ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12

9 24 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN BÀI KT 45’ LÝ 12 – LTAS TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2017 - 2018 Họ tên: …………………………… .… Lớp: Mã đề: 01 Dùng bút chì tơ kín tròn lựa chọn 11 16 21 12 17 22 13 18 23 14 19 24 10 15 20 25 Câu 1: Theo thuyết lượng tử lượng phôtôn A tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phơtơn B chùm ánh sáng đơn sắc C phụ thuộc vào khoảng cách từ nguồn tới phôtôn D tỉ lệ nghịch với tần số sóng ánh sáng tương ứng với phơtơn Câu 2: Hiện tượng quang điện tượng quang electron bứt khỏi bề mặt kim loại, chiếu vào kim loại A Các phơtơn có bước sóng thích hợp B Các prơtơn có bước sóng thích hợp C Các electron có bước sóng thích hợp D Các nơtrơn có bước sóng thích hợp Câu 3: Trong y học, laze khơng ứng dụng để A phẫu thuật mạch máu B chữa số bệnh da C phẫu thuật mắt D chiếu điện, chụp điện Câu 4: Quỹ đạo dừng electron chuyển động xung quanh hạt nhân A Quỹ đạo có bán kín tỉ lệ với số ngun liên tiếp B Quỹ đạo có bán kín tính tốn cách xác C Quỹ đạo mà electron chuyển động D Quỹ đạo mà electron chuyển động tròn Câu 5: Bán kính quỹ đạo dừng electron ngun tử hiđrơ tính theo cơng thức rn = n2r0; với r0 bán kính Bo n ∈ N* Bán kính quỹ đạo dừng electron A 4r0 B 9r0 C 20r0 D 25r0 Câu 6: Giới hạn quang điện đồng 0,30 μn Trong chân không, chiếu chùm xạ đơn sắc có bước sóng λ vào bề mặt đồng Hiện tượng quang điện không xảy λ có giá trị A 0,40 μm B 0,20 μm C 0,25 μm D 0,10 μm Câu 7: Một chất có khả phát ánh sáng phát quang với tần số 6.10 14 Hz Khi dùng ánh sáng có tần số chất khơng thể phát quang? A 9.1014 Hz B 8.1014 Hz C 7.1014 Hz D 5.1014 Hz Câu 8: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu chàm vào chất huỳnh quang ánh sáng huỳnh quang phát ánh sáng A màu đỏ B màu tím C màu vàng D màu lục Câu 9: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Gọi r0 bán kính Bo Bán kính quỹ đạo dừng L có giá trị A 3r0 B 2r0 C 4r0 D 9r0 Câu 10: Một kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,3 μm Cơng electron khỏi kim loại A 6,1775 eV B 5,1425 eV C 3,3415 eV D 4,1575 eV Câu 11: Cơng electron kim loại 7,64.10-19 J Chiếu vào bề mặt kim loại xạ có bước sóng λ1 = 0,25 μm, λ2 = 0,31 μm λ3 = 0,35 μm Lấy h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m/s Các xạ gây tượng quang điện A Hai xạ (λ1 λ2) B Khơng có xạ C Cả ba xạ λ1, λ2 λ3 D Chỉ có xạ λ1 Câu 12: Giả sử nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có tần số 7,5.10 14 Hz Công suất phát xạ nguồn 10 W Số phôtôn mà nguồn phát giây xấp xỉ A 0,33.1020 B 0,33.1019 C 2,01.1019 D 2,01.1020 Câu 13: Một đèn laze có cơng suất W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm Số phơtơn đèn phát giây A 8.1018 B 5.1018 C 6.1018 D 7.1018 Câu 14: Một chất phát quang phát ánh sáng có tần số 5.10 14 Hz Chiếu chùm sáng có bước sóng λ1 = 0,44 µm, λ2 = 0,54 µm, λ3 = 0,64 µm λ4 = 0,72 µm chùm sáng có bước sóng sau kích thích phát quang? A λ3 λ4 B λ2 λ3 C λ1 λ6 D λ1 λ2 Câu 15: Giới hạn quang dẫn chất bán dẫn 1,88 μm Lấy h = 6,625.10 -34 J.s; c = 3.108 m/s eV = 1,6.10-19 J Năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn (năng lượng kích hoạt) chất A 0,66.10-3 eV B.1,056.10-25 eV C 0,66 eV D 2,2.10-19 eV Câu 16: Với ngun tử hiđrơ, bán kính quỹ đạo dừng xác định theo biểu thức rn = n2r0 (với r0 bán kính Bo) Nếu bán kính quỹ đạo dừng L 2,12.10 -11 m bán kính quỹ đạo dừng N A 8,48.10-11 m B 4,24.10-11 m C 2,12.10-11 m D 1,06.10-11 m Câu 17: Đối với nguyên tử hiđrô, mức lượng ứng với quỹ đạo dừng K, N có giá trị là: -13,6 eV; - 0,85 eV Cho h = 6,625.10 -34 J.s; c = 3.108 m/s e = 1,6.10-19 C Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M quỹ đạo K, ngun tử hiđrơ phát xạ có bước sóng A 97,4 mm B 97,4 nm C 97,4 pm D 97,4 µm Câu 18: Mức lượng quỹ đạo dừng nguyên tử hiđrô từ W1 = - 13,6 eV; W2 = - 3,4 eV; W3 = - 1,5 eV; W4 = - 0,85 eV Nguyên tử trạng thái có khả hấp thụ phơtơn có lượng để nhảy lên mức A 12,2 eV B 3,4 eV C 10,2 eV D 1,9 eV Câu 19: Khi êlectron quỹ đạo dừng thứ n lượng ngun tử hiđrơ 13,6 tính theo cơng thức - n (eV) (n = 1, 2, 3,…) Khi êlectron nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = sang quỹ đạo dừng n = ngun tử hiđrơ phát phơtơn ứng với xạ có bước sóng A 0,6576 μm B 0,4861 μm C 0,4350 μm D 0,4102 μm Câu 20: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng N electron nguyên tử hiđrô A 47,7.10-11 m B 84,8.10-11 m C 21,2.10-11 m D 132,5.10-11 m Câu 21: Chiếu chùm xạ điện từ có bước sóng λ vào kim loại có cơng electron eV electron bật khỏi kim loại với tốc độ ban đầu cực đại 7.105 m/s Bước sóng xạ điện từ A 0,27 µm B 0,38 µm C 0,46 µm D 0,53 µm Câu 22: Chiếu vào kim loại xạ có tần số f = 3.1015 Hz quang electron có động ban đầu cực đại eV Chiếu xạ có tần số f động ban đầu cực đại eV Tần số f2 A f2 = 3,2.1015 Hz B f2 = 2,7.1015 Hz C f2 = 3,7.1015 Hz D f2 = 4,1.1015 Hz Câu 23: Chiếu xạ có tần số f, 2f 4f vào bể mặt kim loại vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện v, 2v kv Giá trị k A B C D 13,6 Câu 24: Mức lượng ngun tử hiđrơ có biểu thức E n= - n eV, bán kính quỹ đạo dừng xác định theo biểu thức r = n 2r0 (với n = 1, 2, 3, ) Khi nguyên tử hiđrô hấp thụ phơtơn có lượng 2,55 eV nhảy từ quỹ đạo dừng có lượng thấp lên quỹ đạo dừng có mức lượng cao bán kính quỹ đạo tăng lần Bước sóng nhỏ mà ngun tử hiđrơ phát nhảy quỹ đạo dừng bên A 1,46.10-6 m B 9,74.10-8 m C 4,87.10-7 m D 1,22.10-7 m Câu 25: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Lấy r0 = 5,3.10–11 m; m e = 9,1.10–31 kg; k = 9.109 N.m2/C2 e = 1,6.10-19 C Khi chuyển động quỹ đạo dừng M, quãng đường mà êlectron thời gian 10-8 s A 12,6 mm B 72,9 mm C 1,26 mm D 7,29 mm SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN BÀI KT 45’ LÝ 12 – LTAS TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2017 - 2018 Họ tên: …………………………… .… Lớp: Mã đề: 02 Dùng bút chì tơ kín tròn lựa chọn 11 16 21 12 17 22 13 18 23 14 19 24 10 15 20 25 Câu 1: Hiện tượng quang điện tượng electron bị bứt khỏi kim loại A cho dòng điện chạy qua kim loại B kim loại bị nung nóng nhiệt độ cao C chiếu vào kim loại chùm xạ điện từ có bước sóng thích hợp D chiếu vào kim loại chùm hạt α (hạt nhân hêli) Câu 2: Hiện tượng quang điện xảy A kim loại B bán dẫn C chất điện môi D chất điện phân Câu 6: Giới hạn quang điện đồng 0,30 μm Trong chân không, chiếu ánh sáng đơn sắc vào đồng Hiện tượng quang điện xảy ánh sáng có bước sóng A 0,32 μm B 0,36 μm C 0,41 μm D 0,25 μm Câu 7: Trong bút laze hoạt động có biến đổi lượng chủ yếu nào? A Nhiệt biến đổi thành quang B Hóa biến đổi thành quang C Điện biến đổi thành quang D Cơ biến đổi thành quang Câu 8: Trong khơng khí, chiếu ánh sáng có bước sóng 550 nm vào chất huỳnh quang chất phát ánh sáng huỳnh quang có bước sóng A 480 nm B 540 nm C 650 nm D 450 nm Câu 9: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K electron nguyên tử hiđrô r0 Khi electron chuyển từ quỹ đạo O quỹ đạo M bán kính giảm A 3r0 B 7r0 C 12r0 D 16r0 Câu 10: Một kim loại có cơng electron eV Giới hạn quang điện kim loại A 0,414 µm B 0,315 µm C 0,216 µm D 0,513 µm Câu 3: Hiện tượng quang dẫn tượng A điện trở chất bán dẫn tăng chiếu sáng B điện trở kim loại giảm chiếu sáng C điện trở chất bán dẫn giảm chiếu sáng D truyền dẫn ánh sáng theo sợi quang uốn cong cách Câu 11: Một nguồn sáng phát ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với cơng suất phát sáng 1,5.10-4 W Lấy h = 6,625.10-34 Js; c = 3,108 m/s Số phôtôn nguồn phát giây A 6.1014 phôtôn B 5.1014 phôtôn C 4.1014 phôtôn D 2,03.1014 phôtôn Câu 4: Theo tiên đề Bo trạng thái dừng nguyên tử A Trạng thái mà nguyên tử đứng yên B Trạng thái mà electron chuyển động quỹ đạo dừng C Trạng thái mà electron đứng yên so với hạt nhân nguyên tử D Trạng thái mà electron nguyên tử dừng chuyển động Câu 12: Giới hạn quang điện kim loại 0,75 µm Cơng electron kim loại A 2,65.10-32J B 26,5.10-32J C 26,5.10-19J D 2,65.10-19J Câu 5: Trường hợp sau nguyên tử hiđrô phát xạ phôtôn? Khi electron chuyển từ quỹ đạo A K đến quỹ đạo M B L đến quỹ đạo K B M đến quỹ đạo O D L đến quỹ đạo N Câu 13: Chiếu chùm ánh sáng đơn sắc có cơng suất 10 W, có bước sóng 0,4 µm vào chất phát quang thấy chất phát chùm ánh sáng có cơng suất 0,5 W, có bước sóng 0,6 µm Hiệu suất lượng tử (tỉ số số phôtôn chùm sáng phát quang chùm sáng kích thích khoảng thời gian) A 2,5% B 7,5% C 10,24% D 12,5% Câu 14: Nguồn laze mạnh phát xung xạ đơn sắc có lượng W = 3000 J, có bước sóng λ = 0,6625 µm Số phơtơn xung xạ A 1022 phôtôn B 2.1022 phôtôn C 1023 phôtôn D 2.1023 phơtơn Câu 15: Một chất quang dẫn có giới hạn quang điện 0,62 µm Chiếu vào chất bán dẫn chùm xạ đơn sắc có tần số f1 = 3,2.1014 Hz; f2 = 3,5.1014 Hz; f3 = 4,5.1014 Hz; f4 = 5,5.1014 Hz; tượng quang dẫn xảy với A chùm xạ có tần số f1 B chùm xạ có tần số f2 C chùm xạ có tần số f3 D chùm xạ có tần số f4 13,6 Câu 16: Năng lượng nguyên tử hiđrô quỹ đạo dừng thứ n E n = - n eV (với n = 1, 2, 3, …) Khi nguyên tử hiđrô chuyển mức lượng từ quỹ đạo dừng M (n = 3) quỹ đạo dừng K (n = 1) phát phơtơn có tần số A 4,92.1015 Hz B 3,92.1015 Hz C 2,92.1015 Hz D 1,92.1015 Hz Câu 17: Xét nguyên tử hiđrơ theo mẫu ngun tử Bo Cho biết bán kính Bo r = 5,3.10-11 m Quỹ đạo dừng M êlectron ngun tử có bán kính A 47,7.10-10 m B 4,77.10-10 m C 1,59.10-11 m D 15,9.10-11 m Câu 18: Coi electron nguyên tử hiđrô chuyển động quỹ đạo dừng chuyển động tròn Tỉ số tốc độ chuyển động electron quỹ đạo L quỹ đạo K 9 A B C D Câu 19: Đối với nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K ngun tử phát phơtơn có bước sóng 0,1026 µm Lấy h = 6,625.10 -34 Js, e = 1,6.10-19 C c = 3.108 m/s Năng lượng phôtôn A 1,21 eV B 11,2 eV C 12,1 eV D 121 eV Câu 20: Nguyên tử hiđrơ chuyển từ trạng thái kích thích trạng thái dừng có lượng thấp phát xạ có bước sóng 486 nm Độ giảm lượng nguyên tử hiđrô phát xạ A 4,09.10-19 J B 4,86.10-19 J C 4,09.10-15 J D 3,08.10-20 J Câu 21: Chiếu chùm xạ điện từ đơn sắc có bước sóng 0,3 µm vào kẻm electron bật khỏi kim loại với động ban đầu cực đại 0,6 eV Giới hạn quang điện kẻm xấp xĩ A 0,27 µm B 0,38 µm C 0,46 µm D 0,53 µm Câu 22: Chiếu xạ có bước sóng λ1 vào cầu kim loại đặt lập điện xảy tượng quang điện sau thời gian cầu đạt điện cực đại V1 Biết động ban đầu electron quang điện lúc cơng kim loại Chiếu xạ có bước sóng λ2 = λ1 - λ điện cực đại 5V1 Chiếu riêng xạ có bước sóng λ vào cầu điện cực đại A 4,25 V1 B 1,85 V1 C 2,25 V1 D 3,25 V1 Câu 23: Chiếu vào kim loại xạ có tần số f = 2.1015 Hz quang electron có động ban đầu cực đại 6,6 eV Chiếu xạ có tần số f vào kim loại động ban đầu cực đại eV Tần số f A 2,34.1015 Hz B 2,21.1015 Hz C 3,32.1015 Hz D 4,15.1015 Hz Câu 24: Năng lượng trạng thái dừng nguyên tử hiđrô E K = 13,60 eV; EL = - 3,40 eV; EM = - 1,51 eV; EN = - 0,85 eV; EO = - 0,54 eV Khi hấp thụ phơtơn có lượng 2,86 eV chuyển từ trạng thái dừng có lượng thấp lên trạng thái dừng có lượng cao phạm vi từ K đến O Bước sóng dài mà ngun tử hiđrơ phát nhảy từ quỹ đạo dừng có lượng cao nói trạng thái dừng có lượng thấp A pm B nm C µm D mm Câu 25: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, êlectron nguyên tử chuyển động tròn quỹ đạo dừng M có tốc độ v (m/s) Biết bán kính Bo r0 Nếu êlectron chuyển động quỹ đạo dừng với thời gian chuyển động hết 144π r0 v vòng (s) êlectron chuyển động quỹ đạo A P B N C M D O SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN BÀI KT 45’ LÝ 12 – LTAS TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2017 - 2018 Họ tên: …………………………… .… Lớp: Mã đề: 03 Dùng bút chì tơ kín tròn lựa chọn 11 16 21 D Năng lượng phôtôn không phụ vào khoảng cách từ nguồn tới phôtôn Câu 6: Một kim loại có giới hạn quang điện ngồi 0,25 µm Chiếu vào bề mặt kim loại chùm xạ điện từ có tần số sau chùm xạ điện từ có tần số bứt electron khỏi bề mặt kim loại đó? A 14.1014 Hz B 11.1014 Hz C 8.1014 Hz D 5.1014 Hz 12 17 22 13 18 23 Câu 7: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào chất huỳnh quang ánh sáng huỳnh quang phát khơng thể ánh sáng A màu cam B màu chàm C màu đỏ D màu vàng 14 19 24 10 15 20 25 Câu 1: Trong chân không, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Gọi h số Plăng, c tốc độ ánh sáng chân không Năng lượng phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc λc λ λh hc A hc B h C c D λ Câu 2: Hiện tượng quang điện tượng A bứt electron khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng B giải phóng electron khỏi kim loại cách đốt nóng C giải phóng electron khỏi mối liên kết chất bán dẫn bị chiếu sáng D Giải phóng electron khỏi khối bán dẫn nhờ bắn phá khối bán dẫn ion Câu 3: Khi tượng quang dẫn xảy ra, chất bán dẫn có hạt tham gia vào q trình dẫn điện A electron hạt nhân B electron ion dương C electron ion âm D electron lỗ trống mang điện dương Câu 8: Ở nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng trọng thái dừng có mức lượng thấp phát tối đa vạch quang phổ Trạng thái dừng A Trạng thái L B Trạng thái M C Trạng thái N D Trạng thái O Câu 9: Theo mẫu nguyên tử Bo nguyên tử phát phơtơn có nghĩa electron A Va chạm với electron khác B Chuyển đến mơt trạng thái lượng tử có lượng thấp C Bứt khỏi nguyên tố D Chuyển đến trạng thái lượng tử có mức lượng cao Câu 10: Một kim loại chiếu xạ điện từ có bước sóng λ = 0,14 μm Biết giới hạn quang điện kim loại λ0 = 0,3 μm Vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện A 9,61.105 m/s B 9,24.105 m/s C 1,29.106 m/s D 2,34.106 m/s Câu 11: Cơng electron khỏi kim loại 6,625.10 -19 J Biết h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s Giới hạn quang điện kim loại A 300 nm B 350 nm C 360 nm D 260 nm Câu 4: Khi trạng thái dừng có lượng thấp nhất, ngun tử A khơng thể xạ hấp thụ lượng B khơng thể xạ hấp thụ lượng C khơng thể hấp thụ, xạ lượng D hấp thụ xạ lượng Câu 12: Biết cơng electron kim loại: canxi, kali, bạc đồng là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV 4,14 eV Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33 µm vào bề mặt kim loại Hiện tượng quang điện không xảy với kim loại sau đây? A Kali đồng B Canxi bạc C Bạc đồng D Kali canxi Câu 5: Khi nói thuyết lượng tử phát biểu sau sai? A Năng lượng phôtôn lớn cường độ chùm sáng lớn B Năng lượng phôtôn lớn tần số ánh sáng lớn C Năng lượng phôtôn lớn bước sóng ánh sáng nhỏ Câu 13: Một chất phát quang phát ánh sáng có bước sóng 0,64 µm Chiếu chùm sáng có tần số 6.10 14 Hz, 3.1014 Hz, 4.1014 Hz, 5.1014 Hz chùm ánh sáng có tần số kích thích phát quang? A 3.1014 Hz 4.1014 Hz B 5.1014 Hz 6.1014 Hz C 3.1014 Hz 6.1014 Hz D 4.1014 Hz 5.1014 Hz Câu 14: Một đèn laze có cơng suất 10 W phát chùm sáng đơn sắc với bước sóng 0,6 μm Số phơtơn mà đèn phát giây A 3,02.1019 phôtôn B 3,02.1020 phôtôn C 2,03.1019 phôtôn D 2,03.1020 phôtôn Câu 15: Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn 4,97 μm Lấy h = 6,625.10-34 Câu 21: Chiếu xạ có bước sóng 0,405 µm vào kim loại quang electron có vận tốc ban đầu cực đại v1 Thay xạ khác có tần số 16.10 14 Hz vận tốc ban đầu cực đại quang electron v = 2v1 Cơng electron kim loại A 1,875 eV B 1,237 eV C 2,345 eV D 3,185 eV Câu 16: Trong quang phổ vạch nguyên tử hiđrô, electron chuyển từ quỹ đạo L quỹ đạo K phát vạch có bước sóng λ21 = 0,1216 µm electron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K phát vạch có bước sóng λ31 = 0,1026 µm Vạch có bước sóng λ32 electron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo L A 0,6968 µm B 0,7266 µm C 0,6865 µm D 0,6566 µm Câu 22: Khi chiếu xạ có bước sóng λ1 vào kim loại có cơng electron A động ban đầu cực đại electron quang điện thoát khỏi bề mặt kim loại Wđ1 A Khi chiếu vào kim loại xạ có bước sóng λ2 = λ1 - λ động ban đầu cực đại electron quang điện thoát khỏi bề mặt kim loại Wđ2 5A Khi chiếu vào kim loại xạ có bước sóng λ động ban đầu cực đại electron quang điện thoát khỏi bề mặt kim loại Wd 3A 7A 10 A 3A A B C D 10 Câu 17: Một nguyên tử hiđrô chuyển từ mức lượng - 13,6 eV lên mức - 3,4 eV A Phát phơtơn có tần số xấp xĩ 2,5.1015 Hz B Hấp thụ phơtơn có tần số xấp xĩ 2,5.1015 Hz C Phát phôtôn có tần số xấp xĩ 2,5.1014 Hz D Hấp thụ phơtơn có tần số xấp xĩ 2,5.1014 Hz Câu 23: Kích thích cho ngun tử hiđrơ chuyển từ trạng thái lên trạng thái kích thích cho bán kính quỹ đạo dừng tăng 25 lần Trong quang phổ phát xạ nguyên tử hiđrô sau đó, tỉ số bước sóng dài bước sóng ngắn 128 A 128 B C D Câu 18: Các mức lượng trạng thái dừng nguyên tử hiđrô xác 13,6 định biểu thức En = - n eV Nếu nguyên tử hiđrô trạng thái mà hấp thụ phơtơn có lượng có lượng thích hợp bán kính quỹ đạo dừng tăng lên 25 lần Năng lượng phôtôn mà nguyên tử hyđrô hấp thụ A 12,056 (eV) B 12,156 (eV) C 13,056 (eV) D 13,105 (eV) Câu 24: Theo mẫu nguyên tử Bo ngun tử hiđrơ, bán kính quỹ đạo dừng electron quỹ đạo rn = n2r0, r0 bán kính Bo; với n ∈ N* tương ứng với mức lượng trạng thái dừng nguyên tử Coi chuyển động electron quỹ đao dừng chuyển động tròn đều, gọi v tốc độ electron quỹ đạo K Khi nhảy lên quỹ đạo M, electron có tốc độ v v v A B 3v C D J.s; c = 3.108 m/s e = 1,6.10-19 C Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn) chất A 0,44 eV B 0,48 eV C 0,35 eV D 0,25 eV Câu 19: Nguyên tử hiđrô trạng thái có mức lượng -13,6 eV Để chuyển lên trạng thái dừng có mức lượng -3,4 eV ngun tử hiđrơ phải hấp thụ phơtơn có lượng A 10,2 eV B -10,2 eV C 17 eV D 4,8 eV Câu 20: Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng E n = -1,5 eV sang trạng thái dừng có lượng E m = -3,4 eV Bước sóng xạ mà nguyên tử hiđrô phát xấp xỉ A 0,654.10-7m B 0,654.10-6m C 0,654.10-5m D 0,654.10-4m Câu 25: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Electron nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng m1 quỹ đạo dừng m2 bán kính giảm 27r0 (r0 bán kính Bo), đồng thời động êlectron tăng thêm 300% Bán kính quỹ đạo dừng m1 có giá trị gần với giá trị sau đây? A 60r0 B 50r0 C 40r0 C 30r0 SỞ GIÁO DỤC & ĐT BÌNH THUẬN BÀI KT 45’ LÝ 12 – LTAS TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2017 - 2018 Họ tên: …………………………… .… Lớp: Mã đề: 04 Dùng bút chì tơ kín tròn lựa chọn 11 16 21 12 17 22 13 18 23 14 19 24 10 15 20 25 Câu 1: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng tạo thành hạt A nơtron B phôtôn `C prôtôn D êlectron Câu 2: Trong tượng quang – phát quang có hấp thụ ánh sáng để A làm cho vật phát sáng B tạo dòng điện vật C làm cho vật nóng lên D thay đổi điện trở vật Câu 3: Ánh sáng huỳnh quang ánh sáng A Tồn thời gian dài 10-8 s sau tắt ánh sáng kích thích B Hầu tắt sau tắt ánh sáng kích thích C Có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích D Do có tinh thể phát ra, kích thích ánh sáng mặt trời Câu 4: Câu nói lên nội dung xác khái niệm quỹ đạo dừng? A Quỹ đạo có bán kính tỉ lệ với bình phương số ngun liên tiếp B Bán kính quỹ đạo dừng tính tốn cách xác C Quỹ đạo dừng quỹ đạo mà electron bắt buộc phải chuyển động D Quỹ đạo dừng quỹ đạo ứng với lượng trạng thái dừng Câu 5: Khi nói thuyết lượng tử phát biểu sau sai? A Năng lượng phôtôn lớn cường độ chùm sáng lớn B Năng lượng phôtôn lớn tần số ánh sáng lớn C Năng lượng phơtơn lớn bước sóng ánh sáng nhỏ D Năng lượng phôtôn không phụ vào khoảng cách từ nguồn tới phôtôn Câu 6: Phát biểu sau sai nói thuyết lượng tử ánh sáng? A Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay xạ ánh sáng cách liên tục mà theo phần riêng biệt, đứt quãng B Chùm ánh sáng dòng hạt, hạt gọi phơtơn C Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc vào tần số ánh sáng D Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng Câu 7: Đèn LED sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất phát sáng cao Nguyên tắc hoạt động đèn LED dựa tượng A điện - phát quang B hóa - phát quang C nhiệt - phát quang D quang - phát quang Câu 8: Khi nguyên tử hiđrô từ trạng thái dừng O (n = 5) chuyển trạng thái dừng có mức lượng thấp ngun tử hiđrơ phát tối đa A 15 vạch quang phổ B 10 vạch quang phổ C vạch quang phổ D vạch quang phổ Câu 9: Trong nguyên tử hiđrô bán kính B r0 = 5,3.10-11 m Bán kính quỹ đạo dừng M A 21,2.10-11 m B 84,8.10-11 m C 47,7.10-11 m D 132,5.10-11 m Câu 10: Một kim loại chiếu xạ điện từ có bước sóng λ = 0,14 μm Biết giới hạn quang điện kim loại λ0 = 0,3 μm Động ban đầu cực đại electron quang điện A 3,37 eV B 4,73 eV C 3,34 eV D 4,15 eV Câu 11: Trong chân khơng, ánh sáng có bước sóng 0,60 µm Năng lượng phôtôn ánh sáng A 4,07 eV B 5,14 eV C 3,34 eV D 2,07 eV Câu 12: Cơng electron kim loại A = 1,88 eV Giới hạn quang điện kim loại có giá trị A 550 nm B 220 nm C 1057 nm D 661 nm Câu 13: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn µm Năng lượng kích hoạt chất A 2,484 eV B 3,848 eV C 4,484 eV D 5,848 eV Câu 14: Trong y học, người ta dùng laze phát chùm sáng có bước sóng λ để “đốt” mô mềm Biết để đốt phần mơ mềm tích mm phần mơ cần hấp thụ hồn tồn lượng 45.10 18 phôtôn chùm laze Coi lượng trung bình để đốt hồn tồn mm mô 2,53 J Lấy h = 6,625.10-34 J.s Giá trị λ A 485 nm B 683 nm C 589 nm D 489 nm Câu 15: Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng 0,48 μm phát ánh có bước sóng 0,64 μm Biết hiệu suất lượng tử phát quang 20% (hiệu suất lượng tử phát quang tỉ số số phôtôn ánh sáng phát quang số phơtơn ánh sáng kích thích khoảng thời gian), số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu đến phút 2017.10 21 hạt Số phôtôn chùm sáng phát quang phát phút A 735,87.1021 hạt B 537,87.1021 hạt C 357,87.1021 hạt D 753,87.1021 hạt Câu 16: Theo mẫu ngun tử Bo, ngun tử hiđrơ, bán kính quỹ đạo dừng K r0 Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng N quỹ đạo dừng L bán kính quỹ đạo giảm A 5r0 B 7r0 C 12r0 D 16r0 Câu 17: Đối với nguyên tử hiđrô, electron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K ngun tử phát phơtơn có bước sóng 0,1026 µm Biết lượng trạng thái K có giá trị -13,6 eV Lấy h = 6,625.10 -34 J.s, e = 1,6.10-19 C c = 3.108 m/s Năng lượng trạng thái M có giá trị A - 1,5 eV B 1,5 eV C - 3,4 eV D 3,4 eV Câu 18: Biết bán kính Bo r0 = 5,3.10-11 m Bán kính quỹ đạo dừng M nguyên tử hiđrô A 132,5.10-11 m B 84,8.10-11 m C 21,2.10-11 m D 47,7.10-11 m Câu 19: Khi êlectron quỹ đạo dừng K lượng nguyên tử hiđrơ -13,6 eV quỹ đạo dừng M lượng -1,5 eV Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M quỹ đạo dừng K ngun tử hiđrơ phát phơtơn ứng với xạ có bước sóng A 102,7 pm B 102,7 mm C 102,7 µm D 102,7 nm Câu 20: Đối với nguyên tử hiđrô, mức lượng ứng với quỹ đạo dừng K, M có giá trị là: -13,6 eV; -1,51 eV Cho biết h = 6,625.10 -34 Js; c = 3.108 m/s e = 1,6.10-19 C Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M quỹ đạo dừng K, ngun tử hiđrơ phát xạ có bước sóng A 102,7 µm B 102,7 mm C 102,7 nm D 102,7 pm Câu 21: Chiếu hai xạ có bước sóng λ1 = 600 nm λ2 = 0,3 µm vào kim loại nhận quang electron có vận tốc ban đầu cực đại v1 = 2.105 m/s v2 = 4.105 m/s Chiếu xạ có bước sóng λ3 = 0,2 µm vào kim loại vận tốc ban đầu cực đại quang electron A 5.105 m/s B 105 m/s C 105 m/s D 6.105 m/s Câu 22: Chiếu chùm xạ có bước sóng λ = 0,4 µm vào kim loại có cơng electron A = eV Dùng chắn tách chùm electron quang điện có tốc độ lớn cho bay từ M đến N điện trường mà hiệu điện UMN = - V Tốc độ electron N A 1,245.106 m/s B 1,236.106 m/s C 1,465.106 m/s D 2,125.106 m/s Câu 23: Năng lượng nguyên tử hiđrơ quỹ đạo dừng thứ n tính theo công 13,6 thức En = - n eV (với n = 1, 2, 3, …) Trong quang phổ hiđrơ tỉ số bước sóng vạch quang phổ ứng với dịch chuyển từ n = n = bước sóng vạch quang phổ ứng với dịch chuyển từ n = n = 27 27 A B C D Câu 24: Theo mẫu ngun tử Bo ngun tử hiđrơ, bán kính quỹ đạo dừng electron quỹ đạo rn = n2r0, với r0 bán kính Bo; với n = 1, 2, 3, số nguyên dương tương ứng với mức lượng trạng thái dừng nguyên tử Coi chuyển động electron quỹ đao dừng chuyển động tròn Tỉ số chu kì chuyển động electron quỹ đạo N (n = 4) chu kì chuyển động electron quỹ đạo L (n = 2) 1 A B C 2 D 2 Câu 25: Theo mẫu nguyên tử Bo nguyên tử hiđrô, coi electron chuyển động tròn quanh hạt nhân tác dụng lực tĩnh điện electron hạt nhân Gọi T N TL chu kì electron chuyển động quỹ đạo N L Tỉ số TL TL A 2 B C D 2 ... 2 ,12 .10 -11 m bán kính quỹ đạo dừng N A 8,48 .10 -11 m B 4,24 .10 -11 m C 2 ,12 .10 -11 m D 1, 06 .10 -11 m Câu 17 : Đối với nguyên tử hiđrô, mức lượng ứng với quỹ đạo dừng K, N có giá trị là: -13 ,6 eV;... 45’ LÝ 12 – LTAS TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2 017 - 2 018 Họ tên: …………………………… .… Lớp: Mã đề: 04 Dùng bút chì tơ kín tròn lựa chọn 11 16 21 12 17 22 13 18 23 14 19 24 10 15 20 25 Câu 1: Theo... μm B 0,48 61 μm C 0,4350 μm D 0, 410 2 μm Câu 20: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng N electron nguyên tử hiđrô A 47,7 .10 -11 m B 84,8 .10 -11 m C 21, 2 .10 -11 m D 13 2,5 .10 -11 m Câu 21: Chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay