huong dan giai de kiem tra dinh ky thpt nguyen khuyen binh duong lan 3

6 29 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:09

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỢT TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN NĂM HỌC 2017-2018 Môn Vật lý Câu 1: Kết luận sau dao động điều hòa? A Pha dao động biến thiên tuần hoàn theo thời gian B Khi vật qua vị trí cân vận tốc đạt giá trị cực đại C Lực kéo biến thiên điều hòa tần số ngược pha với li độ D Vật đổi chiều chuyển động lực kéo đổi chiều tác dụng Câu 2: Một vật thực hai dao động điều hòa phương, tần số 10 Hz với biên độ hai dao động thành phần cm cm Để vật có tốc độ cực đại 80 cm/s độ lệch pha hai dao động thành phần nhận giá trị đây?  A 2   B C D v  A  max    2 A  A  A  A A c os   2  rad Biên độ dao động tổng hợp cm; => Câu 3: Người ta gây dao động với tần số 20 Hz đầu O sợi dây dài, tạo nên sóng ngang lan truyền dây sau giây sóng truyền m Bước sóng bằng: A 4,5 cm B 2,5 cm C 0,85 cm D cm T=1/f=0,05s=>t6s==120T =>S=300cm=120  =>  =2,5cm Câu 4: Một lắc lò xo có độ cứng lò xo ln khơng đổi Nếu thay đổi khối lượng nặng tần số dao động lắc sẽ: A tăng lên sau giảm B ln khơng đổi C giảm khối lượng tăng D tăng khối lượng tăng f  2 k m Câu 5: Khi gia tốc chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại thì: A đạt cực đại B pha dao động cực đại C vận tốc cực đại D li độ đạt cực đại Câu 6: Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ có: A tần số tần số hai dao động thành phần B pha ban đầu tổng pha ban đầu hai dao động thành phần C pha ban đầu độ lệch pha hai dao động thành phần D biên độ biên độ dao động thành phần Câu 7: Kích thích cho vật nặng lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa dọc theo trục lò xo với biên độ A Đại lượng không phụ thuộc vào A là: A độ lớn cực đại lực kéo B lắc C độ lớn cực đại lực đàn hồi D tần số dao động lắc Câu 8: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, vật cách vị trí cân đoạn 0,2A tỉ số động vật là: A 16 B C 25 D 24 2 w ® kA  kx A2   1 wt x kx =25 Câu 9: Một người quan sát sóng mặt hồ thấy khoảng cách hai sóng liên tiếp m có sóng qua trước mặt s Tốc độ truyền sóng mặt nước là: A 2,5 m/s B 1,25 m/s C 3,2 m/s D m/s Hai sóng liên tiếp cách bước sóng  =2m; mặt thời gian sóng qua trước mặt v  T =1,25m/s giây tương đương với 5T =>T=1,6s; Câu 10: Một vật dao động điều hòa với chu kì s, sau khoảng thời gian 0,5 s vật quãng đường 18 cm Biên độ dao động vật là: A cm B cm C cm D cm 0,5s=T/2 quãng đường vật thời gian T/2 2A =>A=9cm Câu 11: Khi sóng học truyền đi, đại lượng không thay đổi theo thời gian? A Tốc độ B Năng lượng sóng C Biên độ D Tần số Câu 12: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng cân lò xo giãn 2,5 cm Lấy g π 2= 10 m/s2 Chu kì dao động lắc bằng:  s A 20  C 10 s  B s T  2 Áp dụng công thức  s D 30 lo g Câu 13: Một sóng học có tần số f lan truyền mơi trường với tốc độ v Bước sóng  xác định biểu thức đây?  A v 2 f B  f v C   vf  D v f Câu 14: Một sóng học có tần số f, biên độ A mơi trường với bước sóng  Tỉ số tốc độ cực đại phần tử môi trường tốc độ truyền sóng là: A 2 A  A 2 2  B V 2 A Vmax  A; vmax   max  T T v max  2 C A A D 2  Câu 15: Một vật có khối lượng m = 800 g dao động điều hòa Biết vật biến thiên với chu kì T= 20 s có giá trị cực đại 0,4 J Biên độ dao động vật là: A cm B cm C cm D cm  Chu kỳ dao động vật T’=2T= 10 2  w= m A2 T =20rad/s; =>A=0,05m=5cm Câu 16: Một sóng lan truyền bề mặt chất lỏng với bước sóng 50 cm Khoảng cách gần hai phần tử chất lỏng nằm hướng truyền sóng mà chúng dao động lệch pha 90 o là: A 12,5 cm B 22,5 cm C 25,0 cm D 12,75 cm 2 d   Áp dụng công thức  Câu 17: Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là: A tốc độ trung bình phần tử mơi trường B tốc độ dao động phần tử môi trường C qng đường sóng truyền chu kì sóng D tốc độ lan truyền dao động mơi trường Câu 18: Hai lắc đơn có khối lượng, chiều dài l = 81 cm l2 = 64 cm, dao động nơi với Nếu biên độ góc lắc có chiều dài l 40 biên độ góc lắc có chiều dài l2 là: A 3,550o B 4,50o C 5,062o D 6,50o l1 1 mgl112  mgl2 22   1 l 2 => Câu 19: Biểu thức liên hệ li độ x gia tốc a dao động điều hòa là: A a=-  x D a=-  x 2 C a=-  x B a =-  2x  5cos(2 t+ ) cm (t tính giây) Tốc độ cực đại vật là: Câu 20: Phương trình dao động vật A 10π cm/s B cm/s C 5π cm/s D 10 cm/s vmax   A Câu 21: Một cần rung dao động với tần số 10 Hz tạo mặt nước gợn lồi gợn lõm đường tròn đồng tâm Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Ở thời điểm, hai gợn lồi liên tiếp có bán kính chênh lệch nhau: A cm B cm C cm D cm  v f =3cm Hai gợn lồi liên tiếp có bán kính chênh lệch bước sóng Câu 22: Biên độ tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số không phụ thuộc vào: A độ lệch pha hai dao động thành phần B pha ban đầu hai dao động thành phần C biên độ hai dao động thành phần D tần số hai dao động thành phần Câu 23: Giữ nặng lắc đơn cho dây treo lệch góc 45 buông nhẹ cho dao động (bỏ qua ma sát) Dao động lắc dao động: A điều hòa B cưỡng C tuần hồn D tắt dần Câu 24: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u  9cos(2 t-4 x) (trong x tính mét t tính giây) Tốc độ truyền sóng bằng: A 50 cm/s B 1,0 m/s C 25 cm/s D 1,5 m/s 2 x   4 x f   2 =1Hz=> v   f =0,5m/s=50cm/s =>   0,5 m; Câu 25: Khi vật dao động cưỡng thì: A tần số tần số ngoại lực B biên độ không phụ thuộc vào tần số ngoại lực C biên độ biên độ ngoại lực D tần số tần số riêng Câu 26: Dao động lắc đơn treo tàu neo đậu mặt biển có sóng là: A dao động trì B dao động cưỡng C dao động tự D dao động điều hòa Câu 27: Một sóng ngang có chu kì 0,025 s, lan truyền mặt nước với vận tốc 1,5 m/s Hai điểm M N phương truyền sóng cách đoạn 0,625 cm dao động lệch pha góc:  rad A f   B rad  C rad v 2 d    40 Hz    3, 75cm;   f  T Câu 28: Để phân loại sóng dọc hay sóng ngang người ta dựa vào: A phương truyền sóng mơi trường B phương dao động phần tử môi trường 2 D rad C phương dao động phần tử mơi trường phương truyền sóng D biến dạng mơi trường có sóng truyền qua Câu 29: Một vật dao động điều hòa với gia tốc cực đại 86,4 m/s 2, vận tốc cực đại 2,16 m/s Chiều dài quỹ đạo là: A 12,4 cm B 5,4 cm C 6,2 cm D 10,8 cm  amax v  40rad / s; A  max  5, 4cm  L  A  10,8cm v max  Câu 30: Khi chất điểm dao động điều hòa tới vị trí cân thì: A gia tốc đạt cực đại B đạt cực đại C động đạt cực đại D vận tốc đạt cực đại Câu 31: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo có độ cứng 20 N/m dao động điều hòa với chu kì 2s Khi pha dao động 0,5π vận tốc vật 20 cm/s Lấy π2= 10 Khi vật qua vị trí có li độ x=3π cm động lắc là: A 0,72 J B 0,18 J C 0,36 J D 0,03 J T  2 m  m k =2kg; Khi pha dao động 0,5π; pha vận tốc π;  Acos =-20 =>A= 20 k ( A2  x ) cm  2 3cm  ; Wđ= =0,03J Câu 32: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số Dao động thứ có biên độ  cm trễ pha với dao động tổng hợp rad Khi dao động thứ hai có li độ biên độ dao động thứ dao động tổng hợp có li độ cm Biên độ dao động tổng hợp nhận giá trị đây? A cm B cm C cm D cm Khi dao động thứ hai có li độ biên độ dao động thứ dao động tổng hợp có li độ cm=>x 1=x-x2=3cm x1  A1cos1   6cos1  1    5 5    1   x  Acos  A ; = cm Câu 33: Một lò xo có độ cứng k = 20 N/m đầu treo cố định, đầu lại gắn viên bi có khối lượng m tạo thành F  F cos(2 ft+ ) o lắc lò xo treo thẳng đứng Người ta tác dụng vào viên bi ngoại lực (chỉ có f thay đổi được) làm cho viên bi dao động dọc theo trục lò xo Khi cho f thay đổi biên độ dao động viên bi thay đổi, f = Hz biên độ viên bi lớn Khối lượng viên bi bằng? A 30 g B 10 g C 40 g D 20 g f  2 k m =>m=0,02kg =20g Khi biên độ dao động viên bi lớn f=5Hz ; Câu 34: Một sóng hình sin lan truyền sợi dây theo chiều dương trục Ox Đường (1) mơ tả hình dạng sợi dây thời điểm t1 đường (2) mơ tả hình dạng sợi dây thời điểm t2= t1+ 0,1s Vận tốc phần tử Q dây thời điểm t 3= t2+ 0,8s là: A 14,81 cm/s B -1,047 cm/s C 1,814 cm/s D.-18,14 cm/s T 5  0,1s  T  1, s   rad / s Ta thấy 12 ; 2T T   4.cos =- 3mm t3= t2+ 0,8s=t1+0,9=t1+ 12 vẽ vòng tròn lượng giác ta thấy thời điểm t Q có tọa độ u=2 xuống ngược chiều dương => v   a  u =-10,47197mm/s=-1,047cm/s Câu 35: Một lắc đơn có chiều dài dây treo l = m, treo vào trần nhà cách mặt đất m Kéo nặng  lắc đơn cho dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng góc o =0,1 rad bng nhẹ cho dao động điều hòa (bỏ qua ma sát) Khi nặng qua vị trí cân bằng, bất ngờ bị tuột khỏi dây treo Khoảng cách tính từ vị trí nặng bắt đầu tuột khỏi dây đến vị trí mà chạm đất gần với giá trị đây? A 6,0 m B 4,05 m C 4,5 m D 5,02 m mvo  mgl o2  vo   o gl 2 Ta có vận tốc nặng đến vị trí cân y Khi dây treo bị tuột, chuyển động ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu v o ta có y trình quỹ đạo; nặng chạm đất y=4m =>x=tầm ném xa; g x 2vo2 phương g x   x 2 gl o 2l o2 =>x= 0, 2m 2 Khoảng cách tính từ vị trí nặng bắt đầu tuột khỏi dây đến vị trí mà chạm đất L=  0, =4,0398m Câu 36: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng cân lò xo giãn đoạn 2,5 cm Kích thích cho nặng lắc dao động điều hòa dọc theo trục lò xo thấy chu kì khoảng thời gian lò xo bị giãn gấp lần khoảng thời gian lò xo bị nén Biên độ dao động lắc bằng: A 2, cm B 2cm C.5cm D 2,5 3cm Trong chu kì khoảng thời gian lò xo bị giãn gấp lần khoảng thời gian lò xo bị nén; =>Khoảng thời gian lò xo bị lo   sin  =>A= 2,5 nén T/4 tương đương với góc quay 90 vẽ vòng tròn lượng giác Ta thấy A cm o Câu 37: Giữ nặng lắc đơn cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 60 thả nhẹ cho lắc dao động (bỏ qua ma sát) Khi gia tốc nặng có độ lớn nhỏ tỉ số độ lớn lực căng dây treo trọng lượng vật nặng bằng: A 0,5 B C D a  att2  aht2 Gia tốc nặng = g (cos -cos 2 o )  g sin  ; biện luận a có độ lớn nhỏ T mg (3cos -2cos o )   3cos  2cos o  P mg ta có Câu 38: Một vật dao động điều hòa có đồ thị hình vẽ Phương trình dao động vật là: A C x  8cos(  5 t  )cm x  8cos( 3 3 t  )cm 10 B D x  8cos(  5 t  )cm x  8cos( 3 3 t  )cm 10 cos = ; T 25 20 3    rad / s 6 =>T= s=> 10 Ta thấy ; thời điểm t=0 vật chuyển động ngược chiều dương nên ta chọn D Câu 39: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ cm Tỉ số độ lớn cực đại lực đàn hồi lực kéo Lấy g = 10 m/s2, chu kì dao động lắc gần với giá trị đây? A 0,45 s B 0,49 s C 0,75 s D 0,52 s lo k ( A  lo ) l   o  lo  A  6cm  0, 06m  T  2 g =0,486693s kA A => Câu 40: Hai chất điểm dao động điều hòa tần số, dọc theo hai đường thẳng song song cách cm, vị trí cân chúng nằm đường vng góc chung có đồ thị dao động hình vẽ Biết gia tốc chất điểm (1) có độ lớn cực đại 7,5 m/s (lấy π2 =10) Khoảng cách lớn hai chất điểm trình dao động gần với giá trị nhất: A 10,5 cm B 7,5 cm C 6,5 cm D 8,7 cm Gia tốc chất điểm (1) có độ lớn cực đại 7,5 m/s 750   A1  3 =>   5 rad/s 7   1  2   1  2  1  20 4 Từ đồ thị ta thấy 3 5 3 2       2     6  Biên độ dao động tổng hợp A  A12  A22  A1 A2cos =7,37cm Khoảng cách lớn hai chất điểm trình dao động -Hết - 52  7,37 =8,906cm ... độ x =3 cm động lắc là: A 0,72 J B 0,18 J C 0 ,36 J D 0, 03 J T  2 m  m k =2kg; Khi pha dao động 0,5π; pha vận tốc π;  Acos =-20 =>A= 20 k ( A2  x ) cm  2 3cm  ; Wđ= =0,03J Câu 32 : Một... nhỏ T mg (3cos -2cos o )   3cos  2cos o  P mg ta có Câu 38 : Một vật dao động điều hòa có đồ thị hình vẽ Phương trình dao động vật là: A C x  8cos(  5 t  )cm x  8cos( 3 3 t  )cm... 8cos(  5 t  )cm x  8cos( 3 3 t  )cm 10 cos = ; T 25 20 3    rad / s 6 =>T= s=> 10 Ta thấy ; thời điểm t=0 vật chuyển động ngược chiều dương nên ta chọn D Câu 39 : Con lắc lò xo dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: huong dan giai de kiem tra dinh ky thpt nguyen khuyen binh duong lan 3 , huong dan giai de kiem tra dinh ky thpt nguyen khuyen binh duong lan 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay