KHẢO SÁT VẬT LÝ LỚP 12

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT (Đề gồm 05 trang) KÌ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 067 Họ tên thí sinh:………………… …………………………Số báo danh:……………… Cho biết: số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; 1uc2 = 931,5 MeV; eV = 1,6.10-19 J Câu 1: Khi dùng đồng hồ đa số có núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay vị trí A ACA B DCA C DCV D ACV Câu 2: Cho tia: hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục Rơn-ghen Trong mơi trường truyền, tia có bước sóng dài A tia tử ngoại B tia Rơn-ghen C tia hồng ngoại D tia đơn sắc màu lục Câu 3: Đặt điện áp u  U 2cos(t ) vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây cảm có độ tự cảm L Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch A U L B U L C UL Câu 4: Nguồn xạ sau không phát tia tử ngoại? A Đèn thủy ngân B Ngọn nến C Hồ quang điện D U 2 L D Mặt trời Câu 5: Một máy phát điện phòng thí nghiệm gồm khung dây quay từ trường với vectơ cảm ứng từ có độ lớn B có phương vng góc với trục quay khung Khung dây gồm vòng dây giống hệt nhau, vòng có diện tích S Từ thơng cực đại qua vòng khung dây A BS2 B B2S2 C BS D B2S Câu 6: Sóng A dao động lan truyền môi trường B dạng chuyển động đặc biệt môi trường C truyền chuyển động phần tử môi trường D dao động điểm môi trường Câu 7: Tia sau không mang điện? A Tia β+ B Tia α C Tia β– D Tia γ Câu 8: Một lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l chất điểm có khối lượng m Cho lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số góc lắc tính công thức A g l B l g C 2 g l D 2 l g Trang 1/5 - Mã đề thi 067 Câu 9: Quang phổ liên tục vật A phụ thuộc vào chất vật phát sáng B không phụ thuộc vào chất nhiệt độ vật phát sáng C phụ thuộc vào nhiệt độ vật phát sáng D phụ thuộc chất nhiệt độ vật phát sáng Câu 10: Tìm phát biểu sóng điện từ A Q trình lan truyền điện từ trường gọi sóng điện từ B Sóng điện từ khơng tn theo quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ C Sóng điện từ khơng lan truyền chân khơng D Sóng điện từ bao gồm sóng dọc sóng ngang Câu 11: Cường độ dòng điện đoạn mạch có dạng i  2cos(100 t )( A) Cường độ dòng điện hiệu dụng dòng điện A A B A C A D 2 A Câu 12: Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào A tượng quang điện B tượng quang điện C tượng nhiệt điện D phụ thuộc điện trở vào nhiệt độ Câu 13: Hạt nhân nguyên tử tạo thành từ A nuclôn B êlectron C nơtron D prôtôn Câu 14: Vật A có tần số góc riêng ω0 dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = F0cos(ωt) (F0 không đổi, ω thay đổi được) Trong môi trường dao động, biên độ dao động vật A cực đại A ω = ω0 B ω = 0,25ω0 C ω = 0,5ω0 D ω = 2ω0 Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(5πt) (cm) Dao động chất điểm có biên độ A 20 cm B cm C 15 cm D 10 cm Câu 16: Cho tia: Rơn-ghen, đơn sắc màu lam, tử ngoại hồng ngoại Tia có khả đâm xuyên mạnh nhất? A Tia hồng ngoại B Tia tử ngoại C Tia đơn sắc màu lam D Tia Rơn-ghen Câu 17: Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên lăng kính cho tồn dải quang phổ ánh sáng trắng ló khỏi mặt bên thứ hai So với tia tới, A tia đỏ lệch nhiều nhất, tia tím lệch B tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch C tia màu lam không bị lệch D tia ló có góc lệch Câu 18: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L = mH tụ điện có điện dung C = 0,2 F Chu kì dao động điện từ riêng mạch A 6,28.10-4 s B 12,57.10-4 s C 6,28.10-5 s D 12,57.10-5 s Câu 19: Một chùm sáng đơn sắc có tần số f = 4.1014 Hz Mỗi phôtôn chùm sáng có lượng A 2,65.10-18 J B 2,65.10-19 J C 1,65.10-18 J D 1,65.10-19 J Câu 20: Cường độ âm điểm A môi trường truyền âm I = 10-5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm A A 60 dB B 50 dB C 70 dB D 80 dB Câu 21: Một sóng có bước sóng λ = 3,2 m, lan truyền với tốc độ v = 320 m/s Chu kỳ sóng A 100 s B 50 s C 0,01 s D 0,1 s Trang 2/5 - Mã đề thi 067 Câu 22: Khẳng định sau sai nói phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch? A Con người chủ động tạo hai phản ứng B Các hạt nhân sản phẩm bền vững hạt nhân tham gia phản ứng C Cả hai loại phản ứng tỏa lượng D Một phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng lớn phản ứng phân hạch Câu 23: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số, ngược pha, có biên độ A1 A2 Biên độ dao động vật B  A1  A2  A A1  A2 C A1  A2 D A12  A22 Câu 24: Đặt điện áp u  U 0cos(t ) vào hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch có  biểu thức i  I cos(t  ) Hệ số công suất mạch điện A B 0,707 C 0,5 D 0,866 Câu 25: Cho mạch điện xoay chiều hình bên Biết R = 50 Ω, C R0 = 150 Ω, L = 2,5 R L, R0 200 B A M (F); biểu thức điện áp tức thời   hai đầu đoạn mạch AM có dạng uAM = U0AMcos(100πt) (V); cường độ dòng điện hiệu dụng dòng điện mạch 0,8 (A) Biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB   A uAB = 185 cos(100πt + ) (V) B uAB = 185 cos(100πt + ) (V)   C uAB = 320cos(100πt + ) (V) D uAB = 320cos(100πt + ) (V) Câu 26: Tại hai điểm M N môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng dao động phương, pha tần số f = 40 Hz Coi biên độ sóng, tốc độ truyền sóng không đổi Trên đoạn MN, hai phần tử dao động với biên độ cực đại lân cận có vị trí cân cách 1,5 cm Tốc độ truyền sóng mơi trường A 2,4 m/s B 1,2 m/s C 0,6 m/s D 0,3 m/s (H), C = 3 ) (x tính cm; t tính s) Quãng đường chất điểm từ thời điểm t1 = 0,1 s đến thời điểm t2 = s A 336,1cm B 331,4 cm C 84,4 cm D 333,8 cm Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = cos(5πt - Câu 28: Một lắc đơn gồm sợi dây nhẹ không dãn vật nhỏ có khối lượng 100g, mang điện tích q Ban đầu, lắc dao động điều hòa với chu kỳ T0 nơi gần mặt đất điện trường với vectơ cường độ điện trường có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống độ lớn 5000 V/m Bây giờ, đưa lắc lên độ cao km so với mặt đất khỏi điện trường thấy chu kỳ lắc T0 Lấy bán kính Trái đất 6400 km, gia tốc trọng trường mặt đất 9,8 m/s2 coi nhiệt độ không thay đổi lên cao Giá trị q A 61 C B – 61 C C 61 nC D – 61 nC 206 238 U sau chuỗi phóng xạ hạt hạt  - biến đổi thành chì 82 Pb Biết chu kì bán rã Câu 29: 92 biến đổi tổng hợp 4,6.109 năm Giả sử ban đầu loại đá chứa urani, khơng chứa chì lượng chì sinh nằm mẫu đá Nếu nay, tỉ lệ khối lượng 206 Pb 37 tuổi đá gần với giá trị sau đây? chì 82 10 A 2.10 năm B 2.109 năm C 2.107 năm 238 92 U so với khối lượng D 2.108năm Trang 3/5 - Mã đề thi 067 Câu 30: Bắn prôtôn có động 5,45 MeV vào hạt nhân Be đứng yên, gây phản ứng hạt nhân H + Be  He + 36 Li Hạt nhân 24 He sinh bay vuông góc với phương chuyển động ban đầu prơtơn có động MeV Coi khối lượng hạt tính theo đơn vị u gần số khối Động hạt nhân Li tạo thành A 3,575 MeV B 1,875 MeV C 2,725 MeV D 4,225 MeV Câu 31: Cho bán kính Bo r0 = 5,3.10-11 m Ở trạng thái dừng nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động quỹ đạo có bán kính r = 2,12.10-10 m Tên gọi quỹ đạo A O B L C N D M Câu 32: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C = 25 nF cuộn dây có độ tự cảm L Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = 0,02cos(8000t) (A) Năng lượng dao động điện từ mạch A 250 J B 25 J C 125 J D 12,5 J Câu 33: Lần lượt chiếu ánh sáng màu tím có bước sóng λ1 = 0,39 µm ánh sáng màu lam có bước sóng λ2 = 0,48 µm vào mẩu kim loại có cơng A = 2,48 eV Ánh sáng gây tượng quang điện? A Cả màu tím màu lam B Chỉ có màu tím C Chỉ có màu lam D Cả hai khơng Câu 34: Cho phản ứng hạt nhân 21 D + 21 D  23 He + 01 n + 3,25 MeV Biết độ hụt khối hạt nhân 21 D 0,0024 u Năng lượng liên kết hạt nhân 23 He A 7,72 MeV B 8,52 MeV C 5,22 MeV D 9,24 MeV Câu 35: Điện nhà máy điện trước truyền xa phải đưa tới máy tăng áp Ban đầu, số vòng dây cuộn thứ cấp máy tăng áp N2 hiệu suất trình truyền tải 80% Giữ điện áp số vòng dây cuộn sơ cấp khơng đổi Để hiệu suất q trình truyền tải tăng lên đến 95% số vòng dây cuộn thứ cấp máy biến áp phải A 3N2 B 4N2 C 5N2 D 2N2 Câu 36: Tiến hành thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng Ban đầu, nguồn sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có bước sóng 0,45 µm Trên quan sát, hai điểm M N đối xứng với qua vân sáng trung tâm có 21 vân sáng (trong có vân sáng qua M N) Tiếp theo, thay nguồn sáng đơn sắc ban đầu nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm mà giữ nguyên điều kiện khác số vân sáng quan sát đoạn MN A 15 B 18 C 17 D 16 Câu 37: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động mặt phẳng ngang Hệ số ma sát trượt vật với mặt phẳng ngang 0,1 Lấy g = 10 m/s2 Đưa vật nhỏ lắc tới vị trí để lò xo bị nén cm buông nhẹ, đồng thời cho đồng hồ bấm giây bắt đầu chạy Chọn mốc tính ứng với trạng thái lò xo khơng biến dạng Khi lò xo không biến dạng lần thứ (kể từ buông vật), lắc số đồng hồ A 2,5 mJ 0,471 s B 1,5 mJ 0,524 s C 1,5 mJ 0,471 s D 2,5 mJ 0,524 s Câu 38: M, N P vị trí cân liên tiếp sợi dây có sóng dừng mà phần tử dao động với biên độ cm Biết vận tốc tức thời hai phần tử N P thỏa mãn vN vP  ; MN = 40 cm, NP = 20 cm; tần số góc sóng 20 rad/s Tốc độ dao động phần tử trung điểm NP sợi dây có dạng đoạn thẳng A 40 m/s B 40 m/s C 40 cm/s D 40 cm/s Trang 4/5 - Mã đề thi 067 Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều hình bên Biết điện trở có giá trị C 50 , cuộn dây cảm có cảm kháng 50 , tụ điện có dung kháng A R N L M B 50  Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch NB 80 V điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM 60 V Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB tăng điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch NB A 100 V B 100 V C 50 V Câu 40: Đặt điện áp u = U cos(ωt) (V) (U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở có giá trị a (Ω), tụ điện có điện dung C cuộn cảm có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp Biết U = a (V), L thay đổi Hình vẽ bên mơ tả đồ thị điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cơng suất tiêu thụ điện tồn mạch theo cảm kháng Giá trị a A 50 B 40 C 60 D 150 V UL (V) UC (V),P (W) 40 O 17,5 ZL (Ω) D 30 - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 067 ... tụ điện có điện dung C = 0,2 F Chu kì dao động điện từ riêng mạch A 6,28.10-4 s B 12, 57.10-4 s C 6,28.10-5 s D 12, 57.10-5 s Câu 19: Một chùm sáng đơn sắc có tần số f = 4.1014 Hz Mỗi phôtôn chùm... mạch có biểu thức i = 0,02cos(8000t) (A) Năng lượng dao động điện từ mạch A 250 J B 25 J C 125 J D 12, 5 J Câu 33: Lần lượt chiếu ánh sáng màu tím có bước sóng λ1 = 0,39 µm ánh sáng màu lam... J Câu 20: Cường độ âm điểm A môi trường truyền âm I = 10-5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10 -12 W/m2 Mức cường độ âm điểm A A 60 dB B 50 dB C 70 dB D 80 dB Câu 21: Một sóng có bước sóng λ =
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT VẬT LÝ LỚP 12, KHẢO SÁT VẬT LÝ LỚP 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay