Khỏa sát chất lượng thpt hoang hoa tham hung yen

6 27 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

ĐỀ KSCL 2017 – 2018 Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT HỒNG HOA THÁM Câu 1: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với biên độ A Khi vật nặng chuyển động qua vị trí cân giữ cố định điểm lò xo Vật tiếp tục dao động với biên độ dao động A A A B A C 2A D 2 Câu 2: Trong dao động điều hòa A vecto vận tốc vecto gia tốc vecto không đổi B vecto vận tốc hướng với chuyển động vật, vecto gia tốc hướng vị trí cân C vecto vận tốc vecto gia tốc đổi chiều vật qua vị trí cân D vecto vận tốc vecto gia tốc hướng với chuyển động vật Câu 3: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80 N/m, vật nặng khối lượng m = 200 g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = cm, lấy g = 10 m/s2 Trong chu kì T, thời gian lò xo giãn π π π π A s B s C s D s 30 15 12 24 Câu 4: Một lắc đơn có chiều dài l = m treo trần thang máy, thang máy xuống nhanh dần với gia g tốc a = (g = π2 m/s2) chu kì dao động bé lắc A s B 2,83 s C 1,64 s D s Câu 5: Hiện tượng cộng hưởng thể rõ nét A biên độ lực cưỡng nhỏ B tần số lực cưỡng lớn C lực ma sát môi trường lớn D lực ma sát môi trường nhỏ Câu 6: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k = 100 N/m vật nặng khối lượng m = 100 g Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống làm lò xo giãn cm truyền cho vận tốc 20π cm/s hướng lên Lấy π2 = 10 , g = 10 m/s2 Trong khoảng thời gian 0,25 chu kì quãng đường vật kể từ lúc bắt đầu chuyển động A 4,00 cm B 8,00 cm C 5,46 cm D 2,54 cm Câu 7: Một lắc lò xo có vật nặng khối lượng m Nếu tăng khối lượng vật thành 2m tần số dao động vật f A f B 2f C 2f D Câu 8: Hai vật A B có khối lượng 2m m nối với treo vào lò xo thẳng đứng sợi dây mảnh, khơng dãn hình vẽ g gia tốc rơi tự Khi hệ đứng yên vị trí cân bằng, người ta cắt đứt dây nối hai vật Gia tốc A B sau dây đứt A g g 2 B g g C g g D g g π  Câu 21: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos  5πt − ÷ + cm Trong giây kể từ lúc bắt 3  đầu dao động vật qua vị trí có ly độ x = cm theo chiều dương lần? A lần B lần C lần D lần Câu 22: Chu kì dao động điều hòa A khoảng thời gian ngắn để gia tốc vật có giá trị ban đầu B khoảng thời gian ngắn để vật trở vị trí ban đầu C khoảng thời gian ngắn để vận tốc vật có giá trị ban đầu D khoảng thời gian ngắn để vật trở trạng thái ban đầu Câu 23: Một lắc đơn có chiều dài dây treo l = m, lấy g = 9,8 = π m/s2 Số lần động khoảng thời gian s A 16 B C D Câu 24: Một lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng khơng đáng kể, có độ cứng k = 100 N/m, khối lượng vật m = kg Kéo vật khỏi vị trí cân x = +3 cm, truyền cho vật vận tốc v = 30 cm/s, ngược chiều dương, chọn t = lúc vật bắt đầu chuyển động Phương trình dao động vật π π   A x = 2cos 10t + ÷ cm B x = 2cos 10t − ÷ cm 3 4   π π   C x = 2cos 10t + ÷ cm D x = sin 10t + ÷ cm 4 4   Câu 25: Một vật dao động điều hòa, vị trí động gấp lần năng, gia tốc vật nhỏ gia tốc cực đại A lần B lần C lần D lần Câu 26: Khi lắc đơn dao động A vị trí cân lực căng nhỏ nhất, gia tốc lớn B vị trí cân lực căng nhỏ nhất, gia tốc nhỏ C vị trí biên lực căng nhỏ nhất, gia tốc lớn D vị trí biên lực căng nhỏ nhất, gia tốc nhỏ nhất Câu 27: Một thang máy chuyển động với gia tốc nhỏ gia tốc trọng trường g tai nơi đặt thang máy Trong thang máy có lắc đơn dao động nhỏ Chu kì dao động lắc thang máy đứng yên 1,1 lần thang máy chuyển động Điều chứng tỏ vecto gia tốc thang máy A hướng lên độ lớn 0,11g B hướng lên có độ lớn 0,21g C hướng xuống có độ lớn 0,11g D hướng xuống có độ lớn 0,21g Câu 28: Một lắc lò xo gồm vật nặng m = kg gắn với lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 100 N/m thực dao động điều hòa Tại thời điểm t = s, vật có li độ x = 0,3 m vận tốc v = − m/s Biên độ dao động vật A 0,3 m B 0,4 m C 0,5 m D 0,6 m Câu 40: Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu lò xo gắn chặt vào tường Vật lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang có ma sát khơng đáng kể Đặt vật thứ hai có khối lượng m = 3,75 kg sát với vật thứ đẩy chậm hai vật cho lò xo nén lại cm Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động phía Lấy π2 = 10, lò xo giãn cực đại lần hai vật cách xa đoạn A 2,28 cm B 4,56 cm C 16 cm D 8,56 cm Câu A Câu 11 C Câu 21 Câu B Câu 12 A Câu 22 Câu B Câu 13 C Câu 23 Câu B Câu 14 D Câu 24 BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu D C Câu 15 Câu 16 A A Câu 25 Câu 26 Câu D Câu 17 D Câu 27 Câu C Câu 18 C Câu 28 Câu A Câu 19 A Câu 29 Câu 10 C Câu 20 D Câu 30 B Câu 31 D D Câu 32 D D Câu 33 D C Câu 34 B D Câu 35 D D Câu 36 B B Câu 37 C C Câu 38 C D Câu 39 A A Câu 40 A ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Khi vật qua vị trí cân lượng cua lắc động E = E d → Giữ điểm lò xo, hệ dao động với lò xo có độ cứng gấp đơi A + Ta có E' = Ed = E → A′ =  Đáp án A Câu 2: + Trong dao động điều hòa, vecto vận tốc ln hướng với chuyển động vật, vecto gia tốc hướng vị trí cân  Đáp án B Câu 3: mg = 2,5 cm + Độ biến dạng lò xo vị trí cân ∆l0 = k 2T π = Với A = 2Δl0 → thời gian lò xo giãn chu kì ∆t = s 15  Đáp án B Câu 4: + Thang máy xuống nhanh dần → gbk = g – a = 0,5g l = 2,83 s → Chu kì dao động lắc T = 2π g bk  Đáp án B Câu 5: + Hiện tượng cộng hưởng thể rõ nét ma sát môi trường nhỏ  Đáp án D Câu 6: k Tần số góc dao động ω = = 10π rad/s m mg = cm + Độ biến dạng lò xo vị trí cân ∆l0 = k v  + Kéo vật đến vị trí lò xo giãn cm → x0 = cm → biên độ dao động A = x 02 +  ÷ = cm ω Ban đầu vật qua vị trí x = 0,5A theo chiều âm → quãng đường vật 0,25T s = + − 22 = 5, 46 cm (lưu ý hai li độ trường hợp vuông pha nhau)  Đáp án C Câu 19: + Tại thời điểm t = 0, vật qua vị trí x = −2 cm theo chiều dương π + Khoảng thời gian Δt ứng với góc quét ∆ϕ = ω∆t = 6{π + 3T → Biểu diễn vị trí tương ứng đường tròn, ta có: 3.4A + A v tb = = 52, 27 cm/s ∆t  Đáp án A Câu 20: + Hai thời điểm t1 t2 ứng với vị trí biên dao động → vận tốc vật hai thời điểm  Đáp án D Câu 21: π π   Để đơn giản ta biến đổi x = 2cos  5πt − ÷+ ⇔ x − = 2cos  5πt − ÷cm 3 3   + Đăt X = x – Khi x = cm tương ứng với X = cm + Tại t = → X = cm theo chiều dương sau khoảng thời gian Δt = 2,5T = s → Vật qua vị trí biên X = cm lần theo chiều dương  Đáp án B Câu 22: + Chu kì dao động điều hòa khoảng thời gian ngắn để vật trở trạng thái ban đầu  Đáp án D Câu 23: l = s + Chu kì dao động lắc đơn T = 2π g Mỗi chu kì động lần → với khoảng thời gian Δt = 2T = s → động lần  Đáp án D Câu 24: k + Tần số góc dao động ω = = 10 rad/s m v  + Biên độ dao động vật A = x 02 +  ÷ = cm ω Ban đầu vật qua vị trí có li độ x = A theo chiều âm → φ0 = 0,25π rad π  → x = cos 10t + ÷ cm 4   Đáp án C Câu 40: + Tại vị trí cân hai vật có tốc độ cực đại, sau vật m chuyển động chậm dần biên, vật m chuyển động thẳng với vận tốc cực đại hai vật tách khỏi vị trí + Lò xo giãn cực đại lần m1 đến biên dương lần đầu, biên độ dao động vật m sau m2 tác khỏi k 200 A m1 + m 1, 25 + 3,75 ωA v max = ωA = ω′A′ ⇒ A′ = = = = cm ω′ k 200 m1 Chu kì dao động m 1: T = 2π 1, 25 m1 = 0,5s ⇒ thời gian để vật từ vị trí cân đến vị trí lò xo giãn cực đại k T = 0,125s Quãng đường mà m2 khoảng thời gian x = v max t = ωA = 2π cm Khoảng cách hai vật ∆x = x − x1 = 2π − ≈ 2, 28 cm  Đáp án A Avsvchvasdyhvchvadciahdchaiwubckawdcvwbachvsydvbwuie gùi u q iu ch rc ch 1h y 81 yoh1orhuqufwiubfiuwhufbwuidhbfuwbhdfuwuefbwefadsucbwabducabdvbuifvubafyig ( x = +A ) lần ∆t =
- Xem thêm -

Xem thêm: Khỏa sát chất lượng thpt hoang hoa tham hung yen, Khỏa sát chất lượng thpt hoang hoa tham hung yen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay