ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

CS DẠY THÊM THẦY BỬU ĐC: 168/34-36 NGUYỄN SÚY –P.TÂN QUÝ Q TÂN PHÚ TP.HCM Trang SGD&ĐT TP.HCM TRƯỜNG THPT KIỂM TRA HK I –NH: 2017-2018 MƠN: VẬT LÝ –LỚP 12 • Họ Tên HS: Lớp: -MÃ ĐỀ: 102 • Đề gồm: 40 câu Thời gian làm bài: 50 phút KHỐI TỰ NHIÊN MÃ ĐỀ: 102 Câu Dao động trì dao động tắt dần mà người ta A cung cấp cho vật lượng phần lượng vật sau chu kì B làm lực cản mơi trường chuyển động C tác dụng vào vật ngoại lực biến đổi tuần hoàn theo thời gian D kích thích lại dao động sau dao động tắt hẳn Câu Một chất điểm chuyển động tròn với tốc độ góc 2π rad/s đường tròn đường kính 40cm Hình chiếu P điểm M (mà chất điểm qua) lên trục nằm mặt phẳng quỹ đạo tròn trùng với đường kính dao động điều hòa với biên độ tần số là: A 40cm 0,5Hz B 20cm 1Hz C 20cm 0,5Hz D 40cm 1Hz Câu Một vật nặng 200g treo vào lò xo làm dãn 2cm Trong q trình vật dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 25cm đến 35cm Lấy g = 10m/s2 Cơ vật A 125 J B 0,125 J C 1250 J D 12,5 J Câu Một lắc đơn chiều dài ℓ1 chu kì T1 = 0,3s, chiều dài ℓ2 chu kì T2 = 0,4s Khi lắc có chiều dài ℓ = ℓ1 + ℓ2 chu kì dao động là: (Biết chúng dao động nơi mặt đất) A 0,5s B 0,7s C 1s D 0,2s Câu Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x1 = 60cos(20πt + π/4) mm; x1 = 20cos(20πt – 3π/4) mm Phương trình dao động tổng hợp hai dao động A x = 90cos(20πt + π/4) mm B x = 60cos(20πt + π/4) mm C x = 40cos(20πt – 3π/4) mm D x = 40cos(20πt + π/4) mm Câu Một người chở hai thùng nước phía sau xe đạp đạp đường lót bê-tơng Cứ cách 3m đường lại có rãnh nhỏ Chu kỳ dao động riêng nước thùng 0,9 s Nước thùng dao động mạnh xe đạp với vận tốc không đổi bằng: A m/s B 0,3 m/s C 3,3 m/s D 2,7 m/s Câu Bước sóng A khoảng cách hai điểm dao động pha phương truyền sóng B quãng đường sóng truyền đơn vị thời gian C khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động ngược pha D khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha Câu Một sóng ngang có phương trình u = 4cos[π(5t – 2x)] mm Trong x tính m t tính giây Tốc độ truyền sóng A 2,5m/s B 1,5m/s C 1m/s D 2m/s Câu Đầu O sợi dây dài dao động với phương trình u = 4cos (5πt) mm Dao động truyền dây với tốc độ 25cm/s, M cách O OM = 12,5cm dao động với phương trình (mm): A uM = 4cos (5πt – π/3) B uM = 4cos (5πt – π/4) C uM = 4cos (5πt – π/2) D uM = 4cos (5πt – 2π/3) Câu 10 Hai nguồn kết hợp, pha cách 18cm, chu kỳ 0,2s Tốc độ truyền sóng mơi trường 40cm/s Số điểm dao động cực đại đường nối hai nguồn A điểm B điểm C điểm D điểm Câu 11 Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu B tự do, đầu A rung với tần số f dây có sóng lan truyền với vận tốc 24m/s Quan sát sóng dừng dây người ta thấy A xem nút dây có tất nút Tần số dao động dây là: A 85Hz B 90Hz C 95Hz D 80Hz Câu 12 Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần mức cường độ âm tăng thêm A 40 dB B 100 dB C 20 dB D 30 dB Câu 13 Cho C điện dung tụ điện, f tần số, T chu kì, ω tần số góc Biểu thức tính dung kháng tụ điện ĐT: 028 66732.350 -098.3390.992 (HS KHỐI TỰ NHIÊN) Trang CS DẠY THÊM THẦY BỬU ĐC: 168/34-36 NGUYỄN SÚY –P.TÂN QUÝ Q TÂN PHÚ TP.HCM Trang A ZC = ωC B ZC = 2πC C ZC = T 2πC D ZC = fC 2π Câu 14 Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng điện đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: A f = 2π LC B ω2 = LC C ω = D f2 = 2πLC Câu 15 Trong 1s, dòng điện xoay chiều có tần số f = 120Hz đổi chiều lần? A 120 lần B 60 lần C 240 lần D 360 lần Câu 16 Đặt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U khơng đổi tần số 50Hz cường độ dòng điện qua cuộn cảm 4A Để cường độ dòng điện qua cuộn cảm 2A tần số dòng điện phải A 100 Hz B 400 Hz C 200 Hz D 25 Hz Câu 17 Khi mắc R, L, C vào điện áp xoay chiều ổn định cường độ hiệu dụng qua chúng 2A, 1A, 3A Khi mắc mạch gồm R,L,C nối tiếp vào điện áp cường độ hiệu dụng qua mạch A 1,25A B 6A C 1,2A D A Câu 18 Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm: cuộn dây có điện trở R = 50Ω; hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung 2.10−4 C= F điện áp xoay chiều u = 220 cos(100πt) (V) Trong đoạn mạch có tượng cộng π hưởng Viết biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây (V): π π A u = 440 cos(100π t + ) B u = 220 cos(100π t + ) 4 π C u = 440 cos(100π t ) D u = 440 cos(100π t − ) → Câu 19 Một khung dây dẫn quay từ trường có cảm ứng từ B vng góc trục quay khung với tốc độ 150vòng/phút Từ thơng cực đại gửi qua khung 10/π (Wb) Suất điện động hiệu dụng khung A 50 V B 25 V C 25 V D 50 V Câu 20 Một dao động điều hòa có li độ x, vận tốc v, tần số góc ω biên độ A Chọn công thức A v2 = ω2(A2 – x2) B A2 = ω2(v2 – x2) C A2 = ω2(v2 + x2) D x2 = ω2(A2 – v2) Câu 21 Mắc vào đèn nê –on nguồn điện xoay chiều u = 220 cos(100πt - π/6) (V) Đèn sáng điện áp hai đầu đèn uđ ≥ 110 Thời gian đèn sáng chu kỳ A ∆t = 1/50 s B ∆t = 1/300 s C ∆t = 1/75 s D ∆t = 1/150 s Câu 22 Một máy lạnh có cơng suất 750W ; ngày dùng Tính tiền điện phải trả tháng (30 ngày) cho máy lạnh trên, biết kW.h giá 000VND A 12 000VND B 45 000VND C 360 000 000VND D 360 000VND Câu 23 Con lắc lò xo dao động điều hồ trục toạ độ Ox Trong giai đoạn vật nặng m lắc vị trí có ly độ x > chuyển động chiều với trục Ox lắc có A Thế tăng động giảm B Thế động giảm C Thế động tăng D Thế giảm động tăng Câu 24 Điện áp xoay chiều hai đầu mạch điện là: u = 220 cos(100πt - π/6) (V) cường độ dòng điện qua mạch là: i = 2 cos(100πt + π/6 ) (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch bao nhiêu? A 440 W B 880 W C 220 W D 110 W Câu 25 Chọn câu sai Tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số dao động điều hòa có A pha ban đầu pha ban đầu hai dao động thành phần hai dao động pha B biên độ phụ thuộc vào biên độ hai dao động thành phần C tần số tần số hai dao động thành phần D biên độ phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần Câu 26 Cho đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện C Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở hai tụ điện UR = 60V; UC = 80V Điện áp hai đầu đoạn mạch là: A 60 V B 80 V C 100 V D 140 V Câu 27 Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 8cm, thời gian phút chất điểm thực 180 ĐT: 028 66732.350 -098.3390.992 (HS KHỐI TỰ NHIÊN) Trang CS DẠY THÊM THẦY BỬU ĐC: 168/34-36 NGUYỄN SÚY –P.TÂN QUÝ Q TÂN PHÚ TP.HCM Trang dao động Vận tốc cực đại A vmax = 48πcm/s B vmax = 24π cm/s C vmax = 22,5π cm/s D vmax = 45π cm/s Câu 28 Dòng điện i = 2cos(100πt + π/4) (A) qua điện trở R = 50Ω 15 phút nhiệt lượng tỏa A Q = 90 kJ B Q = 180 kJ C Q = 360 kJ D Q = 1,5 kJ Câu 29 Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với biên độ 8cm, chu kì T = 0,5s, khối lượng vật m = 0,4kg (lấy π2 = 10) Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật A Fmax = 2,56N B Fmax = 256N C Fmax = 5,12N D Fmax = 512N Câu 30 Máy hoạt động dựa từ trường quay : A máy biến áp B máy phát điện xoay chiều pha C máy phát điện xoay chiều ba pha D động không đồng Câu 31 Một lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 10cm, lắc có li độ x = -5cm động A 0,375 J B -0,125 J C -0,375 J D 0,125 J Câu 32 Chọn câu A Đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp hai đầu cuộn cảm ngược pha với điện áp hai đầu tụ điện B Đoạn mạch chứa tụ điện dòng điện trể pha điện áp góc π/2 C Đoạn mạch chứa cuộn dây dòng điện sớm pha điện áp góc π/2 D Đoạn mạch chứa điện trở dòng điện sớm pha điện áp góc π/2 Câu 33 Một dao động điều hòa x = 10cos(2πt + π/2) cm Thời điểm t vật có li độ x = 5cm sau 1,5s li độ vật A 10 cm B 2,5 cm C – 10 cm D – cm Câu 34 Sóng ngang truyền mặt chất lỏng với tần số 100Hz Trên phương truyền sóng, ta thấy hai điểm cách 15cm dao động pha Tính vận tốc truyền sóng, biết vận tốc nằm khoảng từ 2,8m/s đến 3,4m/s A 2,9m/s B 3m/s C 3,1m/s D 3,2m/s Câu 35 Hiện tượng sóng dừng dây đàn hồi, khoảng cách nút bụng sóng liên tiếp A bước sóng B phần tư bước sóng C nửa bước sóng D hai lần bước sóng Câu 36 Một dây AB dài 60cm, hai đầu cố định Dây rung có tần số 50Hz, tốc độ truyền sóng dây 15m/s Tìm số nút số bụng sóng A nút bụng B nút 3bụng C nút bụng D nút bụng Câu 37 Một lắc lò xo dao động tắt dần Cứ sau chu kỳ biên độ dao động giảm 6% Phần lượng mà lắc bị dao động toàn phần bao nhiêu? A % B 11,64 % C 3,6 % D 12 % Câu 38 Một sợi dây đàn hai đầu cố định, có chiều dài 90cm, dây có sóng dừng gồm nút sóng kể hai đầu Bước sóng dây A 11,25 cm B 10 cm C 22,5 cm D 20 cm Câu 39 Một sóng hình sin, tần số 110Hz truyền khơng khí theo phương với tốc độ 340m/s Khoảng cách nhỏ hai điểm phương truyền sóng dao động ngược pha A 3,1 m B 1,5 m C 3,4 m D 1,1 m Câu 40 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 20 Hz Tại điểm M cách nguồn A, B khoảng d1 = 19cm d2 = 23cm, sóng có biên độ cực đại Khoảng M trung trực AB có cực đại khác Tính tốc độ truyền sóng mặt nước A 52 cm/s B 40 cm/s C 60 cm/s D 26 cm/s HẾT ! ĐT: 028 66732.350 -098.3390.992 (HS KHỐI TỰ NHIÊN) Trang ... 21 Mắc vào đèn nê –on nguồn điện xoay chiều u = 220 cos (10 0πt - π/6) (V) Đèn sáng điện áp hai đầu đèn uđ ≥ 11 0 Thời gian đèn sáng chu kỳ A ∆t = 1/ 50 s B ∆t = 1/ 300 s C ∆t = 1/ 75 s D ∆t = 1/ 150... = 2π LC B ω2 = LC C ω = D f2 = 2πLC Câu 15 Trong 1s, dòng điện xoay chiều có tần số f = 12 0Hz đổi chiều lần? A 12 0 lần B 60 lần C 240 lần D 360 lần Câu 16 Đặt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm... phần bao nhiêu? A % B 11 ,64 % C 3,6 % D 12 % Câu 38 Một sợi dây đàn hai đầu cố định, có chiều dài 90cm, dây có sóng dừng gồm nút sóng kể hai đầu Bước sóng dây A 11 ,25 cm B 10 cm C 22,5 cm D 20
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay