ma de 713 thuvienvatly com c6839 47038

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA MÔN :VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) đề thi 713 Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1:Cơ vật dao động điều hòa A biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C động vật vật tới vị trí cân D biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật π = 3,14 Câu 2: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A 20 cm/s B 10 cm/s C D 15 cm/s Câu 3: Trong dao động điều hồ vật tập hợp ba đại lượng sau không đổi theo thời gian? A Lực phục hồi, vận tốc, dao động B Biên độ, tần số, dao động C Biên độ, tần số, gia tốc D Động năng, tần số, lực hồi phục Câu 4: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos ωt Mốc tính vị trí cân Cơ lắc là: 2 A.mωA2 B mωA2 C mω2A2 D mω2A2 Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kì T pha dao động A hàm bậc thời gian B biến thiên điều hòa theo thời gian C khơng đổi theo thời gian D hàm bậc hai thời gian Câu 6: Véc tơ vận tốc vật dao động điều hòa ln A hướng xa vị trí cân B hướng chuyển động C hướng vị trí cân D ngược hướng chuyển động Câu 7: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Biểu thức lực kéo tác dụng lên vật theo li độ x F = kx F = − kx A F = k.x B F = - kx C D Câu 8: Gắn vật nặng có khối lượng m = 81g vào lò xo lí tưởng số dao động vật 10Hz Gắn thêm gia trọng có khối lượng Δm = 19g vào vật m tần số dao động hệ bằng: A 8,1Hz B 11,1Hz C 12,4Hz D 9Hz Câu 9: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 12 cm Dao động có biên độ A cm B 24 cm C 12 cm D 3cm Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa Khi qua vị trí cân bằng, tốc độ chất điểm 40cm/s, vị trí biên gia tốc có độ lớn 200cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A 0,1 m B cm C cm D 0,8m Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox, thời điểm t1 , t2 vận tốc gia tốc vật tương ứng có giá trị v1= 10 (cm / s ), a1 = −1m / s ; v2 = −10(cm / s ), a2 = − 3m / s Li độ x2 thời điểm t2 là: A cm B cm C 1cm D 1/ cm đề 713 Câu 12: Biết gia tốc cực đại vận tốc cực đại vật dao động điều hòa a max vmax Biên độ dao động vật xác định theo công thức: v A = max a max v 2max A= a max a A = max v max a 2max A= v max A B C D Câu 13: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A Khi chu kì tăng lần lượng vật thay đổi nào? A Giảm lần B Tăng lần C Giảm lần D Tăng lần Câu 14: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 15: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu 16: Hai lắc lò xo có độ cứng k Biết chu kỳ dao động công thức m = 2m m = 4m T1 = 2T2 Khối lượng lắc liên hệ với theo m = 4m 2 A B C D m1=2m2 Câu 17: Một lắc lò xo gồm: vật m lò xo có độ cứng k = 20N/m dao động với chu kì 2s Tính khối lượng m vật dao π = 10 động A 0,2kg B 2kg C 0,05kg D 0,5kg Câu 18: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 19: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức F = - 0,8cos 4t (N) Dao động vật có biên độ A cm B 12 cm C cm D 10 cm Câu 20: Một vật thực 50 dao động giây Chu kỳ A 12,5 s B 0,08 s C 1,25 s D 0,8 s Câu 21: Gia tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi? A pha so với li độ B lệch pha π /4 so với li độ C lệch pha π/2 so với li độ D ngược pha so với li độ π Câu 22: Một vật dao động điều hòa với chu kì 0,5 s biên độ 2cm Vận tốc vị trí cân có độ lớn A 4cm/s B 8cm/s C 3cm/s D 0,5cm/s Câu 23: Một lắc đơn có chiều dài 120cm, dao động điều hoà với chu kỳ T Để chu kỳ lắc giảm 10%, chiều dài lắc phải A tăng 22,8cm B giảm 28,1cm C giảm 22,8cm D tăng 28,1cm Câu 24: Tại nơi, chu kì dao động điều hoà lắc đơn 2,0 s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hồ 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc A 101 cm B 99 cm C 98 cm D 100 cm Câu 25: Khi cho chiều dài lắc đơn tăng lên lần chu kì dao động nhỏ lắc A Tăng lên lần B Tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 26: Hai lắc đơn dao động điều hòa nơi với chu kì dao động 1,8s 1,5s Tỉ số chiều dài hai lắc : A 1,44 B 1,2 C 1,69 D 1,3 Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O vị trí cân với biên độ A Tại vị trí vật có li độ x = A/2 tỉ số động dao động là: đề 713 A 1/2 B 2/3 C 3/4 D 1/4 Câu 28: Tiến hành thí nghiệm với lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 từ vị trí cân vật dao động với biên độ A1 Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x0 buông nhẹ Lần vật dao động với biên độ A2 Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x0 cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 Lần vật dao động với biên độ A B C A1 + A2 D Câu 29: Vận tốc chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại A Li độ không B Pha dao động cực đại C Gia tốc có độ lớn cực đại D Li độ có độ lớn cực đại Câu 30: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nơi có gia tốc trọng trường g Biết lực căng dây lớn 1,02 lần lực căng dây nhỏ Giá trị α0 A 3,30 B 6,60 C 5,60 D 9,60 Câu 31: Hai điểm sáng dao động điều hòa đường thẳng có vị trí cân bằng, biên độ có tần số f = Hz; f2 = a2 a1 Hz Khi chúng có tốc độ v1 v2 với v2 = 2v1 tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng A B 1/2 C 1/4 Câu 32: Một lắc đơn dao động điều hồ nơi có D g = 9,8m / s Vận tốc cực đại dao động 39,2 cm/s Khi vật qua vị trí có li độ dài s = 3,92cm có vận tốc 19,6 3cm / s Chiều dài dây treo vật A 80cm B 39,2cm C 100cm D 78,4cm ∆t Câu 33 : Một vật d đ đ h dọc theo trục 0x, gọi khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật có động Tại 15π 3cm / s thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ với độ lớn gia tốc 22,5 m/s , sau khoảng gian vị trí có độ lớn vận tốc 45πcm/s Biên độ dao động vật : 3cm 2cm ∆t vật qua 2cm A B C D 8cm Câu 34: Ba lò xo có chiều dài tự nhiên có độ cứng k1, k2, k3, đầu treo vào điểm cố định, đầu treo vào vật có khối lượng Lúc đầu, nâng vật đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với W1 = 0,1J, W2 = 0,2J W3 Nếu k3 = 2,5k1 +3k2 W3 bằng: A 19,8mJ B 14,7mJ C.25mJ D 24,6mJ đề 713 Fdh(N) 1,5 t(s) −2, 25 −3,5 Câ u 35: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k =25N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Biết trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O trùng với VTCB Biết giá trị đại số lực đàn hồi tác dụng lên vật biến thiên theo đồ thị Viết phương trình dao động vật? A x = 8.cos(4πt + π / 3)cm B x= 10cos(5πt+ π/3)cm C x = 8.cos(4πt − π / 3)cm D x = 10.cos(5πt − 2π / 3)cm T Câu 36: Một vật dao động điều hòa Trong khoảng thời gian t2 – t1 = tốc độ trung bình vật 20m/s Tốc độ trung bình vật thêm chu kỳ 10m/s Hỏi tốc độ trung bình vật thêm chu kỳ tiếp bao nhiêu? m/s 60 60 m/ s m/s 20 20 m/s A B C D Câu 37: Ba lắc lò xo giống hệt dao động điều hòa với biên độ A W Tại thời điểm t, li độ động x12 + x22 + x32 = n A Wđ + Wđ + Wđ 3  = W vật thỏa mãn: ; Giá trị n là? A.1,5 B.2,5 C.4,5 D.3,5 Câu 38: Hai chất điểm dao động điều hòa hai đường thẳng song song gần kề có vị trí cân nằm A1 + A2 = A1 , A2 đường thẳng vng góc với quỹ đạo chúng có tần số góc ω, biên độ C.1 rad/s Câu 39: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với chu kì t2 = t1 + 0,5 x1 , li độ thời điểm v2 = b + 8π trị (cm2/s) Giá trị nhỏ thỏa mãn T =2 (cm) Tại x1v2 + x2 v1 = x1 , v1 , x2 , v2 thời điểm vật vật có li độ vận tốc ω A rad/s B.0,5 rad/s Biết D.4rad/s t1 s Gốc O trùng vị trí cân Tại thời điểm v1 = b (s) vận tốc vật có giá trị vật có t3 = t2 + Tại thời điểm (s) vận tốc vật có giá x1 (cm/s) Li độ có độ lớn gần giá trị sau đây? đề 713 A.4,2 cm B.4,8 cm C.5,5 cm D.3,5 cm Câu 40: Điểm sang S trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10cm cách thấu kính 15cm Cho S dao động điều hòa với chu kỳ T = 2s trục 0x vng góc với trục thấu kính quanh vị trí ban đầu với biên độ dao động A = 3cm Tốc độ trung bình ảnh S’ chu kỳ dao động A.12 cm/s B cm/s C cm/s D cm/s -Hết - đề 713 ... vận tốc cực đại vật dao động điều hòa a max vmax Biên độ dao động vật xác định theo công thức: v A = max a max v 2max A= a max a A = max v max a 2max A= v max A B C D Câu 13: Một vật có khối lượng... tọa độ O vị trí cân với biên độ A Tại vị trí vật có li độ x = A/2 tỉ số động dao động là: Mã đề 713 A 1/2 B 2/3 C 3/4 D 1/4 Câu 28: Tiến hành thí nghiệm với lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1: Cung... với W1 = 0,1J, W2 = 0,2J W3 Nếu k3 = 2,5k1 +3k2 W3 bằng: A 19,8mJ B 14,7mJ C.25mJ D 24,6mJ Mã đề 713 Fdh(N) 1,5 t(s) −2, 25 −3,5 Câ u 35: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k =25N/m dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: ma de 713 thuvienvatly com c6839 47038 , ma de 713 thuvienvatly com c6839 47038

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay