huong dan giai de kiem tra dinh ky thpt nguyen khuyen tp hcm lan 7

8 23 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:09

SỞ GD&ĐT TP HCM HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN LỚP 12 TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN NĂM HỌC 2017-2018 Môn Vật lý Câu 1: Điều kiện có sóng dừng sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định chiều dài sợi dây bằng: A phần tư bước sóng B số nguyên lần nửa bước sóng C số nguyên lần phần tư bước sóng D số lẻ lần phần tư bước sóng Câu 2: Hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ A lệch pha góc 60 o Biên độ dao động tổng hợp hai dao động là: A A B 2A C A D Ath uur uu r uur = cos30o = Ath = A1 + A2 2A Vẽ giản đồ véc tơ ta có ; A1=A2=A => Câu 3: Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức u=220cos100πt(V) Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch điện là: 2 A 110 V B 220 V C 220 V D 110 V U o 220 U= = 2 Câu 4: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số bằng: k m k k 2π m k 2π m m A B C D Câu 5: Một sợi dây có sóng dừng với tần số 300 Hz, khoảng cách ngắn nút sóng bụng sóng 0,75 m Tốc độ truyền sóng dây bằng: A 100 cm/s B 200 m/s C 450 m/s D 900 m/s λ = 0, 75m => λ = 3m v=λf = => 900m/s Câu 6: Sóng dừng hình thành dây AB dài 1,2 m với hai đầu cố định có hai bụng sóng Biên độ dao động bụng cm Hai điểm dao động với biên độ cm gần cách nhau: A 20 cm B 10 cm C 30 cm D 20 cm  2π d   2π d  2asin  = 4sin  ÷ ÷= λ = 1, 2m  λ   120  Ta có ; =>d=10cm; Hai điểm dao động với biên độ cm gần nằm hai bên nút sóng =>cách khoảng 2d=20cm λ ω Câu 7: Xét sóng có bước sóng , tần số góc phần tử vật chất có sóng truyền qua , tốc độ truyền sóng v Ta có: 2πλ λω λω v= v= v= v = λω ω π 2π A B C D v= λ λ ωλ = = T 2π 2π ω i = 4cos 2π t ( A)(T > 0) T Câu 8: Dòng điện chạy qua đoạn mạch có cường độ A (T > 0) Đại lượng T gọi là: A tần số góc dòng điện B chu kì dòng điện C tần số dòng điện D pha ban đầu dòng điện Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa có li độ phụ thuộc vào thời gian theo hàm cosin hình vẽ Chất điểm có biên độ bằng: A cm B cm C – cm D – cm Câu 10: Âm sắc đặc tính sinh lí âm, gắn liền với: A mức cường độ âm B biên độ âm C tần số âm D đồ thị dao động âm π x1 = 4cos(5t+ )cm Câu 11: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương Biết cm π x = 3cos(5t+ )cm phương trình dao động tổng hợp cm Phương trình dao động x2 là: π π x2 = 7cos(5t+ )cm x2 = cos(5t- )cm A B π 2π x2 = cos(5t+ )cm x2 = cos(5t- )cm 3 C D π π −2π 3∠ − 4∠ = 1∠ 3 Ta có x2=x-x1= 10−3 C = u = U o cos100π t(V) 5π Câu 12: Đặt điện áp ( t tính s) vào hai đầu tụ điện có điện dung F Dung kháng tụ điện là: A 15Ω B 10Ω C 50Ω D 0,1Ω ZC = ωC =50Ω x   t u = 8cos  − ÷  0,1 50  Câu 13: Phương trình sóng hình sin truyền theo trục Ox có dạng cm, x tính cm, t đo giây Tốc độ truyền sóng bằng: A 0,1 m/s B m/s C cm/s D 50 cm/s −2π x x ω =− f = = Hz v=λf ω = 10rad / s λ = 100π λ 50 2π π Ta có ; => cm; => =500cm/s=5m/s Câu 14: Giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn sóng A B có phương trình u A= Acos100πt; uB=Acos100πt Một điểm M mặt nước (MA = cm, MB = cm) nằm cực tiểu M đường trung trực AB có hai cực đại Tốc độ truyền sóng mặt nước bằng: A 20 cm/s B 25 cm/s C 33,3 cm/s D 16,7 cm/s d − d1 = (k + 0,5)λ Hai nguồn A, B dao động pha; điểm M nằm đường cực tiểu ; M λ= = 0, 4cm v=λf 2,5 đường trung trực AB có hai cực đại=> chọn k=2 => =20cm/s Câu 15: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân kéo vật xuống theo phương thẳng đứng đoạn thả tự cho lắc dao động điều hòa với chu kì T Thời gian kể từ lúc thả đến lúc vật qua vị trí cân 3T 3T 5T 5T 4 lần thứ ba là: A B C D T 5T ∆t = T + = 4 Vẽ vòng tròn lượng giác ta xác định Câu 16: Dao động cưỡng có biên độ lớn khi: A.tần số dao động cưỡng lớn B.tần số ngoại lực gần tần số riêng hệ C.biên độ dao động cưỡng lớn D.biên độ lực cưỡng biên độ dao động riêng Câu 17: Một sóng lan truyền mặt nước, đường thẳng qua nguồn O có hai điểm M, N λ cách khoảng 1,5 đối xứng qua nguồn Dao động sóng hai điểm đó: 2π A lệch pha B vuông pha C pha D ngược pha Câu 18: Dòng điện xoay chiều chạy qua mạch có cuộn dây cảm ln: π A có pha ban đầu B trễ pha điện áp hai đầu mạch góc π π − 2 C có pha ban đầu D sớm pha điện áp hai đầu mạch góc Câu 19: Đoạn mạch RLC không phân nhánh mắc theo thứ tự gồm: điện trở R = 80Ω, cuộn dây 10−3 π 4π cảm có độ tự cảm L= H tụ điện có điện dung C F Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u= Uocos100πtV Tổng trở mạch bằng: A 240 Ω B 140 Ω C 80 Ω D 100Ω Z = R + ( Z L − Z C ) = 100Ω Câu 20: Một sóng lan truyền với tốc độ khơng đổi Khi tần số sóng tăng từ 50 Hz đến 60 Hz bước sóng giảm bớt cm Tốc độ truyền sóng bằng: A m/s B m/s C m/s D m/s v v − =2 50 60 cm=>v=600cm/s=6m/s Câu 21: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với phương ω trình x =Acos2 t Mốc tính vị trí cân Động cực đại lắc là: mω A2 mω A mω A2 2 2mω A2 A B C D Câu 22: Chọn phát biểu sai nói sóng âm: A tốc độ truyền sóng âm khơng khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng khí C lượng sóng âm tỉ lệ với bình phương biên độ sóng D sóng âm khơng khí sóng ngang Câu 23: Hai dao động có phương trình x 1=A1sin(2πt+0,15π) x2 = A2cos(2πt+0,27π) Độ lệch pha hai dao động có độ lớn bằng: A 0,42π B 0,21π C 0,62π D 0,38π ∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 x1=A1sin(2πt+0,15π)= A1cos(2πt+0,15π-0,5π)=> Câu 24: Sóng là: A dao động lan truyền môi trường B dao động điểm môi trường C dạng chuyển động đặc biệt môi trường D truyền chuyển động phần tử môi trường Câu 25: Một lắc đơn gồm vật có khối lượng m,chiều dài dây treo l = 2,56 m, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8596 m/s2 Lấy π = 3,14 Chu kì dao động lắc bằng: A 2,0 s B 1,5 s C 1,6 s D 3,2 s l T = 2π g =3,2016s Câu 26: Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào: A bước sóng B mơi trường truyền sóng C lượng sóng D tần số dao động α o = 75o Câu 27: Một lắc đơn dao động tuần hồn với biên độ góc , chiều dài dây treo lắc 1m, α= lấy g = 9,8 m/s2 Tốc độ lắc qua vị trí có li độ góc 350 bằng: A 10,98 m/s B 1,82 m/s C 2,28 m/s D 3,31 m/s v = gl (cosα -cosα o ) = 3,31398m / s uL = U o cos(ωu t + ϕu ) Câu 28: Đặt điện áp i = I o cos(ωit + ϕi ) dùng điện mạch ωu ≠ ωi vào hai đầu đoạn mạch AB có điện trở R biểu thức ta có: R= Uo Io ϕu − ϕi = π ϕu = ϕi = A B C D Câu 29: Con lắc lò xo dao động điều hòa thang máy đứng yên có chu kì T = 1,5 s Cho thang máy g chuyển động xuống nhanh dần với gia tốc a = chu kì lắc bằng: A 2,43 s B 1,21 s C 1,68 s D 1,50 s l T = 2π g Khi thang máy đứng yên chu kỳ dao động g Cho thang máy chuyển động xuống nhanh dần với gia tốc a = chu kì lắc bằng; l T g −a a T ' = 2π = = 1− g −a T' g g => =>T’=1.6770s Câu 30: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A Khi động vật hai lần vật cách vị trí cân đoạn bằng: A A A A 3 2 A B C D A kA = kx x = ± 2 W=Wđ+Wt=2Wt+Wt=3Wt=> => 2π x = (2 + 3)cos t T Câu 31: Vật dao động điều hòa theo phương trình (cm) Qng đường nhỏ vật T khoảng thời gian bằng: A.3,73cm B.1,00cm C.6,46cm D.1,86cm T ⇔ Smin = 2( A − A ) góc 60o vẽ vòng tròn lượng giác ta xác định =1cm Câu 32: Hai chất điểm dao động điều hòa tần số trục tọa độ Ox với phương trình lần ω ω lượt x1 = A1cos t x2 = 2A1cos( t+π), thời điểm t ta có: x12 + x22 = A12 A B.2x1=x2 C.2x1=-x2 D.x1=-x2 ω ω x2=2A1cos( t+π)=-2A1cos( t)=> 2x1=-x2 Câu 33: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa theo trục thẳng đứng, chiều dương hướng 3π   x = 8cos  5π t÷   π = 10 lên Phương trình dao động lắc cm Lấy g=10 m/s , Lực đàn hồi lò xo triệt tiêu lần thứ vào thời điểm: A ω= s B s C g => ∆lo ∆lo −4 2cm =0,04m=4cm; t=0 ta có xo= vo>0 2π T= ω Chu kỳ dao động =0,4s 45 + 30 ∆t = 0, s 360 12 Vẽ vòng tròn lượng giác ta có = s D s Câu 34: Trong khơng gian xét hình vng ABCD cạnh a Tại A, đặt nguồn âm S có kích thước nhỏ mức cường độ âm tâm O hình vuông 30 dB Khi nguồn S đặt B mức cường độ âm trung điểm DO là: A 26,48 dB B 29,82 dB C 23,98 dB D 24,15 dB Gọi trung điểm DO M; ta có 2 a +a BM LO − LM = 20log = log BO a =>LM=26,47817dB Câu 35: Trên sợi dây dài có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương trục Ox Hình ảnh sợi dây thời điểm có hình dạng hình bên Điểm M dây: A đứng yên B xuống C lên D theo chiều dương Ta thấy sóng truyền theo chiều Ox nên sau thời gian t=T/8 M lên tới đỉnh Câu 36: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường lắc đơn, học sinh đo chiều dài lắc 99 ± cm, chu kì dao động nhỏ 2,00 ± 0,01 s Lấy π2 = 9,87 bỏ qua sai số số π Gia tốc trọng trường học sinh đo nơi làm thí nghiệm là: A 9,7 ± 0,1 m/s2 B 9,7 ± 0,2 m/s2 C 9,8 ± 0,1 m/s2 D 9,8 ± 0,2 m/s2 4π l ∆g 2∆T ∆l g= = + ∆g g T l T 2 =9,77s=m/s =9,8m/s ; => =0,2 =>chọn D Câu 37: Một sóng dừng sợi dây hai đầu cố định Ở thời điểm t, hình ảnh sợ dây (như hình vẽ) tốc độ dao động điểm bụng 3π% tốc độ truyền sóng Biên độ dao động điểm bụng gần giá trị sau đây? A 0,21 cm B 0,91 cm C 0,15 cm D 0,45 cm λ= Ta có v = ω A2 − x = ω A2 − 0, 2 = 80 = 60cm 3π λ 3π λω = 100 T 100 2π A2 − 0, 22 = 0,9 =>A=0,921cm =>chọn B ; x1 = A1cos(ω t+ϕ1 ) Câu 38: Hai vật dao động điều hòa phương, tần số có phương trình x2 = A2cos(ω t+ϕ ) Gọi x+ =x1+x2 x-=x1-x2 Biết biên độ dao động x+ gấp lần biên độ dao động x- Độ lệch pha cực đại x1 x2 gần với giá trị sau đây? A 50o B 40o C 30o D 60o  A = A2 + A2 + A A cos∆ϕ  A = A2 + A2 + A A cos∆ϕ  + 2  + 2    A− = A12 + A22 + A1 A2 cos(∆ϕ +π )  A− = A12 + A22 − A1 A2 cos(∆ϕ )  ; A+=3A2 A1 + A22 cos∆ϕ =0,4 ; A12 + A22 + A1 A2 cos∆ϕ = A12 + A22 − A1 A2cos∆ϕ A12 + A22 ≥ A1 A2 A1 A2 => ta có -1 o cos∆ϕ ≥ 0,8 ∆ϕ max=cos (0,8) ∆ϕ max=36,87 => => => =>chọn B Câu 39: Hai nguồn âm điểm phát sóng âm phân bố theo hướng, bỏ qua hấp thụ phản xạ âm mơi trường Hình vẽ bên đồ thị phụ thuộc cường độ âm I theo khoảng cách đến nguồn r (nguồn đường nét liền nguồn đường nét đứt) Tỉ số công suất nguồn công suất nguồn là: A 0,25 B C D 0,5 P P I1 = 21 I = 22 4π r1 4π r2 Ta có ; ; từ đồ thị ta thấy r1=r2=r I1=2I2 =>P1=2P2=>chọn B Câu 40: Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên l0, độ cứng k0 = 16 N/m, cắt thành hai lò xo có chiều dài l1 = 0,8l0, l2 = 0,2l0 Mỗi lò xo sau cắt gắn với vật có khối lượng 0,5 kg Cho hai lắc lò xo mắc vào hai mặt tường đối diện đặt mặt phẳng nhẵn nằm ngang (các lò xo đồng trục) Khi hai lò xo chưa biến dạng khoảng cách hai vật 12 cm Lúc đầu, giữ vật lò xo bị nén đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động cực đại 0,1 J Lấy π = 10 Kể từ lúc ∆ thả vật, sau khoảng thời gian ngắn Δt khoảng cách hai vật nhỏ d Giá trị t d là: 1 1 10 3 10 A s; 7,5 cm B s; 4,5 cm C s; 7,5 cm D s; 4,5 cm k k ω1 = ; ω2 = => ω2 = 2ω1 = 2ω m m Ta có kolo=k1l1=k2l2 =>k1=20N/m k2=80N/m; 2E 2E A1 = = 0,1m = 10cm A2 = = 0, 01m = 5cm k1 k2 Biên độ dao động vật ; Chọn gốc tọa độ O vị trí cân vật m1; chiều dương trục Ox hướng từ m1 phía m2 x1 = 10cos(ω t+π )cm x2 = 12 + 5cos(2ω t)cm Theo ta có ; 10cos 2ωt + 10cosω t+7=10x + 10 x + cosω t Khoảng cách hai vật lad d=x2-x1= ; với x= b 1 x=− = − = d = 4,5cm cosω t=- => tmin = s 2a 2 Giá trị d nhỏ ; =>chọn B -HẾT ... 9, 87 bỏ qua sai số số π Gia tốc trọng trường học sinh đo nơi làm thí nghiệm là: A 9 ,7 ± 0,1 m/s2 B 9 ,7 ± 0,2 m/s2 C 9,8 ± 0,1 m/s2 D 9,8 ± 0,2 m/s2 4π l ∆g 2∆T ∆l g= = + ∆g g T l T 2 =9 ,77 s=m/s... A2cos(2πt+0, 27 ) Độ lệch pha hai dao động có độ lớn bằng: A 0,42π B 0,21π C 0,62π D 0,38π ∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 x1=A1sin(2πt+0,15π)= A1cos(2πt+0,15π-0,5π)=> Câu 24: Sóng là: A dao động lan truyền... sóng phụ thuộc vào: A bước sóng B mơi trường truyền sóng C lượng sóng D tần số dao động α o = 75 o Câu 27: Một lắc đơn dao động tuần hoàn với biên độ góc , chiều dài dây treo lắc 1m, α= lấy g = 9,8
- Xem thêm -

Xem thêm: huong dan giai de kiem tra dinh ky thpt nguyen khuyen tp hcm lan 7 , huong dan giai de kiem tra dinh ky thpt nguyen khuyen tp hcm lan 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay