ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12

10 32 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Vật lý 12 ( Thời gian làm bài: 45 phút ) Mã đề 231 I Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Trong dao động điều hoà x = Acos(t + ), véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc ngược chiều với vật từ A vị trí cân đến biên B biên dương đến biên âm C biên âm đến biên dương D biên tới vị trí cân Câu 2: Con lắc lò xo dao động điều hồ, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 3: Khi chiều dài lắc đơn tăng 2% chu kỳ dao động nhỏ A giảm 0,995% B tăng 0,995% C giảm % D tăng % Câu 4: Một lắc đơn có chiều dài ℓ thay đổi, dao động điều hòa với chu kỳ T nơi có gia tốc trọng trường g xác định Đồ thị biểu diễn mối tương quan T ℓ A đoạn thẳng B Hypebol C Parabol D Elip Câu Hiện tượng cộng hưởng xảy với: A Dao động cưỡng B Dao động riêng C Dao động tắt dần D Dao động điều hoà Câu 6: Dao động cưỡng dao động tắt dần mà ta đã: A Kích thích lại dao động dao động bị tắt dần B Cung cấp lượng cho vật dao động phần sau chu kì C Làm lực cản môi trường vật chuyển động D Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động Câu 7: Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha với gọi A vận tốc truyền sóng B chu kỳ C bước sóng D độ lệch pha Câu 8: Đại lượng khơng đổi q trình truyền sóng từ mơi trường sang môi trường khác? A Biên độ B Tần số C Vận tốc D Bước sóng Câu 9: Phát biểu sau nói sóng học? A Sóng âm truyền chân khơng B Sóng ngang sóng có phương truyền sóng theo phương ngang C Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử trùng với phương truyền sóng D Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử vng góc với phương truyền sóng Câu 10: Trong tượng giao thoa sóng hai nguồn kết hợp, pha, điểm dao động có biên độ cực đại điểm mà hiệu đường hai sóng từ nguồn truyền tới số A lẻ lần phần tư bước sóng B nửa lần bước sóng C nguyên lần nửa bước sóng D nguyên lần bước sóng Câu 11: Hai sóng kết hợp hai sóng có phương, tần số, có A hiệu số pha khơng đổi theo thời gian B biên độ hiệu số pha biến đổi theo thời gian C hiệu số pha thay đổi theo thời gian D hiệu hai đường truyền sóng khơng đổi Câu 12: Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối hai tâm sóng A hai lần bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D phần tư bước sóng II Phần tự luận (6 điểm) Bài (2 điểm ) Một lắc lò xo có khối lượng m=100g dao động điều hòa dọc theo trục Ox, với gốc tọa độ O trùng với vị trí cân lắc Đường biểu diễn phụ thuộc li độ dao động lắc theo thời gian t hình vẽ a.Xác định độ cứng k lò xo lắc? b.Viết phương trình dao động lắc? Bài ( điểm ) Một vật có khối lượng m = 200 g thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần  ) cm x2 = A2cos(10t + ) cm Chọn mốc vị trí cân bằng, biết vật W = 0,036 J a Tìm biên độ dao động tổng hợp vật b Hãy xác định giá trị A2 Bài ( điểm ) Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A B giống dao động theo phương trình u1 = u2 = 10cos100πt mm Biết khoảng cách hai điểm dao động cực đại gần đường nối hai nguồn cm khoảng cách hai nguồn AB = 15 cm a Tính bước sóng tốc độ truyền sóng mặt nước b Gọi d đường thẳng qua A vng góc với AB Điểm C đường thẳng d dao động với biên độ cực đại cách A đoạn nhỏ bao nhiêu? số, với phương trình dao động x = 4cos(10t + -Hết - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Vật lý 12 ( Thời gian làm bài: 45 phút ) Mã đề 232 I Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Một lắc đơn có chiều dài ℓ thay đổi, dao động điều hòa với chu kỳ T nơi có gia tốc trọng trường g xác định Đồ thị biểu diễn mối tương quan T ℓ A đoạn thẳng B Hypebol C Parabol D Elip Câu Hiện tượng cộng hưởng xảy với: A Dao động cưỡng B Dao động riêng C Dao động tắt dần D Dao động điều hoà Câu 3: Dao động cưỡng dao động tắt dần mà ta đã: A Kích thích lại dao động dao động bị tắt dần B Cung cấp lượng cho vật dao động phần sau chu kì C Làm lực cản môi trường vật chuyển động D Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động Câu 4: Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha với gọi A vận tốc truyền sóng B chu kỳ C bước sóng D độ lệch pha Câu 5: Đại lượng không đổi q trình truyền sóng từ mơi trường sang môi trường khác? A Biên độ B Tần số C Vận tốc D Bước sóng Câu 6: Phát biểu sau nói sóng học? A Sóng âm truyền chân khơng B Sóng ngang sóng có phương truyền sóng theo phương ngang C Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử trùng với phương truyền sóng D Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử vng góc với phương truyền sóng Câu 7: Trong tượng giao thoa sóng hai nguồn kết hợp, pha, điểm dao động có biên độ cực đại điểm mà hiệu đường hai sóng từ nguồn truyền tới số A lẻ lần phần tư bước sóng B nửa lần bước sóng C nguyên lần nửa bước sóng D nguyên lần bước sóng Câu 8: Hai sóng kết hợp hai sóng có phương, tần số, có A hiệu số pha khơng đổi theo thời gian B biên độ hiệu số pha biến đổi theo thời gian C hiệu số pha thay đổi theo thời gian D hiệu hai đường truyền sóng khơng đổi Câu 9: Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối hai tâm sóng A hai lần bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D phần tư bước sóng Câu 10: Trong dao động điều hoà x = Acos(t +), véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc ngược chiều với vật từ A vị trí cân đến biên B biên dương đến biên âm C biên âm đến biên dương D biên tới vị trí cân Câu 11: Con lắc lò xo dao động điều hoà, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 12: Khi chiều dài lắc đơn tăng 2% chu kỳ dao động nhỏ A giảm 0,995% B tăng 0,995% C giảm % D tăng % II Phần tự luận (6 điểm) Bài (2 điểm ) Một lắc lò xo có khối lượng m=100g dao động điều hòa dọc theo trục Ox, với gốc tọa độ O trùng với vị trí cân lắc Đường biểu diễn phụ thuộc li độ dao động lắc theo thời gian t hình vẽ a.Xác định độ cứng k lò xo lắc? b.Viết phương trình dao động lắc? Bài ( điểm ) Một vật có khối lượng m = 200 g thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần  ) cm x2 = A2cos(10t + ) cm Chọn mốc vị trí cân bằng, biết vật W = 0,036 J a Tìm biên độ dao động tổng hợp vật b Hãy xác định giá trị A2 Bài ( điểm ) Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A B giống dao động theo phương trình u1 = u2 = 10cos100πt mm Biết khoảng cách hai điểm dao động cực đại gần đường nối hai nguồn cm khoảng cách hai nguồn AB = 15 cm a Tính bước sóng tốc độ truyền sóng mặt nước b Gọi d đường thẳng qua A vuông góc với AB Điểm C đường thẳng d dao động với biên độ cực đại cách A đoạn nhỏ bao nhiêu? số, với phương trình dao động x = 4cos(10t + -Hết - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Vật lý 12 ( Thời gian làm bài: 45 phút ) Mã đề 233 I Phần trắc nghiệm(4đ) Câu 1: Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha với gọi A vận tốc truyền sóng B chu kỳ C bước sóng D độ lệch pha Câu 2: Đại lượng khơng đổi q trình truyền sóng từ mơi trường sang môi trường khác? A Biên độ B Tần số C Vận tốc D Bước sóng Câu 3: Phát biểu sau nói sóng học? A Sóng âm truyền chân khơng B Sóng ngang sóng có phương truyền sóng theo phương ngang C Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử trùng với phương truyền sóng D Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử vng góc với phương truyền sóng Câu 4: Trong tượng giao thoa sóng hai nguồn kết hợp, pha, điểm dao động có biên độ cực đại điểm mà hiệu đường hai sóng từ nguồn truyền tới số A lẻ lần phần tư bước sóng B nửa lần bước sóng C nguyên lần nửa bước sóng D nguyên lần bước sóng Câu 5: Hai sóng kết hợp hai sóng có phương, tần số, có A hiệu số pha khơng đổi theo thời gian B biên độ hiệu số pha biến đổi theo thời gian C hiệu số pha thay đổi theo thời gian D hiệu hai đường truyền sóng khơng đổi Câu 6: Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối hai tâm sóng A hai lần bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D phần tư bước sóng Câu 7: Trong dao động điều hoà x = Acos(t + ), véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc ngược chiều với vật từ A vị trí cân đến biên B biên dương đến biên âm C biên âm đến biên dương D biên tới vị trí cân Câu 8: Con lắc lò xo dao động điều hoà, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 9: Khi chiều dài lắc đơn tăng 2% chu kỳ dao động nhỏ A giảm 0,995% B tăng 0,995% C giảm % D tăng % Câu 10: Một lắc đơn có chiều dài ℓ thay đổi, dao động điều hòa với chu kỳ T nơi có gia tốc trọng trường g xác định Đồ thị biểu diễn mối tương quan T ℓ A đoạn thẳng B Hypebol C Parabol D Elip Câu 11 Hiện tượng cộng hưởng xảy với: A Dao động cưỡng B Dao động riêng C Dao động tắt dần D Dao động điều hoà Câu 12: Dao động cưỡng dao động tắt dần mà ta đã: A Kích thích lại dao động dao động bị tắt dần B Cung cấp lượng cho vật dao động phần sau chu kì C Làm lực cản môi trường vật chuyển động D Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động II Phần tự luận (6 điểm) Bài (2 điểm ) Một lắc lò xo có khối lượng m=100g dao động điều hòa dọc theo trục Ox, với gốc tọa độ O trùng với vị trí cân lắc Đường biểu diễn phụ thuộc li độ dao động lắc theo thời gian t hình vẽ a.Xác định độ cứng k lò xo lắc? b.Viết phương trình dao động lắc? Bài ( điểm ) Một vật có khối lượng m = 200 g thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần  ) cm x2 = A2cos(10t + ) cm Chọn mốc vị trí cân bằng, biết vật W = 0,036 J a Tìm biên độ dao động tổng hợp vật b Hãy xác định giá trị A2 Bài ( điểm ) Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A B giống dao động theo phương trình u1 = u2 = 10cos100πt mm Biết khoảng cách hai điểm dao động cực đại gần đường nối hai nguồn cm khoảng cách hai nguồn AB = 15 cm a Tính bước sóng tốc độ truyền sóng mặt nước b Gọi d đường thẳng qua A vng góc với AB Điểm C đường thẳng d dao động với biên độ cực đại cách A đoạn nhỏ bao nhiêu? số, với phương trình dao động x = 4cos(10t + -Hết - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Vật lý 12 ( Thời gian làm bài: 45 phút ) Mã đề 234 I Phần trắc nghiệm(4 điểm) Câu 1: Trong tượng giao thoa sóng hai nguồn kết hợp, pha, điểm dao động có biên độ cực đại điểm mà hiệu đường hai sóng từ nguồn truyền tới số A lẻ lần phần tư bước sóng B nửa lần bước sóng C nguyên lần nửa bước sóng D nguyên lần bước sóng Câu 2: Hai sóng kết hợp hai sóng có phương, tần số, có A hiệu số pha không đổi theo thời gian B biên độ hiệu số pha biến đổi theo thời gian C hiệu số pha thay đổi theo thời gian D hiệu hai đường truyền sóng khơng đổi Câu 3: Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối hai tâm sóng A hai lần bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D phần tư bước sóng Câu 4: Trong dao động điều hoà x = Acos(t + ), véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc ngược chiều với vật từ A vị trí cân đến biên B biên dương đến biên âm C biên âm đến biên dương D biên tới vị trí cân Câu 5: Con lắc lò xo dao động điều hồ, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 6: Khi chiều dài lắc đơn tăng 2% chu kỳ dao động nhỏ A giảm 0,995% B tăng 0,995% C giảm % D tăng % Câu 7: Một lắc đơn có chiều dài ℓ thay đổi, dao động điều hòa với chu kỳ T nơi có gia tốc trọng trường g xác định Đồ thị biểu diễn mối tương quan T ℓ A đoạn thẳng B Hypebol C Parabol D Elip Câu Hiện tượng cộng hưởng xảy với: A Dao động cưỡng B Dao động riêng C Dao động tắt dần D Dao động điều hoà Câu 9: Dao động cưỡng dao động tắt dần mà ta đã: A Kích thích lại dao động dao động bị tắt dần B Cung cấp lượng cho vật dao động phần sau chu kì C Làm lực cản mơi trường vật chuyển động D Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động Câu 10: Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha với gọi A vận tốc truyền sóng B chu kỳ C bước sóng D độ lệch pha Câu 11: Đại lượng khơng đổi q trình truyền sóng từ môi trường sang môi trường khác? A Biên độ B Tần số C Vận tốc D Bước sóng Câu 12: Phát biểu sau nói sóng học? A Sóng âm truyền chân khơng B Sóng ngang sóng có phương truyền sóng theo phương ngang C Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử trùng với phương truyền sóng D Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử vng góc với phương truyền sóng II Phần tự luận (6 điểm) Bài (2 điểm ) Một lắc lò xo có khối lượng m=100g dao động điều hòa dọc theo trục Ox, với gốc tọa độ O trùng với vị trí cân lắc Đường biểu diễn phụ thuộc li độ dao động lắc theo thời gian t hình vẽ a.Xác định độ cứng k lò xo lắc? b.Viết phương trình dao động lắc? Bài ( điểm ) Một vật có khối lượng m = 200 g thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần  ) cm x2 = A2cos(10t + ) cm Chọn mốc vị trí cân bằng, biết vật W = 0,036 J a Tìm biên độ dao động tổng hợp vật b Hãy xác định giá trị A2 Bài ( điểm ) Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A B giống dao động theo phương trình u1 = u2 = 10cos100πt mm Biết khoảng cách hai điểm dao động cực đại gần đường nối hai nguồn cm khoảng cách hai nguồn AB = 15 cm a Tính bước sóng tốc độ truyền sóng mặt nước b Gọi d đường thẳng qua A vng góc với AB Điểm C đường thẳng d dao động với biên độ cực đại cách A đoạn nhỏ bao nhiêu? số, với phương trình dao động x = 4cos(10t + -Hết - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG THPT SĨC SƠN Mơn: Vật lý 12 I Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu MĐ231 MĐ232 MĐ233 MĐ234 A C C D D A B A B D C C C C D A A B A D D C C B C D A C B A D A C C B D 10 D A C C 11 A D A B 12 C B D C II Phần tự luận (6 điểm) Bài (2 điểm ) Một lắc lò xo có khối lượng m=100g dao động điều hòa dọc theo trục Ox, với gốc tọa độ O trùng với vị trí cân lắc Đường biểu diễn phụ thuộc li độ dao động lắc theo thời gian t hình vẽ a.Xác định độ cứng k lò xo lắc? Chu kỳ dao động lắc T=0,4-0,2=0,2s m 0,1 =>k �100N/m T  2  0,  2 k k b.Viết phương trình dao động lắc? Xác định : A=6cm; xo=-3cm; vo>0 x 2 2 cos = o      � ; vo  �    rad A 3 2 Viết x  6cos(10 t- )cm 0,50 điểm 0,50 điểm 0,50 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Bài ( điểm ) Một vật có khối lượng m = 200 g thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần  ) cm x2 = A2cos(10t + ) cm Chọn mốc vị trí cân bằng, biết vật W = 0,036 J a Tìm biên độ dao động tổng hợp vật   10rad / s ; w= m A2 0,50 điểm 0,036= 0, 2.102 A2 =>A=0,06m=6cm 0,50 điểm b Hãy xác định giá trị A2 A2  A12  A22  A1 A2cos 0,50 điểm số, với phương trình dao động x = 4cos(10t +  62  42  A22  2.4 A2 cos( - ) =>A2 �6,899cm 0,50 điểm Bài ( điểm ) Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A B giống dao động theo phương trình u1 = u2 = 10cos100πt mm Biết khoảng cách hai điểm dao động cực đại gần đường nối hai nguồn cm khoảng cách hai nguồn AB = 15 cm a Tính bước sóng tốc độ truyền sóng mặt nước   1cm    2cm 0,50 điểm  f   50 Hz 0,25 điểm 2 v   f =100cm/s=1m/s 0,25 điểm b Gọi d đường thẳng qua A vng góc với AB Điểm C đường thẳng d dao động cực đại cách A đoạn nhỏ bao nhiêu? Hai nguồn dao động pha, số đường Hypebol có phần tử dao động với biên độ cực đại xác AB AB �k � � 7,5 �k �7,5 ; k=0; �1, �2 �7   Điểm C đường thẳng d dao động cực đại cách A đoạn nhỏ nên ta lấy k=7 Lập hệ phương trình �BC  AC  k  �BC  AC  14 152 �  BC  AC  tìm AC=1,0357cm � � 2 2 14 �BC  AC  AB �BC  AC  15 định  C d A B -Hết - Học sinh trình bày cách khác cho điểm tối đa - Sai thiếu đơn vị lần trừ 0,25 đ; trừ tối đa 0,5 đ - Hiểu sai chất vật lý không cho điểm -Hết 10 0,25 điểm 0,25 điểm 0,50 điểm ... 4cos (10 t + -Hết - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 017 -2 018 TRƯỜNG THPT SĨC SƠN Mơn: Vật lý 12 I Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu MĐ2 31 MĐ232... phương trình dao động x = 4cos (10 t + -Hết - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 017 -2 018 Môn: Vật lý 12 ( Thời gian làm bài: 45 phút... phương trình dao động x = 4cos (10 t + -Hết - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 017 -2 018 Môn: Vật lý 12 ( Thời gian làm bài: 45 phút
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12, ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay