước sóng có giá trị A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Câu 23 Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch AB (chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, cuộn dây tụ điện) cường độ dòng điện tức thời qua mạch i Đồ thị biểu diễn điện áp u =u(t) cường độ dòng điện i = i(t) theo thời gian t hình vẽ Đoạn mạch AB có A cuộn cảm B tụ điện C cuộn dây D điện trở Câu 24 Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Trong vùng giao thoa, phần tử nước dao động với biên độ cực đại hiệu đường hai sóng từ nguồn truyền tới A số bán nguyên lần bước sóng B số bán nguyên lần nửa bước sóng C số nguyên lần bước sóng D số lẻ lần nửa bước sóng Câu 25 Cho vòng dây dẫn dẹt hình tròn quay với tốc độ góc ω xung quanh trục cố  định đồng phẳng với vòng dây từ trường có véctơ cảm ứng từ B vng góc với trục quay Từ thơng cực đại Φ0 gởi qua vòng dây suất điện động cực đại E0 vòng dây liên hệ với công thức   0 A E0 = B E0 = ωΦ0 C E0 = D E0 =   Câu 26 Đặt điện áp xoay chiều u 100cos(100 t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch  cường độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức i  cos(100 t  )  A Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 75 (W) B 100 (W) C 50 (W) D 86,6 (W) Câu 27 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện xoay chiều i chạy qua đoạn mạch theo thời gian t hình vẽ Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch A (A) B  A C (A) D 2  A Câu 28 Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm gắn với A mức cường độ âm B tần số âm C cường độ âm D đồ thị sóng âm Câu 29 Đặt điện áp xoay chiều u  80 2cos(100 t )(V ) vào hai đầu đoạn mạch ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax,  điện áp tức thời u trễ pha so với cường độ dòng điện tức thời qua mạch góc Giá trị UCmax A 160 (V) B 160 (V) C 80 (V) D 80 (V) Câu 30 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T = 0,2 s, mốc tính vị trí cân Tại thời điểm t1 vật có động lần giảm Đến thời điểm t2 = t1 + 0,05 s động vật A 1/3 lần tăng B 1/3 lần giảm MÃ ĐỀ Trang 3/4 C lần giảm D lần tăng Câu 31 Theo quy chuẩn kĩ thuật quốc gia tiếng ồn (mức cường độ âm) cho phép vị trí làm việc cơng nhân ngày xí nghiệp, sở sản xuất … không vươ ̣t 85 dB Biế t cường đô ̣ âm chuẩ n là 10-12 W/m2 Cường đô ̣ âm l ớn cho phép nơi làm việc công nhân là A 8,5.10-12 W/m2 B 3,16.10-21 W/m2 C 3,16.10-4 W/m2 D 85.10-4 W/m2 Câu 32 Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Gọi i cường độ dòng điện tức thời qua mạch,  độ lệch pha u i Khi điều chỉnh C thấy phụ thuộc tan theo ZC biểu diễn đồ thị hình bên Giá trị R A (Ω) B (Ω) C 12 (Ω) D 10 (Ω) PHẦN 2: TỰ LUẬN (2,0 điểm) Bài (1,0 điểm) Một chất điểm dao động điều hòa trục tọa độ Ox, xung quanh vị trí cân O với chu kì T = 1(s) Khi qua vị trí cân chất điểm có vận tốc v = - 8π (cm/s) Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí x = (cm) theo chiều dương Viết phương trình dao động điều hòa chất điểm Bài (1,0 điểm) Đặt điện áp xoay chiều u =220 cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn 10 4 mạch gồm điện trở R = 100Ω tụ điện có điện dung C = (F) ghép nối tiếp  Tính công suất tiêu thụ mạch - HẾT MÃ ĐỀ Trang 4/4 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MƠN VẬT LÍ LỚP 12 PHẦN 2: TỰ LUẬN (2,0 điểm) PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) MÃ ĐỀ: 1 C C C C A B C A D 10 D 11 C 12 B 13 A 14 D 15 C 16 A 17 B 18 B 19 D 20 A 21 B 22 D 23 A 24 A 25 A 26 B 27 B 28 B 29 D 30 C 31 D 32 D MÃ ĐỀ: B C D D C D D A D 10 C 11 A 12 A 13 A 14 C 15 C 16 A 17 B 18 B 19 A 20 D 21 A 22 B 23 D 24 C 25 D 26 B 27 B 28 C 29 A 30 C 31 B 32 B MÃ ĐỀ: C D A D B B D A A 10 B 11 A 12 C 13 B 14 A 15 D 16 C 17 D 18 D 19 D 20 C 21 A 22 C 23 B 24 B 25 B 26 A 27 C 28 D 29 A 30 C 31 C 32 B MÃ ĐỀ: D B D B C C A D A 10 A 11 A 12 D 13 C 14 B 15 D 16 A 17 D 18 A 19 A 20 C 21 C 22 B 23 D 24 C 25 B 26 C 27 B 28 B 29 B 30 A 31 C 32 D - Tính ω = 2π (rad/s) 0,25 - Tính đúng: A = cm 0,25 - Tính φ =π/3 0,25 - Viết x = 4cos(2πt - π/3) (cm) 0,25 Bài - Viết cơng thức tính cơng suất - Tính P = 242 (W) 0,5 Bài 0,5 Lưu ý: - Thí sinh làm theo cách khác cho điểm tối đa - Nếu sai đơn vị trừ tối đa 0,25 điểm ... 1 C C C C A B C A D 10 D 11 C 12 B 13 A 14 D 15 C 16 A 17 B 18 B 19 D 20 A 21 B 22 D 23 A 24 A 25 A 26 B 27 B 28 B 29 D 30 C 31 D 32 D MÃ ĐỀ: B C D D C D D A D 10 C 11 A 12 A 13 A 14 C 15 C 16 ... 14 C 15 C 16 A 17 B 18 B 19 A 20 D 21 A 22 B 23 D 24 C 25 D 26 B 27 B 28 C 29 A 30 C 31 B 32 B MÃ ĐỀ: C D A D B B D A A 10 B 11 A 12 C 13 B 14 A 15 D 16 C 17 D 18 D 19 D 20 C 21 A 22 C 23 B 24... 26 A 27 C 28 D 29 A 30 C 31 C 32 B MÃ ĐỀ: D B D B C C A D A 10 A 11 A 12 D 13 C 14 B 15 D 16 A 17 D 18 A 19 A 20 C 21 C 22 B 23 D 24 C 25 B 26 C 27 B 28 B 29 B 30 A 31 C 32 D - Tính ω = 2π (rad/s)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 so binh phuoc 2018 , ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 so binh phuoc 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay