KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 VẬT LÝ LỚP 12

10 25 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

TRƯỜNG PTDTNT TỈNH Họ tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ - KHỐI 12 Năm học: 2017-2018 Thời gian: 45 phút Đề 123 Câu TL 10 Câu TL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo khoảng cách từ vân sáng thứ bên phải đến vân sáng thứ bên trái vân sáng trung tâm 1,8 mm Khoảng vân là: A i = 0,9 mm B i = 0,3 mm C i = 0,6 mm D i = 0,4 mm Câu Cho mạch dao động LC, cường độ dòng điện tức thời i = 0,25cos1000t(A) Tụ điện mạch có điện dung 25μF Độ tự cảm L cuộn cảm A 1,5 H B 4.10-6 H C 1,5.10-6 H D 0,04 H Câu Cơng thức xác định vị trí vân sáng bậc k A x = k λD 2a B i = λD a C x = k λD a D λ = a.i D Câu Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A Quang phổ vạch phát xạ ngun tố hóa học khác khác B Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối C Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát nung nóng D Trong quang phổ vạch phát xạ Hi-đrơ, vùng sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm vạch tím Câu Sự biến thiên dòng điện i mạch dao động lệch pha so với biến thiên điện tích q tụ điện A i ngược pha với q B i sớm pha π so với q C i trễ pha π so với q D i pha với q Câu Trong sơ đồ máy phát sóng vơ tuyến điện, khơng có mạch: A biến điệu B khuếch đại C tách sóng D phát dao động cao tần Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm Khoảng cách hai khe a = 2mm Thay λ λ' = 0,6μm giữ nguyên khoảng cách từ hai khe đến Để khoảng vân khơng đổi khoảng cách hai khe lúc : A a' = 1,5mm B a' = 1,8mm C a' = 2,2mm D a' = 2,4mm Câu Trong thí nghiệm Young, khe chiếu sáng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75μm Khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách hai khe đến 2m Độ rộng quang phổ bậc ba quan sát là: A 1,4 mm B 4,2mm C 2,8 mm D 1,4 cm Câu Các xạ có bước sóng khoảng từ 0,38µm đến 0,76µm là: A Tia hồng ngoại B Ánh sáng nhìn thấy (khả kiến) C Tia Rơn-ghen D Tia tử ngoại Câu 10 Trong thí nghiệm Young với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm, hai khe cách 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m Bề rộng miền giao thoa 4,4 cm Số vân tối quan sát A 20 B 19 C 22 D 25 Câu 11 Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1πA Chu kì dao động điện từ tự mạch 10 −3 10 −6 A B 4.10-7 s C 4.10-5 D s 3 Câu 12 Kết luận sau nói sóng điện từ? A sóng dọc B khơng truyền chân khơng C sóng ngang D không mang lượng Câu 13 Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thực dao động điện từ tự không tắt Giá trị cực đại hiệu điện hai tụ U o Giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch A Io = Uo LC B Io = U o LC C Io = U o C L D Io = U o L C Câu 14 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, biết D = 3m; a = 1mm Tại vị trí M cách vân trung tâm 4,5mm, ta thu vân tối thứ Bước sóng ánh dùng thí nghiệm A 0,60µm B 0,42µm C 0,55µm D 0,48µm Câu 15 Tìm phát biểu sai đặc điểm quang phổ vạch nguyên tố hóa học khác A Khác bề rộng vạch quang phổ B Khác màu sắc vạch C Khác độ sáng tỉ đối vạch D Khác số lượng vạch Câu 16 Trong việc chiếu chụp ảnh nội tạng tia X,người ta phải tránh tác dụng tia X? A Làm đen kính ảnh B Khả đâm xuyên C Làm phát quang số chất D Huỷ diệt tế bào Câu 17 Sự giống quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thụ A đặc trưng cho nguyên tố B cách tạo quang phổ C màu vạch quang phổ D phụ thuộc vào nhiệt độ Câu 18 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe S 1S2 = mm, khoảng cách từ hai khe đến m Người ta đo khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc 10 (ở bên vân trung tâm) 2,4 mm Đơn sắc có màu A đỏ B lam C tím D lục Câu 19 Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 200 pF cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H Chu kì dao động riêng mạch là: A T = 12,5.10-10s B T = 12,5.10-6 s C T = 1,25.10-6s D T = 12,5.10-8s Câu 20 Tia sau có chất khác với tia lại: A Tia catôt B Tia X C Tia gamma D Tia tử ngoại Câu 21 Mạch dao động máy thu gồm tụ điện có điện dung thay đổi từ 20pF đến 500pF cuộn dây cảm có L = µ H Máy thu bắt sóng điện từ khoảng ? A Từ 100 kHz đến 145 kHz B Từ 100 kHz đến 14,5 MHz C Từ 2,9 kHz đến 14,5 kHz D Từ 2,9 MHz đến 14,5 MHz Câu 22 Trong mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể, sau khoảng thời gian 0,25.10 -4 s lượng điện trường lại lượng từ trường Chu kì dao động mạch : A 0,5.10-4 s B 0,25.10-4 s C 10-4 s D 2.10-4 s Câu 23 Trong chân khơng, xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự A tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại sóng vơ tuyến B ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vơ tuyến tia hồng ngoại C sóng vơ tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X tia gamma D tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma sóng vơ tuyến Câu 24 Đặc điểm hay tính chất sau tia hồng ngoại? A Có khả ion hố chất khí mạnh B Có khả đâm xuyên mạnh C Có tác dụng nhiệt D Bị lệch hướng điện trường Câu 25 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Nguồn phát ánh sáng có bước sóng λ = 0,75 µm Nếu thay ánh sáng ánh sáng có bước sóng λ’ thấy khoảng vân giao thoa giảm 1,5 lần Giá trị λ’ A 0,50 µm B 0,45 µm C 1,125 µm D 0,625 µm Câu 26 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,4μm khoảng vân đo i1 Nếu thay ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 khoảng vân đo tăng 1,5 lần Tìm λ2 A 0,56μm B 0,72μm C 0,65μm D 0,60μm Câu 27 Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính đặt khơng khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A khơng bị tán sắc B bị tách thành màu C không bị lệch phương truyền D bị thay đổi tần số Câu 28 Thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Người ta đo khoảng cách vân sáng nằm cạnh 1mm Trong khoảng hai điểm M, N phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm 0,6cm 1,55cm có vân sáng A vân B vân C 10 vân D vân Câu 29 Hiệu điện hai tụ điện mạch dao động tự LC biến thiên điều hoà với tần số: A 2π LC B π LC C f = 2π LC D π LC Câu 30 Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách 2mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe 1m Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo 0,2mm Thay xạ xạ có bước sóng λ’>λ vị trí vân sáng thứ ba xạ λ có vân sáng xạ λ’ Bức xạ λ’ có giá trị đây? A λ’=0,48µm B λ’=0,58µm C λ’=0,52µm D λ’=0,60µm -Hết - TRƯỜNG PTDTNT TỈNH Họ tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ - KHỐI 12 Năm học: 2017-2018 Thời gian: 45 phút Đề 234 Câu TL 10 Câu TL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu Trong việc chiếu chụp ảnh nội tạng tia X,người ta phải tránh tác dụng tia X? A Làm phát quang số chất B Huỷ diệt tế bào C Làm đen kính ảnh D Khả đâm xuyên Câu Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1πA Chu kì dao động điện từ tự mạch 10 −3 10 −6 A 4.10-5 B C 4.10-7 s D s 3 Câu Tìm phát biểu sai đặc điểm quang phổ vạch nguyên tố hóa học khác A Khác bề rộng vạch quang phổ B Khác số lượng vạch C Khác độ sáng tỉ đối vạch D Khác màu sắc vạch Câu Công thức xác định vị trí vân sáng bậc k A λ = a.i D B x = k λD 2a C x = k λD a D i = λD a Câu Tia sau có chất khác với tia lại: A Tia gamma B Tia X C Tia catôt D Tia tử ngoại Câu Kết luận sau nói sóng điện từ? A sóng dọc B sóng ngang C khơng mang lượng D khơng truyền chân khơng Câu Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách 2mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe 1m Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo 0,2mm Thay xạ xạ có bước sóng λ’>λ vị trí vân sáng thứ ba xạ λ có vân sáng xạ λ’ Bức xạ λ’ có giá trị đây? A λ’=0,60µm B λ’=0,48µm C λ’=0,52µm D λ’=0,58µm Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe S 1S2 = mm, khoảng cách từ hai khe đến m Người ta đo khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc 10 (ở bên vân trung tâm) 2,4 mm Đơn sắc có màu A lục B tím C đỏ D lam Câu Cho mạch dao động LC, cường độ dòng điện tức thời i = 0,25cos1000t(A) Tụ điện mạch có điện dung 25μF Độ tự cảm L cuộn cảm A 4.10-6 H B 1,5 H C 0,04 H D 1,5.10-6 H Câu 10 Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 200 pF cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H Chu kì dao động riêng mạch là: A T = 1,25.10-6s B T = 12,5.10-10s C T = 12,5.10-8s D T = 12,5.10-6 s Câu 11 Trong sơ đồ máy phát sóng vơ tuyến điện, khơng có mạch: A khuếch đại B biến điệu C tách sóng D phát dao động cao tần Câu 12 Trong chân khơng, xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự A tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma sóng vơ tuyến B tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại sóng vơ tuyến C ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vơ tuyến tia hồng ngoại D sóng vơ tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X tia gamma Câu 13 Hiệu điện hai tụ điện mạch dao động tự LC biến thiên điều hoà với tần số: A 2π LC B f = 2π LC C π LC D π LC Câu 14 Trong thí nghiệm Young với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm, hai khe cách 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m Bề rộng miền giao thoa 4,4 cm Số vân tối quan sát A 22 B 20 C 19 D 25 Câu 15 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Nguồn phát ánh sáng có bước sóng λ = 0,75 µm Nếu thay ánh sáng ánh sáng có bước sóng λ’ thấy khoảng vân giao thoa giảm 1,5 lần Giá trị λ’ A 1,125 µm B 0,45 µm C 0,625 µm D 0,50 µm Câu 16 Trong mạch dao động LC có điện trở không đáng kể, sau khoảng thời gian 0,25.10 -4 s lượng điện trường lại lượng từ trường Chu kì dao động mạch : A 10-4 s B 0,25.10-4 s C 0,5.10-4 s D 2.10-4 s Câu 17 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,4μm khoảng vân đo i1 Nếu thay ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 khoảng vân đo tăng 1,5 lần Tìm λ2 A 0,72μm B 0,56μm C 0,65μm D 0,60μm Câu 18 Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính đặt khơng khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A bị thay đổi tần số B không bị tán sắc C bị tách thành màu D khơng bị lệch phương truyền Câu 19 Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A Trong quang phổ vạch phát xạ Hi-đrơ, vùng sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm vạch tím B Quang phổ vạch phát xạ ngun tố hóa học khác khác C Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát nung nóng D Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối Câu 20 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo khoảng cách từ vân sáng thứ bên phải đến vân sáng thứ bên trái vân sáng trung tâm 1,8 mm Khoảng vân là: A i = 0,6 mm B i = 0,4 mm C i = 0,3 mm D i = 0,9 mm Câu 21 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm Khoảng cách hai khe a = 2mm Thay λ λ' = 0,6μm giữ nguyên khoảng cách từ hai khe đến Để khoảng vân khơng đổi khoảng cách hai khe lúc : A a' = 1,8mm B a' = 1,5mm C a' = 2,2mm D a' = 2,4mm Câu 22 Các xạ có bước sóng khoảng từ 0,38µm đến 0,76µm là: A Tia Rơn-ghen B Tia hồng ngoại C Ánh sáng nhìn thấy (khả kiến) D Tia tử ngoại Câu 23 Thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Người ta đo khoảng cách vân sáng nằm cạnh 1mm Trong khoảng hai điểm M, N phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm 0,6cm 1,55cm có vân sáng A vân B 10 vân C vân D vân Câu 24 Sự giống quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thụ A phụ thuộc vào nhiệt độ B cách tạo quang phổ C đặc trưng cho nguyên tố D màu vạch quang phổ Câu 25 Đặc điểm hay tính chất sau tia hồng ngoại? A Có khả đâm xuyên mạnh B Bị lệch hướng điện trường C Có tác dụng nhiệt D Có khả ion hố chất khí mạnh Câu 26 Sự biến thiên dòng điện i mạch dao động lệch pha so với biến thiên điện tích q tụ điện A i pha với q B i trễ pha π so với q C i sớm pha π so với q.D i ngược pha với q Câu 27 Trong thí nghiệm Young, khe chiếu sáng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75μm Khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách hai khe đến 2m Độ rộng quang phổ bậc ba quan sát là: A 4,2mm B 1,4 cm C 2,8 mm D 1,4 mm Câu 28 Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thực dao động điện từ tự không tắt Giá trị cực đại hiệu điện hai tụ U o Giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch A Io = U o LC B Io = Uo LC C Io = Uo C L D Io = U o L C Câu 29 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, biết D = 3m; a = 1mm Tại vị trí M cách vân trung tâm 4,5mm, ta thu vân tối thứ Bước sóng ánh dùng thí nghiệm A 0,42µm B 0,48µm C 0,60µm D 0,55µm Câu 30 Mạch dao động máy thu gồm tụ điện có điện dung thay đổi từ 20pF đến 500pF cuộn dây cảm có L = µ H Máy thu bắt sóng điện từ khoảng ? A Từ 2,9 kHz đến 14,5 kHz B Từ 100 kHz đến 14,5 MHz C Từ 2,9 MHz đến 14,5 MHz D Từ 100 kHz đến 145 kHz -Hết - TRƯỜNG PTDTNT TỈNH Họ tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ - KHỐI 12 Năm học: 2017-2018 Thời gian: 45 phút Đề 345 Câu TL 10 Câu TL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 Câu Công thức xác định vị trí vân sáng bậc k A λ = a.i D B i = λD a C x = k 13 λD a 14 15 16 17 D x = k 18 19 20 λD 2a Câu Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thực dao động điện từ tự không tắt Giá trị cực đại hiệu điện hai tụ U o Giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch C L Io = U o L C Io = Uo LC Io = U o LC A Io = Uo B C D Câu Trong thí nghiệm Young, khe chiếu sáng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75μm Khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách hai khe đến 2m Độ rộng quang phổ bậc ba quan sát là: A 2,8 mm B 4,2mm C 1,4 mm D 1,4 cm Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe S 1S2 = mm, khoảng cách từ hai khe đến m Người ta đo khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc 10 (ở bên vân trung tâm) 2,4 mm Đơn sắc có màu A đỏ B lam C lục D tím Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Nguồn phát ánh sáng có bước sóng λ = 0,75 µm Nếu thay ánh sáng ánh sáng có bước sóng λ’ thấy khoảng vân giao thoa giảm 1,5 lần Giá trị λ’ A 1,125 µm B 0,45 µm C 0,50 µm D 0,625 µm Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo khoảng cách từ vân sáng thứ bên phải đến vân sáng thứ bên trái vân sáng trung tâm 1,8 mm Khoảng vân là: A i = 0,4 mm B i = 0,9 mm C i = 0,3 mm D i = 0,6 mm Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm Khoảng cách hai khe a = 2mm Thay λ λ' = 0,6μm giữ nguyên khoảng cách từ hai khe đến Để khoảng vân khơng đổi khoảng cách hai khe lúc : A a' = 2,4mm B a' = 1,5mm C a' = 1,8mm D a' = 2,2mm Câu Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách 2mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe 1m Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo 0,2mm Thay xạ xạ có bước sóng λ’>λ vị trí vân sáng thứ ba xạ λ có vân sáng xạ λ’ Bức xạ λ’ có giá trị đây? A λ’=0,52µm B λ’=0,58µm C λ’=0,48µm D λ’=0,60µm Câu Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 200 pF cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H Chu kì dao động riêng mạch là: A T = 12,5.10-10s B T = 1,25.10-6s C T = 12,5.10-6 s D T = 12,5.10-8s Câu 10 Trong thí nghiệm Young với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm, hai khe cách 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m Bề rộng miền giao thoa 4,4 cm Số vân tối quan sát A 19 B 25 C 22 D 20 Câu 11 Đặc điểm hay tính chất sau tia hồng ngoại? A Có khả ion hố chất khí mạnh B Bị lệch hướng điện trường C Có khả đâm xuyên mạnh D Có tác dụng nhiệt Câu 12 Trong mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể, sau khoảng thời gian 0,25.10 -4 s lượng điện trường lại lượng từ trường Chu kì dao động mạch : A 10-4 s B 0,25.10-4 s C 0,5.10-4 s D 2.10-4 s Câu 13 Cho mạch dao động LC, cường độ dòng điện tức thời i = 0,25cos1000t(A) Tụ điện mạch có điện dung 25μF Độ tự cảm L cuộn cảm A 0,04 H B 1,5 H C 1,5.10-6 H D 4.10-6 H Câu 14 Tìm phát biểu sai đặc điểm quang phổ vạch nguyên tố hóa học khác A Khác độ sáng tỉ đối vạch B Khác số lượng vạch C Khác màu sắc vạch D Khác bề rộng vạch quang phổ Câu 15 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,4μm khoảng vân đo i1 Nếu thay ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 khoảng vân đo tăng 1,5 lần Tìm λ2 A 0,65μm B 0,56μm C 0,60μm D 0,72μm Câu 16 Trong việc chiếu chụp ảnh nội tạng tia X,người ta phải tránh tác dụng tia X? A Khả đâm xuyên B Làm phát quang số chất C Làm đen kính ảnh D Huỷ diệt tế bào Câu 17 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, biết D = 3m; a = 1mm Tại vị trí M cách vân trung tâm 4,5mm, ta thu vân tối thứ Bước sóng ánh dùng thí nghiệm A 0,48µm B 0,55µm C 0,42µm D 0,60µm Câu 18 Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính đặt khơng khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A bị thay đổi tần số B bị tách thành màu C không bị tán sắc D không bị lệch phương truyền Câu 19 Sự biến thiên dòng điện i mạch dao động lệch pha so với biến thiên điện tích q tụ điện A i pha với q B i trễ pha π so với q C i ngược pha với q D i sớm pha π so với q Câu 20 Trong sơ đồ máy phát sóng vơ tuyến điện, khơng có mạch: A khuếch đại B tách sóng C phát dao động cao tần D biến điệu Câu 21 Kết luận sau nói sóng điện từ? A khơng mang lượng B không truyền chân không C sóng ngang D sóng dọc Câu 22 Tia sau có chất khác với tia lại: A Tia gamma B Tia X C Tia catôt D Tia tử ngoại Câu 23 Sự giống quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thụ A phụ thuộc vào nhiệt độ B màu vạch quang phổ C đặc trưng cho nguyên tố D cách tạo quang phổ Câu 24 Trong chân khơng, xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự A sóng vơ tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X tia gamma B ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vô tuyến tia hồng ngoại C tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại sóng vơ tuyến D tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma sóng vơ tuyến Câu 25 Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1πA Chu kì dao động điện từ tự mạch 10 −6 10 −3 A 4.10-5 B s C 4.10-7 s D 3 Câu 26 Các xạ có bước sóng khoảng từ 0,38µm đến 0,76µm là: A Ánh sáng nhìn thấy (khả kiến) B Tia hồng ngoại C Tia Rơn-ghen D Tia tử ngoại Câu 27 Hiệu điện hai tụ điện mạch dao động tự LC biến thiên điều hoà với tần số: A f = 2π LC B π LC C π LC D 2π LC Câu 28 Mạch dao động máy thu gồm tụ điện có điện dung thay đổi từ 20pF đến 500pF cuộn dây cảm có L = µ H Máy thu bắt sóng điện từ khoảng ? A Từ 2,9 kHz đến 14,5 kHz B Từ 100 kHz đến 145 kHz C Từ 2,9 MHz đến 14,5 MHz D Từ 100 kHz đến 14,5 MHz Câu 29 Thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Người ta đo khoảng cách vân sáng nằm cạnh 1mm Trong khoảng hai điểm M, N phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm 0,6cm 1,55cm có vân sáng A vân B vân C 10 vân D vân Câu 30 Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hóa học khác khác B Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối C Trong quang phổ vạch phát xạ Hi-đrô, vùng sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm vạch tím D Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát nung nóng -Hết - TRƯỜNG PTDTNT TỈNH Họ tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ - KHỐI 12 Năm học: 2017-2018 Thời gian: 45 phút Đề 456 Câu TL 10 Câu TL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 200 pF cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H Chu kì dao động riêng mạch là: A T = 1,25.10-6s B T = 12,5.10-6 s C T = 12,5.10-8s D T = 12,5.10-10s Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, biết D = 3m; a = 1mm Tại vị trí M cách vân trung tâm 4,5mm, ta thu vân tối thứ Bước sóng ánh dùng thí nghiệm A 0,55µm B 0,42µm C 0,48µm D 0,60µm Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,4μm khoảng vân đo i1 Nếu thay ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 khoảng vân đo tăng 1,5 lần Tìm λ2 A 0,72μm B 0,60μm C 0,56μm D 0,65μm Câu Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách 2mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe 1m Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo 0,2mm Thay xạ xạ có bước sóng λ’>λ vị trí vân sáng thứ ba xạ λ có vân sáng xạ λ’ Bức xạ λ’ có giá trị A λ’=0,60µm B λ’=0,48µm C λ’=0,58µm D λ’=0,52µm Câu Các xạ có bước sóng khoảng từ 0,38µm đến 0,76µm là: A Tia hồng ngoại B Ánh sáng nhìn thấy (khả kiến) C Tia Rơn-ghen D Tia tử ngoại Câu Mạch dao động máy thu gồm tụ điện có điện dung thay đổi từ 20pF đến 500pF cuộn dây cảm có L = µ H Máy thu bắt sóng điện từ khoảng ? A Từ 2,9 MHz đến 14,5 MHz B Từ 100 kHz đến 145 kHz C Từ 2,9 kHz đến 14,5 kHz D Từ 100 kHz đến 14,5 MHz Câu Thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Người ta đo khoảng cách vân sáng nằm cạnh 1mm Trong khoảng hai điểm M, N phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm 0,6cm 1,55cm có vân sáng A vân B vân C 10 vân D vân Câu Trong mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể, sau khoảng thời gian 0,25.10 -4 s lượng điện trường lại lượng từ trường Chu kì dao động mạch : A 10-4 s B 2.10-4 s C 0,5.10-4 s D 0,25.10-4 s Câu Trong thí nghiệm Young với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm, hai khe cách 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m Bề rộng miền giao thoa 4,4 cm Số vân tối quan sát A 19 B 20 C 25 D 22 Câu 10 Tìm phát biểu sai đặc điểm quang phổ vạch nguyên tố hóa học khác A Khác số lượng vạch B Khác bề rộng vạch quang phổ C Khác độ sáng tỉ đối vạch D Khác màu sắc vạch Câu 11 Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thực dao động điện từ tự không tắt Giá trị cực đại hiệu điện hai tụ U o Giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch A Io = U o L C B Io = Uo C L C Io = U o LC D Io = Uo LC Câu 12 Tia sau có chất khác với tia lại: A Tia catôt B Tia gamma C Tia tử ngoại D Tia X Câu 13 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe S 1S2 = mm, khoảng cách từ hai khe đến m Người ta đo khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc 10 (ở bên vân trung tâm) 2,4 mm Đơn sắc có màu A lục B tím C đỏ D lam Câu 14 Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính đặt khơng khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A khơng bị tán sắc B không bị lệch phương truyền C bị thay đổi tần số D bị tách thành màu Câu 15 Trong thí nghiệm Young, khe chiếu sáng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75μm Khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách hai khe đến 2m Độ rộng quang phổ bậc ba quan sát là: A 1,4 cm B 4,2mm C 1,4 mm D 2,8 mm Câu 16 Kết luận sau nói sóng điện từ? A sóng ngang B không mang lượng C không truyền chân khơng D sóng dọc Câu 17 Cơng thức xác định vị trí vân sáng bậc k A λ = a.i D B x = k λD 2a C i = λD a D x = k λD a Câu 18 Đặc điểm hay tính chất sau tia hồng ngoại? A Có khả đâm xuyên mạnh B Có tác dụng nhiệt C Có khả ion hố chất khí mạnh D Bị lệch hướng điện trường Câu 19 Trong chân không, xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự A sóng vơ tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X tia gamma B tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma sóng vơ tuyến C ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vơ tuyến tia hồng ngoại D tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại sóng vơ tuyến Câu 20 Sự biến thiên dòng điện i mạch dao động lệch pha so với biến thiên điện tích q tụ điện A i pha với q B i trễ pha π so với q C i ngược pha với q D i sớm pha π so với q Câu 21 Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A Trong quang phổ vạch phát xạ Hi-đrô, vùng sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm vạch tím B Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát nung nóng C Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối D Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hóa học khác khác Câu 22 Cho mạch dao động LC, cường độ dòng điện tức thời i = 0,25cos1000t(A) Tụ điện mạch có điện dung 25μF Độ tự cảm L cuộn cảm A 4.10-6 H B 0,04 H C 1,5.10-6 H D 1,5 H Câu 23 Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1πA Chu kì dao động điện từ tự mạch 10 −3 10 −6 A 4.10-7 s B C s D 4.10-5 3 Câu 24 Hiệu điện hai tụ điện mạch dao động tự LC biến thiên điều hoà với tần số: A 2π LC B π LC C f = 2π LC D π LC Câu 25 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm Khoảng cách hai khe a = 2mm Thay λ λ' = 0,6μm giữ nguyên khoảng cách từ hai khe đến Để khoảng vân không đổi khoảng cách hai khe lúc : A a' = 2,4mm B a' = 1,8mm C a' = 1,5mm D a' = 2,2mm Câu 26 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Nguồn phát ánh sáng có bước sóng λ = 0,75 µm Nếu thay ánh sáng ánh sáng có bước sóng λ’ thấy khoảng vân giao thoa giảm 1,5 lần Giá trị λ’ A 0,45 µm B 0,625 µm C 0,50 µm D 1,125 µm Câu 27 Trong sơ đồ máy phát sóng vơ tuyến điện, khơng có mạch: A phát dao động cao tần B khuếch đại C tách sóng D biến điệu Câu 28 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo khoảng cách từ vân sáng thứ bên phải đến vân sáng thứ bên trái vân sáng trung tâm 1,8 mm Khoảng vân là: A i = 0,6 mm B i = 0,4 mm C i = 0,3 mm D i = 0,9 mm Câu 29 Sự giống quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thụ A phụ thuộc vào nhiệt độ B màu vạch quang phổ C cách tạo quang phổ D đặc trưng cho nguyên tố Câu 30 Trong việc chiếu chụp ảnh nội tạng tia X,người ta phải tránh tác dụng tia X? A Làm đen kính ảnh B Huỷ diệt tế bào C Làm phát quang số chất D Khả đâm xuyên -Hết - ĐÁP ÁN Đề 1 B D C C B C D B B 10 A 11 C 12 C 13 C 14 A 15 A 16 D 17 A 18 C 19 B 20 A 21 D 22 C 23 A 24 C 25 A 26 D 27 A 28 C 29 C 30 D Đề1 Đề2 Đề3 Đề4 Đề B A A C C B A B C 10 D 11 C 12 B 13 B 14 B 15 D 16 A 17 D 18 B 19 C 20 C 21 D 22 C 23 B 24 C 25 C 26 C 27 A 28 C 29 C 30 C B D B D C C B B D C A C A C D B Đề C A B D C C A D C 10 D 11 D 12 A 13 A 14 D 15 C 16 D 17 D 18 C 19 D 20 B 21 C 22 C 23 C 24 C 25 A 26 A 27 A 28 C 29 C 30 D Đề B D B A B A C A B 10 B 11 B 12 A 13 B 14 A 15 B 16 A 17 D 18 B 19 D 20 D 21 B 22 B 23 D 24 C 25 A 26 C 27 C 28 C 29 D 30 B C A A B B C B D B A C C C A B A C C C C D C A C C D B C C A A C D A A A A A C C B C B C D C A C B C C C C C B D A D D C D D B B C C C A A D A C B A C B B B D A D B C C D A A D C D D C D B B A B A B A D B D D ... Đề 1 B D C C B C D B B 10 A 11 C 12 C 13 C 14 A 15 A 16 D 17 A 18 C 19 B 20 A 21 D 22 C 23 A 24 C 25 A 26 D 27 A 28 C 29 C 30 D Đ 1 Đề2 Đề3 Đề4 Đề B A A C C B A B C 10 D 11 C 12 B 13 B 14 B 15 ... tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ - KHỐI 12 Năm học: 2 017 -2 018 Thời gian: 45 phút Đề 456 Câu TL 10 Câu TL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu Một mạch dao động... tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ - KHỐI 12 Năm học: 2 017 -2 018 Thời gian: 45 phút Đề 234 Câu TL 10 Câu TL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu Trong việc chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 VẬT LÝ LỚP 12, KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 VẬT LÝ LỚP 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay