ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ CHƯƠNG SÓNG CƠ

14 21 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN BÀI KT 45’ LÝ 12 – SÓNG TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2017 - 2018 Họ tên: …………………………… .… Lớp: Mã đề: 01 Dùng bút chì tơ kín tròn lựa chọn 13 19 25 14 20 26 15 21 27 10 16 22 28 11 17 23 12 18 24 Câu 1: Bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm lệch  pha góc D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 2: Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào yếu tố nêu sau đây? A Năng lượng sóng B Tần số dao động C Mơi trường truyền sóng D Bước sóng  Câu 3: Ở mặt nước hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, phương trình u = Acost Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại hiệu đường từ hai nguồn đến A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 4: Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A biên độ hiệu số pha khơng đổi theo thời gian B tần số, phương C pha ban đầu biên độ D tần số, phương hiệu số pha khơng đổi theo thời gian Câu 5: Trong thí nghiệm sóng dừng sợi dây với bước sóng  Để sóng dừng dây với hai đầu hai nút chiều dài l dây phải thỏa mãn điều kiện (với k  N*)   A l = k B l = (2k + 1)   C l = (2k + 1) D l = (2k + 1) Câu 6: Khi sóng dừng sợi dây đàn hồi dài 15 bụng sóng khoảng cách nút sóng liên tiếp A 15 lần bước sóng B lần bước sóng C lần bước sóng D lần bước sóng Câu 7: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Sóng âm khơng truyền chân khơng B Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng khí C Sóng âm khơng khí sóng dọc D Sóng âm khơng khí sóng ngang Câu 8: Phát biểu sau đặc trưng sinh lí âm sai? A Độ cao âm phụ thuộc vào tần số âm B Âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị âm C Độ to âm phụ thuộc vào biên độ hay mức cường độ âm D Tai người nhận biết tất loại sóng âm Câu 9: Nhận xét sau sai nói sóng âm A Sóng âm sóng học truyền mơi trường rắn, lỏng, khí B Trong mơi trường rắn, lỏng, khí sóng âm ln sóng dọc C Trong chất rắn sóng âm sóng dọc sóng ngang D Sóng âm nói chung tần số từ 16 Hz đến 20 kHz Câu 10: Một sóng âm truyền khơng khí, số đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng bước sóng; đại lượng khơng phụ thuộc vào đại lượng lại A tần số sóng B biên độ sóng C vận tốc truyền D bước sóng Câu 11: Một sóng truyền dọc theo trục Ox phương trình u = 5cos(6t – x) (cm), với t đo s, x đo m Tốc độ truyền sóng A m/s B 60 m/s C m/s D 30 m/s Câu 12: Một sóng tần số 50 Hz truyền theo phương Ox tốc độ 30 m/s Khoảng cách hai điểm gần phương Ox dao động lệch pha  A 10 cm B 20 cm C cm D 60 cm A d1 = 0,5d2 Câu 13: Ở mặt thoáng chất lỏng hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt uB = 2cos(40πt + π) (uA uB tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vng AMNB thuộc mặt thống chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM A 19 B 18 C 17 D 20 Câu 14: Hai nguồn kết hợp A B giống mặt thoáng chất lỏng dao động với tần số Hz biên độ a = mm Bỏ qua mát lượng truyền sóng, tốc độ truyền sóng mặt thống 12 (cm/s) Điểm M nằm mặt thoáng cách A B khoảng AM = 17,0 cm, BM = 16,25 cm dao động với biên độ A cm B 1,0 cm C 1,5 cm D 2,0 mm Câu 15: Trên sợi dây dài m, hai đầu cố định, sóng dừng với bụng sóng Bước sóng sóng dây A m B m C 0,5 m D 0,25 m Câu 16: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, sóng dừng Biết sóng dây tần số 100 Hz, tốc độ 80 m/s Số bụng sóng dây A B C D Câu 17: Một loa nhỏ, coi nguồn điểm phát âm công suất 0,1 W Cường độ âm điểm cách loa 400 m xấp xĩ A 1,99.10-7 W/m2 B 49,7.10-7 W/m2 -2 C 4,9710 W/m D 1,99 10-4 W/m2 Câu 18: Biết nguồn âm kích thước nhỏ cơng suất 125,6 W, Tính mức cường độ âm vị trí cách nguồn 1000 m Cho I0 = 10-12 W A dB B 10 dB C 70 dB D 70 B Câu 19: Một sóng âm truyền thép với tốc độ 5000 m/s Nếu độ lệch pha sóng âm hai điểm gần cách m phương truyền  sóng tần số sóng A 1000 Hz B 2500 Hz C 5000 Hz D 1250 Hz Câu 20: Giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt A B Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha tần số 10 Hz Biết AB = 20 cm, tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Ở mặt nước, gọi (D) đường thẳng qua trung điểm AB hợp với AB góc 30 Trên (D) điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại? A điểm B điểm C 11 điểm D 13 điểm Câu 21: Một sợi dây đàn hồi sóng dừng Trên dây, điểm dao động với biên độ A1 vị trí cân liên tiếp cách đoạn d điểm dao động với biên độ A vị trí cân liên tiếp cách đoạn d2 Biết A1 > A2 > Biểu thức sau đúng? B d1 = 4d2 C d1 = 0,25d2 D d1 = 2d2 Câu 22: Biết cường độ âm chuẩn 10 -12 W/m2 Khi cường độ âm điểm 10-5 W/m2 mức cường độ âm điểm A B B B C 12 B D B Câu 23: Một sóng ngang truyền sợi dây dài với tốc độ truyền sóng m/s tần số sóng giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz Biết hai phần tử hai điểm dây cách 25 cm dao động ngược pha Tần số sóng dây A 42 Hz B 35 Hz C 40 Hz D 37 Hz Câu 24: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ 0,7 m/s đến m/s Gọi A B hai điểm nằm Ox, phía so với O cách 10 cm Hai phần tử môi trường A B dao động ngược pha với Tốc độ truyền sóng A 100 cm/s B 80 cm/s C 85 cm/s D 90 cm/s Câu 25: Ở mặt thống chất lỏng hai nguồn sóng kết hợp A B cách 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = uB = 4cos100πt (u tính mm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Xét điểm M mặt chất lỏng, nằm đường trung trực AB mà phần tử chất lỏng dao động pha với nguồn A Khoảng cách MA nhỏ A 6,4 cm B 8,0 cm C 5,6 cm D 7,0 cm Câu 26: Ở mặt chất lỏng hai nguồn sóng A, B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos50t (cm); (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,5 m/s Trên đoạn thẳng AB, số điểm biên độ dao động cực đại số điểm đứng yên A B C D 10 Câu 27: Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, sóng dừng Biết khoảng cách xa hai phần tử dây dao động với biên độ mm 80 cm, khoảng cách xa hai phần tử dây dao động pha với biên độ mm 65 cm Tỉ số tốc độ cực đại phần tử dây bụng sóng tốc độ truyền sóng dây A 0,12 B 0,41 C 0,21 D 0,14 Câu 28: Tại điểm trục Ox nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng mơi trường Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ âm I điểm trục Ox theo tọa độ x Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 M điểm trục Ox tọa độ x = m Mức cường độ âm M giá trị gần với giá trị sau đây? A 23 dB B 24 dB C 23,5 dB D 24,4 dB SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN BÀI KT 45’ LÝ 12 – SĨNG TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2017 - 2018 Họ tên: …………………………… .… Lớp: Mã đề: 02 Dùng bút chì tơ kín tròn lựa chọn 13 19 25 14 20 26 15 21 27 10 16 22 28 11 17 23 12 18 24 Câu 1: Một sóng hình sin lan truyền môi trường Các phần tử môi trường hai điểm nằm phương truyền sóng cách số ngun lần bước sóng dao động A pha B ngược pha   C lệch pha D lệch pha Câu 2: Khi sóng truyền từ môi trường sang môi trường khác, đại lượng đại lượng sau không thay đổi? A Bước sóng  B Biên độ sóng C Vận tốc truyền sóng D Tần số sóng Câu 3: Tại hai điểm A B mặt nước nằm ngang hai nguồn sóng kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng; giao thoa hai sóng mặt nước Tại trung điểm đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại Hai nguồn sóng dao động A ngược pha B pha   C lệch pha góc D lệch pha góc Câu 4: Tại hai điểm S1 S2 mơi trường truyền sóng hai nguồn sóng kết hợp, dao động phương với phương trình u = Acost u2 = Acos(t + π) Biết vận tốc biên độ sóng nguồn tạo khơng đổi q trình truyền sóng Trong khoảng S1 S2 giao thoa sóng hai nguồn S1 S2 gây Phần tử vật chất trung điểm S1 S2 dao động với biên độ A B 0,5A C A D 2A Câu 5: Trên sợi dây sóng dừng với bước sóng , nhiều bụng sóng nút sóng Khoảng cách nút sóng liên tiếp A 0,5 B 2 C 2,5 D 5 Câu 6: Chọn phát biểu sai sai nói sóng dừng xảy sợi dây A Khoảng thời gian hai lần sợi dây duỗi thẳng nửa chu kỳ B Khoảng cách điểm nút điểm bụng liền kề phần tư bước sóng C Hai điểm đối xứng qua điểm bụng dao động biên độ D Hai điểm đối xứng với qua điểm nút dao động pha Câu 7: Chọn phát biểu A Các nguồn âm phát âm f tạo âm sắc giống B Âm sắc đặc trưng sinh lí giúp ta phân biệt âm biên độ C Hai âm độ cao phát từ hai nguồn âm khác âm sắc khác D Âm phát từ nhạc cụ đường biểu diễn đường dạng sin Câu 8: Hai âm độ cao hai âm A biên độ B cường độ âm C mức cường độ âm D tần số Câu 9: Điều sau nói sóng âm? A Trong sóng âm truyền lượng âm khơng truyền B Âm sắc phụ thuộc đặc tính nguồn âm C Độ to âm phụ thuộc vào biên độ dao động sóng âm D Độ to âm phụ thuộc tần số âm Câu 10: Hai âm độ cao, chúng đặc điểm chung A Cùng tần số B Cùng biên độ C Cùng truyền môi trường D Hai nguồn âm pha dao động Câu 11: Một sóng chu kì s truyền với tốc độ m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà phần tử mơi trường dao động ngược pha A 0,5 m B 1,0 m C 2,0 m D 2,5 m Câu 12: Ở mặt nước (đủ rộng), điểm O nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u O = 4cos20πt (u tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt nước 40 m/s, coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Phương trình dao động phần tử nước điểm M (ở mặt nước), cách O khoảng 50 cm   A uM = 4cos(20πt + ) (cm) B uM = 4cos(20πt - ) (cm)   C uM = 4cos(20πt - ) (cm) D uM = 4cos(20πt + ) (cm) Câu 13: Tại hai điểm A, B mơi trường truyền sóng hai nguồn phát sóng kết hợp phát dao động phương với phương trình uA = 8cos20t (mm); uB = 8cos(20t + ) (mm) Biết tốc độ truyền biên độ sóng khơng đổi Trong khoảng A B giao thoa sóng hai nguồn gây nên Phần tử vật chất trung điểm đoạn AB dao động với biên độ A 16 mm B mm C mm D Câu 14: Một sợi dây AB chiều dài m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với nhánh âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz Trên dây AB sóng dừng ổn định với bụng sóng, B coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 50 m/s B cm/s C 10 m/s D 2,5 cm/s Câu 15: Ở bề mặt chất lỏng hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng phương trình u1 = 5cos40t (mm); u2 = 5cos(40t + ) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại S1S2 A 11 B C 10 D Câu 16: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,6 m, hai đầu cố định, sóng dừng Biết tần số sóng 20 Hz, tốc độ truyền sóng dây m/s Số bụng sóng dây A 15 B 32 C D 16 Câu 17: Tại điểm M cách nguồn âm (coi sóng âm truyền đẵng hướng không bị môi trường hấp thu) khoảng m mức cường độ âm 60 dB, điểm N cách nguồn âm m mức cường độ âm A 2,398 B B 4,796 B C 4,796 dB D 2,398 dB Câu 18: Một thép mỏng dao động với chu kỳ T = 0,125 s Hỏi sóng âm thép phát A Hạ âm B Siêu âm C Tạp âm D Nghe  Câu 19: Một nguồn phát sóng theo phương trình u = 4cos(4t - ) (cm) Biết dao động hai điểm gần phương truyền sóng cách  0,5 m độ lệch pha Tốc độ truyền sóng A 1,0 m/s B 2,0 m/s C 1,5 m/s D 6,0 m/s Câu 20: Hai nguồn kết hợp A B dao động pha, biên độ a tần số 50 Hz Tại điểm M cách nguồn 20 cm 25 cm sóng dao động với biên độ cực đại, M đường trung trực của AB khơng cực đại Tại điểm N cách nguồn 20 cm 22,5 cm, hai sóng dao động A pha B ngược pha  C vuông pha D lệch pha Câu 21: Một sợi dây sắt, mảnh, dài 120 cm căng ngang, hai đầu cố định Ở phía trên, gần sợi dây nam châm điện nuôi nguồn điện xoay chiều tần số 50 Hz Trên dây xuất sóng dừng với bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 120 m/s B 60 m/s C 180 m/s D 240 m/s Câu 22: Một nguồn âm điểm đặt O phát âm đẳng hướng với công suất không đổi môi trường không hấp thụ phản xạ âm Hai điểm M N cách O r r - 50 (m) cường độ âm tương ứng I 4I Giá trị r A 60 m B 66 m C 100 m D 142 m Câu 23: Hai điểm M, N nằm hướng truyền sóng cách phần ba bước sóng Biên độ sóng khơng đổi trình truyền Tại thời điểm, li độ dao động phần tử M cm li độ dao động phần tử N -3 cm Biên độ sóng A cm B cm C cm D cm Câu 24: Một sóng ngang hình sin truyền sợi dây dài Hình vẽ bên hình dạng đoạn dây thời điểm xác định Trong q trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn hai phần tử M N giá trị gần với giá trị sau đây? A 8,5 cm B 8,2 cm C 8,35 cm D 8,05 cm Câu 25: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz đặt hai điểm S1 S2 cách 10 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 75 cm/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S 1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn ngắn A 85 mm B 15 mm C 10 mm D 89 mm Câu 26: Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt A B cách 68 mm, dao động điều hòa tần số, pha, theo phương vng góc với mặt nước Trên đoạn AB, hai phần tử nước dao động với biên độ cực đại vị trí cân cách đoạn ngắn 10 mm Điểm C vị trí cân phần tử mặt nước cho AC  BC Phần tử nước C dao động với biên độ cực đại Khoảng cách BC lớn A 67,6 mm B 37,6 mm C 64,0 mm D 68,5 mm Câu 27: Trên sợi dây đàn hồi sóng dừng ổn định với khoảng cách hai nút sóng liên tiếp cm Trên dây phần tử sóng dao động với tần số Hz biên độ lớn cm Gọi N vị trí nút sóng; C D hai phần tử dây hai bên N vị trí cân cách N 10,5 cm cm Tại thời điểm t1, phần tử C li độ 1,5 cm hướng vị trí cân 79 Vào thời điểm t2 = t1 + 40 s, phần tử D li độ A -0,75 cm B 1,50 cm C -1,50 cm D 0,75 cm Câu 28: Cho điểm O, M, N P nằm mơi trường truyền âm Trong đó, M N nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP tam giác Tại O, đặt nguồn âm điểm cơng suất khơng đổi, phát âm đẳng hướng môi trường Coi môi trường không hấp thụ âm Biết mức cường độ âm M N 50 dB 40 dB Mức cường độ âm P A 41,1 dB B 38,8 dB C 35,8 dB D 43,6 dB SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN BÀI KT 45’ LÝ 12 – SÓNG TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2017 - 2018 Họ tên: …………………………… .… Lớp: Mã đề: 03 Dùng bút chì tơ kín ô tròn lựa chọn 13 19 25 14 20 26 15 21 27 10 16 22 28 11 17 23 12 18 24 Câu 1: Sóng ngang sóng phương dao động A theo phương thẳng đứng B theo phương vng góc với phương truyền sóng C theo phương nằm ngang D theo phương trùng với phương truyền sóng Câu 2: Để phân loại sóng ngang sóng dọc người ta vào A Mơi trường truyền sóng B Phương dao động phần tử vật chất C Vận tốc truyền sóng D Phương dao động phương truyền sóng Câu 3: Trong giao thoa hai sóng mặt nước từ hai nguồn kết hợp, pha nhau, điểm dao động với biên độ cực tiểu hiệu khoảng cách tới hai nguồn (k  Z) thỏa mãn hệ thức A d2 – d1 = k B d2 – d1 = 2k  C d2 – d1 = (k + ) D d2 – d1 = k Câu 4: Hai nguồn kết hợp nguồn phát sóng A tần số, phương truyền B Cùng biên độ, độ lệch pha khơng đổi theo thời gian C tần số, phương dao động, độ lệch pha khơng đổi theo thời gian D độ lệch pha khơng đổi theo thời gian Câu 5: Khi nói phản xạ sóng vật cản cố định, phát biểu sau đúng? A Tần số sóng phản xạ ln lớn tần số sóng tới B Sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ C Tần số sóng phản xạ ln nhỏ tần số sóng tới D Sóng phản xạ ln pha với sóng tới điểm phản xạ Câu 6: Trên sợi dây sóng dừng với bước sóng  Khoảng cách hai nút sóng liền kề   A B 2 C D  Câu 7: Khi nói siêu âm, phát biểu sau sai? A Siêu âm truyền chất rắn B Siêu âm bị phản xạ gặp vật cản C Siêu âm truyền chân khơng D Siêu âm tần số lớn 20 kHz Câu 8: Một sóng âm tần số xác định truyền nhơm, nước, khơng khí với tốc độ tương ứng v1, v2, v3 Nhận định sau đúng? A v3 > v2 > v1 B v1 > v3 > v2 C v2 > v1 > v3 D v1 > v2 > v3 Câu 9: Vận tốc truyền âm môi trường sau lớn nhất? A Nước nguyên chất B Kim loại C Nước biển D Khơng khí Câu 10: Điều sau sai nói sóng âm? A Tạp âm âm tần số khơng xác định B Những vật liệu bông, nhung, xốp truyền âm tốt C Vận tốc truyền âm tăng theo thứ tự môi trường: rắn, lỏng, khí D Nhạc âm âm nhạc cụ phát Câu 11: Trên phương truyền sóng hai điểm M N cách 80 cm Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng 1,6 m Coi biên độ sóng khơng  đổi q trình truyền sóng Phương trình sóng N u N = 0,08cos (t - 4) (m) phương trình sóng M   A uM = 0,08cos (t + 4) (m) B uM = 0,08cos (t + ) (m)   C uM = 0,08cos (t - 1) (m) D uM = 0,08cos (t - 2) (m) Câu 12: Một sóng truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8t – 0,04x) (u x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = s, điểm x = 25 cm, phần tử sóng li độ A 5,0 cm B -5,0 cm C 2,5 cm D -2,5 cm Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động theo phương trình u A = uB = acos25t (t tính s) Trên đoạn thẳng AB, hai điểm phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách khoảng ngắn cm Tốc độ truyền sóng A 25 cm/s B 100 cm/s C 75 cm/s D 50 cm/s Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A B cách 16 cm, dao động điều hòa theo phương vng góc với mặt nước với phương trình u = 2cos16t (u tính mm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt nước 12 cm/s Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại A 11 B 20 C 21 D 10 Câu 15: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, sóng dừng với bụng sóng Sóng truyền dây tần số 100 Hz Tốc độ truyền sóng dây A 60 m/s B 10 m/s C 20 m/s D 600 m/s Câu 16: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz Trên dây AB sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B, dây A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng Câu 17: Một nguồn điểm O phát sóng âm cơng suất không đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm r2 r r1 r2 Biết cường độ âm A gấp lần cường độ âm B Tỉ số A B 0,5 C 0,25 D Câu 18: Một nguồn âm cơng suất 125,6 W, truyền đẵng hướng khơng gian Tính mức cường độ âm vị trí cách nguồn 1000 m Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W Lấy  = 3,14 A dB B 10 dB C 70 dB D 70 B Câu 19: Tại điểm mặt chất lỏng nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ năm 0,5 m Tốc độ truyền sóng A 30 m/s B 15 m/s C 12 m/s D 25 m/s Câu 20: Trên bề mặt chất lỏng hai nguồn kết hợp A B dao động pha cách 40 cm Biết sóng nguồn phát tần số f = 10 Hz, vận tốc truyền sóng v = m/s Gọi M điểm nằm đường vng góc với AB A, M dao động với biên độ cực đại Đoạn AM giá trị lớn A 20 cm B 30 cm C 40 cm D 50 cm Câu 21: Một sợi dây chiều dài l = 40 cm với hai đầu cố định Tốc độ truyền sóng dây m/s Trên dây khơng thể sóng dừng với tần số A 25 Hz B 15 Hz C 12 Hz D 10 Hz Câu 22: Một sóng hình sin truyền sợi dây theo chiều dương trục Ox Hình vẽ mơ tả hình dạng sợi dây thời điểm t (đường nét đứt) t2 = t1 + 0,3 (s) (đường liền nét) Tại thời điểm t2, vận tốc điểm N A - 39,3 cm/s C - 65,4 cm/s B 65,4 cm/s D 39,3 cm/s Câu 23: Một nguồn âm điểm S phát âm đẳng hướng với công suất không đổi môi trường không hấp thụ không phản xạ âm Lúc đầu, mức cường độ âm S gây điểm M L (dB) Khi cho S tiến lại gần M thêm đoạn 60 m mức cường độ âm M lúc L + (dB) Khoảng cách từ S đến M lúc đầu A 120,3 m B 96,6 m C 150,5 m D 66,4 m Câu 24: Ở mặt thoáng chất lỏng hai nguồn sóng kết hợp A B cách 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = uB = 4cos100πt (u tính mm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Xét điểm M mặt chất lỏng, nằm đường trung trực AB mà phần tử chất lỏng dao động pha với nguồn A Khoảng cách MA nhỏ A 6,4 cm B 8,0 cm C 5,6 cm D 7,0 cm Câu 25: Tại mặt chất lỏng nằm ngang hai nguồn sóng O 1, O2 cách 24 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình u = Acost Ở mặt chất lỏng, gọi d đường vng góc qua trung điểm O đoạn O 1O2 M điểm thuộc d mà phần tử sóng M dao động pha với phần tử sóng O, đoạn OM ngắn cm Số điểm cực tiểu giao thoa đoạn O 1O2 A 16 B 18 C 20 D 14 Câu 26: Ở mặt chất lỏng hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với uA = uB = acos50t (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O Khoảng cách MO A 10 cm B 10 cm C 2 cm D cm Câu 27: Trên sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định sóng dừng với tần số f xác định Gọi M, N P ba điểm dây vị trí cân cách B cm, cm 38 cm Hình vẽ mơ tả hình dạng sợi dây thời điểm t 11 12 f (đường 1) t2 = t1 + (đường 2) Tại thời điểm t1, li độ phần tử dây N biên độ phần tử dây M tốc độ phần tử dây M 60 cm/s Tại thời điểm t2, vận tốc phần tử dây P A 20 cm/s B 60 cm/s C - 20 cm/s D – 60 cm/s Câu 28: Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng không gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60 dB, B 20 dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB A 40 dB B 34 dB C 26 dB D 17 dB SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN BÀI KT 45’ LÝ 12 – SÓNG TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2017 - 2018 Họ tên: …………………………… .… Lớp: Mã đề: 04 Dùng bút chì tơ kín ô tròn lựa chọn 13 19 25 14 20 26 15 21 27 10 16 22 28 11 17 23 12 18 24 Câu 1: Khi nói truyền sóng mơi trường, phát biểu sau đúng? A Những phần tử môi trường cách số ngun lần bước sóng dao động pha B Hai phần tử môi trường cách phần tư bước sóng dao động lệch pha 900 C Những phần tử môi trường hướng truyền cách số ngun lần bước sóng dao động pha D Hai phần tử môi trường cách nột bước sóng dao động ngược pha Câu 2: Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường A phương ngang B phương thẳng đứng C trùng với phương truyền sóng D vng góc với phương truyền sóng Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng vơi hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 Gọi d1 d2 khoảng cách từ điểm M đến nguồn S1 S2 Điểm M dao động với biên đô cực đại (k  Z) A d2 – d1 = k B d2 – d1 = 2k  C d2 – d1 = (k + ) D d2 – d1 = k Câu 4: Phát biểu sau không đúng? Hiện tượng giao thoa xảy hai sóng gặp dao động A biên độ, tần số, độ lệch pha khơng đổi theo thời gian B phương, tần số, pha C phương, tần số, ngược pha D phương, tần số, độ lệch pha không đổi theo thời gian Câu 5: Trên sợi dây đàn hồi sóng dừng với hai đầu cố định bước sóng sóng tới sóng phản xạ A khoảng cách hai nút hai bụng liên tiếp B độ dài dây C hai lần khoảng cách hai nút hai bụng liên tiếp D độ dài dây Câu 6: Điều kiện để sóng dừng dây khi đầu dây cố định đầu lại tự chiều dài l sợi dây phải thỏa mãn điều kiện    2 A l = k B l = k C l = (2k + 1) D l = (2k + 1) Câu 7: Sự phân biệt sóng âm, sóng siêu âm sóng hạ âm dựa A Bản chất vật lí chúng khác B Bước sóng  biên độ dao động chúng C Khả cảm thụ sóng học tai người D Ứng dụng sóng Câu 8: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Siêu âm tần số lớn 20000 Hz B Hạ âm tần số nhỏ 16 Hz C Đơn vị mức cường độ âm W/m2 D Sóng âm khơng truyền chân khơng Câu 9: Một thép mỏng dao động với chu kỳ T = 10 -2 s Hỏi sóng âm thép phát A Hạ âm B Siêu âm C Tạp âm D Nghe Câu 10: Hai âm âm sắc khác hai âm phải khác A Tần số B Dạng đồ thị dao động C Cường độ âm D Mức cường độ âm Câu 11: Một sóng hình sin truyền theo chiều dương trục Ox với phương trình dao động nguồn sóng (đặt O) u O = 4cos100t (cm) Ở điểm M (theo hướng Ox) cách O phần tư bước sóng, phần tử mơi trường dao động với phương trình A uM = 4cos(100t + ) (cm) B uM = 4cos(100t) (cm) C uM = 4cos(100t – 0,5) (cm) D uM = 4cos(100t + 0,5) (cm)  Câu 12: Một nguồn phát sóng theo phương trình u = 4cos(4t - ) (cm) Biết dao động hai điểm gần phương truyền sóng cách  0,5 m độ lệch pha Tốc độ truyền sóng A 1,0 m/s B 2,0 m/s C 1,5 m/s D 6,0 m/s Câu 13: Tại mặt thoáng chất lỏng hai nguồn sóng S S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u = acos40t (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Khoảng cách ngắn hai phần tử chất lỏng đoạn S1S2 dao động với biên độ cực đại A cm B cm C cm D cm Câu 14: Tại mặt chất lỏng hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 dao động theo phương vng góc với mặt chất lỏng phương trình u = 2cos40πt (trong u tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng cách S 1,S2 12 cm cm Coi biên độ sóng truyền từ hai nguồn đến điểm M không đổi Phần tử chất lỏng M dao động với biên độ A cm B 2 cm C cm D cm Câu 15: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định Trên dây sóng dừng, tốc độ truyền sóng khơng đổi Khi tần số sóng dây 42 Hz dây điểm bụng Nếu dây điểm bụng tần số sóng dây A 252 Hz B 126 Hz C 28 Hz D 63 Hz Câu 16: Trên sợi dây căng ngang với hai đầu cố định sóng dừng Không xét điểm bụng nút, quan sát thấy điểm biên độ gần cách 15 cm Bước sóng dây giá trị A 30 cm B 60 cm C 90 cm D 45 cm Câu 17: Xét điểm M mơi trường đàn hồi sóng âm truyền qua Mức cường độ âm M L (dB) Nếu cường độ âm điểm M tăng lên 100 lần mức cường độ âm điểm A 100L (dB) B L + 100 (dB) C 20L (dB) D L + 20 (dB) Câu 18: Một sóng âm truyền khơng khí với tốc độ 340 m/s bước sóng 34 cm Tần số sóng âm A 1000 Hz B 2000 Hz C 500 Hz D 1500 Hz Câu 19: Một sóng truyền dọc theo trục Ox phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính s Tần số sóng A 15 Hz B 10 Hz C Hz D 20 Hz Câu 20: Tại hai điểm A B mặt nước hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: u = acos100πt (cm) Tốc độ truyền sóng mặt nước v = 40 cm/s Xét điểm M mặt nước AM = cm BM = cm Hai dao động M hai sóng từ A B truyền đến hai dao động A pha B ngược pha C vuông pha D lệch pha 1200 Câu 21: Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm, hai đầu cố định Trên dây sóng dừng với bụng sóng, dao động phần tử dây biên độ A Tại điểm dây cách hai đầu 7,5 cm dao động với biên độ A A A A A B C D Câu 22: Một nguồn âm phát sóng âm hình cầu truyền giống theo hướng lượng âm bảo toàn Lúc đầu ta đứng cách nguồn âm khoảng d, sau ta lại gần nguồn thêm 10 m cường độ âm nghe tăng lên lần Khoảng cách d lúc đầu A 160 m B 80 m C 40 m D 20 m Câu 23: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo sóng tròn đồng tâm O truyền mặt nước với bước sóng  Hai điểm M N thuộc mặt nước, nằm hai phương truyền sóng mà phần tử nước dao động Biết OM = 8; ON = 12 OM vng góc ON Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O A B C D Câu 24: Một dây đàn hồi dài đầu A dao động theo phương vng góc với sợi dây Tốc độ truyền sóng dây m/s Xét điểm M dây cách A đoạn 40 cm, người ta thấy M dao động lệch pha so với A góc  = (k + ) với k số nguyên Tính tần số, biết tần số f giá trị khoảng từ Hz đến 13 Hz A 8,5 Hz B 10 Hz C 12 Hz D 12,5 Hz Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 S2 cách 16 cm, dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 80 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 40 cm/s Ở mặt nước, gọi d đường trung trực đoạn S 1S2 Trên d, điểm M cách S 10 cm; điểm N dao động pha với M gần M cách M đoạn giá trị gần giá trị sau đây? A 7,8 mm B 6,8 mm C 9,8 mm D 8,8 mm Câu 26: Giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt A B Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha tần số 10 Hz Biết AB = 20 cm, tốc độ truyền sóng mặt nước 0,3 m/s Ở mặt nước, gọi  đường thẳng qua trung điểm AB hợp với AB góc 60 Trên  điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại? A điểm B điểm C 11 điểm D 13 điểm Câu 27: Một sợi dây sóng dừng ổn định Sóng truyền dây tần số 10 Hz bước sóng cm Trên dây, hai phần tử M N vị trí cân cách cm, M thuộc bụng sóng dao động điều hòa với biên độ mm Lấy 2 = 10 Tại thời điểm t, phần tử M chuyển động với tốc độ 6 cm/s phần tử N chuyển động với gia tốc độ lớn A m/s2 B m/s2 C m/s2 D m/s2 Câu 28: Trên đường thẳng cố định môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm phản xạ âm, máy thu cách nguồn âm khoảng d thu âm mức cường độ âm L Khi dịch chuyển máy thu xa nguồn âm thêm m mức cường độ âm thu L - 20 (dB) Khoảng cách d A m B m C m D 10 m SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN BÀI KT 45’ LÝ 12 – SÓNG TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2017 - 2018 Họ tên: …………………………… .… Lớp: Mã đề: 05 Dùng bút chì tơ kín tròn lựa chọn 13 19 25 14 20 26 15 21 27 10 16 22 28 11 17 23 12 18 24 Câu 1: Phát biểu sau sai nói truyền sóng học? A Tần số dao động sóng điểm ln tần số dao động nguồn sóng B Khi truyền mơi trường tần số sóng lớn tốc độ truyền sóng lớn C Khi truyền mơi trường bước sóng tỉ lệ nghịch với tần số dao động sóng D Tần số dao động sóng khơng thay đổi truyền môi trường khác Câu 2: Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A Sóng lan truyền chân khơng B Sóng lan truyền chất rắn C Sóng lan truyền chất khí D Sóng lan truyền chất lỏng Câu 3: Trong vùng hai sóng kết hợp biên độ A gặp tượng A Hai sóng triệt tiêu nên vùng khơng dao động B Hai sóng tăng cường nên vùng dao động với biên độ 2A C Hai sóng gặp nên biên độ dao động vùng A D Hai sóng gặp điểm tăng cường nên dao động với biên độ 2A điểm triệt tiêu nên không dao động Câu 4: Trong tượng giao thoa hai sóng kết hợp mặt nước khoảng cách cực đại cực tiểu kề đoạn thẳng nối hai tâm sóng A bước sóng B bước sóng C phần tư bước sóng D Một phần ba bước sóng Câu 5: Trên sợi dây đàn hồi sóng dừng Khoảng cách từ nút đến bụng kề A nửa bước sóng B hai bước sóng C phần tư bước sóng D bước sóng Câu 6: Sóng truyền sợi dây đầu cố định, đầu tự Muốn sóng dừng dây chiều dài sợi dây phải A số nguyên chẵn lần phần tư bước sóng B số nguyên lẻ lần nửa bước sóng C số nguyên lần bước sóng D số nguyên lẻ lần phần tư bước sóng Câu 7: Một sóng âm truyền khơng khí, số đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng bước sóng; đại lượng khơng phụ thuộc vào đại lượng lại A tần số sóng B biên độ sóng C vận tốc truyền D bước sóng Câu 8: Nhận xét sau sai nói sóng âm A Sóng âm sóng học truyền mơi trường rắn, lỏng, khí B Trong mơi trường rắn, lỏng, khí sóng âm ln sóng dọc C Trong chất rắn sóng âm sóng dọc sóng ngang D Sóng âm nói chung tần số từ 16 Hz đến 20 kHz Câu 9: Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào khơng khí với tốc độ truyền âm v Khoảng cách điểm gần hướng truyền sóng âm dao động ngược pha d Tần số âm 2v v v v d d d A B C D d Câu 10: Khi âm truyền từ khơng khí vào nước A Bước sóng thay đổi tần số khơng đổi B Bước sóng tần số thay đổi C Bước sóng tần số khơng đổi D Bước sóng khơng đổi tần số thay đổi Câu 11: Tại điểm mặt chất lỏng nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ năm 0,5 m Tốc độ truyền sóng A 30 m/s B 15 m/s C 12 m/s D 25 m/s Câu 12: Một sóng truyền dọc theo trục Ox phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính s Tần số sóng A 15 Hz B 10 Hz C Hz D 20 Hz Câu 13: Ở mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos20t (mm) Tốc độ truyền sóng 30 cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Phần tử M mặt nước cách hai nguồn 10,5 cm 13,5 cm biên độ dao động A mm B mm C mm D mm Câu 14: Ở mặt thoáng chất lỏng hai nguồn kết hợp A B dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng Biết tốc độ truyền sóng khơng đổi lan truyền, bước sóng nguồn phát 12 cm Khoảng cách ngắn hai điểm dao động với biên độ cực đại nằm đoạn thẳng AB A cm B 12 cm C cm D cm Câu 15: Trên sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A B cố định sóng dừng, tần số sóng 50 Hz Khơng kể hai đầu A B, dây nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 15 m/s B 30 m/s C 20 m/s D 25 m/s Câu 16: Một sợi dây đàn hồi sóng dừng Trên dây, điểm dao động với biên độ A1 vị trí cân liên tiếp cách đoạn d điểm dao động với biên độ A vị trí cân liên tiếp cách đoạn d2 Biết A1 > A2 > Biểu thức sau đúng? A d1 = 0,5d2 B d1 = 4d2 C d1 = 0,25d2 D d1 = 2d2 Câu 17: Một sóng âm truyền môi trường Biết cường độ âm điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn âm mức cường độ âm điểm A 50 dB B 20 dB C.100 dB D.10 dB Câu 18: Tại vị trí mơi trường truyền âm, cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu mức cường độ âm A giảm 10 B B tăng 10 B C tăng 10 dB D giảm 10 dB Câu 19: Tại điểm O lòng đất xảy dư chấn trận động đất Ở điểm A mặt đất trạm quan sát địa chấn Tại thời điểm t 0, rung chuyển O tạo sóng (một sóng dọc, sóng ngang) truyền thẳng đến A tới A hai thời điểm cách s Biết tốc độ truyền sóng dọc tốc độ truyền sóng ngang lòng đất 8000 m/s 5000 m/s Khoảng cách từ O đến A A 66,7 km B 15 km C 115 km D 75,1 km Câu 20: Tại hai điểm A B mặt nước cách cm hai nguồn sóng kết hợp ln dao động pha, tần số 80 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 40 cm/s Giữa A B số điểm dao động với biên độ cực đại A 30 B 33 C 32 D 31 Câu 21: Một sợi dây chiều dài l = 40 cm bị kẹp chặt hai đầu Cho tốc độ truyền sóng dây 60 m/s Trên dây khơng thể sóng dừng với tần số A 225 Hz B 150 Hz C 75 Hz D 60 Hz -12 Câu 22: Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10 W/m Một âm mức cường độ âm 80 dB cường độ âm A 10-4 W/m2 B 10-5 W/m2 C 10 W/m D 10-3 W/m2 Câu 23: Một sóng truyền dọc theo sợi dây đàn hồi dài với biên độ mm Tại thời điểm, hai phần tử dây lệch khỏi vị trí cân mm, chuyển động ngược chiều cách khoảng ngắn cm (tính theo phương truyền sóng) Gọi  tỉ số tốc độ dao động cực đại phần tử dây với tốc độ truyền sóng  gần giá trị sau đây? A 0,105 B 0,079 C 0,179 D 0,314 Câu 24: Tại O nguồn phát sóng với với tần số f = 20 Hz, tốc độ truyền sóng 1,6 m/s Ba điểm thẳng hàng A, B, C nằm phương truyền sóng phía so với O Biết OA = cm; OB = 24,5 cm; OC = 42,5 cm Số điểm dao động pha với A đoạn BC A B C D Câu 25: Ở mặt nước, hai điểm S1 S2 hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa, pha theo phương thẳng đứng Biết sóng truyền mặt nước với bước sóng λ, khoảng cách S1S2 = 5,6λ Ở mặt nước, gọi M vị trí mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại, pha với dao động hai nguồn Khoảng cách ngắn từ M đến đường thẳng S1S2 A 0,754λ B 0,852λ C 0,868λ D 0,946λ Câu 26: Trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B cách 28 cm, dao động pha với tần số 50 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước m/s Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB Điểm M nằm đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B đoạn gần giá trị nêu sau đây? A 4,9 cm B 2,8 cm C 3,9 cm D 1,8 cm Câu 27: Trên sợi dây dài 30 cm, hai đầu cố định sóng dừng Trên dây điểm M N dao động với biên độ cực đại cm Chọn phương án xác phương án sau A MN < 15,6 cm B MN = 30 cm C MN > 15,1 cm D MN = 15 cm Câu 28: Tại điểm O môi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D ĐÁP ÁN CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 MÃ ĐỀ 01 B C B D A D D D B B C A A A A C B C D C D B C B A C A D MÃ ĐỀ 02 A D B A B D C D B A B B D C C D B D D B A C C A C A C A MÃ ĐỀ 03 B D C C B A C D B B D B D C A A D C B B C D A A A A D C MÃ ĐỀ 04 C C A A C D C C D B C D C B D B D A B B B D B D A A A A MÃ ĐỀ 05 B A D C C D B B A A B B A C D D B C B D C A C D A C A D ... điểm phát âm có cơng suất 0,1 W Cường độ âm điểm cách loa 400 m xấp xĩ A 1,99.10-7 W/m2 B 49,7.10-7 W/m2 -2 C 4,9710 W/m D 1,99 10-4 W/m2 Câu 18: Biết nguồn âm có kích thước nhỏ có cơng suất 125,6... sau đây? A 23 dB B 24 dB C 23,5 dB D 24,4 dB SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN BÀI KT 45’ LÝ 12 – SÓNG CƠ TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2017 - 2018 Họ tên: …………………………… .… Lớp: Mã đề: 02 Dùng bút... Trong đó, M N nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP tam giác Tại O, đặt nguồn âm điểm có cơng suất khơng đổi, phát âm đẳng hướng môi trường Coi môi trường không hấp thụ âm Biết mức cường
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ CHƯƠNG SÓNG CƠ, ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ CHƯƠNG SÓNG CƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay