huong dan giai de thi ban ki 1 lop 12 cuc chuan

7 15 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI GIỮA HỌC I NĂM 2017 Mơn thi: VẬT LÍ CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ NHẬN BIẾT: TỪ CÂU - Câu 1: Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa quanh vị trí cần O với tần số góc , biên độ A Lấy gốc O Khi ly độ x Wt tính biểu thức: 2 A Wt  m A Wt  mx 2 2 B Wt  m x 2 C Wt  mA D Câu Con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số dao động f tính biểu thức A f  2 l g B f  l 2 g C f  2 g l D f  g 2 l Câu 3: Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ B Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng C Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng D Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng Câu 4: Một chất điểm thực đồng thời hai đao động có phương trình ly độ x1  A1cos(t+1 ) x  A 2cos(t+2 ) Biên độ dao động tổng hợp A tính biểu thức A A  A12  A22  2A1 A2cos(1  2 ) B A  A12  A22  2A1 A2cos(1  2 ) C A  A12  A 22  2A1 A 2cos(1  2 ) D A  A12  A 22  2A1 A 2cos(1  2 ) Câu 5: Cho vật dao động điều hòa Gọi v tốc độ dao động tức thời, v m tốc độ dao động cực đại; a gia tốc tức thời, am gia tốc cực đại Biểu thức sau đúng: A v a  1 vm am v vmax  cos ; a a max B v a2  1 v 2m a2m C v a  2 vm am D v a2  2 v 2m a2m  sin  ; cos 2  sin   Câu 6: Một chất điểm khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc  Khi chất điểm có ly độ x lực hồi phục Fhp tác dụng lên chất điểm xác định biểu thức A Fhp  m x C Fhp  m x B Fhp  mx Fhp  kx  m x D Fhp  mx THÔNG HIỂU: TỪ CÂU – 10 Câu Hai dao động điều hòa phương, tần số, vng pha có biên độ A A2 Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A A1  A2 B A12  A22 C D A1  A2 A12  A22 Câu 8: Cho vật dao động điều hòa Vận tốc đạt giá trị cực tiểu vật qua vị trí A biên B cân C cân theo chiều dương D cân theo chiều âm vmin   A Câu Cho lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động nơi có gia tốc trọng trường g =  (m/s2) Chu dao động nhỏ lắc A 2s T  2 B 4s C 1s D 6,28s l g Câu 10:Đồ thị quan hệ ly độ gia tốc A đoạn thẳng qua gốc tọa độ B đường hình sin C đường elip D đường thẳng qua gốc tọa độ VẬN DỤNG: TỪ CÂU 11 – 19 Câu 11: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4πt + π/3) cm Chu kỳ tần số dao động vật A T = (s) f = 0,5 Hz B T = 0,5 (s) f = Hz C T = 0,25 (s) f = Hz D T = (s) f = 0,5 Hz   4 rad / s =>T f   Câu 12 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x 10 cos 5t   (x tính cm t 3  tính giây) Trong 4,2 giây từ thời điểm t=0, chất điểm qua vị trí có li độ x= -5cm theo chiều dương lần ? A 20 lần B 10 lần   5 rad / s =>T=0,4 s => 4,2 s=10T+ C 21 lần D 11 lần T Tại thời điểm t=0, xo=5cm v>0 ; vẽ vòng tròn lượng giác ta thấy chu kỳ chất điểm qua x=-5cm theo chiều dương lần, 10 T qua x=-5 theo chiều dương 10 lần, sau 10 T chất điểm qua x=5cm theo chiều dương, thêm T/2 chất điểm qua x=-5 ngược chiều dương =>chọn B Câu 13: Ba dao động điều hòa phương, tần số có phương trình x 1= cos(t /2) (cm) , x2= 6cos(t +/2) (cm) x3=2cos(t) (cm) Dao động tổng hợp dao động có biên độ pha ban đầu A 2 cm; /4 rad B cm; - /4 rad C.12cm; + /2 rad D.8cm; - /2 rad    Dùng máy tính cầm tay bấm 4�  6�  2�0; shift,2,3=2 2� 2 Câu14 : Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ cm tần số góc rad/s Động cực đại vật B 3,6.10-4 J A 7,2 J C 7,2.10-4J D 3,6 J w= m A2 =3,6.10-4J Câu 15 Một lắc đơn có chiều dài dây treo l = 100cm, dao động nhỏ nới có g =  m/s2 Tính thời gian để lắc thực dao động ? A 18s T  2 B 9s C 36s D 4,5s l =2s => t=9T=18s g Câu 16: Một chất điểm dao động điều hồ đoạn thẳng Trên đoạn thẳng có năm điểm theo thứ tự M, N, O, P Q với O vị trí cân Biết 0,05 s chất điểm lại qua điểm M, N, O, P Q (tốc độ M Q 0) Chu A 0,3 s B 0,4 s C 0,2 s D 0,1 s Vẽ vòng tròn lượng giác ta thấy 0,05s=T/8 =>T=0,4s Câu 17: Cho hai dao động điều hoà với li độ x x2 có đồ thị hình vẽ Tổng tốc độ hai dao động thời điểm có giá trị lớn x (cm) A 280π cm/s C 140π cm/s B 200π cm/s D 100π cm/s x1 x2 t (10-1s) T=0,1s;   20 rad / s ;  x1  8cos(2 t- )cm ; x2  6cos(2 t- )cm ; x=x1+x2 có A  A12  A22  10cm => vmax   A Câu 18: Một vật dao động điều hòa Khi vận tốc vật v gia tốc vật a1, vận tốc vật v2 gia tốc vật a2 Tần số góc A   2 v 12  v 22 a22  a12 B   v 12  v 22 a22  a12 C   a22  a12 v 12  v 22 D   2 a22  a12 v 12  v 22 a12 v12 a22 v22    4 2 4 2 Câu 19 Một xe máy chạy đường lát gạch, cách khoảng 5m có rãnh nhỏ Khi xe chạy thẳng với vận tốc 20m/s xe bị xóc mạnh Tần số riêng xe : A 0,25 Hz B Hz C 0,4 Hz D 40 Hz Áp dụng công thức Xe bị xóc mạnh T  S =0,25s => f  4Hz v T VẬN DỤNG CAO: TỪ CÂU 20 – 21 Câu 20: Cho vật dao động điều hòa biên độ A = cm, với tần số f 1, f2 f3 Biết x1 x x3   Tại thời điểm, li độ vận tốc vật liên hệ với biểu thức v1 v v3 thời điểm t, vật cách vị trí cân chúng đoạn cm, cm x Giá trị x0 gần giá trị sau ? A cm B cm C cm D cm x1 x x3 x �x � v  a.x   '    c ost   ; c os  = ; lấy đạo hàm hai vế �� v1 v v3 v2 sin  A �v � 1 1 1   �   2 2 sin 1 sin 2 sin 3  cos 1  cos   cos 23 => cos3  0, 798 =>x3=3,989cm chọn D Câu 21: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k =25N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Biết trục OX thẳng đứng hướng xuống, gốc O trùng Fdh(N) với VTCB Biết giá trị đại số lực đàn hồi tác dụng lên vật 1,5 biến thiên theo đồ thị Viết phương trình dao động vật? A x  8.cos(4t   / 3)cm B x  8.cos(4t   / 3)cm C x= 10cos(5πt+ π/3)cm D x  10.cos(5t  2 / 3)cm 2, 25 3,5 1,5  3,  2,5 N ; phương trình lực đàn hồi có dạng F  a  2,5cos( t+ ) N Tại thời điểm ban đầu t=0 ta có 2, 25  a  2,5cos ; Từ đồ thị ta thấy Fmax  F 2 2,  0,1m  10cm => rad; A  max  k 25 mà a=2,5-3,5=-1=> 2, 25  1  2,5cos =>   � F 2 2  0, 04  0,1cos( t- ) m   10cos( t  )(cm) k 3 =>X-4=x=10cos(5πt+ π/3)cm X  CHƯƠNG SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM NHẬN BIẾT: TỪ CÂU 22 - 27 Câu 22: Sóng dọc sóng A có phương dao động vng góc với phương truyền sóng B có phương dao động trùng với phương truyền sóng C sóng truyền dọc theo sợi dây D sóng truyền theo phương ngang Câu 23: Bước sóng A quãng đường sóng truyền chu kỳ B quãng đường sóng truyền nguyên lần chu kỳ t(s) C khoảng cách hai điểm phương truyền sóng dao động ngược pha D khoảng cách hai điểm phương truyền sóng dao động pha Câu 24: Một nguồn sóng có có phương trình u  A cos( t  ) lan truyền với bước sóng  Tại điểm M cách nguồn sóng đoạn x có phương trình sóng A u  Acos( t    2x )  B u  Acos( t    2x )  C u  A cos(  t    2 ) x D u  A cos( t    2 ) x Câu 25: Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A biên độ có hiệu số pha không đổi theo thời gian B tần số, phương C có pha ban đầu biên độ D tần số, phương có hiệu số pha không đổi theo thời gian Câu 26: Sợi dây đàn hồi có đầu cố định, đầu tự do, chiều dài l Để sóng dừng với bước sóng  xảy sợi dây A l  k  (k ��) B l  (2k  1)  (k ��) C l  (2k  1)  (k ��) D l  k (k ��) Câu 27: Đơn vị đo cường độ âm A Oát mét (W/m) B Ben (B) C Niutơn mét vuông (N/m2 ) D Oát mét vng (W/m2 ) THƠNG HIỂU: TỪ CÂU 28 – 31 Câu 28: Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A Sóng lan truyền chân khơng C Sóng lan truyền chất khí Sóng khơng truyền chân khơng B Sóng lan truyền chất rắn D Sóng lan truyền chất lỏng Câu 29 Một sợi dây căng ngang có sóng dừng Sóng truyền dây có bước sóng λ Khoảng cách bụng nút sóng cạnh   A 2 B λ C D Câu 30: Phát biểu sau không đúng? A Trong môi trường, âm truyền với tốc độ xác định B cường độ âm, mức cường độ âm đặc trưng sinh lý sóng âm C tần số sóng âm tần số dao động phần tử đặc trưng vật lý sóng âm D độ cao, độ to, âm sắc đặc trưng sinh lý sóng âm Câu 31: Một sóng âm có dạng hình cầu phát từ nguồn có cơng suất P Tại điểm cách nguồn khoảng d có cường độ âm I Hệ thức A I  I 2P d2 B I  P d2 C I  P 2d2 D I  P 4d2 w P P   S.t S 4 r VẬN DỤNG: TỪ CÂU 32 – 38 Câu 32: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B, dây có A nút bụng  B nút bụng C nút bụng D nút bụng v    0,5m  50cm �  25cm ; AB=100cm=4.25 => AB  => bụng, nút f 2 Câu 33 Một sóng dừng sợi dây có dạng u = 2sin(x)cos(20πt + ) (cm), u li độ thời điểm t phần tử M dây mà vị trí cân cách nút O khoảng x (x đo cm, t đo giây) Tốc độ truyền sóng dây 20 cm/s Tại điểm cách nút 0,5 cm sóng có biên độ 2cm Độ lớn a là: A 80 cm/s B 60 cm/s C 40 cm/s D 20 cm/s Câu tác giả định hỏi gì? Câu 34: Một sóng âm truyền khơng khí với tốc độ 340 m/s bước sóng 34 cm Tần số sóng âm A 500 Hz f  B 2000 Hz C 1000 Hz D 1500 Hz v  Câu 35 Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10–5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10–12 W/m2 Mức cường độ âm điểm A 50 dB L  10 log B 60 dB C 70 dB D 80 dB I Io Câu 36 Một sóng lan truyền từ nguồn O, dọc theo trục Ox với biên độ sóng khơng đổi, chu sóng T bước sóng λ Biết thời điểm t = 0, phần tử O qua vị trí cân theo chiều dương thời điểm t = phần tử điểm M cách O đoạn d = có li độ –2 cm Biên độ sóng A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) uo  acos( 2 2 2 x 2 5T 2  t ) ; uM  acos( t )  2  acos(  ) =>a=4cm T T  T  Câu 37: Một sóng dừng dây với  N nút sóng Hai điểm M1 M2 phía N có   VTCB cách N đoạn NM  ; NM  Tỉ số li độ (khác 0) M1 M2 : A u1 1 u2 B u1  1 u2 C u1  u2 D u1  u2 �2 x � �2   � 2 x1 sin � � sin � (  � ) u �2 �  cos1   �  �  � �=-1 u  2asin � x � cos =>  u2 sin( 2 x2 ) cos2 �2 x � �2  � � � sin � � sin � �  � � � � sin( Câu 38 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số 15Hz pha Tại điểm M cách nguồn A B khoảng d = 16cm d2 = 20cm, sóng có biên độ cực tiểu Giữa M đường trung trực AB có hai dãy cực đại.Tốc độ truyền sóng mặt nước A 24cm/s B 48cm/s C 72cm/s D 34cm/s Vì M sóng có biên độ cực tiểu d  d1  (k  0,5) ; Giữa M đường trung trực AB có hai dãy cực đại ta lấy k=2 => 20  16  2,5    1, 6cm => v   f =24cm/s VẬN DỤNG CAO: TỪ CÂU 39 – 40 Câu 39: Hai nguồn phát sóng kết hợp S 1, S2 mặt nước cách 10 cm dao động theo phương trình uS1 = uS2 = 2cos40t (cm) Xét điểm M mặt nước cách S 1, S2 đoạn tương ứng d1 = 4,2 cm d2 = cm Coi biên độ sóng khơng đổi tốc độ truyền sóng mặt nước v = 32 cm/s Giữ nguyên tần số f vị trí S 1, M Muốn điểm M nằm đường cực tiểu giao thoa phải dịch chuyển nguồn S2 dọc theo phương S1S2 chiều lại gần S1 từ vị trí ban đầu khoảng nhỏ A 0,42 cm B 0,89 cm C 0,36 cm D 0,6 cm v =1,6cm; trước dịch chuyển ta có (9-4,2)/1,6=3 => điểm M nằm đường cực f đại ứng với k=3 => để điểm M nằm đường cực tiểu giao thoa dịch chuyển nguồn S dọc theo S1S2 phía nguồn S1 khoảng nhỏ tương ứng với d2-d1=(k+0,5)  ; d2 giảm nên chọn k=2, vị trí S1 M giữ nguyên nên ta có d1=4,2cm => sau dịch chuyển ta có d2=4,2+2,5.1,6=8,2cm Trước dịch chuyển ta có 92  102  4, 2  2.10.4, 2cos =>α=64,13o Sau dịch chuyển ta có 8, 22  X  4, 22  X 4, 2cos =>X=9,1098cm => khoảng dịch chuyển 10cm-9,1098cm=0,8902cm Câu 40 M, N, P điểm liên tiếp sợi dây mang sóng dừng có biên độ cm, dao động N pha với dao động M Biết MN = 2NP = 20 cm tần số góc dao động sóng 10 rad/s Tính tốc độ dao động điểm bụng dây có dạng đoạn thẳng f=20Hz;   A 40 cm/s B 60 cm/s C 80 cm/s D 40, cm/s Dao động N pha với dao động M, nên M N bụng sóng, P bụng  bên nút sóng; MN = 2NP =>  MN =40cm; tốc độ dao động điểm bụng dây có dạng đoạn thẳng, phần tử vật chất qua vị trí cân nên tốc độ lớn vmax   2a =80cm/s Câu ý người đề cho dao động N pha với dao động M Biết MN = 2NP = 20 cm để làm gì? ... gia tốc vật a1, vận tốc vật v2 gia tốc vật a2 Tần số góc A   2 v 12  v 22 a22  a12 B   v 12  v 22 a22  a12 C   a22  a12 v 12  v 22 D   2 a22  a12 v 12  v 22 a12 v12 a22 v22 ... 280π cm/s C 14 0π cm/s B 200π cm/s D 10 0π cm/s x1 x2 t (10 -1s) T=0,1s;   20 rad / s ;  x1  8cos(2 t- )cm ; x2  6cos(2 t- )cm ; x=x1+x2 có A  A12  A22  10 cm => vmax   A Câu 18 : Một vật... điểm M1 M2 phía N có   VTCB cách N đoạn NM  ; NM  Tỉ số li độ (khác 0) M1 M2 : A u1 1 u2 B u1  1 u2 C u1  u2 D u1  u2 �2 x � �2   � 2 x1 sin � � sin � (  � ) u �2 �  cos 1 
- Xem thêm -

Xem thêm: huong dan giai de thi ban ki 1 lop 12 cuc chuan, huong dan giai de thi ban ki 1 lop 12 cuc chuan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay