ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 nguyen khuyen

21 21 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

SỞ GD&ĐT…… TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ ÔN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 12 SỐ 01 NĂM HỌC 2017-2018 Môn Vật lý ( Thời gian làm bài: 40 câu 50 phút ) Câu 1: Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo đoạn thẳng dài cm Biên độ dao động vật bao nhiêu? A cm B cm C cm D 16 cm Câu 2: Đơn vị sau đơn vị tần số góc? A độ s1 B độ/s C rad.s D rad/s Câu 3: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  9cost   cm Chọn gốc thời gian (t = 0) lúc vật qua vị trí x  4,5 cm chuyển động vị trí cân Giá trị φ là?  B 2 A  2 C  D  Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A vị trí biên tốc độ cực đại B vị trí biên gia tốc C vị trí cân tốc độ D vị trí cân gia tốc Câu 5: Một chất điểm dao động với biên độ 10 cm tần số góc rad/s Tốc độ cực đại chất điểm A 60 cm/s B 40 cm/s C 80 cm/s D 30 cm/s Câu 6: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây mềm, nhẹ, không giãn, dài 64 cm Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy g = π m/s2 Chu kì dao động lắc là: A s B 1,6 s C s D 0,5 s Câu 7: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Biết vị trí cân vật, độ dãn lò xo Δl Tần số góc dao động lắc 2 B g A l l g l g D 2 g l C Câu 8: Một vật dao động điều hòa với chu kì T Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc vật lần vào thời điểm: T A T B T C T D Câu 9: Trong hệ trục tọa độ vng góc xOy, chất điểm chuyển động tròn quanh O với tần số Hz Hình chiếu chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc A 12,000 rad/s B 31,420 rad/s C 18,850 rad/s D 37,699 rad/s Câu 10: Cho phương trình dao động điều hòa x  6cos2t cm Pha ban đầu dao động A rad B 2πt rad C 2π rad D rad Câu 11: Một vật dao động điều hòa với chu kì s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ A 18,84 cm/s B 12,56 cm/s C 25,13 cm/s D 20,08 cm/s Câu 12: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo có độ cứng 80 N/m dao động điều hòa với biên độ cm Khi vật qua vị trí có li độ cm, động lắc A 0,108 J B 0,016 J C 0,036 J D 1008 J Câu 13: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân O theo chiều dương Phương trình dao động vật là: � � x  5cos �  t+ �cm � 2� A � � x  5cos � 2 t+ � cm 2� � C � � x  5cos � 2 t- � cm 2� � B � � x  5cos �  t- �cm � 2� D Câu 14: Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa có độ lớn: A tỉ lệ với độ lớn li độ ln hướng vị trí cân B khơng đổi hướng thay đổi C tỉ lệ với bình phương biên độ D tỉ lệ với độ lớn li độ hướng không đổi Page Câu 15: Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn cực đại tỉ số động vật A B 0,5 C D Page Câu 16: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kì 0,4 s Khi vật nhỏ lắc vị trí cân bằng, lò xo có độ dài 68 cm Lấy g = 10 = π2 m/s2 Chiều dài tự nhiên lò xo A 72 cm B 46 cm C 44 cm D 64 cm Câu 17: Một lắc lò dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm, mốc vật vị trí cân Lò xo có độ cứng 50 N/m Động cực đại lắc A 0,04 J B 0,05 J C 0,09 J D 0,06 J Câu 18: Một vật dao động điều hòa với v, a, ω, vmax, amax giá trị tức thời vận tốc, giá trị tức thời gia tốc, tần số góc dao động, vận tốc cực đại gia tốc cực đại Mối liên hệ sau không đúng? a2 v2   A2  A  v2  v2  vm2 ax  a   2v  a a2 v2   A2  D  max B C Câu 19: Phát biểu sau vận tốc dao động điều hòa sai? A giá trị vận tốc âm hay dương tùy thuộc vào chiều chuyển động B vị trí cân vận tốc có độ lớn cực đại C vị trí biên âm biên dương vận tốc vật có giá trị D vị trí cân tốc độ vật Câu 20: Một lắc đơn có chiều dài dây treo m, khối lượng vật nặng m = 0,05 kg dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2 Khi vật nặng có li độ cm lực kéo A N B N C – N D – 0,01 N � � x  2cos � 2 t+ � cm � Tại thời điểm t=0,25s, chất � Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ điểm có li độ: A  3cm B 3cm C.-2cm D.2cm Câu 22: Một lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc rad/s nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s Chiều dài dây treo lắc A 5,625cm B 15,625 cm C 15,625 m D 156,25 cm Câu 23: Một vật dao động điều hòa, quãng đường vật chu kì 64 cm Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Câu 24: Đồ thị li độ theo thời gian dao động điều hòa A đường thẳng B đường tròn C đoạn thẳng D đường hình sin Câu 25: Tại nơi mặt đất, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì s Khi tăng chiều dài lắc thêm 21 cm, chu kì dao động điều hòa 2,2 s Chiều dài l bằng: A m B m C 2,5 m D 1,5 m Câu 26: Phát biểu sau gia tốc dao động điều hòa sai? A vecto gia tốc ln hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với li độ B biên âm biên dương độ lớn gia tốc cực đại C vecto gia tốc ln hướng vị trí cân D độ lớn gia tốc tỉ lệ với độ lớn li độ Câu 27: Tại nơi xác đinh, chu kì dao động lắc đơn tỉ lệ thuận với A bậc hai chiều dài lắc B bậc hai gia tốc trọng trường C gia tốc trọng trường D chiều dài lắc Câu 28: Một lắc đơn gồm bi nhỏ khối lượng m, treo vào sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể Khi lắc đơn dao động điều hòa với chu kì s bi chuyển động cung tròn dài cm Thời gian để bi cung tròn cm kể từ vị trí cân là: A 0,25 s B 1,5 s C 0,5 s D 0,75 s Câu 29: Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian B lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian C vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian D vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian Câu 30: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm Trong chu kì, khoảng thời gian vật thõa mãn đồng thời vận tốc lớn 30π cm/s gia tốc lớn 3π m/s2 1/60 s Chu kì dao động vật là: A 0,2 s B 0,27 s C 0,25 s D 0,4 s Câu 31: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc Biết khối lượng vật nhỏ lắc 90 g chiều dài dây treo m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc xấp xỉ bằng: A 6,8.10-3 J B 4,8.10-3 J C 3,8.10-3 J D 5,8.10-3 J Câu 32: Hai dao động điều hòa có phương trình x1 = A1cos1t x2 = A2cos2t biểu diễn hệ tọa độ vng góc xOy tương ứng hai vecto quay A A Trong khoảng thời gian, góc mà hai vecto A1 A2 quay quanh O a b = 6,1a Tỉ số 1/2 bằng: A 0,9 B 6,1 C 5,1 D 0,16 Câu 33: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T, có li độ x, vận tốc v, gia tốc a Ở thời điểm t giá trị x1 v1, a1; thời điểm t1 giá trị x2 v2, a2 Nếu hai thời điểm thỏa mãn dương lẻ, điều sau sai? x  x  A2 v2  v2  v2 t2  t1  m T , với m số nguyên a2  a2  a2 2 max max A B C.x1x2=A2 D Câu 34: Một lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(6πt + ) cm Ở thời điểm t = 1,5 s vật qua li độ x = cm hướng vị trí cân Giá trị  là:  A  B   C 2 D  Câu 35: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với E = J, chu kì T = s Xét khoảng thời gian mà vật theo chiều từ biên đến biên kia, ta thấy từ thời điểm t đến thời điểm t2 động đạt 1,8 J 1,6 J Hiệu t2 – t1 có giá trị lớn gần giá trị sau nhất: A 0,28 s B 0,24 s C 0,44 s D 0,04 s Câu 36: Một lắc lò xo đặt theo phương ngang Từ vị trí cân người ta kéo vật 10 cm thả nhẹ, vật dao động điều hòa với chu kì π s, vật vị trí có độ lớn gia tốc a người ta giữu cố định điểm lò xo Sau  vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ 2,5 s Giá trị a là: cm chu kì A 0,25 m/s2 B 0,02 m/s2 C 0,28 m/s2 D 0,20 m/s2 Câu 37: Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu treo vào điểm cố định, đầu gắn vào vật A có khối lượng 250 g; vật A nối với vật B khối lượng, sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dãn đủ dài Từ vị trí cân hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống đoạn 10 cm thả nhẹ Bỏ qua lực cản, lấy giá trị gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Quãng đường vật A từ thả tay vật A dừng lại lần là: A 19,1 cm B 29,1 cm C 17,1 cm D 10,1 cm Câu 38: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = π2 m/s2 Chọn mốc vị trí lò xo khơng biến dạng, đồ thị đàn hồi E theo thời gian t hình vẽ Thế đàn hồi E0 thời điểm t0 A 0,0612 J B 0,0756 J C 0,0703 J D 0,227 J Câu 39: Hai vật dao động điều hòa hai đường thẳng song song cách cm, tần số, có vị trí cân nằm đường vng góc chung Đồ thị dao động hình vẽ Thời điểm lầm thứ 2017 hai vật cách cm A 12097 s B 12108 s C 12101 s D 12096 s Câu 40: Đồ thị vận tốc vật dao động điều hòa theo thời gian hình vẽ Nhận định sau A Vị trí li độ âm B Vị trí li độ âm dương C Vị trí gia tốc dương D Vị trí gia tốc âm HẾT SỞ GD&ĐT…… TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 12 SỐ 02 NĂM HỌC 2017-2018 Môn Vật lý ( Thời gian làm bài: 40 câu 50 phút ) Câu 1: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 2: Khi nói dao động học tắt dần, câu sau sai? A Bộ phận giảm sóc tơ xe máy ứng dụng dao động tắt dần B Ma sát mơi trường lớn dao động tắt dần chậm C Ma sát môi trường nhỏ hệ dao động tắt dần chậm D Biên độ lượng dao động tắt dần giảm liên tục theo thời gian Câu 3: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính s) Tại t = s, pha dao động A rad B 10 rad C 40 rad D 20 rad Câu 4: Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = Asin(ωt + φ), vận tốc vật có giá trị cực đại là: A vmax  A2 B v  2A C v  A D v  A2 maxmax Câu 5: Một chất điểm dao động với tần số f = Hz Chu kì dao động vật là: A 1,5 s B s C 0,5 s D s Câu 6: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian B Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian D Cơ vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Câu 7: Một vật dao động điều hòa với biên độ A W Mốc vật vị trí cân Khi vật qua vị trí có li độ A động vật A W B W C W D W 4 Câu 8: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với lò xo nhẹ Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10πt cm Mốc vị trí cân Lấy 2  10 Cơ lắc A 0,10 J B 0,05 J C 1,00 J D 0,50 J Câu 9: Cho hai dao động điều hòa phương, có phương trình là: x1 = A1cost x2 = A2cost Biên độ dao động tổng hợp hai dao động là: A A  A1  A2 B A  A12  A22 C.A=A1+A2 D A  | A12  A22 | Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa, tập hợp gồm đại lượng không đổi theo thời gian A li độ, gia tốc B vận tốc, lực kéo C chu kì, biên độ D tần số, pha dao động Câu 11: Với k số nguyên Hai dao động ngược pha độ lệch pha A 2kπ B kπ C (k – 1)π D (2k + 1)π Câu 12: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A khối lượng lắc B trọng lượng lắc C khối lượng riêng lắc D tỉ số trọng lượng khối lượng lắc Câu 13: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400 g, lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 100 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy 2  10 Dao động lắc có chu kì A 0,2 s B 0,6 s C 0,8 s D 0,4 s Câu 14: Con lắc đơn dao động nơi có gia tốc trọng trường g Khi chiều dài dây treo l tần số lắc 10 Hz Khi giảm chiều dài dây treo lần tần số dao động lắc A 20 Hz B 10 Hz C Hz D Hz Câu 15: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ khổi lượng m Con lắc dao động điều hòa có A tỉ lệ nghịch với độ cứng k lò xo B tỉ lệ với bình phương biên độ dao động C tỉ lệ với bình phương chu kì dao động D tỉ lệ nghịch với khối lượng m viên bi Câu 16: Xét vật nhỏ có khối lượng m, dao động điều hòa quỹ đạo dài L, tần số góc  Cơ vật m L2 bằng: A m L2 B m L2 C m L2 D 16 Câu 17: Hai dao động điều hòa phương có phương trình là: x1 = 4sin10t x2 = 3sin(10t + π/2) (x tính cm, t tính bắng s) Dao động tổng hợp hai dao động có gia tốc cực đại A cm/s2 B m/s2 C cm/s2 D m/s2 Câu 18: Dao động cưỡng hệ học có biên độ lớn A tần số ngoại lực cưỡng lớn B tần số ngoại lực cưỡng nhỏ C tần số ngoại lực cưỡng gần với tần số riêng hệ D ma sát hệ môi trường chứa hệ lớn Câu 19: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 1,44m, dao động điều hòa nơi có g=  m/s2 Thời gian ngắn để động lại lần là: A.0,4 s B.0,8s C.0,6s D.0,3s Câu 20: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 0,05cos4πt (x tính m, t tính s) Kể từ thời điểm t =0, đến thời điểm t=3/4 s, vật quãng đường bằng: A 20 cm B 30 cm C 40 cm D 50 cm Câu 21: Một vật thực dao động tổng hợp Biết hai dao động thành phần có phương trình x1  10cos(4t- /6)cm � 2 � x2  3cos � 4t+ cm � � � Phương trình dao động tổng hợp bằng: � � � � x  5cos � 4t+ � cm x  15cos � 4t+ � cm � 3� � 3� A B � � x  7cos � 4t- � cm � 3� C � � x  5cos � 4t+ � cm � 6� D Câu 22: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Thời gian ngắn để vật từ vị trí cân đến vị x A T là: A 12 T B T C T D trí Câu 23: Một vật dao động điều hòa với tần số 20 Hz Tại thời điểm t1, vật có li độ cm Tại thời điểm t2 = t1 + 0,025 s vật có li độ: A cm B cm C – cm D – cm � 5 x  10cos � 4 t6 � Câu 24: Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động � cm � � Kể từ lúc vật bắt đầu dao động, thời gian vật quãng đường 60cm là: A 0,75 s B 1,0 s C 0,5 s D 0,25 s Câu 25: Dao động chất điểm có khối lượng 100 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ x = 5cos10t x2 = 10cos(10t + π) (x1 x2 tính cm, t tính s) Mốc vị trí cân Cơ chất điểm bằng: A 112,5 mJ B 62,5 mJ C 12,5 mJ D 22,5 mJ Câu 26: Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc khơng B Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại C Ở vị trí cân bằng, chất điêm có vận tốc khơng gia tốc cực đại D Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc không gia tốc không Câu 27: Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x = Acos(t + π/3) x2 = Asin(t + π/3) hai dao động:  A.lệch pha  B lệch pha C.cùng pha D.ngược pha � � v  20cos � 4t+ � cm / s � 6� Câu 28: Một vật dao động điều hòa có phương trình vận tốc Tại thời điểm t=0 thì: A x  2,5cm, v  10 3cm / s B x  2,5 3cm, v  10cm / s C x  2,5cm, v  10 3cm / s D x  2,5 3cm, v  10cm / s � � x  5cos � 4 t+ � �( x tính cm, t tính s) � Câu 29: Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động Tốc độ trung bình vật từ thời điểm ban đầu đến li độ x=-2,5cm lần thứ hai bằng: A.40cm/s B.36cm/s C.50cm/s D.20cm/s Câu 30: Một lắc lò xo dao động tắt dần, sau chu kì biên độ dao động giảm %, phần lượng mà lắc lại sau hai dao động liên tiếp so với lúc ban đầu A 95,0% B 85,73% C 90,25% D 81,45% Câu 31: Một lắc đơn có chiểu dài dây treo 1,69 m dao động nơi có g = 9,61 m/s Từ vị trí cân đưa vật đến vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 60 thả nhẹ cho lắc dao động Tốc độ vật qua vị trí cân A 4,03 m/s B 4,22 m/s C 5,97 m/s D 5,70 m/s Câu 32: Một lắc đơn dao động nhỏ có chu kì T = s Tích điện dương cho vật lắc dao động điện trường có chiều thẳng đứng hướng xuống thấy chu kì lúc T1 = 1,5 s Nếu đảo chiều điện trường giữ nguyên độ lớn điện trường chu kì dao động T2 A 2 s B s C s D 3 s Câu 33: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 1,44 m dao động tắt dần nơi có gia tốc trọng trường g = π m/s2 Tác dụng vào lắc ngoại lực tuần hoàn F = F 0cos(2πft) Khi tần số ngoại lực thay đổi từ 0,5 Hz đến Hz biên độ lắc: A.luôn tăng B tăng giảm C giảm tăng D giảm Câu 34: Hai vật dao động điều hòa có tần số Biên độ pha ban đầu hai dao động A = cm; 1    2   A2=12cm; Tại thời điểm vật thứ có li độ x1=3cm động tăng, li độ vật thứ hai thời điểm bằng: A – 9,6 cm B cm C – cm D 9,6 cm Câu 35: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A  2l (l độ biến dạng lò xo vật vị trí cân bằng) Trong chu kì, thời gian trọng lực lớn lực đàn hồi 0,1 s Lấy g  2 m/s2 Ở vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn A cm B cm C 10 cm D 20 cm Câu 36: Một lắc đơn có chiều dài dây treo m, cầu có khối lượng 200 g mang điện tích 2.10 -5 C Con lắc đặt điện trường nằm ngang có độ lớn 10 V/cm Lấy g = 10 m/s2 Từ vị trí cân bằng, đưa lắc đến vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 54 bng nhẹ cho lắc dao động điều hòa Cơ lắc A 0,025 J B 0,018 J C 0,013 J D 0,035 J Câu 37: Một vật có khối lượng m thực dao động điều hòa 1, có đồ thị Et1 Cũng vật m thực dao động điều hòa 2, có đồ thị Et2 Khi vật m thực đồng thời hai dao động vật có giá trị gần giá trị sau nhất? A 37,5 mJ B 50 mJ C 150 mJ D 75 mJ Câu 38: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động phương, tần số, có phương trình x1  A1cos(4 t) x2  A2 cos(4 t+ ) Phương trình dao động tổng hợp x  A 3cos(4 t+ ) ,     1  Tỉ số 2 bằng: A 4 B 3 C D Câu 39: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật phụ thuộc vào li độ có đồ thị hình vẽ Lấy g  2 m/s2 Thời gian lò xo bị nén chu kì gần A 0,054 s B 0,107 s C 0,147 s D 0,293 s Câu 40: Hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ pha ban đầu A = 10 cm; 1 = π/6 A2; 2 = – π/2 Biên độ A2 thay đổi Biên độ dao động tổng hợp A hai dao động có giá trị nhỏ nhất: A cm B.20cm C.5cm D cm HẾT - SỞ GD&ĐT…… TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 12 SỐ SỐ 05 NĂM HỌC 2017-2018 Mơn Vật lý Câu 1: Tìm phát biểu sai nói vật dao động điều hòa: A Cơ vật tổng động thời điểm B Cơ vật điểm biên C Cơ vật động qua vị trí cân D Cơ vật biến thiên tuần hoàn với tần số lần tần số dao động điều hòa Câu 2: Một sóng truyền mặt nước có bước sóng m Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động ngược pha là: A m B m C 0,50 m D 0,25 m Câu 3: Trong dao động điều hòa lắc lò xo nằm ngang, đường biểu diễn lực đàn hồi lò xo theo thời gian là: A đường sin B đường thẳng C đường elip D đường tròn Câu 4: Khi nói truyền sóng mơi trường, phát biểu sau đúng? A phần tử môi trường hướng truyền sóng cách số nguyên lần bước sóng dao động pha B phần tử mơi trường cách số ngun lần bước sóng dao động pha C hai phần tử mơi trường cách phần tư bước sóng dao động vuông pha D hai phần tử môi trường cách nửa bước sóng dao động ngược pha Câu 5: Cứ sau khoảng thời gian 0,2 s động vật dao động điều hòa lại Thời gian ngắn hai lần vận tốc vật đổi chiều là: A 0,2 s B 0,4 s C 0,6 s D 0,8 s Câu 6: Một lắc đơn dao động nơi cố định mặt đất, bỏ qua lực cản Khi biên độ góc chu kì lắc 1,5 s Nếu biên độc góc 60 chu kì lắc bằng: u  8cos2 ( t x   ) mm 0,1 2 , Câu 7: Cho sóng ngang truyền mặt nước có phương trình dao động x tính cm t tính giây Tốc độ truyền sóng mặt nước bằng: A.20m/s B.30cm/s C.10cm/s D.40cm/s Câu 8: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi định mặt đất Nếu đồng thời tăng khối lượng chiều dài lắc lên gấp đơi tần số dao động sẽ: A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần � � x  8cos �  t- � �cm Vật qua vị trí cân lần đầu � Câu 9: Cho vật dao động điều hòa với phương trình li độ tiên thời điểm: s B s C A.0,5s Câu 10: Đồ thị sau biểu diễn mối quan hệ động E Đ lắc lò xo dao động điều hòa theo E T Cho biết khối lượng vật nặng 500 g vật dao động hai vị trí cách 10 cm Tần số góc lắc bằng: A rad/s B rad/s C 0,4 rad/s D 0,8 rad/s D s Câu 11: Hai dao động điều hòa phương, tần số Tại thời điểm t, li độ dao động thứ 15 mm li độ tổng hợp hai dao động 45 mm; li độ dao động thứ bằng: A mm B 60 mm C 30 mm D 30 mm Câu 12: Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t vật dao động điều hòa Tốc độ cực đại vật bằng: A 5,24 cm/s B 1,05 cm/s C 10,47 cm/s D 6,28 cm/s Câu 13: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số x2  Acos( t-   )cm Biên độ dao động vật đạt giá trị 3A khi:  rad  3 rad x1  Acos( t+ ) cm   rad A B.0 rad C D Câu 14: Bộ phận giảm xóc oto ứng dụng của: A dao động cưỡng B dao động trì C dao động tự D dao động tắt dần Câu 15: Một nguồn phát sóng dao động với phương trình u  Acos20t mm với t tính giây s Trong khoảng thời gian s, sóng truyền quãng đường lần bước sóng: A 20 lần B 40 lần C 10 lần D 30 lần Câu 16: Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến thiên điều hòa theo thời gian có: A biên độ B tần số góc C pha D pha ban đầu Câu 17: Trên dây đàn hồi căng thẳng theo phương ngang có sóng dừng, chu kì sóng T Thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là: T A 0,5T B T C 0,25T D Câu 18: Trong dao động điều hòa, thời điểm mà tích li độ vận tốc vật thỏa mãn điều kiện: xv < vật đang: A chuyển động nhanh dần B chuyển động chậm dần C chuyển động nhanh dần D chuyển động chậm dần Câu 19: Một ứng dụng quen thuộc tượng sóng dừng sợi dây đàn hồi là: A đo chu kì sóng B đo tốc độ truyền sóng C đo lượng sóng D đo pha dao động Câu 20: Một chất điểm chuyển động đường tròn đường kính cm tần số quay vòng/s hình chiếu chất điểm xuống đường quỹ đạo tròn có tốc độ cực đại là: A 64 cm/s B 32 cm/s C 64π cm/s D 32π cm/s Câu 21: Một sóng lan truyền đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O đoạn d Biết tần số f, bước sóng  biên độ a sóng khơng đổi q trình truyền sóng Ở thời điểmt, phương dao động phần tử vật � � uM  acos � 2 ft+ � �thì phương trình dao động phần tử vật chất O có dạng: � chất M có dạng � d� � d� uo  acos2 � ft+  � uo  acos2 � ft+  � � 12  � � 12  � A B � d� uo  acos � ft+  � � � C � d� uo  acos � ft+  � � � D Câu 22: Khi có sóng dừng sợi dây, khoảng cách hai nút sóng liên tiếp bằng: A bước sóng B phần tư bước sóng C phần ba bước sóng D nửa bước sóng Câu 23: Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vng góc với sợi dây Tốc độ truyền sóng dây m/s Xét điểm M dây cách A đoạn 40 cm, người ta thấy M dao động lệch pha so với A góc   k  0,5 rad với k số ngun Tính tần số sóng, biết f có giá trị khoảng từ Hz đến 13 Hz A 12 Hz B 8,5 Hz C 10 Hz D 12,5 Hz Câu 24: Một sóng hình sin lan truyền theo phương Ox với biên độ không đổi A = cm Hai chất điểm gần phương truyền sóng mà có li độ cm, có vận tốc ngược hướng cách cm Tỉ số tốc độ dao động cực đại phần tử môi trường với tốc độ truyền sóng là: 2 A  B  C 4 D Câu 25: Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động có: A biên độ có hiệu số pha không đổi theo thời gian B tần số phương dao động C pha ban đầu biên độ D tần số, phương dao động có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian Câu 26: Cho sóng hình sin truyền sợi dây cao su đàn hồi có đầu B giữ cố định Giả sử phương trình sóng tới B u1B  acos2ft phương trình sóng phản xạ B là: A u2 B  acos2 ft  u2 B  acos(2 ft+ ) B C u2 B  acos(2 ft- ) D u2 B  acos(2 ft- ) Câu 27: Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A B cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình uA  5cos40t mm uB  5cos40 t mm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 70 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn thẳng AB là: A B C 11 D 10 Câu 28: Trong thí nghiệm tượng cộng hưởng trường phổ thông, người ta dùng lắc đơn gắn ngang (có thể quay quanh trục) Ba lắc đơn A, B, C có chiều dài 25 cm, 64 cm 81 cm; lắc đơn thứ tư D làm kim loại mảnh có chiều dài thay đổi vật nặng có khối lượng lớn để dao động gây lực cưỡng tuần hoàn tác dụng lên ba lắc làm chúng bị dao động cưỡng Lấy g = 9,78 m/s Điều chỉnh lắc D để dao động với tần số 0,63 Hz lắc bị dao động mạnh là: A lắc A B lắc B C lắc C D khơng có lắc Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động với tần số 40 Hz pha Tại điểm M mặt nước cách điểm A đoạn d = 16 cm cách B đoạn d = 20 cm, sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB có bốn dãy cực tiểu Tốc độ truyền sóng mặt nước là: A 20 m/s B 16 cm/s C 40 cm/s D 20 cm/s Câu 30: Sóng dừng sợi dây có biên độ bụng 40 mm Xét hai phần tử M, N dây có biên độ 20 mm cách cm, người ta nhận thấy M N phần tử dây dao động với biên độ nhỏ 20 mm Bước sóng sóng truyền dây là: A 30 cm B 15 cm C 20 cm Câu 31: Hai vật dao động điều hòa (có khối lượng) trục tọa độ Ox Vị trí cân hai vật trùng với gốc tọa độ O Đường biểu diễn vận tốc theo thời gian vật v(t) hình vẽ bên Chọn gốc vị trí cân vật Hãy chọn phát biểu sai: A Ở thời điểm ban đầu (t = ), vật điểm biên B Hai vật có chu kì s C Năng lượng dao động vật lần lượng dao động vật D Hai vật dao động vuông pha D 10 cm Câu 31: Hai vật dao động điều hòa (có khối lượng) trục tọa độ Ox Vị trí cân hai vật trùng với gốc tọa độ O Đường biểu diễn vận tốc theo thời gian vật v(t) hình vẽ bên Chọn gốc vị trí cân vật Hãy chọn phát biểu sai: A Ở thời điểm ban đầu (t = ), vật điểm biên B Hai vật có chu kì 3s C Năng lượng dao động vật lần lượng dao động vật D Hai vật dao động vuông pha Câu 32: Một vật nhỏ treo vào sợi dây không giãn, không khối lượng để tạo thành lắc đơn có chiều dài m Vật nặng vị trí cân kéo đến vị trí mà dây treo làm với phương thẳng đứng góc 60 thả nhẹ Bỏ qua lực cản, lấy g = 10 m/s Trong trình chuyển động, vị trí mà dây treo hợp với phương cos = tốc độ vật nặng gần bằng: thẳng đứng góc  với A.2,6m/s B.6,7m/s C.1,8m/s D.2,9m/s Câu 33: Một sợi dây đàn hồi AB dài 90 cm có hai đầu cố định Khi kích thích dây có sóng dừng với bó sóng Biên độ bụng sóng cm Tại điểm N dây có biên độ dao động 2 cm Khoảng cách AN nhận giá trị : A 22,5 cm B 50,5 cm C 7,5 cm D 37,5 cm Câu 34: Một lắc lò xo đặt mặt bàn nằm ngang Lò xo nhẹ có độ cứng k = 40 N/m, vật nhỏ khối lượng m  300 g Ban đầu vật nằm n vị trí cân O (lò xo khơng biến dạng) đưa khỏi vị trí cho lò xo bị nén 10 cm thả nhẹ cho vật dao động tắt dần chậm; hệ số ma sát trượt vật mặt bàn 0,1 Lấy g 10 m/s2 Chọn gốc O Tốc độ vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng lần thứ hai gần với giá trị sau đây? A 1,40 m/s B 1,85 m/s C 1,25 m/s D 2,20 m/s Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước với hai nguồn kết hợp A B pha, AB = 18 cm Hai sóng kết hợp truyền có bước sóng  = cm Trên đường thẳng xx’ song song với AB, cách AB khoảng cm, gọi C giao điểm xx’ với đường trung trực AB Khoảng cách ngắn từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm xx’ gần với giá trị sau đây? A 6,90 cm B 2,16 cm C 4,40 cm D 1,10 cm Câu 36: Hai chất điểm dao động điều hòa hai trục song song, sát song song với trục Ox, vị trí cân hai chất điểm trùng với gốc tọa độ O Cho biết hai chất điểm có chu kì T, biên độ A chất điểm (2) sớm pha chất điểm (1) góc 120 Giả sử thời điểm t, khoảng cách hai chất điểm theo phương Ox đạt giá trị cực đại thời điểm gần để chất điểm (1) cách gốc tọa độ O đoạn xa là: 5T T T T A t  B t  C t  D t  12 12 Câu 37: Hai lắc lò xo giống hệt nhau, treo thẳng đứng sát giá nằm ngang Mỗi lắc gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 20 N/m vật nhỏ có khối lượng m Chọn gốc tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống dưới, gốc tọa độ trùng với vị trí cân vật Lấy g = 10 m/s Kích thích cho hai vật dao động, phương � � � � x1  4cos � 20t- � cm x2  2cos � 20t+ � cm � Hợp lực hai � � � trình dao động vật vật lắc tác dụng lên giá treo có độ lớn gần với giá trị sau đây? A 2,9 N B 1,6 N C 2,5 N D 3,2 N Câu 38: Sóng ngang truyền sợi dây dài với tần số 10 Hz Tại thời điểm đó, điểm P dây vị trí cao điểm Q (cách P 10 cm) qua vị trí có li độ nửa biên độ lên Coi biên độ sóng khơng đổi truyền Biết khoảng cách PQ nhỏ bước sóng sóng dây Tốc độ truyền sóng chiều truyền sóng dây là: A 1,2 m/s, truyền từ Q đến P B 1,2 m/s, truyền từ P đến Q C m/s, truyền từ Q đến P D m/s, truyền từ P đến Q Câu 39: Hai nguồn kết hợp AB cách 10 cm dao động với phương trình u  a cos20t mm mặt thoáng chất lỏng, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Gọi O trung điểm AB Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 cm/s Trên đoạn thẳng AB nối hai nguồn kết hợp có điểm cực đại giao thoa pha với O vuông pha với nguồn là? A điểm B điểm C điểm D điểm Câu 40: Một sợi dây đàn hồi căng thẳng theo phương ngang có tượng sóng dừng dây Hình vẽ bên biểu diễn dạng phần sợi dây thời điểm t Tần số sóng dây 10 Hz, biên độ bụng sóng mm, lấy π2 = 10 Cho biết thời điểm t, phần tử M chuyển động với tốc độ 8π cm/s lên phần tử N chuyển động với gia tốc bằng: A m/s2 B 8 m/s2 C m/s2 D 8 m/s2 SỞ GD&ĐT…… TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 12 SỐ 06 NĂM HỌC 2017-2018 Môn Vật lý Câu 1: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang Mốc vị trí cân Thời gian ngắn để lắc giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là:  m A k  m B k  m C k  m D k Câu 2: Một lắc lò xo dao động điều hòa Gia tốc vật nhỏ lắc có độ lớn tỉ lệ thuận với: A độ lớn vận tốc vật B độ lớn li độ vật C biên độ dao động lắc D chiều dài lò xo lắc Câu 3: Thực giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp A, B mặt nước có phương trình dao động uA  uB  a cos10t mm Tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Tính từ đường trung trực đoạn AB, điểm M mặt nước có hiệu đường đến hai nguồn 15 cm nằm đường: A cực tiểu thứ ba B cực tiểu thứ hai C cực đại bậc D cực đại bậc Câu 4: Một vật dao động điều hòa có khối lượng m = 100 g, qua vị trí cân vật đạt vận tốc 20 cm/s Thế vật đạt vận tốc 15 cm/s là: A 1,125.10-3 J B 8,75.10-4 J C 1,75.10-4 J D 8,75.10-3 J Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chiều dài quỹ đạo L, tần số góc  Khi vật có li độ x vận tốc v Biểu thức sau đúng? L2  x  v2 2 L2 v2  x2   B L2  4( x  v2 ) 2 L2  2( x  v2 ) 2 A C D Câu 6: Gọi A vM biên độ vận tốc cực đại chất điểm dao động điều hòa Đại lượng tính v M gọi là: A A tần số B tần số góc C chu kì D gia tốc Câu 7: Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A li độ vật giảm dần theo thời gian B gia tốc vật giảm dần theo thời gian C vận tốc vật giảm dần theo thời gian D vật giảm dần theo thời gian Câu 8: Biết cường độ âm chuẩn 10-12 W/m2 Khi cường độ âm điểm 10-7 W/m2 mức cường độ âm điểm là: A B B B C 12 B D B Câu 9: Trong sóng cơ, sóng dọc truyền môi trường: A rắn, lỏng chân khơng B rắn, lỏng khí C rắn, khí chân khơng D lỏng, khí chân khơng Câu 10: Hai nguồn sóng kết hợp hai nguồn dao động phương, cùng: A biên độ khác tần số B pha ban đầu khác tần số C tần số có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian D biên độ có hiệu số pha thay đổi theo thời gian Câu 11: Hai dao động điều hòa phương, tần số, pha, có biên độ cm cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động là: A cm B cm C cm D cm Câu 12: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòA Mốc vị trí cân Biểu thức lắc theo li độ x là: 1 A kx2 B kx2 C kx D kx 2 Câu 13: Giao thoa mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động điều hòa, ngược pha theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước có bước sóng  Cực tiểu giao thoa nằm điểm có hiệu đường hai sóng từ hai nguồn tới bằng: A 2k với k = 0, ±1, ±2,… C k với k = 0, ±1, ±2,… B 2k 1 với k = 0, ±1, ±2,… D k  0,5 với k = 0, ±1, ±2,… Câu 14: Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là: A tốc độ lan truyền dao động mơi trường truyền sóng B tốc độ cực tiểu phần tử mơi trường truyền sóng C tốc độ chuyển động phần tử mơi trường truyền sóng D tốc độ cực đại phần tử môi trường truyền sóng Câu 15: Một lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa với chu kì T Biểu thức gia tốc trọng trường theo l T là: 42l 42l2 42l C 2l A D B T T T T Câu 16: Một vật dao động điều hòa có phương trình x  4cost   cm Chiều dài quỹ đạo vật bằng: A cm B cm C cm D 12 cm   Câu 17: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u Acos6t 2x cm (với t đo s, x đo m) Tốc độ truyền sóng là: A m/s B 60 m/s C m/s D 30 m/s Câu 18: Quan sát sóng dừng hình thành sợi dây thấy có dạng hình vẽ bên Bước sóng bằng: A 17 cm B 34 cm C 68 cm D 136 cm Câu 19: Khi sóng truyền từ khơng khí vào nước đại lượng sau tăng lên? A bước sóng B tần số sóng C chu kì sóng D biên độ sóng Câu 20: Một lắc đơn có chiều dài dây treo l = m, treo nơi có gia tốc trọng trường g  2 m/s2 Chu kì dao động điều hòa lắc là: A s B s C s D 0,5 s Câu 21: Chỉ câu sai Âm La đàn ghita kèn cùng: A tần số B cường độ C mức cường độ D đồ thị dao động Câu 22: Một dây đàn phát có hai họa âm liên tiếp tần số 48 Hz Xét khoảng tần số từ 40 Hz đến 500 Hz, số họa âm mà dây đàn phát là: A 10 B 12 C D Câu 23: Một lắc đơn có chiều dài dây treo l, khoảng thời gian t thực dao động Thay đổi chiều dài 16 cm khoảng thời gian thực 10 dao động Chiều dài ban đầu lắc bằng: A 25 cm B 25 m C cm D m Câu 24: Một sóng hình sin truyền môi trường Xét hướng truyền sóng, khoảng cách hai phần tử mơi trường: A dao động pha phần tư bước sóng B dao động pha nửa bước sóng C gần dao động ngược pha nửa bước sóng D dao động ngược pha nửa bước sóng Câu 25: Một sóng ngang truyền sợi dây dài với tốc độ truyền sóng m/s tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz Biết hai phần tử hai điểm dây cách 25 cm dao động ngược pha Tần số sóng dây là: A 42 Hz B 35 Hz C 40 Hz D 37 Hz Câu 26: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ có khối lượng 50 g treo vào đầu sợi dây Lấy g = 9,8 m/s Kéo lắc khỏi vị trí cân đến vị trí có li độ góc  300 buông không vận tốc đầu Lực căng dây lắc qua vị trí cân xấp xỉ bằng: A 0,5 N B 0,62 N C 0,55 N D 0,45 N Câu 27: Một nguồn âm điểm đặt O phát âm đẳng hướng với công suất không đổi môi trường không hấp thụ phản xạ âm Hai điểm M, N cách O r r – 50 m có cường độ âm tương ứng I 9I Giá trị r bằng: A 60 m B 75 m C 150 m D 120 m Câu 28: Trên sợi dây dài 0,9 m có sóng dừng Kể hai nút hai đầu dây dây có 10 nút sóng Biết tần số sóng truyền dây 200 Hz Sóng truyền dây có tốc độ là: A 90 cm/s B 40 cm/s C 40 m/s D 90 m/s Câu 29: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m, lò xo có độ cứng k dao động điều hòa mặt phẳng nghiêng góc  so với mặt phẳng ngang Khi cầu cân bằng, lò xo bị giãn đoạn l Biết gia tốc trọng trường g Chu kỳ dao động lắc là: A 2 g sin  l B 2 k m 2 C l g sin  2 D l g 10  � � x  5cos �  � �( x tính cm, tính s) Kể từ t=0, thời điểm �3 Câu 30: Một vật dao động theo phương trình vật qua vị trí có li độ x  2,5 cm lần thứ 2018 là: A 601,6 s B 603,4 s C 601,3 s D 605,3 s Câu 31: Trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm, mặt phẳng nằm ngang có điểm O, M, N tạo thành tam giác vuông O, với OM = 80 m, ON = 60 m Đặt O nguồn điểm phát âm cơng suất P khơng đổi mức cường độ âm M 50 dB Mức cường độ âm lớn đoạn MN xấp xỉ bằng: A 80,2 dB B 50 dB C 65,8 dB D 54,4 dB Câu 32: Thực giao thoa với hai nguồn A,B pha cách 25 cm Gọi I trung điểm AB Điểm M thuộc AB cách I đoạn cm nằm vân cực đại, M I có điểm cực đại khác Số đường cực đại hai nguồn A,B bằng: A 13 B 19 C 23 D 25 Câu 33: Hai chất điểm M N có khối lượng m = 200 g, dao động điều hòa tần số, có đồ thị phụ thuộc li độ x M, xN theo thời gian t hình vẽ Mốc vị trí cân chất điểm Lấy 2  10, thời điểm mà động chất điểm M 2,7 mJ động chất điểm N bằng: A 1,6 mJ B 3,2 mJ C 4,8 mJ D 6,4 mJ Câu 34: Hai điểm M1 M2 dao động điều hòa trục x, quanh điểm O, với tần số f, biên độ A lệch pha góc  Độ dài đại số M1M2 biến đổi: A điều hòa theo thời gian với tần số f có biên độ 2A sin  B điều hòa theo thời gian với tần số 2f có biên độ 2A sin   C điều hòa theo thời gian với tần số f có biên độ 2A sin  D điều hòa theo thời gian với tần số 2f có biên độ 2A sin Câu 35: Một chất điểm dao động điều hòa có phụ thuộc li độ x theo thời gian t biểu diễn hình vẽ Tại thời điểm ban đầu t  0, gia tốc chất điểm có giá trị gần với giá trị sau đây? A – m/s2 B 4,5 m/s2 C – 4,5 m/s D m/s2 Câu 36: Một học sinh xác định gia tốc rơi tự cách đo chu kì dao động lắc đơn Kết đo thu chu kì chiều dài lắc T = (2,01 ± 0,01) s l = (1,00 ± 0,01) m Lấy  = (3,140 ± 0,002) Gia tốc rơi tự nơi làm thí nghiệm là: A g = (9,76 ± 0,21) m/s2 B g = (9,7 ± 0,3) m/s2 C g = (9,8 ± 0,4) m/s2 D g = (9,76 ± 0,42) m/s2 Câu 37: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100 g treo vào đầu tự lò xo có độ cứng k  20 N/m Vật đặt giá đỡ nằm ngang M vị trí lò xo không biến dạng Cho giá đỡ M chuyển động nhanh dần xuống phía với gia tốc a = m/s Lấy g = 10 m/s Ở thời điểm lò xo dài lần đầu tiên, khoảng cách vật giá đỡ M gần giá trị sau đây? A cm B cm C cm D cm Câu 38: Thực giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng A, B có phương trình uA  uB  Acos100t mm Biết AB = 20 cm, vận tốc truyền sóng mặt nước v = m/s Điểm M mặt nước thuộc đường trung trực AB, gần A dao động pha với A Điểm M’ mặt nước gần A mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại pha với A Khoảng cách nhỏ M M’ gần với giá trị sau đây? A 13,7 cm B 13,5 cm C 8,1 cm D 8,5 cm Câu 39: Một sóng học ngang có chu kì T truyền sợi dây đàn hồi dài vơ hạn Tại thời T điểm t, hình dạng đoạn sợi dây hình vẽ Tại thời điểm t  t  , hình dạng đoạn dây có dạng hình đây? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 40: Một sóng có tần số 40 Hz, truyền môi trường với tốc độ 4,8 m/s Hai điểm M, N hướng truyền sóng cách cm (M nằm gần nguồn N) Biên độ sóng khơng đổi q trình truyền Tại thời điểm t, li độ phần tử M cm Tại thời điểm t  t  độ sóng bằng: A cm 480 B cm s, li độ phần tử N cm Biên C cm D cm -HẾT - ... cân nằm đường vng góc chung Đồ thị dao động hình vẽ Thời điểm lầm thứ 2 017 hai vật cách cm A 12 097 s B 12 108 s C 12 1 01 s D 12 096 s Câu 40: Đồ thị vận tốc vật dao động điều hòa theo thời gian hình... động điều hòa có khối lượng m = 10 0 g, qua vị trí cân vật đạt vận tốc 20 cm/s Thế vật đạt vận tốc 15 cm/s là: A 1, 125 .10 -3 J B 8,75 .10 -4 J C 1, 75 .10 -4 J D 8,75 .10 -3 J Câu 5: Một vật dao động điều... vecto A1 A2 quay quanh O a b = 6,1a Tỉ số 1/ 2 bằng: A 0,9 B 6 ,1 C 5 ,1 D 0 ,16 Câu 33: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T, có li độ x, vận tốc v, gia tốc a Ở thời điểm t giá trị x1 v1, a1; thời
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 nguyen khuyen , ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 nguyen khuyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay