ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:09

SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HOẰNG HOÁ (Đề thi có 04 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 12, NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề: 582 Họ tên Học sinh:………………………………SBD……………………………………………… Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính cm) Kể từ vật bắt đầu dao động, vật đoạn 16cm hết 2s Chu kì dao động vật A 1(s) B 2(s) C 3(s) D 4(s) Câu Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng N/cm vật nhỏ khối lượng 100g Cho π2 = 10 lắc dao động điều hòa Lấy Số dao động toàn phần giây A 0,5 Hz B Hz C 2,5 Hz D 0,25 Hz Câu Chọn phát biểu sai Một vật dao động tắt dần có đại lượng giảm dần theo thời gian A biên độ lượng B vận tốc cực đại C chu kì tần số D gia tốc cực đại Câu Con lắc lò xo dao động điều hồ gia tốc a lắc A a = 2x2 B a = - 2x C a = - 4x2 D a = 4x Câu Chọn phát biểu Biên độ dao động lắc lò xo khơng ảnh hưởng đến A tần số dao động B vận tốc cực đại C gia tốc cực đại D động cực đại Câu Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A tần số sóng khơng thay đổi B chu kì tăng C bước sóng giảm D bước sóng khơng thay đổi Câu Tại vị trí mơi trường truyền âm, sóng âm có cường độ âm I Biết cường độ âm chuẩn I0 Mức cường độ âm L sóng âm vị trí tính cơng thức A L(dB) = 10lg C L(dB) = lg I   I0 I   I0 B L(dB) = 10lg D L(dB) = lg I0 I I0 I Câu Tại điểm, đại lượng đo lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt điểm đó, vng góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian Trang 1/5 - Mã đề thi 582 A cường độ âm B độ cao âm C độ to âm D mức cường độ âm Câu Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A pha với vận tốc B ngược pha với vận tốc π π C sớm pha /2 so với vận tốc D trễ pha /2 so với vận tốc Câu 10 Đồ thị biểu diễn biến thiên vận tốc theo li độ dao động điều hồ có dạng A đường parabol B đường tròn C đường elip D đường hypebol Câu 11 Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo li độ dao động điều hoà có dạng A đoạn thẳng B đường thẳng C đường hình sin D đường parabol Câu 12 Cho vật dao động điều hòa Gọi v tốc độ dao động tức thời, v m tốc độ dao động cực đại; a gia tốc tức thời, am gia tốc cực đại vật Biểu thức sau đúng: v a + =1 v m am v a2 + =1 v 2m a2m v a + =2 v m am v a2 + =2 v 2m a2m A B C D Câu 13 Một lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc α0 Biết lực căng dây có giá trị lớn 1,02 lần giá trị nhỏ Giá trị α0 A 6,6o B 3,3o C 9,6o D 5,6o Câu 14 Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s , lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60 Biết khối lượng vật nhỏ lắc dao động 90 g chiều dài dây treo 1m Năng lượng dao động vật A 6,8.10-3 J B 3,8.10-3 J C 4,8.10-3 J D 5,8.10-3 J Câu 15 Hai dao động điều hòa phương tần số, lệch góc π/2, dọc theo trục tọa độ Ox Các vị trí cân có tọa độ x = Tại thời điểm t, li độ dao động x1 = cm x2 = −3 cm, li độ dao động tổng hợp A cm B cm C cm D cm Câu 16 Một chất điểm dao động điều hòa có phương tình vận tốc v = 126cos(5πt + π/3) cm/s, t tính s Vào thời điểm sau vật qua vị trí có li độ cm theo chiều âm trục tọa độ ? A 0,1 s B 0,33 s C 0,17 s D 0,3 s Câu 17 Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k vật nhỏ khối lượng m Cho lắc dao động điều hòa Chu kì dao động lắc A B C D Câu 18 Một vật dao động tắt dần có đại lượng giảm dần theo thời gian A biên độ lượng B li độ tốc độ C biên độ tốc độ D biên độ gia tốc Câu 19 Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos6t (x tính cm, t tính s) Cơ dao động vật A 36 mJ B 18 mJ C 18 J D 36 J Câu 20 Phát biểu sau nói sóng cơ? Trang 2/5 - Mã đề thi 582 A Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B Sóng truyền chất lỏng ln sóng ngang C Sóng truyền chất rắn ln sóng dọc D Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 21 Hai âm độ cao hai âm có A cường độ âm B mức cường độ âm C biên độ D tần số Câu 22 Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí cân vị trí biên âm chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 23 Đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u = 200cosωt (V), với ω thay đổi Khi ω = ω = 100π rad/s cường độ dòng điện mạch sớm pha π/6 so với hiệu điện hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng A Khi ω = ω2 = 3ω1 dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng A Hệ số tự cảm cuộn dây A B C D Câu 24 Cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = 4sin(100 π t + π/4) (A) Phát biểu sau sai ? A Tần số dòng điện 50 (Hz) B Chu kì dòng điện 0,02 (s) C Cường độ hiệu dụng (A) D Cường độ cực đại (A) Câu 25 Dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz Trong giây, dòng điện đổi chiều A 50 lần B 150 lần C 100 lần D 75 lần i = sin100π t ( A) Câu 26 Một dòng điện có biểu thức qua ampe kế Tần số dòng điện số ampe kế 2 A 100 Hz ; A B 50 Hz ; A C 100 Hz ; A D 50 Hz ; A Câu 27 Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có dung kháng lớn cảm kháng Để có cộng hưởng điện A giảm điện dung tụđiện B giảm độ tự cảm cuộn dây C tăng điện trở đoạn mạch D tăng tần số dòng điện Câu 28 Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở R, mắc nối tiếp với tụ điện Biết điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha 0,5π so với điện áp hai đầu đoạn mạch Mối liên hệ điện trở R với cảm kháng ZL cuộn dây dung kháng ZC tụ điện A R2 = (ZC– ZL)ZL B R2 = (ZL - ZC)ZC C R2 = (ZL - ZC)ZL D R2 = (ZL+ ZC)ZC Câu 29 Đặt điện áp u = U0cos(100πt+π/4 ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện cường độ dòng điện mạch i = I0cos(100πt + φ) (A) Giá trị φ A − B − C D Câu 30 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cường độ dòng điện đoạn mạch có giá trị hiệu dụng I lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch góc φ Cơng suất tiêu thụ điện đoạn mạch A UI B UIsinφ C UIcosφ D UItanφ Trang 3/5 - Mã đề thi 582 Câu 31 Một máy phát điện xoay chiều pha với rơto nam châm có p cặp cự c Khi rơto quay với tốc độ n vòng/giây từ thông qua cuộn dây stato biến thiên tuần hoàn với tần số Hz? A B f = np C D Câu 32 Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U Nếu tăng thêm n vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U Số vòng dây cuộn sơ cấp nU U3 + U U3 + U2 nU nU U3 − U2 U3 − U2 nU A B C D Câu 33 Một lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N/m Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ lớn mà vật đạt trình dao động A cm/s B cm/s C cm/s D cm/s Câu 34 Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp Biết L = CR 2/4, cuộn dây cảm Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có tần số góc thay đổi Đoạn mạch có hệ số cơng suất với hai giá trị tần số góc ω1 = 100 rad/s ω2 = 400rad/s Hệ số công suất A 0,9 B 0,75 C 0,83 D 0,8 Câu 35 Một thiết bị tạo sóng hình sin truyền môi trường, theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ 0,7 m/s đến m/s Gọi A B hai điểm thuộc Ox, phía so với O cách 10 cm Hai phần tử môi trường A B dao động ngược pha với Tốc độ truyền sóng A 90 cm/s B 80 cm/s C 85 cm/s D 100 cm/s Câu 36 Đặt điện áp u = U 0cosωt (V) (có tần số góc thay đổi được) vào hai đầu mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm L, điện trở R tụ điện C với CR < 2L Khi ω = ω1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại Khi ω2 = 4/3ω1 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại 332,61V Giữ nguyên ω = ω cho C thay đổi đến điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Giá trị cực đại xấp xỉ A 220,21V B 381,05V C 421,27V D 311,13V Câu 37 Một nguồn điểm O phát sóng âm có cơng suất không đổi môi trường truyền âm xem đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm r1 r2 Biết cường độ âm A gấp lần cường độ âm B Tỉ số A B C D Câu 38 Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng giống A, B cách 44 cm M, N hai điểm mặt nước cho ABMN hình chữ nhật Bước sóng sóng mặt chất lỏng hai nguồn phát cm Khi MN có số điểm dao động với biên độ cực đại nhiều diện tích hình nhữ nhật ABMN lớn A 184,8 mm2 B 184,8 cm2 C 260 cm2 D 260 mm2 Câu 39 Đặt điện áp xoay chiều u = 220cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 110 V Hệ số công suất đoạn mạch A 0,50 B 0,87 C 1,0 D 0,71 Trang 4/5 - Mã đề thi 582 Câu 40 Hai lắc đơn có chiều dài 81 cm 64 cm treo trần phòng, nơi có g = 10 m/s2 Khi vật nhỏ hai lắc vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng vận tốc hướng cho hai lắc dao động điều hòa với biên độ góc, hai mặt phẳng song song với Gọi ∆t khoảng thời gian ngắn kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song Giá trị ∆t gần giá trị sau đây? A 8,12 s B 2,36 s C 7,20 s D 0,45 s -Hết B B C B A A A A C C A B A C A A B A B A D D C C C D D A C C B C D D B C A B D D Trang 5/5 - Mã đề thi 582 ... xỉ A 220,21V B 3 81, 05V C 4 21, 27V D 311 ,13 V Câu 37 Một nguồn điểm O phát sóng âm có cơng suất khơng đổi môi trường truyền âm xem đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm r1 r2 Biết... hai đầu điện trở 11 0 V Hệ số công suất đoạn mạch A 0,50 B 0,87 C 1, 0 D 0, 71 Trang 4/5 - Mã đề thi 582 Câu 40 Hai lắc đơn có chiều dài 81 cm 64 cm treo trần phòng, nơi có g = 10 m/s2 Khi vật nhỏ... khối lượng vật nhỏ lắc dao động 90 g chiều dài dây treo 1m Năng lượng dao động vật A 6,8 .10 -3 J B 3,8 .10 -3 J C 4,8 .10 -3 J D 5,8 .10 -3 J Câu 15 Hai dao động điều hòa phương tần số, lệch góc π/2,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay